Retargeting tai remarketing - helppo tapa saada tehoja irti markkinoinnista 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Retar­ge­ting tai remar­ke­ting – help­po tapa saa­da teho­ja irti markkinoinnista

Retar­ge­ting on tapa saa­vut­taa uudes­taan yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­neet asiak­kaat tai lii­dit. Käy­tän­nös­sä retar­ge­ting tai remar­ke­ting tar­koit­taa mai­non­taa, jota näy­te­tään niil­le ihmi­sil­le, jot­ka ovat jo olleet jos­sa­kin kon­tak­tis­sa yri­tyk­see­si, mut­ta syys­tä tai toi­ses­ta asia­kas­suh­det­ta ei vie­lä ole syn­ty­nyt. Lue alta tär­keim­mät kysy­myk­set ja vas­tauk­set remarketingista!

Missä kanavassa remarketingia voi tehdä?

Mel­kein kai­kis­sa! Google sekä Face­book ovat molem­mat hyviä remar­ke­tin­gin eli uudel­leen­mark­ki­noin­nin kana­via. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tion työ­ka­luis­sa, kuten HubS­po­tis­sa, tie­tyt remar­ke­ting-mah­dol­li­suu­det ovat yleen­sä vakiona.

Miksi remarketing on niin suosittua?

Remar­ke­ting tai suo­mek­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti koh­dis­tuu ryh­mään, joka on jo osoit­ta­nut kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si tai tuot­tei­ta­si koh­taan. Remar­ke­ting-mai­non­ta toi­mii todis­te­tus­ti parem­min kuin aivan uuden koh­dey­lei­sön lähes­ty­mi­nen ja näin ollen remar­ke­tin­giin lai­tet­tu mark­ki­noin­tieu­ro tuo­kin toden­nä­köi­sem­min tuot­toa kuin muu­hun kana­vaan lai­tet­tu mark­ki­noin­tieu­ro. Tie­ten­kin remar­ke­ting pitää ottaa käyt­töön osa­na koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa, jos­sa on omat stra­te­gian­sa täy­sin uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­seen että jo-tavoi­te­tun ylei­sön tavoit­ta­mi­seen ja mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia tar­kas­tel­ta­va kokonaisuutena.

Millaisia suosittuja remarketing-malleja on olemassa?

Alla muu­ta­ma tun­net­tu esi­merk­ki remar­ke­tin­gin tavois­ta. Muis­ta, että nämä kam­pan­ja­mal­lit voi­daan toteut­taa niin mark­ki­noin­nin auto­maa­tion kuin mak­se­tun­kin mark­ki­noin­nin kei­noin esi­mer­kik­si somes­sa tai Google Adsis­sa. Näi­den lisäk­si remar­ke­ting-mal­le­ja on lukui­sia muitakin!

Hylätty ostoskori

Hylätt­ty ostos­ko­ri (aban­do­ned cart) on yksi tun­ne­tuim­mis­ta uudel­leen­mark­ki­noin­nin muo­dois­ta. Olet var­mas­ti tör­män­nyt sii­hen omas­sa elä­mäs­sä­si. Hylät­ty ostos­ko­ri on stra­te­gia, jos­sa mai­non­taa koh­den­ne­taan sil­le poru­kal­le, joka on verk­ko­kau­pas­sa lait­ta­nut jota­kin ostos­ko­riin­sa, mut­ta jät­tä­nyt tuot­teen sit­ten osta­mat­ta. On ole­mas­sa mark­ki­noin­nin auto­maa­tion työ­ka­lu­ja, jot­ka voi­vat muis­tut­taa vaik­ka koko ostos­ko­rin sisäl­lös­tä asia­kas­ta säh­kö­pos­tit­se ja kehot­taa vie­mään oston lop­puun. Toi­set yri­tyk­set taas tur­vau­tu­vat vaik­ka­pa some-kana­vien voi­maan hylä­tyn ostos­ko­rin markkinoinnissa.

Nettisivun selailun lopettaminen kesken

Hylät­tyä ostos­ko­ria kevyem­pi remar­ke­ting-mal­li on koh­den­taa mai­non­taa niil­le tahoil­le, jot­ka ovat selail­leet yri­tyk­se­si tuot­tei­ta tai sivus­toa (ns. aban­do­ned brow­sing -mal­li). Täs­sä kan­nat­taa olla tark­ka: mie­ti, riit­tää­kö ihan yhden sivun kat­so­mi­nen vai koh­den­ne­taan­ko mai­non­ta niil­le, jot­ka ovat viet­tä­neet enem­män­kin aikaa sivus­tol­la­si? Remar­ke­tin­gis­sa käy­tet­ty sisäl­tö nousee myös tär­keäk­si: älä nos­ta mai­non­nas­sa esiin enää nii­tä sivu­ja, joil­la kävi­jä on jo viih­ty­nyt, vaan tar­jo­aa lisää saman­kal­tais­ta sisältöä.

Sähköpostimarkkinointiin reagoiminen tai ei-reagoiminen

Edis­ty­neem­mät mark­ki­noin­nin auto­maa­tio -pal­ve­lut tar­joa­vat mah­dol­li­suut­taa yhdis­tää säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti ja mak­set­tu mark­ki­noin­ti. Näin voit koh­den­taa mak­set­tua mai­non­taa vaik­ka­pa niil­le hen­ki­löil­le, jot­ka aina avaa­vat mark­kin­toin­ti­säh­kö­pos­ti­si, mut­ta eivät ete­ne yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le. Tai kään­täen voit koh­den­taa mark­ki­noin­tia niil­le, jot­ka eivät avaa säh­kö­pos­te­ja­si ja kat­soa rea­goi­vat­ko he muu­hun markkinointiin.

Millaista on huono remarketing?

Huo­no remar­ke­ting on itse­ään tois­ta­vaa ja itses­tään­sel­vää. Taka­vuo­si­na näh­tiin pal­jon remar­ke­ting-mal­le­ja, jois­sa nos­tet­tiin tuo­tet­ta, jon­ka kulut­ta­ja oli jo osta­nut. Nyky­ään pys­ty­tään vält­tä­mään tämä suden­kuop­pa, mut­ta aina sil­loin täl­löin joku yri­tys hai­rah­tuu ylen­palt­ti­seen uudel­leen­mark­ki­noin­tiin: lii­kaa vies­te­jä lii­an monis­sa kana­vis­sa ja lii­kaa tyrkyttäen.

Mitä teknisiä valmiuksia tarvitaan, jotta remarketing toimii?

Oikeas­taan ainoa asia, joka tar­vi­taan remar­ke­tin­gin aloit­ta­mi­seen on yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut. Sivus­tol­le asen­ne­taan lyhyt skrip­ti, esi­mer­kik­si eväs­te, joka alkaa kerää­mään dataa sivus­ton käyt­tä­jis­tä. GDPR:n aika­na eväs­tei­siin on erit­täin suo­si­tel­ta­vaa pyy­tää käyt­tä­jäl­tä lupa, joten muis­ta eväs­te­suos­tu­mus eli niin sanot­tu coo­kie con­sent sivustollasi.

Kuu­los­taa­ko tek­ni­nen toteu­tus haas­ta­val­ta? Anna mei­dän aut­taa ja kat­so­taan yhdes­sä, miten pää­set­te alkuun uudelleenmarkkinoinnissa!

Remarketing eli retargeting voi tehostaa helposti markkinointiasi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy