Facebook, markkinoinnin kaveri – Digimarkkinoinnin termit ymmärrettäviksi – osa 3 

Some mark­ki­noin­ti \ Ter­mis­tö tutuksi

Teim­me vii­den artik­ke­lin sar­jan Face­book-mai­non­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä on apua miet­ti­mään some-mai­non­taa yri­tyk­se­si markkinoinnissa:

 1. Face­book, mark­ki­noin­nin kave­ri - digi­mark­ki­noin­nin ter­mit ymmärrettäviksi
 2. Ovat­ko Face­boo­kin kul­tai­set ajat ohi?
 3. Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!
 4. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa teko­ä­lyl­li­nen Face­book Mes­sen­ger sivuillesi?
 5. Näin digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tekee Face­book-mai­non­taa itselleen

Face­book on meil­le jokai­sel­le tut­tu väli­ne “haus­ko­jen” videoi­den ja kuvien jaka­mi­seen, mut­ta se mikä toi­mii sinun sivuil­la­si, ei toden­nä­köi­ses­ti toi­mi yri­tyk­se­si sivuil­la. Huo­nos­ti hoi­de­tut Face­book-sivut vaa­ti­vat suu­ren työn, jot­ta ne saa­daan jäl­leen rele­van­teik­si ja toimiviksi.

Lähes jokai­nen yri­tys on Face­boo­kis­sa. Suu­rin osa mark­ki­noi itse­ään tai tuot­tei­taan sen avul­la, mikä tar­koit­taa sitä, että pie­nen yri­tyk­sen on help­po huk­kua mai­nos­ten ja tar­jous­ten pal­jou­teen. Seu­raa­vat ter­mit ymmär­tä­mäl­lä ja hal­lit­se­mal­la paran­nat mah­dol­li­suuk­sia­si erot­tua joukosta!

1. Facebook Pixel

Face­book Pixel on digi­mark­ki­noin­nin tär­keim­piä työ­ka­lu­ja. Se on sivus­tol­le­si lisät­tä­vä JavaSc­ript-koo­di, joka seu­raa Face­boo­kin kaut­ta sivuil­le­si tule­vaa lii­ken­net­tä. Pixe­lin avul­la voit sel­vit­tää mil­lai­nen mai­non­ta on toi­mi­nut koh­dey­lei­söö­si, ja mitä he sivuil­la­si teki­vät. Pixel on Face­book-mark­ki­noi­jan paras ystä­vä, sil­lä sen avul­la pys­tyt opit­moi­maan ja koh­den­ta­maan kam­pan­ja­si paremmin.

2. Dark Post

Join the dark side! Dark Pos­tit ovat sel­lai­sia pos­tauk­sia, jot­ka eivät näy sinun tai yri­tyk­se­si aika­ja­nal­la, vaan ne leviä­vät mak­set­tu­na sisäl­tö­nä. Dark Pos­tit ovat useim­mi­ten enem­män mai­nok­sia kuin sisäl­töä, ja niil­lä on hyvin myyn­nil­li­nen tar­koi­tus. Dark Pos­te­ja kan­nat­taa käyt­tää esi­mer­kik­si alen­nus­kam­pan­joi­den pro­moa­mi­seen, sil­lä nii­den lopul­li­nen tar­koi­tus on ohja­ta lii­ken­net­tä sivustollesi.

3. Näkyvyys (reach)

Face­boo­kin yksin­ker­tai­sin mit­ta­ri onnis­tu­mi­ses­sa­si on saa­vu­tet­tu näky­vyys. Kuten olet ehkä mai­nos­taes­sa­si huo­man­nut­kin, näky­vyyt­tä on kah­den­lais­ta: orgaa­nis­ta ja mak­set­tua. Orgaa­ni­nen näky­vyys on näis­tä kah­des­ta se, joka tuot­taa sinul­le enem­män, sehän on ilmais­ta! Orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­sek­si var­sin­kin alku­vai­hees­sa ole­vien sivu­jen kan­nat­taa käyt­tää mak­set­tua näky­vyyt­tä hyväk­seen. Mak­se­tul­la näky­vyy­del­lä saat par­haim­mil­laan aloi­tet­tua lumi­pal­loe­fek­tin, jos­sa mak­set­tu näky­vyys kerää orgaa­nis­ta näky­vyt­tä, joka kas­vat­taa itse itse­ään ilman lisä­pa­nos­tuk­sia. Lyhyes­ti sanot­tu­na, mak­set­tua näky­vyyt­tä käy­te­tään siis orgaa­ni­sen näky­vyy­den saavuttamiseen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Relevance score

Rele­vance sco­re tar­koit­taa sinun mai­nok­sel­le­si mää­ri­tel­ty­jä laa­tu­pis­tei­tä. Face­boo­kin mai­nos­ta­ja­mää­rät ovat mas­sii­vi­sia, joten sen täy­tyy yrit­tää löy­tää mai­nok­sia jot­ka kiin­nos­ta­vat yksit­täis­tä käyt­tä­jää. Tähän Face­book käyt­tää usei­ta eri kei­no­ja, muun muas­sa mai­nok­sie­si “enga­ge­ment­tia” eli tyk­käyk­siä, reak­tioi­ta, kom­ment­te­ja ja jako­ja. Tämän lisäk­si pis­tei­sii­si vai­kut­ta­vat monet muut­kin asiat, ehkä tär­keim­pä­nä mai­nos­te­si opti­moin­ti ja koh­den­nus. Kuten haku­ko­neis­sa­kin, hyvät laa­tu­pis­teet ovat tavoit­te­le­mi­sen arvoi­sia sil­lä ne saat­ta­vat las­kea mai­non­ta­si kokonaishintaa!

5. Kohderyhmät

Koh­de­ryh­mien valit­se­mi­nen on tut­tua jokai­sel­le Face­boo­kis­sa mark­ki­noi­val­le. Koh­de­ryh­miä luo­des­sa kan­nat­taa kui­ten­kin käyt­tää muu­ta­mia kei­no­ja joil­la saat var­mem­min hyviä tulok­sia. Esi­mer­kik­si bud­jet­tia sää­tä­mäl­lä ja allo­koi­mal­la pys­tyt vai­kut­ta­maan mark­ki­noin­ti­si näky­vyy­teen. Täs­sä koh­das­sa Pixel näyt­tää jäl­leen kyn­ten­sä, sil­lä hel­poim­min saat tulok­sia kun luot koh­de­ryh­män verk­ko­si­vuil­la­si vie­rail­leis­ta asiak­kais­ta, sil­lä hehän ovat jo val­miik­si kiin­nos­tu­nei­ta sinus­ta. Koh­de­ryh­mien oikea valin­ta ja sää­tä­mi­nen on kriit­tis­tä mark­ki­noin­nin kan­nal­ta, sil­lä huo­nos­ti mää­ri­te­tyt koh­de­ryh­mät hei­ken­tä­vät näky­vyyt­tä, ja näin ollen Face­book saat­taa yksin­ker­tai­ses­ti olla esit­tä­mät­tä sisältöäsi.

Ota yhteyt­tä, mikä­li tar­vit­set apua mark­ki­noin­tiin! Autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainontaa Kublassa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy