Google Ads eli hakusanamainonta

Mainontaa Googlen hakukoneessa

Google Ads tavoit­taa asiak­kaa­si juu­ri sil­loin, kun he etsi­vät tei­dän pal­ve­lui­tan­ne Googlen haku­ko­nees­ta. Google Ads -mai­non­ta haku­ko­nees­sa on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta - mak­sat vain yri­tyk­se­si sivuil­le saa­pu­neis­ta asiak­kais­ta.

Saat mitat­ta­via tulok­sia jopa muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

google mainonta

Google Ads -mainonnan asiakas esittäytyy

  • Calls­tar on oman alan­sa suun­nan­näyt­tä­jä B2B-vies­tin­näs­sä
  • Mai­non­nan tavoit­tee­na on saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja hakusa­na­mai­non­nal­la 
  • Calls­ta­rin koko­nais­pa­nos­tus on 1 400 euroa kuu­kau­des­sa
  • Yhteis­työ tuot­ti 2019 aika­na kes­ki­mää­rin 4 750 euroa kuu­kau­des­sa myyn­tiä Google-mai­non­nan avul­la
Callstar Kublan google-mainonta asiakas

1 400 €

Sijoi­tus mark­ki­noin­tiin

4 750 €

Mark­ki­noin­nin tulos

Google Ads -mainonta voisi auttaa yritystäsi

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, miten hakusa­na­mai­non­nal­la saat­te lisää asiak­kai­ta

Google Ads tiivistettynä

Miksi Google Ads kannattaa?

Saat uusia asiakkaita uusista kohderyhmistä

Ensi­si­jai­nen tavoi­te on aina tavoit­taa Googles­sa täy­sin uusia asiak­kai­ta, joi­ta et muu­ten koh­tai­si. Google Ads -mai­non­taa aut­taa täs­sä yri­tyks­tä­si. Toki löy­däm­me myös jo nykyi­siä­kin asiak­kai­ta­si, jot­ka mie­luus­ti osta­vat sinul­ta uudes­taan­kin, tai halua­vat tutus­tua pal­ve­lui­hi­si muu­ten vain tar­kem­min ennen seu­raa­vaa ostoa.

Olet kilpailijoidesi yläpuolella

Myös moni kil­pai­li­ja­si on akti­voi­tu­nut Google Ads -mai­non­nas­sa ja on jo muka­na teke­mäs­sä mai­non­taa ver­kos­sa. Tut­kim­me aina ennen yhteis­työ­hön läh­te­mis­tä myös kil­pai­li­joi­den­ne teke­mää mai­non­taa Google Adsis­sa ja käym­me tätä mie­luus­ti kans­sa­si läpi, eli teem­me pie­nen “kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen” jo ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa.

Kaipaatko lisätietoa Google Ads -mainonnasta?

Google Ads tuottaa suoraviivaisinta kauppaa

Google Ads Kublas­sa vuon­na 2019…

  1. yli 73 mil­joo­nal­la eurol­la myyn­tiä
  2. 93 % pää­tyi jat­ka­maan mai­non­nan teke­mis­tä
  3. mai­nok­sia näy­tet­tiin yhteen­sä 125 000 000 ker­taa
  4. kävi­jät täyt­ti­vät yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen 5 700 ker­taa

Yri­tys­ten mai­non­ta ver­kos­sa on tehok­kaim­mil­laan Google Ads -mai­non­nal­la. Tämä joh­tuu sii­tä, että googla­tes­saan asiak­kaat etsi­vät sivus­to­ja, joil­ta voi­vat ostaa tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lui­ta.

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si voit hou­ku­tel­la asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le teke­mäl­lä haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Tänä päi­vä­nä suu­rin osa hakee pal­ve­lun­tar­joa­jia Googles­ta ja voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si Google Ads -mai­non­taa käyt­tä­mäl­lä. Sik­si Google Ads tuo nopeas­ti kaup­paa ja yhtey­den­ot­to­ja. (Huom! Google Ads tun­net­tiin ennen nimel­lä Google Adwords

Google Ads ohjaa yri­tyk­se­si sivuil­le vain toi­mia­la­si pal­ve­luis­ta tie­toa etsi­vät asiak­kaat. Mak­sat siis vain poten­ti­aa­li­sim­mis­ta asiak­kais­ta tär­keim­mil­lä hakusa­noil­la. Mak­sat ainoas­taan sii­tä, että mai­nok­sen näh­nyt klik­kaa mai­nos­ta ja tulee yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le.

Google Ads -mai­non­taa aloit­taes­sa­si on hyvä suun­ni­tel­la tär­keim­mät hakusa­nat joil­la haluat mai­nos­taa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Samal­la on hyvä laa­tia “avain­sa­na­tut­ki­mus” jon­ka avul­la voi­daan sel­vit­tää kuin­ka mon­ta ker­taa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta hae­taan kuu­kausit­tain Googles­ta. Kublan asian­tun­ti­jat yllä­pi­tä­vät noin 60 pk-yri­tyk­sen mai­non­taa Google Adsis­sa ja voim­me hyvil­lä mie­lin antaa vink­ke­jä myös sinun yri­tyk­se­si mai­non­nan toteut­ta­mi­seen täy­sin sitou­muk­set­ta. Tar­joam­me siis aina koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun ja näem­me aktii­vi­ses­ti asiak­kai­tam­me - näin myös tie­to välit­tyy. 

Google Ads tuo tuloksia mikäli keskityt näihin osa-alueisiin

Tavoi­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon
X
Poten­ti­aa­li­sim­pia mah­dol­li­sia asiak­kai­ta
X
Mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti

Asiakkaidemme tuloksia

Helsinki

Raksystems

Rak­sys­tem­sin ja Kublan yhtei­nen tai­val on jat­ku­nut jo useam­man vuo­den ajan. Tavoit­tei­na ovat olleet Rak­sys­tem­sin brän­din, pal­ve­lui­den ja mobii­li­so­vel­luk­sen tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Näi­hin tavoit­tei­siin on pääs­ty

Lue lisää »
LeadCloud

LeadCloud

LeadCloud on yri­­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­­ti-, mark­­ki­­noin­­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön.

Lue lisää »
Maanomistajien Arviointikeskus

Arviointikeskus

Arvioin­ti­kes­kus on laki­toi­mis­to Sinua var­ten. Yri­tys hoi­taa kiin­teis­tö­ar­vioin­tei­hin ja tont­tei­hin liit­ty­vät laki- ja arvioin­ti­asiat alus­ta lop­puun saak­ka ammat­ti­tai­dol­la.

Lue lisää »

Google Ads -mainonta on tärkeä osa myös sinun yrityksesi digitaalista markkinointia

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­ta­vat sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Mitä on hyvä Google Ads -mainonta?

Avainsanat ovat relevantteja

Rele­vant­tius tar­koit­taa sitä että kävi­jä on oikeas­ti googlet­ta­nut sinun yri­tyk­sel­le tär­kei­tä avain­sa­no­ja. Mikä­li myyt noja­tuo­le­ja niin haluat tavoit­taa sanal­la “noja­tuo­li Hel­sin­ki” mut­ta vas­taa­vas­ti haluat pois­sul­kea epä­re­le­van­tit hakusa­nat kuten “noja­tuo­lin kor­jaus Hel­sin­ki”. Hakusa­no­jen valit­se­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä työ­vai­heis­ta Google Ads -mai­non­taa teh­des­sä.

Mainokset ovat houkuttelevia

Google Ads-mai­non­nas­sa mai­nok­sen sisäl­tö vai­kut­taa suu­rel­ta osin sii­hen kuin­ka moni asia­kas saa­puu yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Hou­kut­te­le­van mai­nok­sen tun­to­merk­ki on kor­kea klik­ki­pro­sent­ti. Tähän pääs­tään mm. mai­nos­ver­sioi­den tes­taa­mi­sel­la ja var­mis­ta­mal­la, että avain­sa­nat vas­taa­vat mai­nos­ta.

Mainonta on kustannustehokasta

Tähän pääs­tään esi­mer­kik­si suo­si­mal­la edul­li­sia, kui­ten­kin rele­vant­tia lii­ken­net­tä tuo­via avain­sa­no­ja, jot­ta mai­nos­bud­jet­ti tuo mah­dol­li­sim­man pal­jon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta.

Google Ads -tulokset ovat mitattavia

Yri­tys ei tee pel­kil­lä kävijämäärillä tai klik­ki­pro­sen­teil­lä mitään vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la on saa­tu aikaan. Kun valit­set Kublan kump­pa­nik­se­si - pidämme sinut ajan tasal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä kans­sa­si.

Sulje