Muista pohjatyö, kun lähdet tekemään Google-markkinointia 

Google-mark­ki­noin­ti voi tun­tua komplek­si­sel­ta asial­ta hah­mot­taa ja aloit­taa. On kui­ten­kin muu­ta­ma asia, joi­hin kan­nat­taa käyt­tää kun­nol­la aikaa suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteiden asettaminen Google-markkinointiin

Kuten mark­ki­noin­nis­sa yleen­sä­kin, tulee myös Google-mark­ki­noin­nil­le aset­taa tavoit­teet. Mitä haluat saa­vut­taa mai­non­nal­la? Jos haluat verk­ko­kau­pas­ta lisää tuot­toa, mai­non­nan tavoit­tee­na on lisä­tä tun­net­tuut­ta, saa­da verk­ko­kaup­paan lisää osto­val­mii­ta kävi­jöi­tä ja sitä myö­ten verkkokauppaostoja. 

Google-mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri mai­nos­muo­to­ja, mut­ta monet miel­tä­vät sen hakusa­na­mai­non­ta­na. Täl­löin ollaan usein osto­put­ken lop­pu­pääs­sä, joten tavoit­teet kan­nat­taa aset­taa sen mukai­sik­si. Täl­löin voi­daan tavoi­tel­la esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja tai rekis­te­röi­ty­mi­siä, riip­puen toki lii­ke­toi­min­nan luonteesta. 

Mainonnan tulosseuranta

Kun tavoit­teet on mie­tit­ty kun­toon on hyvä var­mis­taa, että pys­tym­me seu­raa­maan miten mai­non­ta toi­mii tavoit­tei­den valos­sa. Tavoit­teet kan­nat­taa mää­ri­tel­lä verk­ko­si­vus­ton seu­ran­taan, usein Google Ana­ly­tic­siin, jot­ta näem­me reaa­lia­jas­sa, miten digi­mark­ki­noin­ti toi­mii. Tavoit­teet eli kon­ver­siot ovat nii­tä tavoit­tei­ta, joi­ta koh­ti mai­non­taa optimoidaan. 

Tavoit­teil­le on hyvä myös miet­tiä, mitä yhdes­tä tavoit­teen saa­vut­ta­mi­ses­ta eli kon­ver­sios­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan. Ja myös min­kä arvoi­nen yksi kon­ver­sio on lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta. Tämä mää­rit­te­lee hyvin pit­käl­le myös käy­tet­tä­vän mediabudjetin. 

Kohderyhmät Google-markkinoinnissa

Koh­de­ryh­mät ovat oleel­li­nen osa digi­mark­ki­noin­tia, sil­lä vää­räl­le ylei­söl­le mai­non­nan näyt­tä­mi­nen ei ole jär­ke­vää ja media­bud­jet­ti kuluu tur­haan tekemiseen. 

Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa mai­non­ta perus­tuu tar­pee­seen, joten koh­de­ryh­mä on jo val­miik­si rele­vant­ti. Tämä tie­ten­kin tar­koit­taa sitä, että mai­non­taan ote­tut avain­sa­nat tulee olla jär­ke­viä jot­ta mai­nok­set eivät näy haku­ko­nees­sa epä­re­le­van­teil­la hakutermeillä. 

Jos Googles­sa kui­ten­kin teh­dään ban­ne­ri­mai­non­taa on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, kenel­le ban­ne­rei­ta halu­taan näyt­tää. Google-mark­ki­noin­nin etu­na on moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det raken­taa koh­de­ryh­miä: verk­ko­si­vus­tol­la käy­neet, saman­kal­tai­set ylei­söt, mie­len­kiin­non koh­teet, avain­sa­nat ja kil­pai­li­joi­den verk­ko­si­vu­kä­vi­jät muu­ta­mia mainitakseni. 

Valitse laskeutumissivu tarkkaan

Tär­keä osa digi­mark­ki­noin­tia ja näin myös Google-mark­ki­noin­tia on mai­nos­ta­jan verk­ko­si­vus­to ja eri­tyi­ses­ti las­keu­tu­mis­si­vu, jon­ne mai­nok­ses­ta ohja­taan. Vaik­ka mai­nos oli­si hou­kut­te­le­va ja vas­tai­si kävi­jän tar­pee­seen voi osto­put­ki kat­ke­ta sii­hen, jos verk­ko­si­vus­tol­la ei ole mie­tit­ty miten kävi­jä ohja­taan oike­aan suuntaan.

Haluat­ko apua Google-mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­ses­sa tai ylei­ses­ti digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa? Autam­me sinua mie­lel­läm­me koko pro­ses­sis­sa poh­ja­töis­tä läh­tien ja pidäm­me huol­ta, että mai­non­ta on teho­kas­ta ja ajan­ta­sais­ta. Ota yhteyttä!

Google markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy