Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu 

Sii­nä mis­sä ennen jaet­tiin ovel­ta ovel­le leh­ti­mai­nok­sia parem­man näky­vyy­den peräs­sä ja päh­käil­tiin, luki­ko nii­tä leh­ti­siä kukaan, tänä päi­vä­nä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tavoi­te­taan hakusa­na­mai­non­nan avul­la, ja mai­non­nan näh­neet sil­mä­pa­rit pys­ty­tään todel­la las­ke­maan. Yri­tyk­set ovat met­säs­tä­neet näky­vyyt­tä aina – se ei ole muut­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa mihin­kään. Kei­not sen sijaan muut­tu­vat jat­ku­vas­ti. Kun kaik­ki poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta jul­ki­siin pal­ve­lui­hin on teh­nyt siir­ton­sa verk­koon, ei näky­vyys­jah­tia kan­na­ta jät­tää täy­sin leh­ti­mai­nos­ten varaan. 

Käy­tit äskei­sen kap­pa­leen luke­mi­seen noin 19 sekun­tia. Sinä aika­na kaik­kien aiko­jen suo­si­tuim­man haku­ko­neen eli Googlen avul­la teh­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli mil­joo­na hakua. Krei­siä, eikö? Hakusa­na­mai­non­nan avul­la ret­kei­ly­va­rus­tei­ta myy­vä yri­tys voi tuo­da tuot­tei­taan esil­le juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näpyt­te­lee Googlen haku­kent­tään sanan “ret­kei­ly­rep­pu”. Ihmi­set hake­vat Googles­ta kai­ken – oli kyse sit­ten Jus­tin Bie­be­rin pituu­des­ta tai par­haim­man hin­tai­ses­ta koti­sii­vous­pal­ve­lus­ta. Tär­kein­tä on olla siel­lä, mis­sä asiak­kaat ovat. Mikä­li mai­nos­tat Googles­sa oikein, tavoi­tat taa­tus­ti koh­de­ryh­mä­si kustannustehokkaasti. 

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on avain onnis­tu­mi­seen. Hakusa­na­mai­non­ta ilman suun­ni­tel­maa on kuin kirp­pu­to­ril­la shop­pai­le­mi­nen sil­mät kiin­ni. Rahat mene­vät taa­tus­ti huk­kaan, eikä palau­tusoi­keut­ta ole. Voit mät­tää Google-mai­non­taan tuhan­sia, mut­ta euro­ja et saa takai­sin, mikä­li lop­pu­tu­los ei miel­ly­tä. Toki voit ostaa hakusa­na­mai­non­taa ja toi­voa paras­ta, mut­ta sil­loin ei mai­non­nan tehol­ta kan­na­ta odot­taa yhti­käs mitään. Tuu­riin tur­vau­tu­mi­nen kan­nat­taa suo­siol­la jät­tää hakusa­na­mai­non­nan sijaan peli­ko­neil­la pelaamiseen.

Mitä on hakusanamainonta?

Rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä. Hakusa­na­mai­non­taa on hem­mo­tel­tu lem­pi­ni­mil­lä kuten haku­ko­ne­mai­non­ta ja SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing). Hakusa­na­mai­non­nan perim­mäi­nen teh­tä­vä on rai­va­ta tie ihmis­ten tie­toi­suu­teen. Teh­dään nyt heti alkuun sel­väk­si se, että pää­sään­töi­ses­ti kukaan ei selaa Googlen ensim­mäis­tä haku­tu­los­si­vua pidem­mäl­le. Mikä­li mie­lei­nen tuo­te, pal­ve­lu tai tar­peel­li­nen tie­to ei löy­dy haku­tu­los­si­vun kär­jes­tä, len­tää käy­tet­ty hakusa­na kuvit­teel­li­seen ros­ka­ko­riin ja tilal­le muo­toil­laan uusi. Käy­hän kat­so­mas­sa, mikä on sijoi­tuk­se­si täl­lä hetkellä.

Hakusa­na­mai­non­ta koh­dis­taa mai­nok­se­si näky­mään poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­täes­sä tiet­tyä hakusa­naa. Sii­nä mis­sä haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­vu­tet­tu orgaa­ni­nen näky­vyys nos­taa sijoi­tus­ta­si noin puo­les­sa vuo­des­sa, tekee hakusa­na­mai­non­ta sen heti. Vaik­ka sano­taan, että rahal­la saa ja hevo­sel­la pää­see, voi Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu madal­taa kus­tan­nuk­sia reip­paal­la otteel­la. Kun suun­nit­te­let mai­non­nan huo­lel­la ja opti­moit sen fik­sus­ti, pär­jäät val­lan mai­nios­ti pie­nel­lä­kin bud­je­til­la. Kubla pureu­tuu alla suun­nit­te­lu­vai­hee­seen, jota ei kan­na­ta ohittaa. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu vaihe vaiheelta

Suun­nit­te­lu on tär­ke­ää, jot­ta mai­non­taan bud­je­toi­dut rahat vai­kut­ta­vat oike­aan aikaan ja oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Hakusa­na­mai­non­nan hin­ta voi koho­ta kor­keuk­siin, mikä­li Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on jää­nyt puo­li­tie­hen. Rahan mät­tä­mi­nen sum­man­mu­ti­kas­sa ei kan­na kovin pit­käl­le, vaik­ka tun­ne­lin pääs­sä saat­taa­kin vilah­taa valo­pilk­ku aina sil­loin täl­löin – toi­sil­la kun on parem­pi tuu­ri kuin toi­sil­la. Mitä jos kui­ten­kin luki­sit alta, kuin­ka Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu teh­dään, jot­ta voit sijoit­taa eurot järkevästi?

1. Mieti, kenelle puhut

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu saa alkun­sa koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä. Mikä­li osta­va asiak­kaa­si on useim­mi­ten pari­kymp­pi­nen nai­nen, on mai­nok­sen näyt­tä­mi­nen kes­ki-ikäi­sel­le mie­hel­le täy­sin tur­haa. Vaik­ka mak­sai­sit ainoas­taan klik­kauk­sis­ta (Cost Per Click) sen sijaan, että lom­pak­ko laih­tui­si jokai­sen mai­nok­sen näh­neen koh­dal­la, voi tämä kes­ki-ikäi­nen mies sil­ti kli­ka­ta mai­nos­ta vahin­gos­sa. Mai­nok­sen koh­den­ta­mi­nen mää­rit­tää osal­taan sen, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas mai­nos voi olla. Mie­ti tar­kas­ti, kenel­le teet mai­non­taa, jot­ta voit laa­tia mai­nos­vies­tin juu­ri hei­tä puhut­te­le­vak­si. Yhtä mai­nos­ta ei kan­na­ta teh­dä kaik­kia aja­tel­len, vaan fik­sum­paa on jakaa mai­nos­bud­jet­ti useam­paan osaan niin, että voit teh­dä jokai­sel­le asia­kas­ryh­mäl­le oman mainoksen. 

2. Etsi parhaat hakusanat

Astu poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan saap­pai­siin ja poh­di, mitä hakusa­no­ja hän käyt­tää etsies­sään yri­tyk­see­si liit­ty­vää tie­toa, tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Ret­kei­ly­rep­pu­ja esit­te­le­vän mai­nok­se­si on tur­ha näkyä sil­loin, kun kävi­jä hakee hakusa­nal­la “keit­tiö­ka­lus­teet”. Käy­tä rahat ainoas­taan nii­hin hakusa­noi­hin ja ihmi­siin, jot­ka toden­nä­köi­ses­ti vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti yri­tyk­se­si liiketoimintaan. 

Niin sanot­tu etsin­tä­vai­he kes­tää useim­mi­ten muu­ta­man kuu­kau­den. Ota sel­vää tie­don­ha­kuun käy­tet­ty­jen hakusa­no­jen lisäk­si niis­tä, jot­ka osoit­ta­vat osto­val­miu­den. Esi­merk­ki sel­lai­ses­ta haus­ta on “myy­dään ret­kei­ly­rep­pu”. Täl­lai­nen haki­ja on usein val­miim­pi osta­maan sen ret­kei­ly­re­pun ver­rat­tu­na hakuun, jos­sa hae­taan ainoas­taan hakusa­nal­la “ret­kei­ly­rep­pu”. 

3. Laadi kampanjarakenne myytävien tuotteiden pohjalta

Mie­ti tavoit­teet, joi­den poh­jal­ta valit­set kam­pan­ja­tyy­pin. Mai­non­nan tavoit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si tun­net­tuu­den paran­ta­mi­nen, uuden tuot­teen esit­te­le­mi­nen tai yksin­ker­tai­ses­ti mah­dol­li­sim­man hyvän tuo­ton hank­ki­mi­nen. Ylei­siä kam­pan­ja­tyyp­pe­jä ovat esi­mer­kik­si Display- ja Shop­ping-ver­kos­to sekä haku­ver­kos­to. Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu sisäl­tää myös tämän vaiheen. 

Sel­keä kam­pan­ja­ra­ken­ne hel­pot­taa koko pro­ses­sia. Laa­di kam­pan­ja­ra­ken­ne yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan sekä mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun poh­jal­ta. Suun­nit­te­le etu­kä­teen, kenel­le teet mai­non­taa, mil­le kie­lel­le koh­den­nat mai­non­nan, ja haluat­ko mai­nok­sen näky­vän Suo­men rajo­jen sisä­puo­lel­la vai esi­mer­kik­si naa­pu­ris­sam­me Ruot­sis­sa. Kam­pan­ja­ra­ken­ne koos­tuu tar­vit­taes­sa useis­ta eri mai­nos­kam­pan­jois­ta, joi­den sisäl­lä ole­vil­le mai­nok­sil­le on kul­le­kin mää­ri­tet­ty omat ase­tuk­set, bud­jet­ti ja mai­nos­ryh­mät, jot­ka kät­ke­vät sisäl­leen itse mai­nok­set sekä käy­te­tyt hakusanat. 

4. Varmista, että hakusanat ja mainokset vastaavat toisiaan

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään pal­jon hakusa­no­jen pal­lot­te­lua. On tär­ke­ää, että poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­tä­mä hakusa­na vas­taa mai­nos­ta­si mah­dol­li­sim­man hyvin. Jäl­leen on aika hei­va­ta yrit­tä­jän tai mai­nos­ta­jan tos­sut het­kek­si sivuun, ja ottaa jal­kaan asiak­kai­den saa­pik­kaat. Kun itse haet ongel­maan rat­kai­sua, muo­dos­tat haku­kent­tään riti­rimp­sun, joka sisäl­tää mitä toden­nä­köi­sim­min etsi­mä­si tuot­teen tai pal­ve­lun nimen sekä sijain­nin. Mikä­li tar­vit­set esi­mer­kik­si upean juh­la­kam­pauk­sen häi­hin, saa­tat googlet­taa riti­rimp­sul­la “hää­kam­paus Hel­sin­ki”. Sujaut­taes­sa­si var­paa­si takai­sin omiin tos­sui­hi­si tie­dät, että kysei­nen hakusa­na kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös itse mai­nok­seen ympä­ri­pyö­reän otsi­kon tai mitään­sa­no­mat­to­man kuvauk­sen sijaan. 

Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu on tie tehokkaampaan mainontaan 

Kukaan ei ole mes­ta­ri syn­tyes­sään – eten­kään Google Ads -mes­ta­ri. Vaik­ka Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu ei sai­si­kaan yri­tys­toi­min­taa­si nousu­kii­toon, on sil­le paik­kan­sa. Alkuun suun­nit­te­lu­vai­he saat­taa tun­tua tur­hal­ta, vai­keal­ta ja ärsyt­tä­väl­tä, mikä näkyy suun­nit­te­lu­työs­sä ja mai­nok­sen laa­dus­sa. Kun mai­non­ta alkaa rul­laa­maan, opit myös suun­nit­te­le­maan entis­tä­kin huo­lel­li­sem­min ja saat sen avul­la parem­pia tulok­sia. Voit soit­taa hätiin myös Kublan, jol­le Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on arki­sen tut­tua puu­haa. Kuu­let meil­tä par­haat vin­kit ja ohjeet, kuin­ka mai­non­ta vie­dään maa­liin suun­nit­te­lu­vai­hees­ta ana­ly­soin­tiin saakka. 

Ota yhteyt­tä!
Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • avainsanatutkimus googe-ads mainonnan apuna
 • Avain­sa­na­tut­ki­mus Google Ads -mai­non­nan apuna
 • Kun aloi­tat Googlen Ads -hakusa­na­mai­non­nan, kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mitä toi­mia­laa­si tai… Jat­ka lukemista
 • Kublan Google-tiimi
 • Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?
 • Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads… Jat­ka lukemista
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Mie­ti, mikä­li mak­sai­sit ainoas­taan sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy tut­ki­maan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le­si?… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi