B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Facebookissa

Face­book tun­ne­taan var­sin päte­vä­nä paik­ka­na mai­nos­taa B2C-puo­lel­la, mut­ta oikein teh­ty­nä B2B-mai­non­ta Face­boo­kis­sa tuo muka­naan usein Googles­sa teh­tyä B2B-mai­non­taa edul­li­sem­pia klik­ke­jä. Mikä sit­ten on oikein teh­ty­nä? Avai­na­se­mas­sa on B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa – koh­den­nus kan­nat­taa teh­dä jopa työ­ni­mik­keen tarkkuudella.

Onko B2B-mainonta Facebookissa fiksua?

Hubs­po­tin mukaan yli 2.38 mil­jar­dis­ta Face­boo­kin aktii­vi­ses­ta käyt­tä­jäs­tä 74 % käyt­tää Face­boo­kia bis­nes­mie­les­sä, jon­ka vuok­si se kan­nat­taa näh­dä kokei­lun arvoi­se­na kanavana.

B2B-mai­non­ta Face­boo­kis­sa on kui­ten­kin jär­ke­vää vain sil­loin, kun sen osaa. Mikä­li sinul­la ei ole koke­mus­ta Face­book-mai­non­nas­ta, B2B-mai­non­nas­ta tai B2B-mai­non­nas­ta Face­boo­kis­sa, kuluu mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti mitä toden­nä­köi­sem­min eri­lai­siin tulos­ta tuot­ta­mat­to­miin kokei­lui­hin. Fak­ta­han on se, että vir­heet opet­ta­vat, ja kun vir­hei­tä tekee niin­kin suo­si­tus­sa mai­nos­pai­kas­sa kuin Face­boo­kis­sa, saat­taa vir­hei­den hin­ta­lap­pu olla ahdis­ta­van suuri.

Face­boo­kin tar­kat koh­den­nus­vaih­toeh­dot anta­vat myös pie­nil­le tai aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä teho­kas­ta B2B-mai­non­taa. Sinul­la ei siis tar­vit­se olla sato­ja tai tuhan­sia euro­ja mark­ki­noin­ti­ra­haa yhteen kana­vaan, vaan pys­tyt aloit­ta­maan B2B-mai­non­nan Face­boo­kis­sa jopa muu­ta­mal­la kym­pil­lä – olet­taen siis, että osaat hyö­dyn­tää näi­tä kohdennusvaihtoehtoja.

Tämä sinun kan­nat­taa huo­mioi­da, kun teet B2B-mai­non­taa Face­boo­kis­sa: B2B-asiak­kaan osto­pol­ku on kulut­ta­jan osto­pol­kua pidempi

Sii­nä mis­sä kulut­ta­ja saat­taa ostaa jopa het­ken mie­li­joh­tees­ta, teke­vät yri­tyk­sen päät­tä­jät usein huo­mat­ta­vas­ti enem­män taus­ta­tut­ki­mus­ta ennen tar­jouk­sen pyy­tä­mis­tä tai tuot­teen kii­kut­ta­mis­ta kas­sal­le. Kos­ka B2B-asiak­kaan osto­pol­ku on kulut­ta­jan osto­pol­kua pidem­pi ja hitaam­pi, kan­nat­taa B2B-asia­kas­ta juok­sut­taa koh­ti osto­pää­tös­tä kes­kit­ty­mäl­lä hyö­dyl­li­sen sisäl­lön sijoit­ta­mi­seen osto­po­lun var­rel­le. Tar­joa arvo­kas­ta tie­toa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta monel­la eri taval­la – yksi lähes­ty­mis­ta­pa voi olla vaik­ka­pa tuo­te­vi­deo, jos­sa esit­te­let tuot­teen tai pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia ja käyt­töä. Yri­tys­päät­tä­jät osta­vat enem­män tar­pee­seen kuin tun­teel­la, toi­sin kuin kuluttajat.

Näin B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa toimii

Miten B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa toi­mii, entä­pä mil­lai­sia koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja sitä var­ten löy­tyy? Mikä­li ver­tail­laan B2B-mai­non­taa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa ja Googles­sa, voit­taa Face­book haku­ko­ne­kin­gi Googlen koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sil­laan. Face­boo­kis­sa voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan työ­ni­mik­keen perus­teel­la, kun taas Googles­sa moi­nen ei ole mahdollista.

Aja­tel­laan, että haluat näyt­tää mai­nos­ta­si ainoas­taan tie­tyn koh­dey­ri­tyk­sen työn­te­ki­jöil­le. Ote­taan esi­merk­kiy­ri­tyk­sek­si Nes­te. Voit lokaa­tio­poh­jai­sen koh­den­nuk­sen avul­la vali­ta sijain­nik­si Nes­teen pää­kont­to­rin sekä alu­eet esi­mer­kik­si 10 km säteel­lä. Täl­löin saat ole­mat­to­man pie­nel­lä bud­je­til­la mai­nok­sen näky­mään lähes yksi­no­maan koh­dey­ri­tyk­sen eli Nes­teen työntekijöille.

Lii­an tark­ka koh­den­ta­mi­nen on kui­ten­kaan har­voin paras rat­kai­su. Täs­tä joh­tuen esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­lis­tan yhteys­tie­to­jen käyt­tä­mi­nen mai­nok­sen koh­de­ryh­mä­nä saat­taa olla haas­ta­vaa, sil­lä Face­boo­kin suo­sit­te­le­ma ns. kat­ta­vuus­lu­ke­ma (Audience size) pyö­rii pää­sään­töi­ses­ti 1,000 ja 50,000 ihmi­sen välil­lä – löy­tyy­kö lis­tal­ta­si sen ver­ran poruk­kaa? Niin, ei välttämättä.

B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa

Esi­merk­ki: Mikä­li haluat myy­dä vaik­ka­pa ravin­to­la­lait­tei­ta 35-50-vuo­tiail­le ravin­to­la-alan toi­mi­tus­joh­ta­jil­le, jot­ka asu­vat Hel­sin­gis­sä tai ovat äsket­täin olleet siel­lä tai esi­mer­kik­si 80 km säteel­lä, voit koh­den­taa mai­nok­sen valit­se­mal­la sijain­nin, iän, toi­mia­lan ja kiin­nos­tuk­sen koh­teen tai työnimikkeen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vaik­ka koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja on lähes rajat­to­mas­ti, ei kaik­kia mah­dol­li­suu­ksia vält­tä­mät­tä tar­vit­se hyö­dyn­tää, mut­ta niis­tä kan­nat­taa vähin­tään­kin olla tie­toi­nen. Voit koh­den­taa mai­nok­sen esi­mer­kik­si seu­raa­vien tie­to­jen perusteella:

Demografiset tiedot eli muun muassa kiinnostuksen kohteet, koulutus, toimialat ja työnimikkeet

 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka ovat ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tee­seen Toi­mi­tus­joh­ta­ja liit­ty­viä sivu­ja koh­taan tai tykän­neet niistä.
 • Kou­lu­tus → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, joi­den kou­lu­tusa­la Face­book-pro­fii­lin perus­teel­la on esi­mer­kik­si head chef.
 • Toi­mia­lat → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka ovat toi­mi­tus­joh­ta­jia vali­tul­la alal­la kuten esi­mer­kik­si ruo­ka ja ravintolat.
 • Työ­ni­mik­keet → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, joi­den työ­ni­mi­ke Face­book-pro­fii­lin perus­teel­la on Toimitusjohtaja/yrittäjä.

Kiinnostuksen kohteet eli esimerkiksi ruoka ja juoma sekä liiketoiminta ja teollisuus

Mai­nos­ta näy­te­tään vaik­ka­pa vain ihmi­sil­le, jot­ka ovat osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tee­seen Fast casual -ravin­to­lat tai Yrit­tä­jyys liit­ty­viä sivu­ja koh­taan tai tykän­neet niistä.

Käyttäytymiset eli muun muassa käytetty laite ja matkustaminen

Mai­nos­ta näy­te­tään esi­mer­kik­si vain ihmi­sil­le, jot­ka käyt­tä­vät mobii­li­lait­tei­ta Face­boo­kin selaa­mi­seen tai toden­nä­köi­ses­ti mat­kus­ta­vat kotoa työ­pai­kal­le arkipäivisin.

Uudelleenmarkkinointi osana B2B-mainontaa Facebookissa

Älä jätä B2B-asia­kas­ta osto­po­lun var­rel­le haa­hui­le­maan, vaan ohjaa hänet lop­puun asti. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti (Remar­ke­ting tai Retar­ge­ting) tar­koit­taa mai­nos­ten koh­den­ta­mis­ta verk­ko­si­vus­tol­la tai tie­tyl­lä sivul­la jo aiem­min käy­neil­le ihmisille.

Mihin uudel­leen­mark­ki­noin­tia sit­ten oikeas­taan tar­vi­taan? On täy­sin tavan­omais­ta, että mai­nok­sen avul­la verk­ko­si­vus­tol­le kli­kan­nees­ta sadas­ta ihmi­ses­tä vain muu­ta­ma tekee siel­lä halu­tun toi­men­pi­teen, kuten jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön tai ostaa tuot­teen. Nämä loput ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä­si, tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si koh­taan, joten hei­tä ei kan­na­ta pääs­tää mene­mään. Täl­löin uudel­leen­mark­ki­noin­ti astuu kuvioi­hin – ja Face­boo­kis­sa uudel­leen­mark­ki­noin­ti osa­na B2B-mai­non­taa on usein erit­täin tehokasta.

Tuloksekas B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa vaatii taitoa

Jos mai­non­ta on hakuam­mun­taa, ovat myös tulok­set sat­tu­man­va­rai­sia. B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa vaa­tii tie­don ja tai­don lisäk­si peli­sil­mää, sil­lä eten­kin B2B-asiak­kaat ovat val­mii­ta teke­mään ostok­sia työ­ajal­la, kun taas taval­li­set kulut­ta­jat saat­ta­vat kiin­nos­tua tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta vaik­ka kah­del­ta yöl­lä. Hyvä suun­ni­tel­ma kera tar­kan koh­den­nuk­sen vie pit­käl­le! Mikä­li haluat val­loit­taa B2B-mai­non­nan ken­tän Face­boo­kis­sa, lai­ta meil­le viestiä.

Ota yhteyt­tä!

Mikä vaikuttaa Facebookin hintaan ja miten tähän kannattaa panostaa?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy