Ensimmäisten joukossa tekoälyllinen Facebook Messenger sivuillesi? 

Teim­me vii­den artik­ke­lin sar­jan Face­book-mai­non­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä on apua miet­ti­mään some-mai­non­taa yri­tyk­se­si markkinoinnissa:

 1. Face­book, mark­ki­noin­nin kave­ri - digi­mark­ki­noin­nin ter­mit ymmärrettäviksi
 2. Ovat­ko Face­boo­kin kul­tai­set ajat ohi?
 3. Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!
 4. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa teko­ä­lyl­li­nen Face­book Mes­sen­ger sivuillesi?
 5. Näin digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tekee Face­book-mai­non­taa itselleen

Face­boo­kin ken­ties mer­kit­tä­vin uudis­tus vähään aikaan on nyt näh­nyt päi­vän­va­lon. Face­book Mes­sen­ger-plu­gin on nyt mah­dol­lis­ta asen­taa yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le tehos­ta­maan asia­kas­pal­ve­lua ja mah­dol­li­ses­ti kor­vaa­maan van­hat, ken­ties kal­liim­mat järjestelmät.

Nopeampi ja persoonallisempi kommunikaatio

Face­book Mes­sen­ger tar­jo­aa yri­tyk­sil­le lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det moni­puo­li­seen kom­mu­ni­kaa­tioon asiak­kai­de­si kans­sa. Chat­tia voi per­so­noi­da yri­tyk­se­si näköi­sek­si, sen kaut­ta voi välit­tää medi­aa – esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si Ins­ta­gram-fee­diä – ja se jopa mah­dol­lis­taa ostos­ten teon suo­raan cha­tin kaut­ta. Mes­sen­ge­rin avul­la asia­kas­pal­ve­li­ja voi siis suo­raan ehdot­taa asiak­kaal­le tuo­tet­ta, jota hän kai­paa. Näin ollen asia­kas voi suo­rit­taa ostok­sen­sa cha­tin kaut­ta etsi­mät­tä tuo­tet­ta verkkosivuiltasi.

Mikä paras­ta, se on täy­sin ilmai­nen. Tie­to­jem­me mukaan aina­kin alku­vai­hees­sa Mes­sen­ger on mak­su­ton Pro-ver­sio­ta lukuun otta­mat­ta. Pro-ver­sion avul­la cha­tin käyt­tä­jis­tä voi­daan luo­da mark­ki­noin­tiin koh­de­ryh­miä, sekä teh­dä mui­ta pie­niä muu­tok­sia, jot­ka eivät kui­ten­kaan tois­tai­sek­si juu­ri vai­ku­ta Mes­sen­ge­rin toimintaan.

Tekoäly mukaan asiakaspalveluun

Ken­ties mie­len­kiin­toi­sin mes­sen­ge­rin omi­nai­suus on mah­dol­li­suus integroi­da teko­ä­ly asiak­kaan ensi-kon­tak­tik­si yri­tyk­ses­sä­si. Teko­ä­ly­asia­kas­pal­ve­li­ja voi hyö­dyn­tää kaik­kia edel­lä­mai­nit­tu­ja cha­tin käyt­tö­ta­po­ja, ja näin kor­va­ta ihmis­kon­tak­tin tar­ve pie­nem­mis­sä asioissa.

Teko­ä­ly­asia­kas­pal­ve­li­jas­ta voi­daan per­so­noi­da yri­tyk­se­si näköi­nen ja näin antaa halut­tu ensi­vai­ku­tel­ma yri­tyk­ses­tä­si jo chatissa. 

Facebook Messenger nettisivuillesi?

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me, sekä uusil­le että van­hoil­le, Mes­sen­ge­rin asen­nus­pal­ve­lua, jot­ta tekin saat­te sivuil­len­ne toi­mi­van ja per­soo­nal­li­sen asia­kas­pal­ve­luc­ha­tin koti­si­vuil­len­ne.

Face­book-mai­non­taa teh­des­sä­si bot­ti tuo hyvää lisää ja täy­sin uuden kon­ver­sio­pis­teen, jon­ka avul­la voit­te opti­moi­da mai­non­taa jatkuvasti.

Sen käyt­töön­ot­to sivuil­la­si vaa­tii muu­ta­man toi­men­pi­teen toi­miak­seen oikein. Aluk­si mää­rit­te­lem­me yhdes­sä, mitä cha­tin omi­nai­suuk­sis­ta haluat käyt­töö­si sivus­tol­le­si ja mit­kä niis­tä ovat lii­ke­toi­min­ta­si kan­nal­ta olennaisimmat.

Seu­raa­vak­si asen­nam­me sivus­to­poh­jaa­si plu­gi­nit, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat cha­tin lisää­mi­sen sivuil­le­si ja kon­fi­gu­roim­me ne toi­mi­maan mää­rit­te­ly­vai­heen mukai­ses­ti. Asen­nuk­sen kes­to riip­puu sivusi rakenteesta.

Asen­nuk­seen sisäl­tyy käyt­töön­ot­to­kou­lu­tus, jos­sa pereh­dy­täm­me tei­dät asia­kas­pal­ve­luc­ha­tin toi­min­taan sekä halu­tes­san­ne teko­ä­lyn toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin ja sen mah­dol­li­suuk­siin. Halu­tes­sa­si voim­me raken­taa chat­tii­si yri­tyk­sel­le­si per­so­noi­dun botin. Yhdes­sä kans­san­ne luom­me botil­le iden­ti­tee­tin ja mää­rit­te­lem­me sisäl­löl­le perus­lin­jat, joi­den poh­jal­ta sisäl­lön­tuot­ta­jam­me voi­vat luo­da sil­le kes­kus­te­lu­lin­jat. Halu­tes­sa­si lin­ki­täm­me muut some­ka­na­va­si bot­tiin, nos­tam­me esil­le halua­ma­si tuot­teet tai pal­ve­lut sekä luom­me botil­le tiet­tyi­hin sanoi­hin rea­goi­van käytösmallin.

Mes­sen­ger-asen­nus­pa­ke­tin tar­joam­me vuo­den lop­puun asti hin­taan 498€ (norm. 798€), joka sisäl­tää mes­sen­ge­rin asen­nuk­sen sekä käyt­töön­ot­to­kou­lu­tuk­sen. Halu­tes­sa­si oman botin sivuil­le­si, teko­ä­ly­bo­tin luo­mi­ses­ta 1398€ (norm. 2198€). Hin­ta sisäl­tää tutus­tu­mi­sen orga­ni­saa­tioo­si, yri­tyk­see­si sopi­vien teko­ä­ly­lin­jo­jen sekä kes­kus­te­li­jan per­soo­nan luo­mi­sen yri­tyk­sel­le­si. Kun tek­ni­nen työ on val­mis, kou­lu­tam­me tei­dät hyö­dyn­tä­mään par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la tekoälyasiakaspalvelijaanne.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota mei­hin yhteyt­tä alla ole­val­la lomak­keel­la, niin autam­me mieluusti 🙂

Ota yhteyt­tä!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi