Google Ads termit tutuiksi! 

Lähes kaik­ki teke­vät hakun­sa Googlel­la – sinä­kin, eikö vain? On ääret­tö­män tär­ke­ää tavoit­taa nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat sil­lä het­kel­lä, kun he googlet­ta­vat rat­kai­sua ongel­maan­sa. Kol­me paras­ta tapaa tavoit­taa tämä Googles­sa seik­kai­le­va koh­de­ryh­mä on hakusa­na­mai­non­ta, Google Display -ban­ne­ri­mai­non­ta sekä You­Tu­be-mai­non­ta. Näi­hin mai­nos­tus­ta­poi­hin pää­set käsik­si hyvin ylei­ses­sä, mak­sut­to­mas­sa mai­non­nan­hal­lin­ta­työ­ka­lus­sa, joka kan­taa nimeä Google Ads. Olet taa­tus­ti kuul­lut täs­tä aikai­sem­min­kin, ja ehkä yhdis­tä­nyt mai­non­taan ter­me­jä kuten ROI, CTR ja impres­sio. Aiem­min myös Google Adword­si­na tun­net­tu työ­ka­lu mah­dol­lis­taa tehok­kaan mai­non­nan – mut­ta ainoas­taan sil­loin, kun main­osa­lus­tan ter­mit eivät tun­nu hepreal­ta. Alkuun omi­tui­set lyhen­teet kul­ke­vat kor­vas­ta sisään ja toi­ses­ta ulos tar­koit­ta­mat­ta mitään, mut­ta nyt sii­hen tulee muutos! 

Osai­sit­ko vas­ta­ta kysy­myk­seen, “mikä on mai­nok­sen CPC?” tai “kon­ver­sio­pro­sent­tia pitäi­si paran­taa, mut­ta miten?” – ei hait­taa, vaik­ka täl­lä het­kel­lä vas­tauk­se­si molem­piin kys­sä­rei­hin oli­si vain kyl­lä. Mark­ki­noin­ti­kiel­tä oppii ainoas­taan sitä puhu­mal­la, eikä nyt ole enää aikaa aikail­la! Kubla on sinua aja­tel­len kään­tä­nyt Google Ads -sana­kir­jan, jon­ka tär­keim­piin ter­mei­hin pää­set tutus­tu­maan alta. Tämän artik­ke­lin jäl­keen sinul­la on jäl­leen aiem­paa parem­pi vai­nu mark­ki­noin­nin maailmassa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads termit - tässä viisi tärkeintä

Oikein teh­ty­nä Google Ads voi saa­da aikaan yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta hyvin mer­ki­tyk­sel­li­siä tulok­sia. Mai­non­taa on kui­ten­kin han­ka­la teh­dä, mikä­li ter­mit ovat hakuses­sa. Mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set ujut­ta­vat lausei­siin­sa taval­li­sen tal­laa­jan kor­vaan oudol­ta kuu­los­ta­via sano­ja, jot­ka saa­vat puheen kuu­los­ta­maan lähes­tul­koon omal­ta kie­lel­tä. Google Ads ter­mit sel­viä­vät kui­ten­kin Kublan alle tii­vis­tä­mäs­tä sana­kir­jas­ta. Lue vii­si tär­kein­tä ter­miä, joil­la pää­set alkuun:

1. Konversio 

Kon­ver­sio ker­too tulok­ses­ta. Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kik­si osto verk­ko­kau­pas­sa, yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen tai tie­tyl­lä sivul­la käyn­ti. Mää­rit­te­let itse sen tavoit­teen, jon­ka haluat kävi­jän suo­rit­ta­van verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Kon­ver­sion yhtey­des­sä puhu­taan myös kon­ver­sio­pro­sen­tis­ta, joka usein sijoit­tuu välil­le 1-2 %. Yksi pro­sent­ti tar­koit­taa sitä, että sadas­ta Google Ads -mai­non­nan ansios­ta verk­ko­pal­ve­luun ajau­tu­nees­ta poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta yksi tekee sen toi­vo­tun toi­men eli kon­ver­sion. Kon­ver­sio on tär­keä ter­mi, sil­lä sen avul­la on mah­dol­lis­ta saa­da sel­vil­le ne mai­nok­set ja hakusa­nat, jot­ka tuo­vat paras­ta tulosta. 

2. Impressio

Impres­sio tapah­tuu yhden käyt­tä­jän näh­des­sään esi­mer­kik­si Google Ads -mai­nok­se­si. Mikä­li teet mai­nok­se­si Google Ads -main­osa­lus­tal­la, ker­too näyt­tö­ker­to­jen luku­mää­rä mai­nok­se­si näyt­tö­jen mää­rän eri mai­nos­pai­koil­la. Impres­sioi­den mää­rä suh­tees­sa klik­kaus­ten mää­rään voi pal­jas­taa sen, että mai­nok­ses­sa­si on jokin päin prink­ka­laa. Impres­sio on siis ter­mi, joka kan­nat­taa tuntea.

3. CTR (Click-Trough Rate)

Klik­kaus­pro­sent­ti ker­too mai­nok­sen tehok­kuu­des­ta sekä sii­tä, kuin­ka hyvin mai­nok­sen sisäl­tö iskee koh­de­ryh­mään ja on yli­pää­tään koh­den­net­tu. Tämä pro­sent­ti­lu­ku­mää­rä kuvaa sitä jouk­koa, joka on mai­nok­se­si näh­ty­ään myös kli­kan­nut sitä. Kor­kea klik­kaus­pro­sent­ti las­kee klik­kaus­hin­to­ja. Ter­mi­nä CTR on äärim­mäi­sen tär­keä, sil­lä se vai­kut­taa Google Ads -mai­non­nas­sa myös mai­nok­sen laa­tu­pis­tei­siin. Laa­tu­pis­teet puo­les­taan vai­kut­ta­vat mai­nok­sen näkyvyyteen. 

4. CPC (Cost Per Click)

Ter­mi CPC tun­ne­taan myös nimel­lä PPC (Pay Per Click). Kysees­sä on erään­lai­nen hin­noit­te­lu­mal­li, jos­sa toi­mit mak­su­mie­he­nä esi­mer­kik­si Google Ads -mai­nok­ses­sa ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Mikä­li mai­nos­ta­si ei kli­ka­ta, ei sen näky­vyy­des­tä myös­kään veloi­te­ta. Mai­non­ta täl­lä hin­noit­te­lu­mal­lil­la on oikein teh­ty­nä todel­la kus­tan­nus­te­ho­kas­ta! Suo­mes­sa mai­nok­sen klik­ki­hin­ta pyö­rii muu­ta­man euron tie­noil­la riip­puen muun muas­sa mai­non­nan koh­den­nuk­ses­ta sekä kilpailusta. 

5. ROI (Return On Investment)

Mikä­li pys­tyt muis­ta­maan näis­tä vii­des­tä ter­mis­tä ainoas­taan yhden, muis­ta tämä. Sijoi­te­tun pää­oman tuot­toas­te ker­too sen, kuin­ka pal­jon Google Ads -mai­non­taan käy­te­tys­tä euros­ta tulee takai­sin. ROI on mark­ki­noin­nin yksi tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta, joka tulee vas­taan ihan joka pai­kas­sa. Tämän avul­la voit löy­tää yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten tuot­ta­vat markkinointikanavat. 

Esi­merk­ki: mai­non­taan sijoi­te­taan 1 000 €, takai­sin saa­daan 5 000 €. ROI on täl­löin 400 %. Mikä­li ROI sijoit­tuu yli sadan pro­sen­tin, on mai­non­ta kan­nat­ta­vaa. ROI voi­daan las­kea perin­tei­ses­ti las­ki­men avul­la käyt­täen kaa­vaa (5 000 − 1000) ÷ 1000 × 100 % = 400 % tai näp­pä­räs­ti ROI Calculatorilla.

Kubla taitaa Google Ads termit ja temput

Mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen on help­poa ja mak­su­ton­ta, mut­ta vii­meis­tään­kin mai­nok­sen luo­mi­nen ja eri­lais­ten lyhen­tei­den vii­da­kos­sa pyö­ri­mi­nen saat­taa saa­da aikaan tus­kan­hien. Pie­nen lisä­maus­teen teke­mi­seen tuo se, mikä­li enk­ku ei rul­laa – mark­ki­noin­nin ter­mien lyhen­teet saa­vat lähes poik­keuk­set­ta alkun­sa jos­tain englan­nin kie­len sanas­ta. Onnek­si on kui­ten­kin ole­mas­sa Kubla, joka pyyh­kii hiki­kar­pa­lot otsal­ta­si ja ker­too, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Google Ads -mai­non­taa tehdään.

Ennen kuin läh­det las­ke­maan ROI:ta ja poh­ti­maan impres­sioi­den mää­rää suh­tees­sa klik­kauk­siin, tee pie­ni tut­ki­mus­mat­ka hakusa­no­jen sekä kil­pai­li­joi­den maa­il­maan. Mai­non­taa ei kan­na­ta star­ta­ta ilman kun­nol­lis­ta poh­ja­työ­tä, joka mah­dol­lis­taa aina aske­leen edel­lä ole­mi­sen. Mikä­li kil­pai­li­ja­si askel­ta­vat puo­li met­riä ker­ral­laan, on sinun otet­ta­va vähin­tään met­rin harp­pauk­sia, eikö? 

Ota yhteyt­tä!
Google Ads termit tutuiksi!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy