PPC mainonnan perusteet 

Olet var­mas­ti kuul­lut jos­kus puhut­ta­van PPC mai­non­nas­ta, mut­ta et ehkä täy­sin tie­dä mis­tä sii­nä on kyse? Tai tie­dät jo jon­kun ver­ran asias­ta, mut­ta et tie­dä miten PPC mai­non­ta kan­nat­tai­si aloit­taa ja onko se juu­ri sinul­le oikea kei­no tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa läpi mitä PPC tar­koit­taa ja miten pys­tyt alkaa hyö­dyn­tä­mään sitä yri­tyk­se­si markkinoinnissa.

Mitä PPC tarkoittaa?

PPC tulee ter­mis­tä Pay-Per-Click eli suo­mek­si mak­su klik­kauk­ses­ta. PPC on siis peri­aa­te, jol­la mak­sat mai­non­nas­ta. Google Ads eli mai­non­ta Googles­sa toi­mii tämän peri­aat­teen mukai­ses­ti ja onkin tun­ne­tuin PPC mai­nos­ka­na­va. Usein Google mai­non­nas­ta puhu­taan­kin syno­nyy­mi­na PPC mai­non­nan kans­sa. PPC kam­pan­join­ti onkin usein hakusa­na­mai­non­taa haku­ko­nees­sa kuten Googles­sa mut­ta myös esim. Mic­ro­sof­tin Bingissä.

Miten PPC mainonta toimii?

Kuten aiem­min ker­roin­kin, PPC mai­non­nas­sa mak­sat kli­keis­tä. Mitä tämä käy­tän­nös­sä sit­ten tar­koit­taa? Kun esi­mer­kik­si mai­nos­tat Googlen haku­ko­nees­sa halua­mal­la­si hakusa­noil­la et mak­sa sii­tä että mai­nok­se­si tulee näky­viin haku­tu­lok­sis­sa. Mak­sat sil­loin kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si. Eikö kuu­los­ta­kin rei­lul­ta? Klik­kauk­sien myö­tä saat rele­vant­te­ja kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si ja tätä kaut­ta asiak­kai­ta. Jos mai­nos­ta­si ei kli­ka­ta niin olet kui­ten­kin saa­nut brän­dil­le­si ilmais­ta näkyvyyttä.

Alla ole­va kuva­kaap­paus havain­nol­lis­ta mil­tä PPC mai­non­ta näyt­tää Googles­sa tänä päi­vä­nä. Haet­taes­sa ”ilma­läm­pö­pump­pu” sanal­la tulee ensim­mäi­si­nä haku­tu­lok­si­na näky­viin Googlen mak­se­tut PPC hakusa­na­mai­nok­set, jois­sa on mai­nin­ta ”Ad”. Myös sivu­pal­kis­sa on näh­tä­vil­lä Googlen toi­sen mai­nos­muo­don Google Shop­ping PPC mai­nok­sia, jois­sa on mer­kin­tä “Ads”. Kun mitä tahan­sa näis­tä mai­nok­sis­ta klik­kaa, mak­sat sii­tä huu­to­kaup­pa­pe­rus­tei­ses­ti Googlel­le. Näi­tä molem­pia mai­nos­muo­to­ja voi pyö­rit­tää ilmai­sel­la Google Ads -työkalulla.

ppc googlessa
PPC mai­non­taa Googlen hakukoneessa

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mikä on huutokaupan rooli PPC mainonnassa?

PPC hin­noit­te­lu perus­tuu huu­to­kaup­paan kaik­kien mai­nos­ta­jien välil­lä. Kun esi­mer­kik­si Googles­sa hakee sanal­la ”ilma­läm­pö­pump­pu” Google jär­jes­tää nano­se­kun­neis­sa huu­to­kau­pan nii­den mai­nos­ta­jien välil­le, jot­ka kam­pan­joi­vat Googles­sa kysei­sel­lä hakusa­nal­la. Huu­to­kaup­pa perus­tuu moni­mut­kai­siin algo­rit­mei­hin, mut­ta tär­keim­mät hin­taan vai­kut­ta­vat sei­kat ovat

 • Mai­nok­sen rele­vant­tius kysei­sel­le hakusanalle
 • Mai­nok­sen las­keu­tu­mis­si­vun laa­tu ja oikeel­li­suus hakusa­nal­le (eli mai­nos­ta­jan verk­ko­si­vus­to jon­ne mai­nok­ses­ta ohjataan)
 • Googlen arvioi­ma klik­kauk­sen toden­nä­köi­syys ver­rat­tu­na kil­pai­li­joi­den mainoksiin

Huu­to­kaup­paan vai­kut­taa toki myös hin­ta­tar­jous, mut­ta pel­käl­lä kor­keal­la tar­jouk­sel­la PPC mai­non­nas­sa ei pär­jää. Google halu­aa näyt­tää mah­dol­li­sim­man hyviä haku­tu­lok­sia joten tär­keim­mät hin­taan ja myös mai­nos­ten näky­vyy­teen vai­kut­ta­vat sei­kat liit­ty­vät sii­hen, kuin­ka osu­va mai­nos on.

Miten pääset alkuun?

Kuten mai­non­ta yleen­sä, PPC mai­non­ta­kin kan­nat­taa suun­ni­tel­la tark­kaan. Tär­keim­mät kysy­myk­set PPC kam­pan­join­nin suun­nit­te­lun poh­jak­si ovat:

 1. Mit­kä ovat yri­tyk­sen tavoit­teet?
 2. Mit­kä ovat mai­non­nan tavoit­teet?
 3. Kuka ja ket­kä ovat yri­tyk­sen koh­de­ryh­mää?
 4. Pys­tyn­kö seu­raa­maan mai­non­nan tulok­sia? Onko käy­tös­sä verk­ko­seu­ran­ta­työ­ka­lua kuten Google Ana­ly­tics?
 5. Onko yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­to sii­nä kun­nos­sa, että sin­ne voi­daan ohja­ta kävi­jöi­tä? Onko osto­pol­ku mie­tit­ty kuntoon?

Suun­nit­te­lu­työ on siis kai­ken a ja o ja sii­hen saat lisää neu­vo­ja Google-mark­ki­noin­nin poh­ja­työs­ken­te­ly -blo­gis­tam­me. Lue myös Google Ads -asian­tun­ti­jam­me vin­kit aiheesta!

Google on sel­kein kana­va läh­teä teke­mään mai­non­taa, sil­lä Google on maa­il­mas­sa käy­te­tyin haku­ko­ne. Näky­vyys siel­lä on siis ehdot­to­man tär­ke­ää, jot­ta yri­tyk­sen­ne löy­de­tään. Sitä­hän sano­taan, että jos et ole Googles­sa et ole olemassa. 

Jos PPC mai­non­ta ja sen aloit­ta­mi­nen kiin­nos­taa, Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat sinua mie­lel­lään. Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan, miten saam­me yhdes­sä yri­tyk­se­si tuot­ta­vuu­den kasvamaan!

Ota yhteyt­tä!
ppc
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy