LinkedIn maksettu mainonta - Kuinka se toimii? 

Ennen kuin iske­tään kiin­ni sii­hen mitä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on var­mis­te­taan, että kaik­ki tie­däm­me mis­tä on kyse. Lin­ke­din on työ­elä­mä­läh­töi­nen sosi­aa­li­nen media, jos­sa on maa­il­man­laa­jui­ses­ti sato­ja mil­joo­nia käyt­tä­jiä. Kysees­sä ei siis ole mikään pie­ni sosi­aa­li­nen media, Lin­ke­di­nin käyt­tö lisään­tyy myös Suo­mes­sa jat­ku­vas­ti sik­si se onkin sopi­van ajan­koh­tai­nen aihe käsiteltäväksi.

Kos­ka aihee­na on Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta niin käy­dään vie­lä läpi var­muu­den vuok­si mitä mak­set­tu mai­non­ta tark­kaan ottaen tar­koit­taa. Mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun itse pal­ve­lul­le mak­se­taan näky­vyy­des­tä. Täs­sä tapauk­ses­sa siis Lin­ke­di­nil­le mak­se­taan sii­tä, että se antaa mai­nok­sil­le­si mainostilaa.

Linkedin maksettu mainonta - Kenelle se sopii?

Nyt pääs­tään sit­ten itse asi­aan eli kenel­le Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta sopii. Kos­ka Link­ka­ri on työ­elä­mä­kes­kei­nen sosi­aa­li­nen media on se yleen­sä B2B puo­len käy­tös­sä ja näin myös sil­loin kun aihee­na on Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taa. Jos siis tuo­tat pal­ve­lui­ta tai myy­mä­si tuot­teet ovat ensi­si­jai­ses­ti B2B kate­go­ri­aa voi Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta olla sinul­le oikein teho­kas ratkaisu.

Eten­kin jos kysees­sä on hie­man isom­mat ja kal­liim­mat tuot­teet voi Link­ka­ri olla juu­ri se oikea kana­va. Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta koh­dis­te­taan­kin usein juu­ri yrityspäättäjille.

Linkedin maksettu mainonta - Milloin sitä tehdään?

Mil­loin sit­ten Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta kan­nat­taa. Tätä voi­si miet­tiä ylei­ses­ti mai­non­nan kan­nal­ta eli vas­taus on yksin­ker­tai­nen. Se kan­nat­taa sil­loin kun se on tuot­ta­vaa. Tämän takia on hyvä tes­tail­la eri kana­via ja kat­soa mis­tä saa par­haat tulokset.

Jos Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta osoit­tau­tuu tehok­kaak­si kana­vak­si kan­nat­taa mai­non­nan aika­tau­lu­tus teh­dä tavoit­tei­den poh­jal­ta. Esi­mer­kik­si brän­di­mai­non­taa voi teh­dä vaik­ka jat­ku­vas­ti ja kun on tulos­sa jotain eri­tyis­tä esi­mer­kik­si uusi tuo­te­lan­see­raus niin sil­loin mai­non­nan voi kes­kit­tää tämän ympä­ril­le. Kun käy­te­tään useam­pia kam­pan­joi­ta kan­nat­taa tar­kis­taa, että nii­den vies­ti on kes­ke­nään linjassa.

Haluat­ko aloit­taa Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Linkedin mainonta - Kannattaako sitä tehdä?

Vas­taus sii­hen kan­nat­taa­ko Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on sil­loin sel­keä kun yllä ole­va kan­nat­ta­vuuseh­to toteu­tuu. Kos­ka mai­non­nan kan­nat­ta­vuut­ta on jos­kus vai­kea suo­raan mita­ta, voi­daan olla tilan­tees­sa jol­loin kaik­kien mit­ta­rei­den valos­sa Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta ei kan­na­ta. Täs­sä­kin tilan­tees­sa sen tuo­ma näky­vyys voi olla tär­keä osa yri­tyk­sen brän­din raken­nus­ta ja vas­toin joi­ta­kin kan­nat­ta­vuus­mit­ta­rei­ta se saat­taa olla sil­ti kan­nat­ta­vaa pit­käs­sä juoksussa.

Jos ollaan sii­nä tilan­tees­sa, että joi­den­kin mit­ta­rei­den valos­sa Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta ei kan­na­ta pitää luot­taa sisäi­seen vais­toon sii­tä kan­nat­taa­ko sen teke­mi­nen vai ei. Eten­kin näis­sä tilan­teis­sa kan­nat­taa kon­sul­toi­da ammat­ti­lais­ta mikä­li itse ei omaa riit­tä­vää tie­to­tai­toa tilan­teen objek­tii­vi­seen arvioimiseen.

Linkedin maksettu mainonta - Mitä on hyvä tietää

Mitä sit­ten on hyvä tie­tää kun Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on har­kin­nas­sa. Heti alkuun pitää hyväk­syä se, että mai­non­ta on mones­ti sel­keäs­ti kal­liim­paa kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa. Toi­saal­ta Lin­ke­din ja Face­book ovat kana­vi­na hyvin eri­lai­set, sik­si ei suo­ra hin­ta- tai tulos­ver­tai­lu yleen­sä ole järkevää.

Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta tar­jo­aa hie­man eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja kuin muut suu­ret sosi­aa­li­sen median kana­vat. Esi­mer­kik­si InMail-kam­pan­join­ti onnis­tuu Link­ka­ris­sa ja tämä onkin oiva tapa saa­da mai­nok­se­si käyt­tä­jien saataville.

Linkedin maksettu mainonta - Asiantuntijan extra vinkit

Seu­raa­vak­si muu­ta­ma todel­li­nen pro-tason vink­ki ja aihee­na tiet­ty Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta. Nämä vin­kit ovat nii­tä Link­ka­rin vah­vim­pia argu­ment­te­ja ja nämä on monen mon­ta ker­taa tes­tat­tu­ja ja hyväk­si todettuja.

Vinkki 1: Kohdennus

Hyö­dyn­nä Lin­ke­di­nin kat­ta­vat b2b koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det, tämä on se Link­ka­rin yksi valt­ti­kort­ti. Koh­den­nuk­set pys­ty­tään teke­mään tar­kas­ti esi­mer­kik­si ammat­ti­ni­mik­kei­den tai yri­tys­ten perus­teel­la. Täl­lai­set koh­den­nuk­set avaa­vat pal­jon sel­lai­sia ovia, jot­ka muis­sa kana­vis­sa jäi­si­vät kiinni.

Joten kun läh­det kokei­le­maan Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taa niin muis­ta ottaa nämä koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det tar­kas­te­lun alle ja ota niis­tä kaik­ki mah­dol­li­nen hyö­ty irti. Koh­den­ta­mi­nen­han on yksi tär­keim­mis­tä ellei tär­kein mai­non­nan taito 😉

Vinkki 2: Insight tag

Lin­ke­di­nis­sä on oma insight tag, joka asen­ne­taan net­ti­si­vuil­le­si. Tämä tag, eli suo­mek­si pik­se­li, kerää kävi­jöis­tä tie­toa, joka on erit­täin arvo­kas­ta mai­non­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja opti­moin­nis­sa. Tämä on lähes vält­tä­mä­tön työ­ka­lu kun halu­taan teh­dä hyvä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta -paketti.

Tämä tag kerää kävi­jöis­tä dataa juu­ri­kin Link­ka­rin omas­ta näkö­kul­mas­ta. Eli se hakee tar­kem­min työ­elä­mä­läh­töis­tä dataa kävi­jöis­tä ja sik­si onkin niin ehdo­ton eten­kin B2B mai­non­taa tehdessä.

Vinkki 3: Vältä geneeristä sisältöä

Väl­tä genee­ris­tä sisäl­töä, puhut­te­le tar­kas­ti koh­dey­lei­söä­si. Näin yksin­ker­tai­nen on eri­kois­vink­ki nume­ro kol­me Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taan. Vaik­ka vink­ki on yksin­ker­tai­nen sen vies­ti jää mones­ti toteu­tu­mat­ta. Hel­pos­ti mai­nok­set teh­dään samal­la kaa­val­la kuin ennen­kin ja tämä kaa­va on vie­lä samas­sa lin­jas­sa myös kil­pai­li­jan mai­non­nan kanssa.

Vas­taus tähän on roh­keus, uskal­la olla eri­lai­nen ja kokei­le roh­keas­ti mikä toi­mii omas­sa koh­de­ryh­mäs­sä. Kun mai­non­taa tes­ta­taan ahke­ras­ti löy­de­tään siel­tä ne vies­ti­kär­jet, jot­ka uppoa­vat koh­de­ryh­mään kuin kuu­ma veit­si sulaan voihin 😉

Linkedin maksettu mainonta - Tehdäkö vai eikö tehdä?

Toi­vot­ta­vas­ti olet saa­nut muka­van pin­ta­raa­pai­sun käsi­tel­tyyn aihee­seen, Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta. Yksioi­kois­ta vas­taus­ta kysy­myk­seen teh­dä­kö vai eikö teh­dä ei ole. Niin­hän jo Ham­let aikoi­naan jou­tui poh­dis­ke­le­maan lähes vas­taa­vaa pulmaansa 😉

Jos kui­ten­kin muu­tam­me hie­man lähes­ty­mis­kul­maa ja kysym­me kokeil­la­ko vai eikö kokeil­la, on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi. Mikä­li jokin yllä käsi­tel­lyis­tä koh­dis­ta osui sinun lii­ke­toi­min­taa­si niin vas­taus on, että kokei­le ihmees­sä! Oli kysees­sä sit­ten Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta tai mikä tahan­sa muu mai­non­nan muo­to ei kukaan voi taa­ta tulok­sia etu­kä­teen, mut­ta kokei­le­mal­la saat hyvin hel­pos­ti sel­vil­le kan­nat­taa­ko sitä jat­kaa vai ei. Roh­keas­ti siis kokei­le­maan ja lin­kit­ty­mään Link­ka­ris­sa 😉

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn maksettu mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy