B2B mainonta Facebookissa 

Sel­vi­te­tään tähän alkuun heti mik­si myös B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on kan­nat­ta­vaa. Mones­ti kuu­lee eri­lai­sia usko­muk­sia B2B on sitä ja B2B on tätä, lop­pu­jen lopuk­si osto­pää­tök­sen tekee kui­ten­kin aina ihmi­nen. Itse en aina­kaan ole kuul­lut min­kään yri­tyk­sen alle­kir­joit­ta­neen yhtään sopi­mus­ta. B2B:ssa pro­ses­si voi toki olla pidem­pi, vai­keam­pi ja kil­pail­lum­pi, mut­ta lopul­ta pää­tök­sen tekee ihminen.

Nämä B2B pää­tök­sen­te­ki­jät ovat siis ihmi­siä sii­nä mis­sä sinä ja minä­kin. Meis­tä ihmi­sis­tä aika moni viih­tyy Face­boo­kis­sa, huhu­jen mukaan jot­kut jopa ihan työ­ai­ka­na­kin 😉 Tämä kui­ten­kin perus­te­lee meil­le B2B mai­non­nan Face­boo­kis­sa. Seu­raa­vak­si käsi­tel­lään koh­den­nus mah­dol­li­suu­ksia, jot­ka ovat muu­ten aika otol­li­sia B2B mai­non­taan Facebookissa.

B2B mainonta Facebookissa - Edut kohdennuksessa

Face­boo­kis­sa voi koh­den­taa monel­la taval­la. Käy­dään­kin täs­sä läpi muu­ta­ma tär­keä point­ti, jot­ka on hyvä huo­mioi­da kun ToDo-lis­tal­ta löy­tyy B2B mai­non­ta Facebookissa.

Aloi­te­taan asia­kas­lis­toil­la, voit lada­ta ole­mas­sa ole­van asia­kas­lis­ta­si Face­book­kiin ja koh­den­taa sen perus­teel­la mai­non­taa lis­tal­la ole­vil­le käyt­tä­jil­le. Voit teh­dä lis­tas­ta myös saman­kal­tai­sen ylei­sön, jol­loin Face­book etsii mah­dol­li­sim­man saman­kal­tai­sia käyt­tä­jiä kuin sinun lis­tal­la­si ole­vat. Näi­tä lis­to­ja ja saman­kal­tai­sia ylei­sö­jä voi teh­dä myös käyt­tä­jien suo­rit­ta­mien toi­min­to­jen ja kiin­nos­tus­ten pohjalta.

Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen koh­den­nus mah­dol­li­suus on hyper­lo­kaa­li­pai­kan­nus eli voi­daan koh­dis­taa mai­non­ta erit­täin tar­kas­ti tie­tyl­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­le esi­mer­kik­si jon­kun tie­tyn tapah­tu­man aika­na juu­ri kysei­sel­le alu­eel­le. Täl­lä taval­la saa­daan hyvin valit­tua toi­vot­tua ylei­söä mai­non­nan koh­teek­si, tie­tys­ti itse mai­nos­vies­ti pitää vie­lä sovit­taa halut­tuun rajauk­seen. Mai­non­taa voi­daan toki koh­den­taa myös laa­jem­mil­le­kin alueil­le, kuten kau­pun­kien, maa­kun­tien tai vaik­ka mai­den­kin mukaan.

Näi­den lisäk­si on mah­dol­lis­ta koh­den­taa ammat­ti­ni­mik­kei­den, kiin­nos­tus­ten ja toi­mia­lo­jen mukaan. Näi­tä koh­den­nuk­sia pys­ty­tään myös rikas­ta­maan kol­man­sien osa­puo­lien tar­joa­mal­la datalla. 

Vii­mei­se­nä koh­den­nuk­se­na mai­nit­ta­koon vie­lä uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sö, täl­lä tar­koi­te­taan jo sivus­tol­la vie­rail­lei­ta kävi­jöi­tä. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti voi­daan koh­dis­taa joko sivus­tol­la yli­pää­tään käy­neil­le tai vain jol­lain tie­tyl­lä sivus­tol­la käy­nei­siin käyt­tä­jiin. Tämä on erit­täin teho­kas mai­non­nan muo­to ja sik­si hyvä pitää mie­les­sä kun B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa tulee ajankohtaiseksi.

B2B mainonta Facebookissa - Mainosten suunnittelu

Oli kysees­sä sit­ten kulut­ta­ja­mai­non­ta tai B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa niin seu­raa­va askel on molem­mil­le yhtei­nen. Mai­nok­set pitää luon­nol­li­ses­ti suun­ni­tel­la ennen kuin mai­non­taa voi­daan aloittaa. 

Mai­non­taa suun­ni­tel­taes­sa on alkuun hyvä miet­tiä tavoit­teet eli mitä mai­non­nal­la halu­taan saa­vut­taa. Face­boo­kis­sa ylei­sim­piä tavoit­tei­ta ovat bran­di­tun­net­tuus ja näky­vyys sekä lii­ken­teen ohjaus verk­ko­si­vul­le. B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa tai­puu myös lii­dien han­kin­taan ja Face­boo­kil­la on sitä var­ten ihan oma lii­dien­ke­ruu­lo­ma­ke (Face­book Lead Ads: Lead Gene­ra­tion Made Simple for Busi­ness), jon­ka ehdo­ton valt­ti on, että sen täyt­tä­mi­nen onnis­tuu suo­raan Face­boo­kis­sa eikä siis vaa­di eril­li­sen län­dä­rin lataa­mis­ta tai pois­tu­mis­ta Face­boo­kin alustalta. 

Tavoit­tei­den jäl­keen oli­si hyvä miet­tiä koh­de­ryh­mä eli kenel­le mai­non­taa näy­te­tään. Kun meil­lä on koh­de­ryh­mä tie­dos­sa niin sen tavoit­ta­mi­seen käy­te­tään jo aikai­sem­min läpi­käy­tyä koh­den­nus­ta. Nyt kun tavoit­teet ja koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty mie­ti­tään mil­lai­sil­la sisäl­löil­lä ja vies­ti­kär­jil­lä vali­tus­sa koh­de­ryh­mäs­tä halu­tut tavoit­teet par­hai­ten toteutuvat. 

Mai­non­nas­sa on hyvä teh­dä eri­lai­sia tes­tauk­sia, jot­ta löy­de­tään par­hai­ten toi­mi­vat yhdis­tel­mät. Tes­tis­sä voi olla vaik­ka otsi­kot tai teks­tit, myös koh­de­ryh­mien väli­siä ero­ja kan­nat­taa testailla.

B2B mainonta Facebookissa - Mainonnan optimointi

Kun B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on saa­tu pyö­ri­mään alkaa seu­raa­va vai­he eli opti­moin­ti. Mai­non­nan tulok­sia tulee tar­kas­tel­la aktii­vi­ses­ti ja ver­tail­la nii­tä ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin. Tar­koi­tuk­se­na on ana­ly­soi­da mit­kä mai­nok­set ja koh­den­nuk­set toi­mi­vat par­hai­ten. Kehi­te­tään siis toi­mi­via mai­nok­sia eteen­päin ja hylä­tään huo­nos­ti toi­mi­neet mainokset.

Mitä pitem­pään mai­non­ta on pyö­ri­nyt sen enem­män se on ker­ryt­tä­nyt dataa ja sitä parem­pia ana­lyy­se­jä voi­daan teh­dä. Vaik­ka mai­non­nan opti­moin­ti onkin jat­ku­vaa puu­haa on sil­ti olta­va tark­ka­na, ettei sen kans­sa hätäil­lä tai teh­dä lii­an hätäi­siä joh­to­pää­tök­siä. Aina on hyvä pitää mie­li avoi­me­na ja olla val­mis kumoa­maan aikai­sem­min teh­dyt hypo­tee­sit, näin pääs­tään koh­ti paras­ta lopputulosta.

B2B mainonta Facebookissa - Myyntisuppilon huomiointi

Face­boo­kin roo­li mai­non­nas­sa on yleen­sä myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä, Face­book on mones­ti asiak­kaan ensim­mäi­nen kos­ke­tus myy­tä­vään tuot­tee­seen tai pal­ve­luun sik­si se onkin tär­keä huo­mioi­da mai­non­nan tavoit­tei­ta ase­tet­taes­sa ja eten­kin tulok­sia tarkastellessa. 

B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on siis vähän kuin kyl­mä­soit­toi­hin ver­rat­ta­vaa mai­non­taa, tosin sil­lä ero­tuk­sel­la, että pys­tym­me tar­kas­ti koh­den­ta­maan mai­non­tam­me näky­vyyt­tä halu­tul­le ylei­söl­le. Face­book mai­non­nas­ta ainoas­taan uudel­leen­mark­ki­noin­ti on sel­lais­ta, jos­sa puhu­tel­laan aina niin sanot­tua läm­min­tä ylei­söä. Kat­ta­vuu­ten­sa ansios­ta Face­book on mai­nio kana­va juu­ri näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­seen oli kysees­sä sit­ten uudet käyt­tä­jät tai verk­ko­si­vuil­la jo vierailleet.

B2B mainonta Facebookissa - Miten aloittaa

Par­hai­ten B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa toi­miii, jos käy­tös­sä on sekä Busi­ness Mana­ger että Ads Mana­ger. Nämä edel­lä mai­ni­tut ovat Face­boo­kin omia työ­ka­lu­ja jois­ta voit lukea lisää nii­tä käsit­te­le­vis­tä artik­ke­leis­ta. Face­book mai­non­taa var­ten tar­vit­set yri­tyk­sel­le­si vähin­tään Face­book tilin, sen voi luo­da käte­väs­ti oman hen­ki­lö­koh­tai­sen Face­boo­kin kaut­ta. Suo­si­tel­ta­vaa oli­si kui­ten­kin luo­da se Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta jol­loin tilin hal­lin­noin­ti jat­kos­sa helpottuu.

Mikä­li haluat kokeil­la B2B mai­non­taa Face­boo­kis­sa heti niin voit toki kokeil­la sitä boos­taa­mal­la orgaa­ni­sia pos­tauk­sia. Tätä ei kui­ten­kaan voi suo­si­tel­la pit­kä­ai­kai­sek­si rat­kai­suk­si sil­lä se tar­jo­aa pal­jon hei­kom­mat koh­den­nus mah­dol­li­suu­det kuin mitä var­si­nai­sil­le mai­nok­sil­le on saatavissa.

Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä oli apua ja jos B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa kiin­nos­taa niin otta­kaa roh­keas­ti mei­hin yhteyt­tä ja tar­kas­tel­laan parem­min oli­si­ko Face­book sopi­va mai­non­nan kana­va tei­dän tilanteeseen.

Ota yhteyt­tä!
B2B mainonta Facebookissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi