Näistä viidestä Facebookin kohdennustavasta et tiennyt! 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!

Teim­me vii­den artik­ke­lin sar­jan Face­book-mai­non­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä on apua miet­ti­mään some-mai­non­taa yri­tyk­se­si markkinoinnissa:

 1. Face­book, mark­ki­noin­nin kave­ri - digi­mark­ki­noin­nin ter­mit ymmärrettäviksi
 2. Ovat­ko Face­boo­kin kul­tai­set ajat ohi?
 3. Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!
 4. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa teko­ä­lyl­li­nen Face­book Mes­sen­ger sivuillesi?
 5. Näin digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tekee Face­book-mai­non­taa itselleen

Mikä­li tah­dot saa­da hyviä tulok­sia Face­book-mai­non­nas­ta, on mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta osa­ta. Tar­koin har­kit­tu koh­den­ta­mi­nen yhdis­tet­ty­nä ahke­raan A/B-tes­taa­mi­seen voi tuo­da sinul­le lopul­ta usei­ta sato­ja pro­sent­te­ja parem­pia tulok­sia kuin hei­kos­ti koh­den­ne­tus­sa mai­non­nas­sa. Seu­raa­vas­sa esit­te­lem­me 5 teho­kas­ta tapaa koh­den­taa Face­book-mai­non­taa. Toi­vot­ta­vas­ti löy­dät uusia ideoi­ta mai­non­taa­si ja jos Face­book-mai­non­nan nik­sit tun­tu­vat haas­ta­vil­ta niin meil­tä löy­tyy rei­lus­ti koke­mus­ta ja autam­me mielellämme.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

1. Hyödynnä asiakasrekisterisi paremmin

Hie­man yllät­täen kovin­kaan moni tapaa­mis­tam­me uusis­ta asiak­kais­ta ei tie­dä, että Face­book tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den lada­ta mark­ki­noin­ti­käyt­töön suun­na­tun asia­kas­re­kis­te­rin Face­boo­kiin. Voit käy­tän­nös­sä lada­ta esi­mer­kik­si ole­mas­sa ole­vien asiak­kait­te­si puhe­lin­nu­me­rot tai säh­kö­pos­tio­soit­teet Face­boo­kiin, jon­ka jäl­keen Face­boo­kil­ta vie noin puo­li tun­tia “kai­vaa” asia­kas­re­kis­te­rin hen­ki­löt sinul­le yhdek­si ylei­sök­si. Asia­kas­re­kis­te­rin poh­jal­ta muo­dos­tu­nut ylei­sö­si eivät tie­dä mil­lä tavoin hei­tä mai­non­nal­la kohdennetaan.

Ole­mas­sa ole­vil­le asiak­kail­le­si tai pros­pek­teil­le mark­ki­noi­mi­nen on yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta teh­dä lisä­kaup­paa yri­tyk­sel­le­si. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit myös raja­ta asia­kas­re­kis­te­rin hen­ki­löt pois, mikä­li haluat tavoi­tel­la vain uusia asiakkaita.

2. Tavoita nettisivuillasi käyneet ihmiset Facebookissa

Face­book Pixel on yksi käte­vim­mis­tä Face­book-mai­nos­ta­jan työ­ka­luis­ta. Pixe­lil­lä et vain seu­raa sivus­to­si lii­ken­net­tä, mut­ta myös uudel­leen­mark­ki­noit sivus­tol­la­si käy­neil­le hen­ki­löil­le. Voit esi­mer­kik­si uudel­leen­mark­ki­noi­da tar­kas­ti vain tie­tyil­lä pal­ve­lu- tai tuo­te­si­vul­la käy­neil­le hen­ki­löil­le, tai laa­jem­min koko sivusi vie­rai­li­joil­le. Eri­lai­sia ehto-lausek­kei­ta, mil­lä tavoin uudel­leen­mark­ki­noin­tia voi teh­dä, on itsea­sias­sa sen ver­ran pal­jon, että pals­ta­ti­lam­me saat­tai­si lop­pua kes­ken jos läh­ti­sim­me yksi­tel­len avaa­maan kaik­kia vaihtoehtoja.

Face­book Pixe­lis­tä on hyvä tie­tää, että se on todel­li­suu­des­sa sivus­tol­le­si asen­net­ta­va pie­ni koo­din­pät­kä, joka seu­raa verk­ko­si­vu­je­si vie­rai­li­joi­den toi­mia sivuil­la­si. Face­book Pixe­lin asen­nuk­sen jäl­keen voit myös luo­da koh­de­ryh­miä jot­ka perus­tu­vat net­ti­si­vusi vie­rai­li­joi­den eri­lai­siin “toi­miin”. Face­book Pixe­lil­lä voit esi­mer­kik­si mita­ta kuin­ka moni Face­book-mai­non­nas­ta tul­lut hen­ki­lö on siir­ty­nyt net­ti­si­vul­le­si, lisän­nyt tuot­tei­ta ostos­ko­riin, jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa sekä esi­mer­kik­si osta­nut tuot­teen Face­book-mai­nok­sen näke­mi­sen jäl­keen. Face­book Pixe­lil­lä mit­taat lisäk­si kon­ver­sioi­ta, jos tavoit­tee­na­si on yhteys­tie­to­jen jät­tä­mi­nen lomak­keel­le (lli­dit) tai myyn­nit verkkokaupassa.

3. Targetoi superlokaalisti Facebookin uudella työkalulla

Face­book kerää kävi­jöis­tään dataa lukui­sil­la tavoil­la. Yksi niis­tä on paik­ka­tie­to­jen kerää­mi­nen. Paik­ka­tie­to­ja kerä­tään esi­mer­kik­si kuvis­ta löy­ty­vil­lä geo­ta­geil­la, jot­ka sisäl­ty­vät otet­tuun kuvaan auto­maat­ti­ses­ti suu­rim­mal­la osal­la mat­ka­pu­he­li­mis­ta. Toi­nen kei­no, jol­la Face­book päät­te­lee sijain­ti­si on mes­sen­ge­ris­tä löy­ty­vä pai­kan­nus, joten jos puhe­li­mes­sa­si on GPS pääl­lä jat­ku­vas­ti, mes­sen­ge­ris­sä vies­tit­te­ly pal­jas­taa sijain­ti­si ilman eril­lis­tä pai­kan­nuk­sen pois pääl­tä lait­ta­mis­ta. Kol­mas kei­no on tie­ten­kin pai­kan­taa sijain­ti­si käyt­tä­mie­si IP-osoit­tei­den perusteella.

Mark­ki­noi­jat voi­vat hyö­dyn­tää Face­boo­kin kerää­mää sijain­ti­da­taa niin sanot­tuun super­lo­kaa­liin koh­den­ta­mi­seen. Super­lo­kaa­lil­la koh­den­ta­mi­sel­la voit tavoit­taa esi­mer­kik­si ihmi­siä, jot­ka ovat juu­ri kysei­sel­lä het­kel­lä koh­den­ta­mas­sa­si pai­kas­sa. Pie­nel­le pai­kal­li­sel­le ravin­to­lal­le tai kun­to­sa­lil­le tämä voi­si olla mai­nio kei­no tavoi­tel­la lähia­lu­eel­la ole­via hen­ki­löi­tä tai asukkaita.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Tavoita brändisi kanssa tekemisissä olleet uudestaan

Ehkä jopa yllät­täen yksi asiak­kai­dem­me kes­kuu­des­sa par­hai­ten toi­mi­neis­ta koh­de­ryh­mis­tä on Face­book-sivus­ton kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa olleet käyt­tä­jät. Vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa olleet käyt­tä­jät ovat esi­mer­kik­si tykän­neet, rea­goi­neet, kli­kan­neet, kom­men­toi­neet tai jaka­neet sivus­ton jul­kai­sun. Lisäk­si esi­mer­kik­si videon­kat­se­lu tai Face­book-sivul­la pii­pah­ta­mi­nen las­ke­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sek­si. Mai­nos­ta­ja­na voim­me vali­ta 1 - 365 vuo­ro­kau­den välil­tä kuin­ka pit­käl­tä ajal­ta haluam­me näi­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ole­via hen­ki­löi­tä koh­den­taa. Mitä lähem­pä­nä koh­den­nus tapah­tuu, sitä rele­van­tim­pia olem­me asiak­kaal­le. Toi­saal­ta, mitä pidem­mäl­tä ajal­ta koh­den­nam­me, sitä suu­rem­mal­le koh­de­ryh­mäl­le pää­sem­me mainostamaan.

Tämä mai­non­ta­muo­to on suh­teel­li­sen uusi ja voi hyvin olla ettet ole kuul­lut sii­tä aiem­min. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin kokei­le­maan mai­non­nan toi­mi­vuut­ta tämän koh­de­ryh­män kans­sa – saat­taa olla, että tulet yllät­ty­mään tuloksista.

5. Tee look-a-like kohderyhmiä

Look-a-like koh­de­ryh­mä on kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan näköis­koh­de­ryh­mä. Face­boo­kis­sa voi luo­da look-a-like koh­de­ryh­miä esi­mer­kik­si sivus­to­si tyk­kää­jien kal­tai­sis­ta hen­ki­löis­tä tai jon­kin tie­tyn tuot­teen osta­neis­ta hen­ki­löis­tä. Look-a-like koh­de­ryh­män teho perus­tuu Face­boo­kin kykyyn ana­ly­soi­da ihmis­ten toi­mia ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta pal­ve­lus­saan sekä luo­da näi­den perus­teel­la edel­lä­mai­nit­tu­ja näköiskohderymiä. 

Loo­ka­li­ke-koh­de­ryh­mät ovat teho­kas tapa tavoit­taa esi­mer­kik­si Face­book-sivusi tyk­kää­jien kal­tai­sia ihmi­siä. Täl­lä koh­den­nus­ta­val­la voit tavoi­tel­la koko­naan uusia asiak­kai­ta jot­ka eivät vie­lä ole olleet teke­mi­sis­sä yri­tyk­se­si kans­sa, mut­ta käyt­täy­ty­mi­sen­sä perus­teel­la he voi­si­vat pitää tuotteistasi/palveluistasi.

Jokainen brändi on uniikki

Meil­tä usein kysy­tään, että mikä on paras tapa koh­den­taa Face­boo­kis­sa. Meil­lä saat­taa olla hyvä intui­tio, mut­ta fak­ti­sen tie­don juu­ri sinun brän­dil­le­si saa ainoas­taan ahke­ral­la tes­taa­mi­sel­la. Koh­den­ta­mis­osaa­mi­sen lisäk­si menes­ty­jät Face­boo­kis­sa erot­taa sii­tä, että menes­ty­vät mai­nos­ta­jat tes­taa­vat ahke­ras­ti Face­book-mai­non­nan lukui­sia eri mah­dol­li­suu­ksia, ja täten löy­tä­vät brän­dil­leen sopi­via koh­den­ta­mis­ta­po­ja. Kan­nat­taa siis muis­taa, että hyvin teh­ty Face­book-mai­non­ta vaa­tii aikaa ja osaamista.

Jos et tie­dä, mis­tä koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sis­ta aloit­taa – on jutus­sa vii­si erin­omais­ta vaih­toeh­toa. Jos et ole var­ma riit­tää­kö aika­si tai osaa­mi­se­si niin ota mei­hin yhteyt­tä, meil­lä Kublal­la on vah­vaa näyt­töä hyvin koh­den­ne­tus­ta ja onnis­tu­nees­ta Facebook-mainonnasta.

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainontaa kohdennettuna
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Account based marketing - syvennä asiakassuhdettasi
 • Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den asettaminen
 • Niin kuin kai­kes­sa, mis­tä haluam­me tulok­sia, myös Face­book mai­non­nas­sa kan­nat­taa aset­taa tavoit­teet. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den… Jat­ka lukemista
 • Facebook audience
 • Face­book Audience
 • Hyö­dyn­nä Face­book Audience, eli Ylei­söt-työ­ka­lun omi­nai­suu­det ja tehos­ta mai­non­ta­si koh­den­nuk­sia näil­lä neu­voil­la. Face­book Audience -työ­ka­lu… Jat­ka lukemista
 • Facebook kuvakoot
 • Face­book kuvakoot
 • Nyt tark­ka­na kuin pork­ka­na nii­den kuva­ko­ko­jen kans­sa! Suo­si­tus­ten mukai­set Face­book kuva­koot on mää­ri­tel­ty tark­kaan sen… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi