Muista pohjatyö, kun lähdet tekemään Google-markkinointia 

Google-mark­ki­noin­ti voi tun­tua komplek­si­sel­ta asial­ta hah­mot­taa ja aloit­taa. On kui­ten­kin muu­ta­ma asia, joi­hin kan­nat­taa käyt­tää kun­nol­la aikaa suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteiden asettaminen Google-markkinointiin

Kuten mark­ki­noin­nis­sa yleen­sä­kin, tulee myös Google-mark­ki­noin­nil­le aset­taa tavoit­teet. Mitä haluat saa­vut­taa mai­non­nal­la? Jos haluat verk­ko­kau­pas­ta lisää tuot­toa, mai­non­nan tavoit­tee­na on lisä­tä tun­net­tuut­ta, saa­da verk­ko­kaup­paan lisää osto­val­mii­ta kävi­jöi­tä ja sitä myö­ten verkkokauppaostoja. 

Google-mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri mai­nos­muo­to­ja, mut­ta monet miel­tä­vät sen hakusa­na­mai­non­ta­na. Täl­löin ollaan usein osto­put­ken lop­pu­pääs­sä, joten tavoit­teet kan­nat­taa aset­taa sen mukai­sik­si. Täl­löin voi­daan tavoi­tel­la esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja tai rekis­te­röi­ty­mi­siä, riip­puen toki lii­ke­toi­min­nan luonteesta. 

Mainonnan tulosseuranta

Kun tavoit­teet on mie­tit­ty kun­toon on hyvä var­mis­taa, että pys­tym­me seu­raa­maan miten mai­non­ta toi­mii tavoit­tei­den valos­sa. Tavoit­teet kan­nat­taa mää­ri­tel­lä verk­ko­si­vus­ton seu­ran­taan, usein Google Ana­ly­tic­siin, jot­ta näem­me reaa­lia­jas­sa, miten digi­mark­ki­noin­ti toi­mii. Tavoit­teet eli kon­ver­siot ovat nii­tä tavoit­tei­ta, joi­ta koh­ti mai­non­taa optimoidaan. 

Tavoit­teil­le on hyvä myös miet­tiä, mitä yhdes­tä tavoit­teen saa­vut­ta­mi­ses­ta eli kon­ver­sios­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan. Ja myös min­kä arvoi­nen yksi kon­ver­sio on lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta. Tämä mää­rit­te­lee hyvin pit­käl­le myös käy­tet­tä­vän mediabudjetin. 

Kohderyhmät Google-markkinoinnissa

Koh­de­ryh­mät ovat oleel­li­nen osa digi­mark­ki­noin­tia, sil­lä vää­räl­le ylei­söl­le mai­non­nan näyt­tä­mi­nen ei ole jär­ke­vää ja media­bud­jet­ti kuluu tur­haan tekemiseen. 

Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa mai­non­ta perus­tuu tar­pee­seen, joten koh­de­ryh­mä on jo val­miik­si rele­vant­ti. Tämä tie­ten­kin tar­koit­taa sitä, että mai­non­taan ote­tut avain­sa­nat tulee olla jär­ke­viä jot­ta mai­nok­set eivät näy haku­ko­nees­sa epä­re­le­van­teil­la hakutermeillä. 

Jos Googles­sa kui­ten­kin teh­dään ban­ne­ri­mai­non­taa on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, kenel­le ban­ne­rei­ta halu­taan näyt­tää. Google-mark­ki­noin­nin etu­na on moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det raken­taa koh­de­ryh­miä: verk­ko­si­vus­tol­la käy­neet, saman­kal­tai­set ylei­söt, mie­len­kiin­non koh­teet, avain­sa­nat ja kil­pai­li­joi­den verk­ko­si­vu­kä­vi­jät muu­ta­mia mainitakseni. 

Valitse laskeutumissivu tarkkaan

Tär­keä osa digi­mark­ki­noin­tia ja näin myös Google-mark­ki­noin­tia on mai­nos­ta­jan verk­ko­si­vus­to ja eri­tyi­ses­ti las­keu­tu­mis­si­vu, jon­ne mai­nok­ses­ta ohja­taan. Vaik­ka mai­nos oli­si hou­kut­te­le­va ja vas­tai­si kävi­jän tar­pee­seen voi osto­put­ki kat­ke­ta sii­hen, jos verk­ko­si­vus­tol­la ei ole mie­tit­ty miten kävi­jä ohja­taan oike­aan suuntaan.

Haluat­ko apua Google-mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­ses­sa tai ylei­ses­ti digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa? Autam­me sinua mie­lel­läm­me koko pro­ses­sis­sa poh­ja­töis­tä läh­tien ja pidäm­me huol­ta, että mai­non­ta on teho­kas­ta ja ajan­ta­sais­ta. Ota yhteyttä!

Google markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi