Google Ads hakusanamainonta 

Googlen Ads hakusa­na­mai­non­ta on maa­il­man käy­te­tyin digi­mark­ki­noin­nin kana­va ja syys­tä. Kana­va on tuot­ta­nut suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le luke­mat­to­man mää­rän uusia asia­kas­koh­taa­mi­sia ja näis­tä suo­ria kaup­po­ja. Suo­mes­sa on lukui­sia yri­tyk­siä, jot­ka panos­ta­vat Google Ads hakusa­na­mai­non­taan kym­me­niä tuhan­sia euro­ja kuu­kausit­tain. Kui­ten­kin suu­rin osa mai­non­taa aloit­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä käyt­tää muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa. Mai­non­ta on toi­sin sanoen mah­dol­lis­ta aloit­taa juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­val­la sum­mal­la. Tär­kein­tä on aloit­taa - vain siten saat tuloksia.

google ads hakusanamainos
Esi­merk­ki Google Ads hakusanamainoksista

Mitä Google Ads hakusanamainonta maksaa?

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on jo useil­le yri­tyk­sil­le vakiin­tu­nut tapa hank­kia lisää kävi­jöi­tä eli asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­leen. Tämä joh­tuu osit­tain sii­tä, että voit aloit­taa pie­nel­lä­kin sum­mal­la ja koit­taa saat­ko lisää asiak­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta kaup­paa. Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen ei mak­sa mitään, kulu­ja syn­tyy vas­ta kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mainostasi. 

Suo­si­tel­tu vähim­mäis­bud­jet­ti Google Ads hakusa­na­mai­non­nas­sa on muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa ja kes­kiar­voi­ses­ti saat 500 eurol­la noin 500 uut­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta sivuil­le­si. Tar­kem­pi bud­jet­ti­tar­ve kui­ten­kin sel­vi­ää sii­nä vai­hees­sa, kun tie­dät kuin­ka kil­pail­tu­ja käy­tös­sä ole­vat avain­sa­nat ovat eli kuin­ka moni muu­kin halu­aa mai­nos­taa Googles­sa kysei­sel­lä avainsanalla. 

Hakusa­na­mai­non­ta ja tämän hin­ta mää­räy­tyy kil­pai­lun mukaan ja mitä useam­pi yri­tys halu­aa samal­la sanal­la pal­ve­lui­taan mai­nos­taa, niin sitä enem­män hin­ta nousee. Alla on havain­nol­lis­ta­va kuva esi­mer­kik­si “ikku­na­re­mont­ti” sanas­ta ja muu­ta­mis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä hakusa­nois­ta ja nii­den hinnoittelusta.

hakusanamainonta ja hinnat
Google Ads hakusa­nat ja klik­ki­hin­nat sanal­le “ikku­na­re­mont­ti”

Yllä ole­vas­ta kuvas­ta käy ilmi “ikku­na­re­mont­ti” mai­nok­sen mak­sa­van 2,79 euroa per sivuil­le­si pää­ty­nyt kävi­jä eli klik­kaa­ja. Klik­kaus tar­koit­taa sitä, että asia­kas on pai­na­nut hii­rel­lään aiem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ilmen­nyt­tä kuva­mai­nos­ta. Mak­sat vain siis näis­tä asiak­kais­ta, jot­ka tule­vat sivuil­le­si mainoksesta. 

Ikkunaremontit: esimerkki 1

 • Mikä­li siis mai­nos­tai­sit sanal­la “ikku­na­re­mont­ti”, niin mai­nok­se­si voi näkyä kaik­ki­aan 12 100 asias­ta tie­toa Googles­ta etsi­väl­le asiakkaalle
 • Näis­tä mak­si­mis­saan 10% klik­kaa mainostasi
 • Mak­sat siis 12 100 x 0,10 x 2,79 = 3 375,90 euroa kuukaudessa

Ikkunaremontit, esimerkki 2

 • Alla esi­merk­ki pai­kal­li­sel­le toi­mi­jal­le pie­nen alu­een hakusa­nois­ta ja nii­den hinnoista.
  • Aja­tel­laan vain kah­ta avainsana-yhdistelmää
  • Ikku­na­re­mont­ti Hel­sin­ki” haku­ja on 70kpl ja mak­sa­vat 2,25 euroa/kpl
  • Ikku­na­re­mont­ti Van­taa” haku­ja on 50kpl ja mak­sa­vat 3,28 euroa/kpl
  • Mak­sat siis 70 x 0,10 x 2,25 + 50 x 0,10 x 3,28 = 32,15 euroa kuukaudessa

Hakusa­na­mai­non­ta ja bud­je­tin mää­rit­te­ly kan­nat­taa suun­ni­tel­la aina tar­kas­ti avain­sa­na­tut­ki­muk­sen jäl­keen. Avain­sa­no­ja voi­daan hakea useil­la työ­ka­luil­la ja haku­mää­rien ja kil­pai­lun perus­teel­la arvioi­da tar­vit­ta­va media­bud­jet­ti. Ylei­sim­min yri­tyk­set käyt­tä­vät Suo­mes­sa 500-3000 euroa kuu­kau­des­sa hakusanamainontaan.

Google Ads hakusanamainonta itse tehtynä

Mikä­li haluat har­joi­tel­la itse Google Ads -mai­non­taa, aloi­ta roh­keas­ti. Et voi menet­tää muu­ta kuin hie­man aikaa ja muu­ta­mia kym­me­niä euro­ja. Tämä aut­taa sinua myös mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min osta­maan pal­ve­lua digi­toi­mis­tol­ta ja osaat parem­min mita­ta hei­dän tuot­ta­mia tulok­sia. Tämä toki edel­lyt­tää sitä, että sinul­la on aikaa har­joi­tel­la mai­non­taa viikottain. 

Hakusanamainonta kumppanilta ostettuna

Mikä­li ostat Google Ads hakusa­na­mai­non­taa kump­pa­nil­ta, muis­ta kil­pai­lut­taa useam­pi toi­mi­ja ennen osto­pää­tös­tä. Kysy min­kä­lai­sen rapor­tin saat luet­ta­vak­se­si saa­duis­ta tulok­sis­ta kuu­kausit­tain ja ver­tai­le näi­tä raport­te­ja kes­ke­nään. Rapor­toin­nin on olta­va tark­kaa ja seu­ran­ta vähin­tään kuu­kausit­tais­ta. Kan­nat­taa myös käy­dä jo täs­sä vai­hees­sa kes­kus­te­lua sii­tä, miten mai­non­taa vie­dään eteen­päin eli opti­moi­daan ja miten täs­tä kom­mu­ni­koi­daan. Hakusa­na­mai­non­taan liit­tyy pal­jon alan ter­mis­töä ja voi ottaa aikan­sa, ennen kuin sii­hen pää­see sisäl­le. On siis tär­ke­ää, että kom­mu­ni­koin­ti on avoin­ta ja kysy­myk­sii­si vas­ta­taan. Samal­la opit mat­kan var­rel­la itse­kin uut­ta ja mai­non­taa on hel­pom­pi ymmär­tää ja myös hel­pom­pi suun­ni­tel­la.

Älä myös­kään sitou­du vuo­si­so­pi­muk­siin, vaan tee ainoas­taan kuu­kausit­tai­sia sopi­muk­sia. Kuu­kausit­tai­sis­sa sopi­muk­sis­sa on ylei­ses­ti muu­ta­man kuu­kau­den irti­sa­no­mi­sai­ka. Näin voit vaih­taa tar­vit­taes­sa toi­mi­jaa ja pidät myös kump­pa­ni­si var­pail­laan, kos­ka kukaan ei halua menet­tää asia­kas­taan. Yhteis­työ toi­mii vain sil­loin, kun kum­mat­kin osa­puo­let voit­ta­vat ja voi­vat erkaan­tua sopi­muk­ses­ta, mikä­li yhteis­työ ei toimi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Paljonko Google Ads hakusanamainonta vaatii panostuksia?

Googlen hakusa­na­mai­non­nan voit aloit­taa jo muu­ta­mil­la kym­me­nil­lä euroil­la, mut­ta tulok­sia saa­dak­se­si on hyvä panos­taa muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuukaudessa. 

Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on oikein teh­ty­nä sijoi­tus eikä pakol­li­nen yri­tyk­sen tuot­ta­ma­ton kulu.

Mikä­li haluat vain oppia käyt­tä­mään Google Ads -työ­ka­lua, aloi­ta pie­nel­lä sum­mal­la ja har­joit­te­le mai­nos­ten luo­mis­ta sekä tulos­ten mit­taa­mis­ta. Mikä­li taas tavoit­te­let yri­tyk­sel­le­si uusia asiak­kai­ta ja haluat tär­keän uuden myyn­ti­ka­na­van, on suo­si­tel­ta­vaa panos­taa esi­mer­kik­si 500 euroa kuu­kau­des­sa. Voit hyvin nopeas­ti alkaa opti­moi­da mai­nok­sia ja huo­maat min­kä hin­tai­sia mai­noskli­kit ovat, mit­kä avain­sa­nat sinun kan­nat­taa jät­tää mai­non­taan ja mit­kä avain­sa­nat eivät tuo­ta tulos­ta. Opti­moin­nin myö­tä mai­non­ta­si tulok­set tule­vat kas­va­maan jat­ku­vas­ti. Näin saat myös kas­va­via tulok­sia sijoit­ta­mal­le­si pää­omal­le. Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on oikein teh­ty­nä sijoi­tus eikä pakol­li­nen yri­tyk­sen tuot­ta­ma­ton kulu.

Onko Googlen hakusanamainonta kannattavaa?

Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä kan­nat­ta­vaa. Muu­ten­han tähän kana­vaan ei panos­tet­tai­si vaan mark­ki­noin­tiin käy­tet­tä­vät eurot allo­koi­tai­siin toi­seen kana­vaan. Kana­van tuot­ta­mia tulok­sia voi­daan mita­ta jopa reaa­lia­jas­sa ja kaik­ki jat­ko­toi­men­pi­teet teh­dään näi­den tulos­ten perus­teel­la, ei mutul­la. Voit siis teh­dä tar­kan seu­ran­nan avul­la yri­tyk­sel­le­si Google hakusa­na­mai­non­nas­ta tär­keän uuden myyn­ti­ka­na­van ja päi­hit­tää kil­pai­li­ja­si käyt­tä­mäl­lä tätä maa­il­man suo­si­tuin­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vaa hank­kies­sa­si uusia asiakkaita. 

Google Ads -mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta et voi sel­vit­tää ilman mai­non­nan aloit­ta­mis­ta ja tulos­ten tark­kaa seu­ran­taa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ei voi­da suo­raan vas­ta­ta onko juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si mai­non­ta kan­nat­ta­vaa, mut­ta suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä Googles­ta han­kit­ta­vat asiak­kaat ovat tuot­ta­via. Lisäk­si löy­det­tä­vyys ver­kos­sa on tänä päi­vä­nä monel­la alal­la kriit­tis­tä. Haluat­han olla muka­na haku­tu­lok­sis­sa, mie­lui­ten kil­pai­li­joi­de­si ylä­puo­lel­la. Ylei­ses­ti Googles­ta hae­taan pal­ve­lui­ta vain tar­pee­seen ja täs­tä syys­tä Googles­ta hou­kut­te­le­ma­si asiak­kaat suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä otta­vat yhteyt­tä yri­tyk­see­si ja saat näis­tä asiak­kais­ta lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kauppoja.

Miten voin mitata tuottaako Google Ads hakusanamainonta?

Ennen hakusa­na­mai­non­nan aloit­ta­mis­ta on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä tavoit­teet. Haluat sit­ten lisää verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä, yhtey­den­ot­to­ja tai suo­raa myyn­tiä, tulee kai­ken toi­min­nan täh­dä­tä aset­ta­mia­si tavoit­tei­ta koh­ti. Tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta voi­daan mita­ta tar­kas­ti suo­raan Google Ana­ly­tic­sis­sa. Tämän lisäk­si on tar­jol­la kym­me­niä eri­lai­sia rapor­toin­tiin tar­koi­tet­tu­ja sovel­luk­sia, jois­ta me suo­sit­te­lem­me Googlen omaa Data Stu­dio -työ­ka­lua tai Swy­do-työ­ka­lua. Näis­tä Data Stu­dio on täy­sin ilmai­nen ja jokai­sel­le yri­tyk­sel­le hel­pos­ti käyt­töön otet­ta­va työ­ka­lu. Swy­dos­ta jou­dut mak­sa­maan n. 100 euroa kuu­kau­des­sa, mut­ta tämä työ­ka­lu tar­jo­aa enem­män omi­nai­suuk­sia kuten esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median mittaamisen.

Kuinka aloittaa Google Ads hakusanamainonta?

Google tar­jo­aa hel­pon tavan ja ohjeet kuin­ka aloit­taa mai­non­ta itse­näi­ses­ti. Mikä­li haluat aloit­taa mai­non­nan, mai­non­nan har­joit­te­luun on hyvä vara­ta esi­mer­kik­si nel­jä tun­tia vii­kos­sa. Mai­non­taa vuo­sia teh­neet asian­tun­ti­jat ovat har­joi­tel­leet pää­toi­mi­ses­ti usei­den yri­tys­ten kans­sa ja tulos­ten saa­mi­nen kil­pail­lus­sa mark­ki­nas­sa on vai­ke­aa. Har­joi­tel­la voit kui­ten­kin pie­nel­lä­kin bud­je­til­la ja näin alat ymmär­tää kuin­ka Google Ads toi­mii. Jos kui­ten­kin haluat tulok­sia nopeas­ti, suo­sit­te­len valit­se­maan kump­pa­nin aut­ta­maan mai­non­nas­sa. Voit esi­mer­kik­si osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen tai vaih­toeh­toi­ses­ti antaa kump­pa­nin hoi­taa mai­nos­ti­liä­si kokonaisuudessaan.

Jos haluat lukea lisää aihees­ta, olem­me koon­neet toi­seen artik­ke­liin asian­tun­ti­jam­me vin­kit Google Ads -mai­non­nan aloit­ta­mi­seen. Olem­me koon­neet vin­kit myös tehok­kaan Google Ads hakusa­na­mai­nok­sen ana­to­mi­aan liit­tyen. Ota blo­geis­tam­me neu­vot talteen!

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

AdWords
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy