B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Facebookissa

Face­book tun­ne­taan var­sin päte­vä­nä paik­ka­na mai­nos­taa B2C-puo­lel­la, mut­ta oikein teh­ty­nä B2B-mai­non­ta Face­boo­kis­sa tuo muka­naan usein Googles­sa teh­tyä B2B-mai­non­taa edul­li­sem­pia klik­ke­jä. Mikä sit­ten on oikein teh­ty­nä? Avai­na­se­mas­sa on B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa – koh­den­nus kan­nat­taa teh­dä jopa työ­ni­mik­keen tarkkuudella.

Onko B2B-mainonta Facebookissa fiksua?

Hubs­po­tin mukaan yli 2.38 mil­jar­dis­ta Face­boo­kin aktii­vi­ses­ta käyt­tä­jäs­tä 74 % käyt­tää Face­boo­kia bis­nes­mie­les­sä, jon­ka vuok­si se kan­nat­taa näh­dä kokei­lun arvoi­se­na kanavana.

B2B-mai­non­ta Face­boo­kis­sa on kui­ten­kin jär­ke­vää vain sil­loin, kun sen osaa. Mikä­li sinul­la ei ole koke­mus­ta Face­book-mai­non­nas­ta, B2B-mai­non­nas­ta tai B2B-mai­non­nas­ta Face­boo­kis­sa, kuluu mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti mitä toden­nä­köi­sem­min eri­lai­siin tulos­ta tuot­ta­mat­to­miin kokei­lui­hin. Fak­ta­han on se, että vir­heet opet­ta­vat, ja kun vir­hei­tä tekee niin­kin suo­si­tus­sa mai­nos­pai­kas­sa kuin Face­boo­kis­sa, saat­taa vir­hei­den hin­ta­lap­pu olla ahdis­ta­van suuri.

Face­boo­kin tar­kat koh­den­nus­vaih­toeh­dot anta­vat myös pie­nil­le tai aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä teho­kas­ta B2B-mai­non­taa. Sinul­la ei siis tar­vit­se olla sato­ja tai tuhan­sia euro­ja mark­ki­noin­ti­ra­haa yhteen kana­vaan, vaan pys­tyt aloit­ta­maan B2B-mai­non­nan Face­boo­kis­sa jopa muu­ta­mal­la kym­pil­lä – olet­taen siis, että osaat hyö­dyn­tää näi­tä kohdennusvaihtoehtoja.

Tämä sinun kan­nat­taa huo­mioi­da, kun teet B2B-mai­non­taa Face­boo­kis­sa: B2B-asiak­kaan osto­pol­ku on kulut­ta­jan osto­pol­kua pidempi

Sii­nä mis­sä kulut­ta­ja saat­taa ostaa jopa het­ken mie­li­joh­tees­ta, teke­vät yri­tyk­sen päät­tä­jät usein huo­mat­ta­vas­ti enem­män taus­ta­tut­ki­mus­ta ennen tar­jouk­sen pyy­tä­mis­tä tai tuot­teen kii­kut­ta­mis­ta kas­sal­le. Kos­ka B2B-asiak­kaan osto­pol­ku on kulut­ta­jan osto­pol­kua pidem­pi ja hitaam­pi, kan­nat­taa B2B-asia­kas­ta juok­sut­taa koh­ti osto­pää­tös­tä kes­kit­ty­mäl­lä hyö­dyl­li­sen sisäl­lön sijoit­ta­mi­seen osto­po­lun var­rel­le. Tar­joa arvo­kas­ta tie­toa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta monel­la eri taval­la – yksi lähes­ty­mis­ta­pa voi olla vaik­ka­pa tuo­te­vi­deo, jos­sa esit­te­let tuot­teen tai pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia ja käyt­töä. Yri­tys­päät­tä­jät osta­vat enem­män tar­pee­seen kuin tun­teel­la, toi­sin kuin kuluttajat.

Näin B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa toimii

Miten B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa toi­mii, entä­pä mil­lai­sia koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja sitä var­ten löy­tyy? Mikä­li ver­tail­laan B2B-mai­non­taa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa ja Googles­sa, voit­taa Face­book haku­ko­ne­kin­gi Googlen koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sil­laan. Face­boo­kis­sa voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan työ­ni­mik­keen perus­teel­la, kun taas Googles­sa moi­nen ei ole mahdollista.

Aja­tel­laan, että haluat näyt­tää mai­nos­ta­si ainoas­taan tie­tyn koh­dey­ri­tyk­sen työn­te­ki­jöil­le. Ote­taan esi­merk­kiy­ri­tyk­sek­si Nes­te. Voit lokaa­tio­poh­jai­sen koh­den­nuk­sen avul­la vali­ta sijain­nik­si Nes­teen pää­kont­to­rin sekä alu­eet esi­mer­kik­si 10 km säteel­lä. Täl­löin saat ole­mat­to­man pie­nel­lä bud­je­til­la mai­nok­sen näky­mään lähes yksi­no­maan koh­dey­ri­tyk­sen eli Nes­teen työntekijöille.

Lii­an tark­ka koh­den­ta­mi­nen on kui­ten­kaan har­voin paras rat­kai­su. Täs­tä joh­tuen esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­lis­tan yhteys­tie­to­jen käyt­tä­mi­nen mai­nok­sen koh­de­ryh­mä­nä saat­taa olla haas­ta­vaa, sil­lä Face­boo­kin suo­sit­te­le­ma ns. kat­ta­vuus­lu­ke­ma (Audience size) pyö­rii pää­sään­töi­ses­ti 1,000 ja 50,000 ihmi­sen välil­lä – löy­tyy­kö lis­tal­ta­si sen ver­ran poruk­kaa? Niin, ei välttämättä.

B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa

Esi­merk­ki: Mikä­li haluat myy­dä vaik­ka­pa ravin­to­la­lait­tei­ta 35-50-vuo­tiail­le ravin­to­la-alan toi­mi­tus­joh­ta­jil­le, jot­ka asu­vat Hel­sin­gis­sä tai ovat äsket­täin olleet siel­lä tai esi­mer­kik­si 80 km säteel­lä, voit koh­den­taa mai­nok­sen valit­se­mal­la sijain­nin, iän, toi­mia­lan ja kiin­nos­tuk­sen koh­teen tai työnimikkeen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vaik­ka koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja on lähes rajat­to­mas­ti, ei kaik­kia mah­dol­li­suu­ksia vält­tä­mät­tä tar­vit­se hyö­dyn­tää, mut­ta niis­tä kan­nat­taa vähin­tään­kin olla tie­toi­nen. Voit koh­den­taa mai­nok­sen esi­mer­kik­si seu­raa­vien tie­to­jen perusteella:

Demografiset tiedot eli muun muassa kiinnostuksen kohteet, koulutus, toimialat ja työnimikkeet

 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka ovat ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tee­seen Toi­mi­tus­joh­ta­ja liit­ty­viä sivu­ja koh­taan tai tykän­neet niistä.
 • Kou­lu­tus → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, joi­den kou­lu­tusa­la Face­book-pro­fii­lin perus­teel­la on esi­mer­kik­si head chef.
 • Toi­mia­lat → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka ovat toi­mi­tus­joh­ta­jia vali­tul­la alal­la kuten esi­mer­kik­si ruo­ka ja ravintolat.
 • Työ­ni­mik­keet → mai­nos­ta näy­te­tään ihmi­sil­le, joi­den työ­ni­mi­ke Face­book-pro­fii­lin perus­teel­la on Toimitusjohtaja/yrittäjä.

Kiinnostuksen kohteet eli esimerkiksi ruoka ja juoma sekä liiketoiminta ja teollisuus

Mai­nos­ta näy­te­tään vaik­ka­pa vain ihmi­sil­le, jot­ka ovat osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tee­seen Fast casual -ravin­to­lat tai Yrit­tä­jyys liit­ty­viä sivu­ja koh­taan tai tykän­neet niistä.

Käyttäytymiset eli muun muassa käytetty laite ja matkustaminen

Mai­nos­ta näy­te­tään esi­mer­kik­si vain ihmi­sil­le, jot­ka käyt­tä­vät mobii­li­lait­tei­ta Face­boo­kin selaa­mi­seen tai toden­nä­köi­ses­ti mat­kus­ta­vat kotoa työ­pai­kal­le arkipäivisin.

Uudelleenmarkkinointi osana B2B-mainontaa Facebookissa

Älä jätä B2B-asia­kas­ta osto­po­lun var­rel­le haa­hui­le­maan, vaan ohjaa hänet lop­puun asti. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti (Remar­ke­ting tai Retar­ge­ting) tar­koit­taa mai­nos­ten koh­den­ta­mis­ta verk­ko­si­vus­tol­la tai tie­tyl­lä sivul­la jo aiem­min käy­neil­le ihmisille.

Mihin uudel­leen­mark­ki­noin­tia sit­ten oikeas­taan tar­vi­taan? On täy­sin tavan­omais­ta, että mai­nok­sen avul­la verk­ko­si­vus­tol­le kli­kan­nees­ta sadas­ta ihmi­ses­tä vain muu­ta­ma tekee siel­lä halu­tun toi­men­pi­teen, kuten jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön tai ostaa tuot­teen. Nämä loput ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä­si, tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si koh­taan, joten hei­tä ei kan­na­ta pääs­tää mene­mään. Täl­löin uudel­leen­mark­ki­noin­ti astuu kuvioi­hin – ja Face­boo­kis­sa uudel­leen­mark­ki­noin­ti osa­na B2B-mai­non­taa on usein erit­täin tehokasta.

Tuloksekas B2B mainonnan kohdentaminen Facebookissa vaatii taitoa

Jos mai­non­ta on hakuam­mun­taa, ovat myös tulok­set sat­tu­man­va­rai­sia. B2B mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Face­boo­kis­sa vaa­tii tie­don ja tai­don lisäk­si peli­sil­mää, sil­lä eten­kin B2B-asiak­kaat ovat val­mii­ta teke­mään ostok­sia työ­ajal­la, kun taas taval­li­set kulut­ta­jat saat­ta­vat kiin­nos­tua tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta vaik­ka kah­del­ta yöl­lä. Hyvä suun­ni­tel­ma kera tar­kan koh­den­nuk­sen vie pit­käl­le! Mikä­li haluat val­loit­taa B2B-mai­non­nan ken­tän Face­boo­kis­sa, lai­ta meil­le viestiä.

Ota yhteyt­tä!

Mikä vaikuttaa Facebookin hintaan ja miten tähän kannattaa panostaa?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi