LinkedIn maksettu mainonta - Kuinka se toimii?

Etusi­vu \ Blo­gi \ Sosi­aa­li­nen media \ Lin­ke­dIn mak­set­tu mai­non­ta – Kuin­ka se toi­mii?

Ennen kuin iske­tään kiin­ni sii­hen mitä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on var­mis­te­taan, että kaik­ki tie­däm­me mis­tä on kyse. Lin­ke­din on työ­elä­mä­läh­töi­nen sosi­aa­li­nen media, jos­sa on maa­il­man­laa­jui­ses­ti sato­ja mil­joo­nia käyt­tä­jiä. Kysees­sä ei siis ole mikään pie­ni sosi­aa­li­nen media, Lin­ke­di­nin käyt­tö lisään­tyy myös Suo­mes­sa jat­ku­vas­ti sik­si se onkin sopi­van ajan­koh­tai­nen aihe käsi­tel­tä­väk­si.

Kos­ka aihee­na on Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta niin käy­dään vie­lä läpi var­muu­den vuok­si mitä mak­set­tu mai­non­ta tark­kaan ottaen tar­koit­taa. Mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun itse pal­ve­lul­le mak­se­taan näky­vyy­des­tä. Täs­sä tapauk­ses­sa siis Lin­ke­di­nil­le mak­se­taan sii­tä, että se antaa mai­nok­sil­le­si mai­nos­ti­laa.

Linkedin maksettu mainonta - Kenelle se sopii?

Nyt pääs­tään sit­ten itse asi­aan eli kenel­le Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta sopii. Kos­ka Link­ka­ri on työ­elä­mä­kes­kei­nen sosi­aa­li­nen media on se yleen­sä B2B puo­len käy­tös­sä ja näin myös sil­loin kun aihee­na on Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taa. Jos siis tuo­tat pal­ve­lui­ta tai myy­mä­si tuot­teet ovat ensi­si­jai­ses­ti B2B kate­go­ri­aa voi Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta olla sinul­le oikein teho­kas rat­kai­su.

Eten­kin jos kysees­sä on hie­man isom­mat ja kal­liim­mat tuot­teet voi Link­ka­ri olla juu­ri se oikea kana­va. Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta koh­dis­te­taan­kin usein juu­ri yri­tys­päät­tä­jil­le.

Linkedin maksettu mainonta - Milloin sitä tehdään?

Mil­loin sit­ten Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta kan­nat­taa. Tätä voi­si miet­tiä ylei­ses­ti mai­non­nan kan­nal­ta eli vas­taus on yksin­ker­tai­nen. Se kan­nat­taa sil­loin kun se on tuot­ta­vaa. Tämän takia on hyvä tes­tail­la eri kana­via ja kat­soa mis­tä saa par­haat tulok­set.

Jos Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta osoit­tau­tuu tehok­kaak­si kana­vak­si kan­nat­taa mai­non­nan aika­tau­lu­tus teh­dä tavoit­tei­den poh­jal­ta. Esi­mer­kik­si brän­di­mai­non­taa voi teh­dä vaik­ka jat­ku­vas­ti ja kun on tulos­sa jotain eri­tyis­tä esi­mer­kik­si uusi tuo­te­lan­see­raus niin sil­loin mai­non­nan voi kes­kit­tää tämän ympä­ril­le. Kun käy­te­tään useam­pia kam­pan­joi­ta kan­nat­taa tar­kis­taa, että nii­den vies­ti on kes­ke­nään lin­jas­sa.

Haluat­ko aloit­taa Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mie­lel­läm­me!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Linkedin mainonta - Kannattaako sitä tehdä?

Vas­taus sii­hen kan­nat­taa­ko Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on sil­loin sel­keä kun yllä ole­va kan­nat­ta­vuuseh­to toteu­tuu. Kos­ka mai­non­nan kan­nat­ta­vuut­ta on jos­kus vai­kea suo­raan mita­ta, voi­daan olla tilan­tees­sa jol­loin kaik­kien mit­ta­rei­den valos­sa Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta ei kan­na­ta. Täs­sä­kin tilan­tees­sa sen tuo­ma näky­vyys voi olla tär­keä osa yri­tyk­sen brän­din raken­nus­ta ja vas­toin joi­ta­kin kan­nat­ta­vuus­mit­ta­rei­ta se saat­taa olla sil­ti kan­nat­ta­vaa pit­käs­sä juok­sus­sa.

Jos ollaan sii­nä tilan­tees­sa, että joi­den­kin mit­ta­rei­den valos­sa Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta ei kan­na­ta pitää luot­taa sisäi­seen vais­toon sii­tä kan­nat­taa­ko sen teke­mi­nen vai ei. Eten­kin näis­sä tilan­teis­sa kan­nat­taa kon­sul­toi­da ammat­ti­lais­ta mikä­li itse ei omaa riit­tä­vää tie­to­tai­toa tilan­teen objek­tii­vi­seen arvioi­mi­seen.

Linkedin maksettu mainonta - Mitä on hyvä tietää

Mitä sit­ten on hyvä tie­tää kun Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on har­kin­nas­sa. Heti alkuun pitää hyväk­syä se, että mai­non­ta on mones­ti sel­keäs­ti kal­liim­paa kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa. Toi­saal­ta Lin­ke­din ja Face­book ovat kana­vi­na hyvin eri­lai­set, sik­si ei suo­ra hin­ta- tai tulos­ver­tai­lu yleen­sä ole jär­ke­vää.

Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta tar­jo­aa hie­man eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja kuin muut suu­ret sosi­aa­li­sen median kana­vat. Esi­mer­kik­si InMail-kam­pan­join­ti onnis­tuu Link­ka­ris­sa ja tämä onkin oiva tapa saa­da mai­nok­se­si käyt­tä­jien saa­ta­vil­le.

Linkedin maksettu mainonta - Asiantuntijan extra vinkit

Seu­raa­vak­si muu­ta­ma todel­li­nen pro-tason vink­ki ja aihee­na tiet­ty Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta. Nämä vin­kit ovat nii­tä Link­ka­rin vah­vim­pia argu­ment­te­ja ja nämä on monen mon­ta ker­taa tes­tat­tu­ja ja hyväk­si todet­tu­ja.

Vinkki 1: Kohdennus

Hyö­dyn­nä Lin­ke­di­nin kat­ta­vat b2b koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det, tämä on se Link­ka­rin yksi valt­ti­kort­ti. Koh­den­nuk­set pys­ty­tään teke­mään tar­kas­ti esi­mer­kik­si ammat­ti­ni­mik­kei­den tai yri­tys­ten perus­teel­la. Täl­lai­set koh­den­nuk­set avaa­vat pal­jon sel­lai­sia ovia, jot­ka muis­sa kana­vis­sa jäi­si­vät kiin­ni.

Joten kun läh­det kokei­le­maan Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taa niin muis­ta ottaa nämä koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det tar­kas­te­lun alle ja ota niis­tä kaik­ki mah­dol­li­nen hyö­ty irti. Koh­den­ta­mi­nen­han on yksi tär­keim­mis­tä ellei tär­kein mai­non­nan tai­to 😉

Vinkki 2: Insight tag

Lin­ke­di­nis­sä on oma insight tag, joka asen­ne­taan net­ti­si­vuil­le­si. Tämä tag, eli suo­mek­si pik­se­li, kerää kävi­jöis­tä tie­toa, joka on erit­täin arvo­kas­ta mai­non­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja opti­moin­nis­sa. Tämä on lähes vält­tä­mä­tön työ­ka­lu kun halu­taan teh­dä hyvä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta -paket­ti.

Tämä tag kerää kävi­jöis­tä dataa juu­ri­kin Link­ka­rin omas­ta näkö­kul­mas­ta. Eli se hakee tar­kem­min työ­elä­mä­läh­töis­tä dataa kävi­jöis­tä ja sik­si onkin niin ehdo­ton eten­kin B2B mai­non­taa teh­des­sä.

Vinkki 3: Vältä geneeristä sisältöä

Väl­tä genee­ris­tä sisäl­töä, puhut­te­le tar­kas­ti koh­dey­lei­söä­si. Näin yksin­ker­tai­nen on eri­kois­vink­ki nume­ro kol­me Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­taan. Vaik­ka vink­ki on yksin­ker­tai­nen sen vies­ti jää mones­ti toteu­tu­mat­ta. Hel­pos­ti mai­nok­set teh­dään samal­la kaa­val­la kuin ennen­kin ja tämä kaa­va on vie­lä samas­sa lin­jas­sa myös kil­pai­li­jan mai­non­nan kans­sa.

Vas­taus tähän on roh­keus, uskal­la olla eri­lai­nen ja kokei­le roh­keas­ti mikä toi­mii omas­sa koh­de­ryh­mäs­sä. Kun mai­non­taa tes­ta­taan ahke­ras­ti löy­de­tään siel­tä ne vies­ti­kär­jet, jot­ka uppoa­vat koh­de­ryh­mään kuin kuu­ma veit­si sulaan voi­hin 😉

Linkedin maksettu mainonta - Tehdäkö vai eikö tehdä?

Toi­vot­ta­vas­ti olet saa­nut muka­van pin­ta­raa­pai­sun käsi­tel­tyyn aihee­seen, Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta. Yksioi­kois­ta vas­taus­ta kysy­myk­seen teh­dä­kö vai eikö teh­dä ei ole. Niin­hän jo Ham­let aikoi­naan jou­tui poh­dis­ke­le­maan lähes vas­taa­vaa pul­maan­sa 😉

Jos kui­ten­kin muu­tam­me hie­man lähes­ty­mis­kul­maa ja kysym­me kokeil­la­ko vai eikö kokeil­la, on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi. Mikä­li jokin yllä käsi­tel­lyis­tä koh­dis­ta osui sinun lii­ke­toi­min­taa­si niin vas­taus on, että kokei­le ihmees­sä! Oli kysees­sä sit­ten Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta tai mikä tahan­sa muu mai­non­nan muo­to ei kukaan voi taa­ta tulok­sia etu­kä­teen, mut­ta kokei­le­mal­la saat hyvin hel­pos­ti sel­vil­le kan­nat­taa­ko sitä jat­kaa vai ei. Roh­keas­ti siis kokei­le­maan ja lin­kit­ty­mään Link­ka­ris­sa 😉

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn maksettu mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy