Facebook mainonta myynnin kanavana 

Face­book mai­non­ta jat­kaa vah­vas­ti suo­sion­sa kas­vua vuo­si vuo­del­ta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Face­book mai­non­nal­la tar­koi­te­taan mak­set­tua mai­non­taa Face­boo­kis­sa mut­ta tämän lisäk­si yri­tyk­set ovat akti­voi­tu­neet vah­vas­ti myös ilmais­ten jul­kai­sui­den eli pos­taus­ten teke­mi­ses­sä. Täs­sä artik­ke­lis­sa kui­ten­kin kes­ki­ty­tään sii­hen miten mak­set­tu Face­book mai­non­ta voi tuo­da sinun­kin yri­tyk­sel­le­si lisäe­tua jat­ku­vas­ti kove­ne­vas­sa markkinassa.

Kannattaako Facebook mainonta?

Face­book mai­non­ta ja sen teho voi­daan toden­taa onnek­si digi­mark­ki­noin­nis­sa dataan poh­jau­tuen ana­ly­tii­kan avul­la. Voi­daan siis suo­raan tar­kis­taa “kan­nat­taa­ko Face­book mai­non­ta”. Mai­non­nan kan­nat­ta­vuu­del­le voi­daan mää­ri­tel­lä mon­ta eri pis­tet­tä tar­kas­te­lul­le ja toki kai­kil­le suo­si­tuin vaih­toeh­to oli­si Face­boo­kin tuo­ma suo­ra myyn­ti yri­tyk­sel­le­si. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että vain har­val­la yri­tyk­sel­lä on verk­ko­kaup­pa ja ilman verk­ko­kaup­paa ei voi­da suo­raan toden­taa mai­non­nan tuo­maa väli­tön­tä myyn­tiä vaan mei­dän on tut­kit­ta­va yhdes­sä mai­non­nan tuot­ta­vuu­den mit­ta­rei­ta ennen suo­raa kaup­paa. Näi­tä mit­ta­rei­ta voi­vat olla esimerkiksi:

Kuinka moni näki mainoksen

  • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­nyt siir­tyi yri­tyk­se­si kotisivuille
  • Kuin­ka pal­jon meil­le mak­soi koti­si­vuil­le siir­ty­nyt asiakas
  • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä siir­tyi kotisivuille

Näil­lä yllä ole­vil­la luvuil­la voi­daan ver­ra­ta eri kana­vien tuot­ta­vuut­ta kes­ke­nään. Voi­daan esi­mer­kik­si miet­tiä onko Googlen hakusa­na­mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vam­paa kuin Face­book mai­non­ta? Ilman näi­den asioi­den mit­taa­mis­ta ana­ly­tii­kan avul­la on lähes mah­do­ton sanoa onko koko­nai­suu­te­na Face­book mai­non­ta kan­nat­ta­vam­paa yri­tyk­sel­le­si kuin jokin toi­nen kanava.

Alla on yhden asiak­kaam­me Google Ads hakusa­na­mai­non­nan rapor­tis­ta kuva. Kuvas­ta näh­dään että 2020 vuo­den hei­nä­kuus­sa yksi “klik­kaus” eli verk­ko­si­vus­tol­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas on mak­sa­nut Googles­ta 0,28 euroa.

Facebook mainonta ads raportti

Alla on saman asiak­kaam­me Face­book mai­non­ta -rapor­tis­ta kuva. Kuvas­ta näh­dään että 2020 vuo­den hei­nä­kuus­sa yksi verk­ko­si­vus­tol­le saa­tu poten­ti­aa­li­nen asia­kas on mak­sa­nut Face­book mai­non­nal­la 0,16 euroa.

Facebook mainonta raportti

Kum­paa mai­non­taa sinä teki­sit yri­tyk­sel­le­si mikä­li Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la saa­tu kävi­jä koti­si­vuil­le­si mak­saa 0,28 euroa mut­ta Face­book mai­non­nal­la saa­tu kävi­jä mak­saa vain 0,16 euroa?

Edel­lä ole­vas­sa mal­lis­sa kysees­sä on kulut­ta­jil­la pal­ve­lui­taan myy­vä yri­tys mut­ta koke­mus­tem­me mukaan myös B2B-myyn­tiä teke­vä yri­tys voi hyvin­kin saa­da edul­li­sem­paa lii­ken­net­tä somes­ta. (Lue: B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa) Eli hyvin useal­le asiak­kaal­lem­me Face­book mai­non­ta kan­nat­taa ja tuo sijoi­te­tut eurot monin­ker­tai­si­na takai­sin toteu­tu­nei­na yhtey­den­ot­toi­na, lii­dei­nä ja kauppoina.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonta ja dynaaminen mainos - mikä se on?

Mitä on dynaa­mi­nen mai­non­ta Face­book mai­non­nas­sa? Face­book mai­non­ta pys­tyy hyö­dyn­tä­mään niin sanot­tua teko­ä­lyä tänä päi­vä­nä mai­non­nas­saan ja dynaa­mi­nen mai­non­ta perus­tuu juu­ri mel­ko uuteen omi­nai­suu­teen. Täl­lä mai­non­nan taval­la Face­book suo­sit­te­lee sinul­le juu­ri nii­tä tuot­tei­ta joi­ta olet esi­mer­kik­si len­to­yh­tiön sivuil­la selail­lut edel­li­si­nä päi­vi­nä. Esi­mer­kik­si len­to­yh­tiön sivuil­la vaih­toeh­to­ja on tuhan­sia läh­tö­maas­ta, päi­väs­tä ja koh­de­maas­ta riip­puen. Kukaan ei kui­ten­kaan ole teh­nyt tuhan­sia mai­nok­sia Face­boo­kiin vaan dynaa­mi­nen mai­non­ta raken­taa auto­maat­ti­ses­ti mai­nok­set vas­taa­maan juu­ri nii­tä len­to­ja joi­ta olet vii­mek­si ollut selai­le­mas­sa len­to­yh­tiön sivustolla. 

Dynaa­mis­ta mai­non­taa voi­daan käyt­tää siis kai­kis­sa verk­ko­kau­pois­sa koh­dis­ta­maan mai­non­ta niil­le asiak­kail­le jot­ka ovat olleet verk­ko­si­vuil­la selaa­mas­sa tuot­tei­ta mut­ta ovat kui­ten­kin jät­tä­neet ostok­sen­sa kes­ken. Dynaa­mis­ta mai­nos­muo­toa voi­daan käyt­tää tämän lisäk­si kai­kil­la koti­si­vuil­la joil­la on ole­mas­sa “tuo­te­lis­taus/-luet­te­lo” vaik­ka sivuil­ta ei mitään voi­si­kaan ostaa. Tuo­te­lis­tauk­sia käy­te­tään tänä päi­vä­nä eri­tyi­sen pal­jon verk­ko­si­vu­jen raken­tees­sa kos­ka sil­lä voi­daan nos­taa hel­pos­ti esil­le eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta sekä näi­hin liit­ty­viä tuotekuvauksia.

Dynaa­mi­set mai­nok­set voi­daan aset­taa näky­mään esi­mer­kik­si Face­boo­kin aika­ja­nal­la, oikean lai­dan mai­nok­sis­sa (vain tie­to­ko­neen selai­mes­sa), Face­boo­kin mes­sen­ge­ris­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja esi­mer­kik­si Audience Networ­kis­sa joka sisäl­tää käy­tän­nös­sä suu­ren osan mat­ka­pu­he­lin­ten apli­kaa­tiois­ta. Saat siis todel­la hyvän kat­ta­vuu­den dynaa­mi­sil­la mai­nok­sil­la mikä­li yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la on käy­tös­sä “tuo­te­lis­taus”.

Kuinka usein Facebook mainos kannattaa päivittää?

Face­book mai­non­ta ja sen tuot­ta­vuus sel­vi­ää rapor­teis­ta ja onkin äärim­mäi­sen tär­ke­ää seu­ra­ta vähin­tään kuu­kausit­tain mut­ta mie­lui­ten päi­vä­ta­sol­la mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta. Näin mai­nok­sia voi­daan opti­moi­da ja kes­keyt­tää kan­nat­ta­mat­to­mat mai­nok­set ennen kuin suu­ri osa bud­je­tis­ta on kulu­nut huo­nos­ti toi­mi­vaa mai­nok­seen. Osa mai­nok­sis­ta toi­mii yllät­tä­vän­kin hyvin ja näis­sä tapauk­sis­sa mai­nos­ta ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä päi­vit­tää usei­siin kuu­kausiin tai vält­tä­mät­tä edes vuo­siin. Mai­nos ei “kulu puh­ki” eli näy lii­an mon­taa ker­taa samal­le ylei­söl­le mikä­li koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty tar­kas­ti ja tämän lisäk­si voi­daan esi­mer­kik­si mää­ri­tel­lä että mai­nos saa näkyä samal­le hen­ki­löl­le vain ja ainoas­taan yhden kerran. 

Mai­nos­han ei van­he­ne mikä­li aihe on ajan­koh­tai­nen pidem­män aikaa ja kuva­ma­te­ri­aa­li mai­nok­seen on myös valit­tu niin ettei kuvas­sa komei­le lumi­ki­nos tai vas­taa­va vuo­den­ai­kaan sidot­tu ilmen­ty­mä. Sum­ma sum­ma­rum - mikä­li mai­nok­sel­la saa­daan lois­ta­vaa tulos­ta niin sitä ei kan­nat­ta yleen­sä päi­vit­tää kos­ka näin voi­daan menet­tää lois­ta­va tulos mut­ta mai­nok­ses­ta kan­nat­taa teh­dä uusia ver­sioi­ta ja tar­kis­taa saa­daan­ko myös näil­lä uusil­la mai­nok­sil­la sama tulos tai jopa parem­paa tulosta.

Miten Facebook mainontaa kannattaa seurata?

Face­book mai­non­taa kan­nat­taa seu­ra­ta lähes päi­vit­täin mut­ta vähin­tään vii­koit­tain. Muus­sa tapauk­ses­sa on mah­dol­lis­ta menet­tää mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia huo­nos­ti toi­mi­vaan mai­nok­seen. Jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja uusien mai­nos­ten luo­mi­nen on kai­kes­sa digi­mark­ki­noin­nis­sa yksi tär­keim­mis­tä tulok­sel­li­sen mai­non­nan kivi­ja­lois­ta. Mai­nos­ten seu­ran­nan lisäk­si on tär­ke­ää luo­da usei­ta eri koh­de­ryh­miä mai­nok­sil­le­si ja mikä­li osa mää­ri­tel­lyis­tä koh­de­ryh­mis­tä ei saa­vu­ta halut­tua lop­pu­tu­los­ta niin saman mai­nok­sen sisäl­lä kan­nat­taa sul­kea pois huo­nom­min toi­mi­via koh­de­ryh­miä. Näin pidät huo­len että yri­tyk­se­si saa mah­dol­li­sim­man hyvän tulok­sen Face­book mainonnasta.

Kannattaako Facebook mainonnan mediabudjettia kasvattaa?

Mikä­li seu­raat jat­ku­vas­ti miten Face­book mai­non­ta toi­mii ja mit­taat tar­kas­ti tulok­sia esi­mer­kik­si Swy­do-työ­ka­lul­la niin saat sel­vil­le rapor­teis­ta hyvin yksin­ker­tai­ses­ti onko Face­book mai­non­ta kan­nat­ta­vaa ja kan­nat­taa­ko media­bud­jet­tia kas­vat­taa. Lisäk­si on hyvä ver­ra­ta Face­book mai­non­taa mui­hin kana­viin kuten esi­mer­kik­si Google mai­non­taan mikä­li yri­tyk­se­si käy­tös­sä on useam­pia­kin digi­mark­ki­noin­nin kei­no­ja. Mikä­li huo­maat saa­va­si edul­li­sem­min lii­ken­net­tä ja yhtey­den­ot­to­ja Face­boo­kis­ta kuin Google-mai­non­nas­ta niin sil­loin kan­nat­taa siir­tää bud­jet­tia enem­män Face­boo­kin puo­lel­le. Mikä­li taas saat hyvää tuot­toa kum­mas­ta­kin kana­vas­ta niin suo­si­tuk­sem­me on nos­taa media­bud­jet­tia ja pie­nen­tää esi­mer­kik­si perin­teis­ten kana­vien mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia mah­dol­li­ses­ti (mes­sut, print­ti­mai­non­ta, yms).

Miten saat Facebook mainonnan toimimaan?

Mikä­li vie­lä mie­tit miten Face­book mai­non­ta voi­si tuo­da sinun­kin yri­tyk­sel­le­si lisää myyn­tiä niin ota yhteyt­tä nyt ja mie­ti­tään asi­aa yhdes­sä esi­mer­kik­si etäpalaverissa!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi