Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Google Analytics 4: Vinkkejä tehokkaampaan käyttöön Suomalaisille PK-yrityksille

Google Ana­ly­tics 4 (GA4) on tuo­nut muka­naan mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia ja uusia omi­nai­suuk­sia, jot­ka aut­ta­vat ymmär­tä­mään parem­min käyt­tä­jien toimint…

Mainostoimisto vai markkinointitoimisto?

Onko yri­tyk­se­si val­mis otta­maan seu­raa­van aske­leen mark­ki­noin­nis­saan, mut­ta et ole var­ma, kum­man kump­pa­nin, mai­nos­toi­mis­ton vai markkinointitoimis…

Asiakashankinnan kustannusten ymmärtäminen

Opi hal­lit­se­maan asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia eri väy­lien kaut­ta. Ver­tai­lem­me perin­tei­siä ja digi­taa­li­sia kana­via löy­tääk­sem­me par­haat. Asiaka…

SEO ja SEM – eroja ja yhtäläisyyksiä

Kun puhu­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta, kak­si ter­miä nouse­vat usein esiin: SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) ja SEM (Search Engi­ne Mark…

Digitaalinen markkinointi B2B:lle

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kai­ken­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, myös niil­le, jot­ka har­joit­ta­vat B2B-myyn­tiä (busi­ness-to-busi­ness). Perin­tei­nen B…

Kilpailijoiden digimarkkinointi kartoitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gi­kir­joi­tus­ta­ni kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä omas­sa mark­ki­noin­nis­sa­si! K…

Digimarkkinoinnin budjetin määrittäminen

Digi­mark­ki­noin­nin bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen B2B-myyn­tiä teke­väl­le yri­tyk­sel­le on moni­mut­kai­nen pro­ses­si, joka vaa­tii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja ymmä…

Kuinka generoida B2B-liidejä digimarkkinoinnilla?

Digi­mark­ki­noin­ti on voi­ma­kas työ­ka­lu B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten käsis­sä. Sen avul­la voi­daan gene­roi­da laa­duk­kai­ta lii­de­jä, jot­ka ovat ratkaise…

Uutiskirjeiden voima yrityksen markkinointistrategiassa

Kulut­ta­jien huo­mion hou­kut­te­le­mi­nen digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa, jos­sa jokai­nen klik­kaus ja näyt­tö­ker­ta on tais­te­lun arvoi­nen, voi olla haas­ta­vaa. Y…

Tekoälyn vallankumous yritysten sisällöntuotannossa

Digi­ta­li­saa­tion aika­kau­del­la yri­tys­ten on tuo­tet­ta­va jat­ku­vas­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä pysyäk­seen näky­vil­lä ja rele­vant­tei­na asiak­kai­den­sa silmissä. …

Tehokkaat strategiat B2B-liidien generointiin

B2B-myyn­ti on moni­mut­kai­nen ja kil­pail­tu ala, jos­sa lii­dien gene­roin­ti on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin myö­tä yri­tyk­sil­lä on ny…

Suomalaisen teollisuuden digitaalinen murros

Teol­li­suu­den ala on Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa, ja sen kehi­tys vai­kut­taa koko maan talou­teen. Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut muka­naan uusia mahdoll…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi