Facebook-mainos - mikä se on ja miten se tehdään oikein? 

Face­book-mai­nos on pos­taus, joka voi­daan mai­non­nal­la koh­dis­taa tar­kas­ti vain halu­tul­le ylei­söl­le. Kysees­sä voi olla mak­su­ton jul­kai­su, joka näkyy yri­tyk­se­si “Face­book-sei­näl­lä” ja tätä mai­nos­te­taan lisäk­si halu­tuil­le koh­de­ryh­män asiak­kail­le. Täs­sä tapauk­ses­sa Face­book-mai­nos tulee näky­mään yri­tyk­se­si sei­nän lisäk­si valit­tu­jen asiak­kai­den Facebook-kanavalla. 

Toi­nen vaih­toeh­to on teh­dä Face­book-mai­nos niin, että tämä mai­nos tulee näky­mään vain ja ainoas­taan valit­se­mie­si asiak­kai­den Face­book-kana­vil­la. Täs­sä tapauk­ses­sa Face­book-mai­nos ei tule näky­mään ollen­kaan yri­tyk­se­si Face­book-kana­val­la, vain ainoas­taan valit­se­mie­si asiak­kai­den sei­näl­lä/­Face­book-kana­val­la.

Alla on esi­mer­kik­si Valion Face­book-mai­nos:

Maksettu Facebook-mainos Valiolta

Täs­sä ver­tai­lun vuok­si ilmai­nen Face­book-pos­taus:

Maksuton Facebook-mainos eli tavallinen postaus, Sijoitusovi

Millainen on hyvä Facebook-mainos?

Face­book-mai­nos koos­tuu muu­ta­mas­ta tär­keim­mäs­tä seikasta:

 • Otsik­ko - tee otsi­kos­ta hou­kut­te­le­va ja asiak­kaan saa­mil­la eduil­la puhutteleva
 • Mai­nos­teks­ti - kuvaa pal­ve­lusi tuo­mia etu­ja ja pidä täs­sä­kin asia­kas aina mielessä
 • Kuva - kuval­la on suu­ri vai­ku­tus mai­nok­sen toi­mi­vuu­teen ja Face­book-mai­nos toi­mii ylei­ses­ti parem­min, mikä­li kuvas­sa­si on ihmi­nen kas­vot “kame­raan” päin
 • Link­ki - valit­se hou­kut­te­le­va ja lyhyt teks­ti sivus­tol­le­si ohjaa­vaan linkkiin
 • Lin­kin kuvaus - lin­kil­le voit lisäk­si antaa kuvauk­sen ja ker­toa hie­man lisää lisäeduista

Yllä ole­vat vii­si koh­taa huo­mioi­mal­la saat Face­book-mai­non­nas­ta var­mas­ti tulok­sia ja hou­kut­te­let lisää asiak­kai­ta yri­tyk­se­si pariin.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-mainoksen tavoitteet

Face­book-mai­nos voi­daan koh­dis­taa tar­kas­ti halu­tul­le koh­dey­lei­söl­le ja myös mai­non­ta­si tulok­sia voi­daan mita­ta tar­kas­ti. Tätä ennen on kui­ten­kin hyvä miet­tiä hie­man tavoit­tei­ta, joi­ta kan­nat­taa mää­ri­tel­lä ennen, kuin Face­book-mai­nos tehdään.

Ylei­sim­piä Face­book-mai­non­nan tavoit­tei­ta ovat:

 • Yri­tyk­sen tun­net­tuu­den ja kiin­nos­tu­neen ylei­sön kasvattaminen
 • Verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­mää­rän kasvattaminen
 • Lii­dien hankinta
 • Suo­rat myyn­nin verk­ko­si­vus­toil­la (verk­ko­kau­pat)

Yllä ole­vien tavoit­tei­den lisäk­si voi­daan esi­mer­kik­si akti­voi­da asiak­kai­ta yri­tyk­se­si jär­jes­tä­mien mes­su­jen yhtey­des­sä tule­maan osas­tol­le­si, tai vaik­ka­pa ilmoit­taa halu­tul­le koh­de­ryh­mäl­le uudes­ta tuotelanseerauksesta. 

Mai­non­nas­sa teh­dään eri­lai­sia kam­pan­joi­ta ja kai­kil­le kam­pan­joil­le voi­daan mää­ri­tel­lä eri­lai­sia tavoit­tei­ta ja näin Face­book-mai­nos hou­kut­te­lee juu­ri halut­tua koh­dey­lei­söä tavoit­tei­de­si mukaisesti.

Miten Facebook-mainos tehdään?

Face­book-mai­nos voi­daan teh­dä suo­raan yri­tyk­se­si Face­book-sivuil­le/­sei­näl­le ja tätä kut­su­taan siis ylei­sim­min pos­tauk­sek­si, tai jul­kai­suk­si. Tätä teh­tyä pos­taus­ta voi­daan tämän jäl­keen mai­nos­taa Face­book-sivun kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin lisää­mään yri­tyk­sel­le­si Face­boo­kin sisäl­tä Busi­ness Mana­ge­rin ja Ads Mana­ge­rin.

Face­boo­kin mai­nos­hal­lin­ta ja yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti siis kan­nat­taa teh­dä näi­tä “työ­ka­lu­ja” ja sivus­to­ja käyttämällä:

 • Face­book-sivu (tääl­lä sijait­see yri­tyk­se­si postaukset)
 • Busi­ness Mana­ger (täl­lä hal­lit­set tar­vit­ta­via käyt­tö­oi­keuk­sia, kuten esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­kump­pa­nei­de­si ja hen­ki­lös­tö­si oikeuksia)
 • Ads Mana­ger (täl­lä työ­ka­lul­la voit koh­dis­taa mai­nok­se­si mah­dol­li­sim­man tarkasti)

Face­book-mai­nos voi­daan siis teh­dä hyvin­kin “alkeel­li­ses­ti” yri­tyk­se­si Face­book-sivun kaut­ta “boost post” omi­nai­suu­del­la, mut­ta tämä omi­nai­suus antaa vain hyvin rajal­li­set mah­dol­li­suu­det mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen ja mit­taa­mi­seen. Tar­vit­set siis hie­man enem­män osaa­mis­ta ja työ­ka­lu­ja, jot­ta yri­tyk­se­si Face­book-mai­nos toi­mi­si mah­dol­li­sim­man hyvin ja tuot­tai­si lisää kävi­jöis­tä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja, sekä kauppoja.

Huom! Face­book-mai­nok­ses­sa käy­te­tys­sä kuvas­sa itses­sään ei sai­si olla lii­kaa teks­tiä upo­tet­tu­na kuvaan. Voit tes­ta­ta halua­ma­si kuvan kel­vol­li­suut­ta Face­book-mai­nok­seen Face­boo­kin kuvan­tes­taus­työ­ka­lul­la.

Miksi kannattaa tehdä Facebook-mainos?

Face­book-mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa äärim­mäi­sen tar­kas­ti vain par­hail­le ylei­söil­le ja tämä on yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin hyö­dyis­tä. Lisäk­si mai­non­ta Face­boo­kis­sa on hyvin­kin edul­lis­ta, kos­ka suu­rin osa yri­tyk­sis­tä ei vie­lä mai­nos­ta täs­sä kana­vas­sa. Voit siis saa­da mer­kit­tä­vää kil­pai­lue­tua Facebook-mainoksillasi. 

Ylei­se­nä nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan sanoa, että tavoi­tat 500 eurol­la noin 50 000 - 200 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta riip­puen mai­non­nan tavoit­tees­ta­si. Esi­mer­kik­si 200 000 tavoi­tet­tua asia­kas­ta 500 euron media­pa­nos­tuk­sel­la voit saa­da käyt­tä­mäl­lä arvon­taa, tai tar­joa­mal­la asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä esi­mer­kik­si ker­to­mal­la toi­mia­las­ta­si asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Miten voin seuraa Facebook-mainonnan tuloksia?

Mai­non­nan tulok­sia voit seu­ra­ta hyvin­kin tar­kas­ti Face­boo­kin tar­joa­mal­la Ads Mana­ger-työ­ka­lul­la ja suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään tämän lisäk­si eril­lis­tä työ­ka­lua Face­book-mai­non­nan tulos­ten mit­taa­mi­seen, sekä rapor­toin­tiin esi­mer­kik­si yritysjohdolle.

Face­boo­kin omil­la työ­ka­luil­la on vai­kea luo­da raport­te­ja ja täs­tä syys­tä mai­non­nan tulos­ten tar­kas­te­luun me Kublas­sa käy­täm­me esi­mer­kik­si alla ole­vaa Swy­do-työ­ka­lua.

Facebook-mainonnan tilastot Swydo-palvelussa

Näin voit kuu­kausit­tain mita­ta tulok­sia ja tar­kas­tel­la par­hai­ta koh­de­ryh­miä, joi­hin kan­nat­taa myös seu­raa­va­na kuu­kau­te­na panos­taa lisää mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia saa­mie­si tulos­ten perus­teel­la. Samal­la voit vähen­tää panos­tuk­sia kan­nat­ta­mat­to­miin koh­de­ryh­miin, kun seu­raa­va Face­book-mai­nos teh­dään ja koh­dis­te­taan oikeal­le kohderyhmälle.

Miten kannattaa aloittaa Facebook-mainonta?

Mai­non­ta Face­boo­kis­sa kan­nat­taa aloit­taa pian, kos­ka kil­pai­lu ja mai­non­nan hin­ta kas­vaa jat­ku­vas­ti. Lisäk­si saat mitat­ta­via tulok­sia jopa muu­ta­man sadan euron media­bud­je­til­la ja panos­tuk­sia voit nos­taa saa­mie­si tulos­ten perusteella. 

Face­book-mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin kan­nat­ta­vaa. Yri­tyk­sen omis­ta resurs­seis­ta joh­tuen mai­non­nan teho saat­taa kui­ten­kin olla heik­ko, jol­loin Face­book mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen on ehdot­to­mas­ti fik­suin veto. Mikä­li kai­paat ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä tai jee­siä, me Kublal­la olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan. Meil­le tär­kein­tä on se, että sinun yri­tyk­se­si menes­tyy, ja mai­non­taan käy­tet­ty raha palaa monin­ker­tai­se­na takaisin. 

Haluat­ko kuul­la lisää? Ota yhteyt­tä nyt, mikä­li haluat asian­tun­ti­jan näke­myk­sen toi­mia­la­si tehok­kaim­mis­ta sosi­aa­li­sen median tavoista!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainos
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi