Google Ads hakusanamainonta 

Googlen Ads hakusa­na­mai­non­ta on maa­il­man käy­te­tyin digi­mark­ki­noin­nin kana­va ja syys­tä. Kana­va on tuot­ta­nut suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le luke­mat­to­man mää­rän uusia asia­kas­koh­taa­mi­sia ja näis­tä suo­ria kaup­po­ja. Suo­mes­sa on lukui­sia yri­tyk­siä, jot­ka panos­ta­vat Google Ads hakusa­na­mai­non­taan kym­me­niä tuhan­sia euro­ja kuu­kausit­tain. Kui­ten­kin suu­rin osa mai­non­taa aloit­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä käyt­tää muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa. Mai­non­ta on toi­sin sanoen mah­dol­lis­ta aloit­taa juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­val­la sum­mal­la. Tär­kein­tä on aloit­taa - vain siten saat tuloksia.

google ads hakusanamainos
Esi­merk­ki Google Ads hakusanamainoksista

Mitä Google Ads hakusanamainonta maksaa?

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on jo useil­le yri­tyk­sil­le vakiin­tu­nut tapa hank­kia lisää kävi­jöi­tä eli asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­leen. Tämä joh­tuu osit­tain sii­tä, että voit aloit­taa pie­nel­lä­kin sum­mal­la ja koit­taa saat­ko lisää asiak­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta kaup­paa. Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen ei mak­sa mitään, kulu­ja syn­tyy vas­ta kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mainostasi. 

Suo­si­tel­tu vähim­mäis­bud­jet­ti Google Ads hakusa­na­mai­non­nas­sa on muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa ja kes­kiar­voi­ses­ti saat 500 eurol­la noin 500 uut­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta sivuil­le­si. Tar­kem­pi bud­jet­ti­tar­ve kui­ten­kin sel­vi­ää sii­nä vai­hees­sa, kun tie­dät kuin­ka kil­pail­tu­ja käy­tös­sä ole­vat avain­sa­nat ovat eli kuin­ka moni muu­kin halu­aa mai­nos­taa Googles­sa kysei­sel­lä avainsanalla. 

Hakusa­na­mai­non­ta ja tämän hin­ta mää­räy­tyy kil­pai­lun mukaan ja mitä useam­pi yri­tys halu­aa samal­la sanal­la pal­ve­lui­taan mai­nos­taa, niin sitä enem­män hin­ta nousee. Alla on havain­nol­lis­ta­va kuva esi­mer­kik­si “ikku­na­re­mont­ti” sanas­ta ja muu­ta­mis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä hakusa­nois­ta ja nii­den hinnoittelusta.

hakusanamainonta ja hinnat
Google Ads hakusa­nat ja klik­ki­hin­nat sanal­le “ikku­na­re­mont­ti”

Yllä ole­vas­ta kuvas­ta käy ilmi “ikku­na­re­mont­ti” mai­nok­sen mak­sa­van 2,79 euroa per sivuil­le­si pää­ty­nyt kävi­jä eli klik­kaa­ja. Klik­kaus tar­koit­taa sitä, että asia­kas on pai­na­nut hii­rel­lään aiem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ilmen­nyt­tä kuva­mai­nos­ta. Mak­sat vain siis näis­tä asiak­kais­ta, jot­ka tule­vat sivuil­le­si mainoksesta. 

Ikkunaremontit: esimerkki 1

 • Mikä­li siis mai­nos­tai­sit sanal­la “ikku­na­re­mont­ti”, niin mai­nok­se­si voi näkyä kaik­ki­aan 12 100 asias­ta tie­toa Googles­ta etsi­väl­le asiakkaalle
 • Näis­tä mak­si­mis­saan 10% klik­kaa mainostasi
 • Mak­sat siis 12 100 x 0,10 x 2,79 = 3 375,90 euroa kuukaudessa

Ikkunaremontit, esimerkki 2

 • Alla esi­merk­ki pai­kal­li­sel­le toi­mi­jal­le pie­nen alu­een hakusa­nois­ta ja nii­den hinnoista.
  • Aja­tel­laan vain kah­ta avainsana-yhdistelmää
  • Ikku­na­re­mont­ti Hel­sin­ki” haku­ja on 70kpl ja mak­sa­vat 2,25 euroa/kpl
  • Ikku­na­re­mont­ti Van­taa” haku­ja on 50kpl ja mak­sa­vat 3,28 euroa/kpl
  • Mak­sat siis 70 x 0,10 x 2,25 + 50 x 0,10 x 3,28 = 32,15 euroa kuukaudessa

Hakusa­na­mai­non­ta ja bud­je­tin mää­rit­te­ly kan­nat­taa suun­ni­tel­la aina tar­kas­ti avain­sa­na­tut­ki­muk­sen jäl­keen. Avain­sa­no­ja voi­daan hakea useil­la työ­ka­luil­la ja haku­mää­rien ja kil­pai­lun perus­teel­la arvioi­da tar­vit­ta­va media­bud­jet­ti. Ylei­sim­min yri­tyk­set käyt­tä­vät Suo­mes­sa 500-3000 euroa kuu­kau­des­sa hakusanamainontaan.

Google Ads hakusanamainonta itse tehtynä

Mikä­li haluat har­joi­tel­la itse Google Ads -mai­non­taa, aloi­ta roh­keas­ti. Et voi menet­tää muu­ta kuin hie­man aikaa ja muu­ta­mia kym­me­niä euro­ja. Tämä aut­taa sinua myös mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min osta­maan pal­ve­lua digi­toi­mis­tol­ta ja osaat parem­min mita­ta hei­dän tuot­ta­mia tulok­sia. Tämä toki edel­lyt­tää sitä, että sinul­la on aikaa har­joi­tel­la mai­non­taa viikottain. 

Hakusanamainonta kumppanilta ostettuna

Mikä­li ostat Google Ads hakusa­na­mai­non­taa kump­pa­nil­ta, muis­ta kil­pai­lut­taa useam­pi toi­mi­ja ennen osto­pää­tös­tä. Kysy min­kä­lai­sen rapor­tin saat luet­ta­vak­se­si saa­duis­ta tulok­sis­ta kuu­kausit­tain ja ver­tai­le näi­tä raport­te­ja kes­ke­nään. Rapor­toin­nin on olta­va tark­kaa ja seu­ran­ta vähin­tään kuu­kausit­tais­ta. Kan­nat­taa myös käy­dä jo täs­sä vai­hees­sa kes­kus­te­lua sii­tä, miten mai­non­taa vie­dään eteen­päin eli opti­moi­daan ja miten täs­tä kom­mu­ni­koi­daan. Hakusa­na­mai­non­taan liit­tyy pal­jon alan ter­mis­töä ja voi ottaa aikan­sa, ennen kuin sii­hen pää­see sisäl­le. On siis tär­ke­ää, että kom­mu­ni­koin­ti on avoin­ta ja kysy­myk­sii­si vas­ta­taan. Samal­la opit mat­kan var­rel­la itse­kin uut­ta ja mai­non­taa on hel­pom­pi ymmär­tää ja myös hel­pom­pi suun­ni­tel­la.

Älä myös­kään sitou­du vuo­si­so­pi­muk­siin, vaan tee ainoas­taan kuu­kausit­tai­sia sopi­muk­sia. Kuu­kausit­tai­sis­sa sopi­muk­sis­sa on ylei­ses­ti muu­ta­man kuu­kau­den irti­sa­no­mi­sai­ka. Näin voit vaih­taa tar­vit­taes­sa toi­mi­jaa ja pidät myös kump­pa­ni­si var­pail­laan, kos­ka kukaan ei halua menet­tää asia­kas­taan. Yhteis­työ toi­mii vain sil­loin, kun kum­mat­kin osa­puo­let voit­ta­vat ja voi­vat erkaan­tua sopi­muk­ses­ta, mikä­li yhteis­työ ei toimi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Paljonko Google Ads hakusanamainonta vaatii panostuksia?

Googlen hakusa­na­mai­non­nan voit aloit­taa jo muu­ta­mil­la kym­me­nil­lä euroil­la, mut­ta tulok­sia saa­dak­se­si on hyvä panos­taa muu­ta­mia sato­ja euro­ja kuukaudessa. 

Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on oikein teh­ty­nä sijoi­tus eikä pakol­li­nen yri­tyk­sen tuot­ta­ma­ton kulu.

Mikä­li haluat vain oppia käyt­tä­mään Google Ads -työ­ka­lua, aloi­ta pie­nel­lä sum­mal­la ja har­joit­te­le mai­nos­ten luo­mis­ta sekä tulos­ten mit­taa­mis­ta. Mikä­li taas tavoit­te­let yri­tyk­sel­le­si uusia asiak­kai­ta ja haluat tär­keän uuden myyn­ti­ka­na­van, on suo­si­tel­ta­vaa panos­taa esi­mer­kik­si 500 euroa kuu­kau­des­sa. Voit hyvin nopeas­ti alkaa opti­moi­da mai­nok­sia ja huo­maat min­kä hin­tai­sia mai­noskli­kit ovat, mit­kä avain­sa­nat sinun kan­nat­taa jät­tää mai­non­taan ja mit­kä avain­sa­nat eivät tuo­ta tulos­ta. Opti­moin­nin myö­tä mai­non­ta­si tulok­set tule­vat kas­va­maan jat­ku­vas­ti. Näin saat myös kas­va­via tulok­sia sijoit­ta­mal­le­si pää­omal­le. Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on oikein teh­ty­nä sijoi­tus eikä pakol­li­nen yri­tyk­sen tuot­ta­ma­ton kulu.

Onko Googlen hakusanamainonta kannattavaa?

Google Ads hakusa­na­mai­non­ta on suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä kan­nat­ta­vaa. Muu­ten­han tähän kana­vaan ei panos­tet­tai­si vaan mark­ki­noin­tiin käy­tet­tä­vät eurot allo­koi­tai­siin toi­seen kana­vaan. Kana­van tuot­ta­mia tulok­sia voi­daan mita­ta jopa reaa­lia­jas­sa ja kaik­ki jat­ko­toi­men­pi­teet teh­dään näi­den tulos­ten perus­teel­la, ei mutul­la. Voit siis teh­dä tar­kan seu­ran­nan avul­la yri­tyk­sel­le­si Google hakusa­na­mai­non­nas­ta tär­keän uuden myyn­ti­ka­na­van ja päi­hit­tää kil­pai­li­ja­si käyt­tä­mäl­lä tätä maa­il­man suo­si­tuin­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vaa hank­kies­sa­si uusia asiakkaita. 

Google Ads -mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta et voi sel­vit­tää ilman mai­non­nan aloit­ta­mis­ta ja tulos­ten tark­kaa seu­ran­taa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ei voi­da suo­raan vas­ta­ta onko juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si mai­non­ta kan­nat­ta­vaa, mut­ta suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä Googles­ta han­kit­ta­vat asiak­kaat ovat tuot­ta­via. Lisäk­si löy­det­tä­vyys ver­kos­sa on tänä päi­vä­nä monel­la alal­la kriit­tis­tä. Haluat­han olla muka­na haku­tu­lok­sis­sa, mie­lui­ten kil­pai­li­joi­de­si ylä­puo­lel­la. Ylei­ses­ti Googles­ta hae­taan pal­ve­lui­ta vain tar­pee­seen ja täs­tä syys­tä Googles­ta hou­kut­te­le­ma­si asiak­kaat suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä otta­vat yhteyt­tä yri­tyk­see­si ja saat näis­tä asiak­kais­ta lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kauppoja.

Miten voin mitata tuottaako Google Ads hakusanamainonta?

Ennen hakusa­na­mai­non­nan aloit­ta­mis­ta on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä tavoit­teet. Haluat sit­ten lisää verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä, yhtey­den­ot­to­ja tai suo­raa myyn­tiä, tulee kai­ken toi­min­nan täh­dä­tä aset­ta­mia­si tavoit­tei­ta koh­ti. Tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta voi­daan mita­ta tar­kas­ti suo­raan Google Ana­ly­tic­sis­sa. Tämän lisäk­si on tar­jol­la kym­me­niä eri­lai­sia rapor­toin­tiin tar­koi­tet­tu­ja sovel­luk­sia, jois­ta me suo­sit­te­lem­me Googlen omaa Data Stu­dio -työ­ka­lua tai Swy­do-työ­ka­lua. Näis­tä Data Stu­dio on täy­sin ilmai­nen ja jokai­sel­le yri­tyk­sel­le hel­pos­ti käyt­töön otet­ta­va työ­ka­lu. Swy­dos­ta jou­dut mak­sa­maan n. 100 euroa kuu­kau­des­sa, mut­ta tämä työ­ka­lu tar­jo­aa enem­män omi­nai­suuk­sia kuten esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median mittaamisen.

Kuinka aloittaa Google Ads hakusanamainonta?

Google tar­jo­aa hel­pon tavan ja ohjeet kuin­ka aloit­taa mai­non­ta itse­näi­ses­ti. Mikä­li haluat aloit­taa mai­non­nan, mai­non­nan har­joit­te­luun on hyvä vara­ta esi­mer­kik­si nel­jä tun­tia vii­kos­sa. Mai­non­taa vuo­sia teh­neet asian­tun­ti­jat ovat har­joi­tel­leet pää­toi­mi­ses­ti usei­den yri­tys­ten kans­sa ja tulos­ten saa­mi­nen kil­pail­lus­sa mark­ki­nas­sa on vai­ke­aa. Har­joi­tel­la voit kui­ten­kin pie­nel­lä­kin bud­je­til­la ja näin alat ymmär­tää kuin­ka Google Ads toi­mii. Jos kui­ten­kin haluat tulok­sia nopeas­ti, suo­sit­te­len valit­se­maan kump­pa­nin aut­ta­maan mai­non­nas­sa. Voit esi­mer­kik­si osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen tai vaih­toeh­toi­ses­ti antaa kump­pa­nin hoi­taa mai­nos­ti­liä­si kokonaisuudessaan.

Jos haluat lukea lisää aihees­ta, olem­me koon­neet toi­seen artik­ke­liin asian­tun­ti­jam­me vin­kit Google Ads -mai­non­nan aloit­ta­mi­seen. Olem­me koon­neet vin­kit myös tehok­kaan Google Ads hakusa­na­mai­nok­sen ana­to­mi­aan liit­tyen. Ota blo­geis­tam­me neu­vot talteen!

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

AdWords
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi