Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu 

Sii­nä mis­sä ennen jaet­tiin ovel­ta ovel­le leh­ti­mai­nok­sia parem­man näky­vyy­den peräs­sä ja päh­käil­tiin, luki­ko nii­tä leh­ti­siä kukaan, tänä päi­vä­nä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tavoi­te­taan hakusa­na­mai­non­nan avul­la, ja mai­non­nan näh­neet sil­mä­pa­rit pys­ty­tään todel­la las­ke­maan. Yri­tyk­set ovat met­säs­tä­neet näky­vyyt­tä aina – se ei ole muut­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa mihin­kään. Kei­not sen sijaan muut­tu­vat jat­ku­vas­ti. Kun kaik­ki poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta jul­ki­siin pal­ve­lui­hin on teh­nyt siir­ton­sa verk­koon, ei näky­vyys­jah­tia kan­na­ta jät­tää täy­sin leh­ti­mai­nos­ten varaan. 

Käy­tit äskei­sen kap­pa­leen luke­mi­seen noin 19 sekun­tia. Sinä aika­na kaik­kien aiko­jen suo­si­tuim­man haku­ko­neen eli Googlen avul­la teh­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli mil­joo­na hakua. Krei­siä, eikö? Hakusa­na­mai­non­nan avul­la ret­kei­ly­va­rus­tei­ta myy­vä yri­tys voi tuo­da tuot­tei­taan esil­le juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näpyt­te­lee Googlen haku­kent­tään sanan “ret­kei­ly­rep­pu”. Ihmi­set hake­vat Googles­ta kai­ken – oli kyse sit­ten Jus­tin Bie­be­rin pituu­des­ta tai par­haim­man hin­tai­ses­ta koti­sii­vous­pal­ve­lus­ta. Tär­kein­tä on olla siel­lä, mis­sä asiak­kaat ovat. Mikä­li mai­nos­tat Googles­sa oikein, tavoi­tat taa­tus­ti koh­de­ryh­mä­si kustannustehokkaasti. 

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on avain onnis­tu­mi­seen. Hakusa­na­mai­non­ta ilman suun­ni­tel­maa on kuin kirp­pu­to­ril­la shop­pai­le­mi­nen sil­mät kiin­ni. Rahat mene­vät taa­tus­ti huk­kaan, eikä palau­tusoi­keut­ta ole. Voit mät­tää Google-mai­non­taan tuhan­sia, mut­ta euro­ja et saa takai­sin, mikä­li lop­pu­tu­los ei miel­ly­tä. Toki voit ostaa hakusa­na­mai­non­taa ja toi­voa paras­ta, mut­ta sil­loin ei mai­non­nan tehol­ta kan­na­ta odot­taa yhti­käs mitään. Tuu­riin tur­vau­tu­mi­nen kan­nat­taa suo­siol­la jät­tää hakusa­na­mai­non­nan sijaan peli­ko­neil­la pelaamiseen.

Mitä on hakusanamainonta?

Rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä. Hakusa­na­mai­non­taa on hem­mo­tel­tu lem­pi­ni­mil­lä kuten haku­ko­ne­mai­non­ta ja SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing). Hakusa­na­mai­non­nan perim­mäi­nen teh­tä­vä on rai­va­ta tie ihmis­ten tie­toi­suu­teen. Teh­dään nyt heti alkuun sel­väk­si se, että pää­sään­töi­ses­ti kukaan ei selaa Googlen ensim­mäis­tä haku­tu­los­si­vua pidem­mäl­le. Mikä­li mie­lei­nen tuo­te, pal­ve­lu tai tar­peel­li­nen tie­to ei löy­dy haku­tu­los­si­vun kär­jes­tä, len­tää käy­tet­ty hakusa­na kuvit­teel­li­seen ros­ka­ko­riin ja tilal­le muo­toil­laan uusi. Käy­hän kat­so­mas­sa, mikä on sijoi­tuk­se­si täl­lä hetkellä.

Hakusa­na­mai­non­ta koh­dis­taa mai­nok­se­si näky­mään poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­täes­sä tiet­tyä hakusa­naa. Sii­nä mis­sä haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­vu­tet­tu orgaa­ni­nen näky­vyys nos­taa sijoi­tus­ta­si noin puo­les­sa vuo­des­sa, tekee hakusa­na­mai­non­ta sen heti. Vaik­ka sano­taan, että rahal­la saa ja hevo­sel­la pää­see, voi Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu madal­taa kus­tan­nuk­sia reip­paal­la otteel­la. Kun suun­nit­te­let mai­non­nan huo­lel­la ja opti­moit sen fik­sus­ti, pär­jäät val­lan mai­nios­ti pie­nel­lä­kin bud­je­til­la. Kubla pureu­tuu alla suun­nit­te­lu­vai­hee­seen, jota ei kan­na­ta ohittaa. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu vaihe vaiheelta

Suun­nit­te­lu on tär­ke­ää, jot­ta mai­non­taan bud­je­toi­dut rahat vai­kut­ta­vat oike­aan aikaan ja oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Hakusa­na­mai­non­nan hin­ta voi koho­ta kor­keuk­siin, mikä­li Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on jää­nyt puo­li­tie­hen. Rahan mät­tä­mi­nen sum­man­mu­ti­kas­sa ei kan­na kovin pit­käl­le, vaik­ka tun­ne­lin pääs­sä saat­taa­kin vilah­taa valo­pilk­ku aina sil­loin täl­löin – toi­sil­la kun on parem­pi tuu­ri kuin toi­sil­la. Mitä jos kui­ten­kin luki­sit alta, kuin­ka Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu teh­dään, jot­ta voit sijoit­taa eurot järkevästi?

1. Mieti, kenelle puhut

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu saa alkun­sa koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­tä. Mikä­li osta­va asiak­kaa­si on useim­mi­ten pari­kymp­pi­nen nai­nen, on mai­nok­sen näyt­tä­mi­nen kes­ki-ikäi­sel­le mie­hel­le täy­sin tur­haa. Vaik­ka mak­sai­sit ainoas­taan klik­kauk­sis­ta (Cost Per Click) sen sijaan, että lom­pak­ko laih­tui­si jokai­sen mai­nok­sen näh­neen koh­dal­la, voi tämä kes­ki-ikäi­nen mies sil­ti kli­ka­ta mai­nos­ta vahin­gos­sa. Mai­nok­sen koh­den­ta­mi­nen mää­rit­tää osal­taan sen, kuin­ka kus­tan­nus­te­ho­kas mai­nos voi olla. Mie­ti tar­kas­ti, kenel­le teet mai­non­taa, jot­ta voit laa­tia mai­nos­vies­tin juu­ri hei­tä puhut­te­le­vak­si. Yhtä mai­nos­ta ei kan­na­ta teh­dä kaik­kia aja­tel­len, vaan fik­sum­paa on jakaa mai­nos­bud­jet­ti useam­paan osaan niin, että voit teh­dä jokai­sel­le asia­kas­ryh­mäl­le oman mainoksen. 

2. Etsi parhaat hakusanat

Astu poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan saap­pai­siin ja poh­di, mitä hakusa­no­ja hän käyt­tää etsies­sään yri­tyk­see­si liit­ty­vää tie­toa, tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Ret­kei­ly­rep­pu­ja esit­te­le­vän mai­nok­se­si on tur­ha näkyä sil­loin, kun kävi­jä hakee hakusa­nal­la “keit­tiö­ka­lus­teet”. Käy­tä rahat ainoas­taan nii­hin hakusa­noi­hin ja ihmi­siin, jot­ka toden­nä­köi­ses­ti vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti yri­tyk­se­si liiketoimintaan. 

Niin sanot­tu etsin­tä­vai­he kes­tää useim­mi­ten muu­ta­man kuu­kau­den. Ota sel­vää tie­don­ha­kuun käy­tet­ty­jen hakusa­no­jen lisäk­si niis­tä, jot­ka osoit­ta­vat osto­val­miu­den. Esi­merk­ki sel­lai­ses­ta haus­ta on “myy­dään ret­kei­ly­rep­pu”. Täl­lai­nen haki­ja on usein val­miim­pi osta­maan sen ret­kei­ly­re­pun ver­rat­tu­na hakuun, jos­sa hae­taan ainoas­taan hakusa­nal­la “ret­kei­ly­rep­pu”. 

3. Laadi kampanjarakenne myytävien tuotteiden pohjalta

Mie­ti tavoit­teet, joi­den poh­jal­ta valit­set kam­pan­ja­tyy­pin. Mai­non­nan tavoit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si tun­net­tuu­den paran­ta­mi­nen, uuden tuot­teen esit­te­le­mi­nen tai yksin­ker­tai­ses­ti mah­dol­li­sim­man hyvän tuo­ton hank­ki­mi­nen. Ylei­siä kam­pan­ja­tyyp­pe­jä ovat esi­mer­kik­si Display- ja Shop­ping-ver­kos­to sekä haku­ver­kos­to. Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu sisäl­tää myös tämän vaiheen. 

Sel­keä kam­pan­ja­ra­ken­ne hel­pot­taa koko pro­ses­sia. Laa­di kam­pan­ja­ra­ken­ne yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan sekä mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun poh­jal­ta. Suun­nit­te­le etu­kä­teen, kenel­le teet mai­non­taa, mil­le kie­lel­le koh­den­nat mai­non­nan, ja haluat­ko mai­nok­sen näky­vän Suo­men rajo­jen sisä­puo­lel­la vai esi­mer­kik­si naa­pu­ris­sam­me Ruot­sis­sa. Kam­pan­ja­ra­ken­ne koos­tuu tar­vit­taes­sa useis­ta eri mai­nos­kam­pan­jois­ta, joi­den sisäl­lä ole­vil­le mai­nok­sil­le on kul­le­kin mää­ri­tet­ty omat ase­tuk­set, bud­jet­ti ja mai­nos­ryh­mät, jot­ka kät­ke­vät sisäl­leen itse mai­nok­set sekä käy­te­tyt hakusanat. 

4. Varmista, että hakusanat ja mainokset vastaavat toisiaan

Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään pal­jon hakusa­no­jen pal­lot­te­lua. On tär­ke­ää, että poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­tä­mä hakusa­na vas­taa mai­nos­ta­si mah­dol­li­sim­man hyvin. Jäl­leen on aika hei­va­ta yrit­tä­jän tai mai­nos­ta­jan tos­sut het­kek­si sivuun, ja ottaa jal­kaan asiak­kai­den saa­pik­kaat. Kun itse haet ongel­maan rat­kai­sua, muo­dos­tat haku­kent­tään riti­rimp­sun, joka sisäl­tää mitä toden­nä­köi­sim­min etsi­mä­si tuot­teen tai pal­ve­lun nimen sekä sijain­nin. Mikä­li tar­vit­set esi­mer­kik­si upean juh­la­kam­pauk­sen häi­hin, saa­tat googlet­taa riti­rimp­sul­la “hää­kam­paus Hel­sin­ki”. Sujaut­taes­sa­si var­paa­si takai­sin omiin tos­sui­hi­si tie­dät, että kysei­nen hakusa­na kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös itse mai­nok­seen ympä­ri­pyö­reän otsi­kon tai mitään­sa­no­mat­to­man kuvauk­sen sijaan. 

Google Ads hakusanamainonnan suunnittelu on tie tehokkaampaan mainontaan 

Kukaan ei ole mes­ta­ri syn­tyes­sään – eten­kään Google Ads -mes­ta­ri. Vaik­ka Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu ei sai­si­kaan yri­tys­toi­min­taa­si nousu­kii­toon, on sil­le paik­kan­sa. Alkuun suun­nit­te­lu­vai­he saat­taa tun­tua tur­hal­ta, vai­keal­ta ja ärsyt­tä­väl­tä, mikä näkyy suun­nit­te­lu­työs­sä ja mai­nok­sen laa­dus­sa. Kun mai­non­ta alkaa rul­laa­maan, opit myös suun­nit­te­le­maan entis­tä­kin huo­lel­li­sem­min ja saat sen avul­la parem­pia tulok­sia. Voit soit­taa hätiin myös Kublan, jol­le Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suun­nit­te­lu on arki­sen tut­tua puu­haa. Kuu­let meil­tä par­haat vin­kit ja ohjeet, kuin­ka mai­non­ta vie­dään maa­liin suun­nit­te­lu­vai­hees­ta ana­ly­soin­tiin saakka. 

Ota yhteyt­tä!
Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • avainsanatutkimus googe-ads mainonnan apuna
 • Avain­sa­na­tut­ki­mus Google Ads -mai­non­nan apuna
 • Kun aloi­tat Googlen Ads -hakusa­na­mai­non­nan, kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mitä toi­mia­laa­si tai… Jat­ka lukemista
 • Kublan Google-tiimi
 • Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?
 • Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads… Jat­ka lukemista
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Mie­ti, mikä­li mak­sai­sit ainoas­taan sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy tut­ki­maan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le­si?… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy