B2B mainonta Facebookissa 

Sel­vi­te­tään tähän alkuun heti mik­si myös B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on kan­nat­ta­vaa. Mones­ti kuu­lee eri­lai­sia usko­muk­sia B2B on sitä ja B2B on tätä, lop­pu­jen lopuk­si osto­pää­tök­sen tekee kui­ten­kin aina ihmi­nen. Itse en aina­kaan ole kuul­lut min­kään yri­tyk­sen alle­kir­joit­ta­neen yhtään sopi­mus­ta. B2B:ssa pro­ses­si voi toki olla pidem­pi, vai­keam­pi ja kil­pail­lum­pi, mut­ta lopul­ta pää­tök­sen tekee ihminen.

Nämä B2B pää­tök­sen­te­ki­jät ovat siis ihmi­siä sii­nä mis­sä sinä ja minä­kin. Meis­tä ihmi­sis­tä aika moni viih­tyy Face­boo­kis­sa, huhu­jen mukaan jot­kut jopa ihan työ­ai­ka­na­kin 😉 Tämä kui­ten­kin perus­te­lee meil­le B2B mai­non­nan Face­boo­kis­sa. Seu­raa­vak­si käsi­tel­lään koh­den­nus mah­dol­li­suu­ksia, jot­ka ovat muu­ten aika otol­li­sia B2B mai­non­taan Facebookissa.

B2B mainonta Facebookissa - Edut kohdennuksessa

Face­boo­kis­sa voi koh­den­taa monel­la taval­la. Käy­dään­kin täs­sä läpi muu­ta­ma tär­keä point­ti, jot­ka on hyvä huo­mioi­da kun ToDo-lis­tal­ta löy­tyy B2B mai­non­ta Facebookissa.

Aloi­te­taan asia­kas­lis­toil­la, voit lada­ta ole­mas­sa ole­van asia­kas­lis­ta­si Face­book­kiin ja koh­den­taa sen perus­teel­la mai­non­taa lis­tal­la ole­vil­le käyt­tä­jil­le. Voit teh­dä lis­tas­ta myös saman­kal­tai­sen ylei­sön, jol­loin Face­book etsii mah­dol­li­sim­man saman­kal­tai­sia käyt­tä­jiä kuin sinun lis­tal­la­si ole­vat. Näi­tä lis­to­ja ja saman­kal­tai­sia ylei­sö­jä voi teh­dä myös käyt­tä­jien suo­rit­ta­mien toi­min­to­jen ja kiin­nos­tus­ten pohjalta.

Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen koh­den­nus mah­dol­li­suus on hyper­lo­kaa­li­pai­kan­nus eli voi­daan koh­dis­taa mai­non­ta erit­täin tar­kas­ti tie­tyl­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­le esi­mer­kik­si jon­kun tie­tyn tapah­tu­man aika­na juu­ri kysei­sel­le alu­eel­le. Täl­lä taval­la saa­daan hyvin valit­tua toi­vot­tua ylei­söä mai­non­nan koh­teek­si, tie­tys­ti itse mai­nos­vies­ti pitää vie­lä sovit­taa halut­tuun rajauk­seen. Mai­non­taa voi­daan toki koh­den­taa myös laa­jem­mil­le­kin alueil­le, kuten kau­pun­kien, maa­kun­tien tai vaik­ka mai­den­kin mukaan.

Näi­den lisäk­si on mah­dol­lis­ta koh­den­taa ammat­ti­ni­mik­kei­den, kiin­nos­tus­ten ja toi­mia­lo­jen mukaan. Näi­tä koh­den­nuk­sia pys­ty­tään myös rikas­ta­maan kol­man­sien osa­puo­lien tar­joa­mal­la datalla. 

Vii­mei­se­nä koh­den­nuk­se­na mai­nit­ta­koon vie­lä uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sö, täl­lä tar­koi­te­taan jo sivus­tol­la vie­rail­lei­ta kävi­jöi­tä. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti voi­daan koh­dis­taa joko sivus­tol­la yli­pää­tään käy­neil­le tai vain jol­lain tie­tyl­lä sivus­tol­la käy­nei­siin käyt­tä­jiin. Tämä on erit­täin teho­kas mai­non­nan muo­to ja sik­si hyvä pitää mie­les­sä kun B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa tulee ajankohtaiseksi.

B2B mainonta Facebookissa - Mainosten suunnittelu

Oli kysees­sä sit­ten kulut­ta­ja­mai­non­ta tai B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa niin seu­raa­va askel on molem­mil­le yhtei­nen. Mai­nok­set pitää luon­nol­li­ses­ti suun­ni­tel­la ennen kuin mai­non­taa voi­daan aloittaa. 

Mai­non­taa suun­ni­tel­taes­sa on alkuun hyvä miet­tiä tavoit­teet eli mitä mai­non­nal­la halu­taan saa­vut­taa. Face­boo­kis­sa ylei­sim­piä tavoit­tei­ta ovat bran­di­tun­net­tuus ja näky­vyys sekä lii­ken­teen ohjaus verk­ko­si­vul­le. B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa tai­puu myös lii­dien han­kin­taan ja Face­boo­kil­la on sitä var­ten ihan oma lii­dien­ke­ruu­lo­ma­ke (Face­book Lead Ads: Lead Gene­ra­tion Made Simple for Busi­ness), jon­ka ehdo­ton valt­ti on, että sen täyt­tä­mi­nen onnis­tuu suo­raan Face­boo­kis­sa eikä siis vaa­di eril­li­sen län­dä­rin lataa­mis­ta tai pois­tu­mis­ta Face­boo­kin alustalta. 

Tavoit­tei­den jäl­keen oli­si hyvä miet­tiä koh­de­ryh­mä eli kenel­le mai­non­taa näy­te­tään. Kun meil­lä on koh­de­ryh­mä tie­dos­sa niin sen tavoit­ta­mi­seen käy­te­tään jo aikai­sem­min läpi­käy­tyä koh­den­nus­ta. Nyt kun tavoit­teet ja koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty mie­ti­tään mil­lai­sil­la sisäl­löil­lä ja vies­ti­kär­jil­lä vali­tus­sa koh­de­ryh­mäs­tä halu­tut tavoit­teet par­hai­ten toteutuvat. 

Mai­non­nas­sa on hyvä teh­dä eri­lai­sia tes­tauk­sia, jot­ta löy­de­tään par­hai­ten toi­mi­vat yhdis­tel­mät. Tes­tis­sä voi olla vaik­ka otsi­kot tai teks­tit, myös koh­de­ryh­mien väli­siä ero­ja kan­nat­taa testailla.

B2B mainonta Facebookissa - Mainonnan optimointi

Kun B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on saa­tu pyö­ri­mään alkaa seu­raa­va vai­he eli opti­moin­ti. Mai­non­nan tulok­sia tulee tar­kas­tel­la aktii­vi­ses­ti ja ver­tail­la nii­tä ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin. Tar­koi­tuk­se­na on ana­ly­soi­da mit­kä mai­nok­set ja koh­den­nuk­set toi­mi­vat par­hai­ten. Kehi­te­tään siis toi­mi­via mai­nok­sia eteen­päin ja hylä­tään huo­nos­ti toi­mi­neet mainokset.

Mitä pitem­pään mai­non­ta on pyö­ri­nyt sen enem­män se on ker­ryt­tä­nyt dataa ja sitä parem­pia ana­lyy­se­jä voi­daan teh­dä. Vaik­ka mai­non­nan opti­moin­ti onkin jat­ku­vaa puu­haa on sil­ti olta­va tark­ka­na, ettei sen kans­sa hätäil­lä tai teh­dä lii­an hätäi­siä joh­to­pää­tök­siä. Aina on hyvä pitää mie­li avoi­me­na ja olla val­mis kumoa­maan aikai­sem­min teh­dyt hypo­tee­sit, näin pääs­tään koh­ti paras­ta lopputulosta.

B2B mainonta Facebookissa - Myyntisuppilon huomiointi

Face­boo­kin roo­li mai­non­nas­sa on yleen­sä myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä, Face­book on mones­ti asiak­kaan ensim­mäi­nen kos­ke­tus myy­tä­vään tuot­tee­seen tai pal­ve­luun sik­si se onkin tär­keä huo­mioi­da mai­non­nan tavoit­tei­ta ase­tet­taes­sa ja eten­kin tulok­sia tarkastellessa. 

B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa on siis vähän kuin kyl­mä­soit­toi­hin ver­rat­ta­vaa mai­non­taa, tosin sil­lä ero­tuk­sel­la, että pys­tym­me tar­kas­ti koh­den­ta­maan mai­non­tam­me näky­vyyt­tä halu­tul­le ylei­söl­le. Face­book mai­non­nas­ta ainoas­taan uudel­leen­mark­ki­noin­ti on sel­lais­ta, jos­sa puhu­tel­laan aina niin sanot­tua läm­min­tä ylei­söä. Kat­ta­vuu­ten­sa ansios­ta Face­book on mai­nio kana­va juu­ri näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­seen oli kysees­sä sit­ten uudet käyt­tä­jät tai verk­ko­si­vuil­la jo vierailleet.

B2B mainonta Facebookissa - Miten aloittaa

Par­hai­ten B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa toi­miii, jos käy­tös­sä on sekä Busi­ness Mana­ger että Ads Mana­ger. Nämä edel­lä mai­ni­tut ovat Face­boo­kin omia työ­ka­lu­ja jois­ta voit lukea lisää nii­tä käsit­te­le­vis­tä artik­ke­leis­ta. Face­book mai­non­taa var­ten tar­vit­set yri­tyk­sel­le­si vähin­tään Face­book tilin, sen voi luo­da käte­väs­ti oman hen­ki­lö­koh­tai­sen Face­boo­kin kaut­ta. Suo­si­tel­ta­vaa oli­si kui­ten­kin luo­da se Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta jol­loin tilin hal­lin­noin­ti jat­kos­sa helpottuu.

Mikä­li haluat kokeil­la B2B mai­non­taa Face­boo­kis­sa heti niin voit toki kokeil­la sitä boos­taa­mal­la orgaa­ni­sia pos­tauk­sia. Tätä ei kui­ten­kaan voi suo­si­tel­la pit­kä­ai­kai­sek­si rat­kai­suk­si sil­lä se tar­jo­aa pal­jon hei­kom­mat koh­den­nus mah­dol­li­suu­det kuin mitä var­si­nai­sil­le mai­nok­sil­le on saatavissa.

Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä oli apua ja jos B2B mai­non­ta Face­boo­kis­sa kiin­nos­taa niin otta­kaa roh­keas­ti mei­hin yhteyt­tä ja tar­kas­tel­laan parem­min oli­si­ko Face­book sopi­va mai­non­nan kana­va tei­dän tilanteeseen.

Ota yhteyt­tä!
B2B mainonta Facebookissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy