Asiakashankinnan kustannusten ymmärtäminen 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nus­ten ymmärtäminen

Opi hal­lit­se­maan asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia eri väy­lien kaut­ta. Ver­tai­lem­me perin­tei­siä ja digi­taa­li­sia kana­via löy­tääk­sem­me parhaat.

Asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nus (Cus­to­mer Acqui­si­tion Cost, CAC) on kes­kei­nen mit­ta­ri, joka ker­too, kuin­ka pal­jon yri­tys kulut­taa kes­ki­mää­rin uuden asiak­kaan hank­ki­mi­seen. Tämän luvun ymmär­tä­mi­nen on kriit­tis­tä, sil­lä se aut­taa mää­rit­tä­mään mark­ki­noin­ti­stra­te­gioi­den tehok­kuut­ta ja yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuut­ta laa­jem­min. Ana­ly­soi­mal­la CAC:ta yri­tyk­set voi­vat tun­nis­taa, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat tuot­ta­vat par­haan tuo­ton sijoi­tuk­sel­le (ROI) ja mis­sä on mah­dol­li­ses­ti syy­tä tehos­taa toi­min­taa tai vähen­tää kuluja.

Kulut­ta­ja­bis­nek­ses­sä toi­mi­vat yri­tyk­set ovat tot­tu­neet pie­nem­piin sum­miin (tyy­pil­li­ses­ti muu­ta­mia kymp­pe­jä) uus­asia­kas­han­kin­nas­sa, kun taas B2B-puo­lel­la toi­mi­vat voi­vat mak­saa jopa tuhan­sia euro­ja yhden uuden asiak­kaan haa­li­mi­sek­si. Tär­kein­tä on huo­mioi­da las­kel­mis­sa asiak­kuu­den elin­kaa­ren arvo, eli kuin­ka pal­jon tuot­toa uusi asia­kas kes­ki­mää­rin tuo koko asiak­kuu­ten­sa aikana. 

Perinteiset markkinointikanavat vs. digitaalinen markkinointi

Mark­ki­noin­ti­ka­na­vien valin­ta on mer­kit­tä­vä pää­tös, joka vai­kut­taa suo­raan asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­siin. Perin­tei­set kana­vat, kuten print­ti­me­dia, radio ja tele­vi­sio, ovat usein kal­liim­pia ja nii­den tulok­sia on vai­keam­pi mita­ta tar­kas­ti. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti, toi­saal­ta, tar­jo­aa koh­den­ne­tum­pia ja mitat­ta­vis­sa ole­via kei­no­ja tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, usein alhai­sem­mil­la kus­tan­nuk­sil­la. Sosi­aa­li­sen median alus­tat, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti ja haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ovat esi­merk­ke­jä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin väy­lis­tä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tar­kan ROI:n seu­ran­nan ja kus­tan­nus­te­hok­kaan asiakashankinnan.

Sosiaalisen median markkinoinnin kustannukset

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on nous­sut yhdek­si suo­si­tuim­mis­ta tavois­ta hank­kia uusia asiak­kai­ta, tar­jo­ten yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavoit­taa laa­jo­ja ylei­sö­jä koh­den­ne­tus­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Alus­tat kuten Face­book, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn mah­dol­lis­ta­vat mai­nos­ta­jien tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta hei­dän demo­gra­fis­ten tie­to­jen­sa, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den­sa ja käyt­täy­ty­mi­sen­sä perus­teel­la. Vaik­ka sosi­aa­li­sen median kam­pan­joi­den perus­ta­mi­nen voi olla suh­teel­li­sen edul­lis­ta, kil­pai­lu ja koh­de­ryh­män tark­kuus voi­vat nos­taa hin­to­ja. Täs­tä syys­tä on tär­ke­ää seu­ra­ta kam­pan­joi­den suo­ri­tus­ky­kyä ja sää­tää stra­te­gioi­ta mak­si­maa­li­sen ROI:n saavuttamiseksi.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) ja hakukonemainonnan (SEM) kustannukset

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO) ja haku­ko­ne­mai­non­ta (SEM) ovat kak­si perus­ta­van­laa­tuis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin stra­te­gi­aa, jot­ka kes­kit­ty­vät näky­vyy­den paran­ta­mi­seen haku­ko­neis­sa. SEO on pit­kän täh­täi­men pro­ses­si, joka kes­kit­tyy verk­ko­si­vus­ton orgaa­ni­sen näky­vyy­den paran­ta­mi­seen haku­tu­lok­sis­sa, ja vaik­ka sen aloi­tus­kus­tan­nuk­set voi­vat olla kor­keat, pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä se voi olla erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa hank­kia asiak­kai­ta. SEM puo­les­taan kes­kit­tyy mak­sul­li­siin mai­nok­siin, jot­ka näky­vät haku­tu­los­ten kär­jes­sä, ja vaa­tii jat­ku­vaa bud­je­toin­tia, mut­ta tar­jo­aa välit­tö­miä tulok­sia ja tar­kan koh­den­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­ksia. Molem­mis­sa stra­te­giois­sa avain­sa­no­jen kil­pai­lul­li­suus vai­kut­taa suo­raan kus­tan­nuk­siin, mut­ta oikein toteu­tet­tu­na ne voi­vat tar­jo­ta mer­kit­tä­vän tuo­ton sijoitukselle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Sähköpostimarkkinoinnin rooli ja kustannukset

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on yksi kus­tan­nus­te­hok­kaim­mis­ta tavois­ta yllä­pi­tää yhteyt­tä ole­mas­sa ole­viin asiak­kai­siin ja hank­kia uusia. Sen alhai­set käyn­nis­tys­kus­tan­nuk­set ja kor­kea ROI teke­vät sii­tä hou­kut­te­le­van vaih­toeh­don monil­le yri­tyk­sil­le. Tär­ke­ää on kui­ten­kin huo­ma­ta, että säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin tehok­kuus riip­puu suu­res­ti koh­den­ne­tun sisäl­lön laa­dus­ta, lis­tan seg­men­toin­nin tark­kuu­des­ta ja jat­ku­vas­ta opti­moin­nis­ta. Lisä­kus­tan­nuk­sia voi syn­tyä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia­lus­to­jen käy­tös­tä, lis­tan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja auto­maa­tion kehit­tä­mi­ses­tä, mut­ta nämä inves­toin­nit voi­vat paran­taa mer­kit­tä­väs­ti kam­pan­joi­den suo­ri­tus­ky­kyä ja asia­kas­han­kin­nan kustannustehokkuutta.

Suoramyynti ja verkostoituminen: Aikaa vievät, mutta kustannustehokkaat menetelmät

Vaik­ka digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti domi­noi nykyis­tä mai­se­maa, suo­ra­myyn­ti ja ver­kos­toi­tu­mi­nen ovat edel­leen tehok­kai­ta kei­no­ja hank­kia uusia asiak­kai­ta eri­tyi­ses­ti B2B-sek­to­ril­la. Nämä mene­tel­mät vaa­ti­vat mer­kit­tä­vää aika- ja hen­ki­lö­koh­tais­ta panos­tus­ta, mut­ta voi­vat olla erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kai­ta, eri­tyi­ses­ti kun nii­tä käy­te­tään koh­den­ne­tus­ti ja stra­te­gi­ses­ti. Suo­ra lähes­ty­mi­nen ja hen­ki­lö­koh­tai­set suh­teet voi­vat raken­taa luot­ta­mus­ta ja uskol­li­suut­ta, jot­ka ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ulot­tu­mat­to­mis­sa. Kus­tan­nuk­set voi­vat vaih­del­la suu­res­ti riip­puen lähes­ty­mis­ta­vas­ta ja tar­vit­ta­vis­ta resurs­seis­ta, mut­ta kun ote­taan huo­mioon poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan eli­ni­käi­nen arvo, inves­toin­ti voi osoit­tau­tua erit­täin kannattavaksi.

Kustannusten optimointi ja investointien tuoton maksimointi

Asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nus­ten teho­kas hal­lin­ta vaa­tii jat­ku­vaa ana­lyy­siä, tes­taus­ta ja opti­moin­tia. Yri­tys­ten tuli­si kes­kit­tyä kana­viin, jot­ka tuot­ta­vat kor­keim­man ROI:n, ja har­ki­ta bud­je­tin uudel­leen­jaon tai stra­te­gian mukaut­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta huo­nos­ti suo­riu­tu­vis­sa kana­vis­sa. Kus­tan­nus­ten opti­moin­ti voi sisäl­tää myös tek­no­lo­gian ja auto­maa­tion hyö­dyn­tä­mis­tä pro­ses­sien tehos­ta­mi­sek­si, koh­den­ne­tum­man mai­non­nan kehit­tä­mis­tä ja kokei­lu­ja uusil­la mark­ki­noin­ti­ka­na­vil­la pie­nel­lä skaa­lal­la ennen suu­rem­pia inves­toin­te­ja. Tavoit­tee­na on löy­tää tasa­pai­no kus­tan­nus­ten ja tulos­ten välil­lä, mikä mah­dol­lis­taa kas­vun mak­si­moin­nin samal­la kun pide­tään asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­set hallinnassa.

Ota yhteyt­tä!
Asiakashankinnan kustannusten ymmärtäminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi