Facebook-mainos - mikä se on ja miten se tehdään oikein? 

Face­book-mai­nos on pos­taus, joka voi­daan mai­non­nal­la koh­dis­taa tar­kas­ti vain halu­tul­le ylei­söl­le. Kysees­sä voi olla mak­su­ton jul­kai­su, joka näkyy yri­tyk­se­si “Face­book-sei­näl­lä” ja tätä mai­nos­te­taan lisäk­si halu­tuil­le koh­de­ryh­män asiak­kail­le. Täs­sä tapauk­ses­sa Face­book-mai­nos tulee näky­mään yri­tyk­se­si sei­nän lisäk­si valit­tu­jen asiak­kai­den Facebook-kanavalla. 

Toi­nen vaih­toeh­to on teh­dä Face­book-mai­nos niin, että tämä mai­nos tulee näky­mään vain ja ainoas­taan valit­se­mie­si asiak­kai­den Face­book-kana­vil­la. Täs­sä tapauk­ses­sa Face­book-mai­nos ei tule näky­mään ollen­kaan yri­tyk­se­si Face­book-kana­val­la, vain ainoas­taan valit­se­mie­si asiak­kai­den sei­näl­lä/­Face­book-kana­val­la.

Alla on esi­mer­kik­si Valion Face­book-mai­nos:

Maksettu Facebook-mainos Valiolta

Täs­sä ver­tai­lun vuok­si ilmai­nen Face­book-pos­taus:

Maksuton Facebook-mainos eli tavallinen postaus, Sijoitusovi

Millainen on hyvä Facebook-mainos?

Face­book-mai­nos koos­tuu muu­ta­mas­ta tär­keim­mäs­tä seikasta:

 • Otsik­ko - tee otsi­kos­ta hou­kut­te­le­va ja asiak­kaan saa­mil­la eduil­la puhutteleva
 • Mai­nos­teks­ti - kuvaa pal­ve­lusi tuo­mia etu­ja ja pidä täs­sä­kin asia­kas aina mielessä
 • Kuva - kuval­la on suu­ri vai­ku­tus mai­nok­sen toi­mi­vuu­teen ja Face­book-mai­nos toi­mii ylei­ses­ti parem­min, mikä­li kuvas­sa­si on ihmi­nen kas­vot “kame­raan” päin
 • Link­ki - valit­se hou­kut­te­le­va ja lyhyt teks­ti sivus­tol­le­si ohjaa­vaan linkkiin
 • Lin­kin kuvaus - lin­kil­le voit lisäk­si antaa kuvauk­sen ja ker­toa hie­man lisää lisäeduista

Yllä ole­vat vii­si koh­taa huo­mioi­mal­la saat Face­book-mai­non­nas­ta var­mas­ti tulok­sia ja hou­kut­te­let lisää asiak­kai­ta yri­tyk­se­si pariin.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-mainoksen tavoitteet

Face­book-mai­nos voi­daan koh­dis­taa tar­kas­ti halu­tul­le koh­dey­lei­söl­le ja myös mai­non­ta­si tulok­sia voi­daan mita­ta tar­kas­ti. Tätä ennen on kui­ten­kin hyvä miet­tiä hie­man tavoit­tei­ta, joi­ta kan­nat­taa mää­ri­tel­lä ennen, kuin Face­book-mai­nos tehdään.

Ylei­sim­piä Face­book-mai­non­nan tavoit­tei­ta ovat:

 • Yri­tyk­sen tun­net­tuu­den ja kiin­nos­tu­neen ylei­sön kasvattaminen
 • Verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­mää­rän kasvattaminen
 • Lii­dien hankinta
 • Suo­rat myyn­nin verk­ko­si­vus­toil­la (verk­ko­kau­pat)

Yllä ole­vien tavoit­tei­den lisäk­si voi­daan esi­mer­kik­si akti­voi­da asiak­kai­ta yri­tyk­se­si jär­jes­tä­mien mes­su­jen yhtey­des­sä tule­maan osas­tol­le­si, tai vaik­ka­pa ilmoit­taa halu­tul­le koh­de­ryh­mäl­le uudes­ta tuotelanseerauksesta. 

Mai­non­nas­sa teh­dään eri­lai­sia kam­pan­joi­ta ja kai­kil­le kam­pan­joil­le voi­daan mää­ri­tel­lä eri­lai­sia tavoit­tei­ta ja näin Face­book-mai­nos hou­kut­te­lee juu­ri halut­tua koh­dey­lei­söä tavoit­tei­de­si mukaisesti.

Miten Facebook-mainos tehdään?

Face­book-mai­nos voi­daan teh­dä suo­raan yri­tyk­se­si Face­book-sivuil­le/­sei­näl­le ja tätä kut­su­taan siis ylei­sim­min pos­tauk­sek­si, tai jul­kai­suk­si. Tätä teh­tyä pos­taus­ta voi­daan tämän jäl­keen mai­nos­taa Face­book-sivun kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin lisää­mään yri­tyk­sel­le­si Face­boo­kin sisäl­tä Busi­ness Mana­ge­rin ja Ads Mana­ge­rin.

Face­boo­kin mai­nos­hal­lin­ta ja yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti siis kan­nat­taa teh­dä näi­tä “työ­ka­lu­ja” ja sivus­to­ja käyttämällä:

 • Face­book-sivu (tääl­lä sijait­see yri­tyk­se­si postaukset)
 • Busi­ness Mana­ger (täl­lä hal­lit­set tar­vit­ta­via käyt­tö­oi­keuk­sia, kuten esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­kump­pa­nei­de­si ja hen­ki­lös­tö­si oikeuksia)
 • Ads Mana­ger (täl­lä työ­ka­lul­la voit koh­dis­taa mai­nok­se­si mah­dol­li­sim­man tarkasti)

Face­book-mai­nos voi­daan siis teh­dä hyvin­kin “alkeel­li­ses­ti” yri­tyk­se­si Face­book-sivun kaut­ta “boost post” omi­nai­suu­del­la, mut­ta tämä omi­nai­suus antaa vain hyvin rajal­li­set mah­dol­li­suu­det mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen ja mit­taa­mi­seen. Tar­vit­set siis hie­man enem­män osaa­mis­ta ja työ­ka­lu­ja, jot­ta yri­tyk­se­si Face­book-mai­nos toi­mi­si mah­dol­li­sim­man hyvin ja tuot­tai­si lisää kävi­jöis­tä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja, sekä kauppoja.

Huom! Face­book-mai­nok­ses­sa käy­te­tys­sä kuvas­sa itses­sään ei sai­si olla lii­kaa teks­tiä upo­tet­tu­na kuvaan. Voit tes­ta­ta halua­ma­si kuvan kel­vol­li­suut­ta Face­book-mai­nok­seen Face­boo­kin kuvan­tes­taus­työ­ka­lul­la.

Miksi kannattaa tehdä Facebook-mainos?

Face­book-mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa äärim­mäi­sen tar­kas­ti vain par­hail­le ylei­söil­le ja tämä on yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin hyö­dyis­tä. Lisäk­si mai­non­ta Face­boo­kis­sa on hyvin­kin edul­lis­ta, kos­ka suu­rin osa yri­tyk­sis­tä ei vie­lä mai­nos­ta täs­sä kana­vas­sa. Voit siis saa­da mer­kit­tä­vää kil­pai­lue­tua Facebook-mainoksillasi. 

Ylei­se­nä nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan sanoa, että tavoi­tat 500 eurol­la noin 50 000 - 200 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta riip­puen mai­non­nan tavoit­tees­ta­si. Esi­mer­kik­si 200 000 tavoi­tet­tua asia­kas­ta 500 euron media­pa­nos­tuk­sel­la voit saa­da käyt­tä­mäl­lä arvon­taa, tai tar­joa­mal­la asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä esi­mer­kik­si ker­to­mal­la toi­mia­las­ta­si asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Miten voin seuraa Facebook-mainonnan tuloksia?

Mai­non­nan tulok­sia voit seu­ra­ta hyvin­kin tar­kas­ti Face­boo­kin tar­joa­mal­la Ads Mana­ger-työ­ka­lul­la ja suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään tämän lisäk­si eril­lis­tä työ­ka­lua Face­book-mai­non­nan tulos­ten mit­taa­mi­seen, sekä rapor­toin­tiin esi­mer­kik­si yritysjohdolle.

Face­boo­kin omil­la työ­ka­luil­la on vai­kea luo­da raport­te­ja ja täs­tä syys­tä mai­non­nan tulos­ten tar­kas­te­luun me Kublas­sa käy­täm­me esi­mer­kik­si alla ole­vaa Swy­do-työ­ka­lua.

Facebook-mainonnan tilastot Swydo-palvelussa

Näin voit kuu­kausit­tain mita­ta tulok­sia ja tar­kas­tel­la par­hai­ta koh­de­ryh­miä, joi­hin kan­nat­taa myös seu­raa­va­na kuu­kau­te­na panos­taa lisää mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia saa­mie­si tulos­ten perus­teel­la. Samal­la voit vähen­tää panos­tuk­sia kan­nat­ta­mat­to­miin koh­de­ryh­miin, kun seu­raa­va Face­book-mai­nos teh­dään ja koh­dis­te­taan oikeal­le kohderyhmälle.

Miten kannattaa aloittaa Facebook-mainonta?

Mai­non­ta Face­boo­kis­sa kan­nat­taa aloit­taa pian, kos­ka kil­pai­lu ja mai­non­nan hin­ta kas­vaa jat­ku­vas­ti. Lisäk­si saat mitat­ta­via tulok­sia jopa muu­ta­man sadan euron media­bud­je­til­la ja panos­tuk­sia voit nos­taa saa­mie­si tulos­ten perusteella. 

Face­book-mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin kan­nat­ta­vaa. Yri­tyk­sen omis­ta resurs­seis­ta joh­tuen mai­non­nan teho saat­taa kui­ten­kin olla heik­ko, jol­loin Face­book mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on ehdot­to­mas­ti fik­suin veto. Mikä­li kai­paat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä tai jee­siä, me Kublal­la olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan. Meil­le tär­kein­tä on se, että sinun yri­tyk­se­si menes­tyy, ja mai­non­taan käy­tet­ty raha palaa monin­ker­tai­se­na takaisin. 

Haluat­ko kuul­la lisää? Ota yhteyt­tä nyt, mikä­li haluat asian­tun­ti­jan näke­myk­sen toi­mia­la­si tehok­kaim­mis­ta sosi­aa­li­sen median tavoista!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainos
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy