Side silmillä eteenpäin!

Jos joku yrit­täi­si myy­dä kaup­pi­aal­le kas­sa­ko­neen, jol­la ei pys­ty seu­raa­maan euro­ja, nau­ret­tai­siin myy­jä pel­lol­le. Mut­ta joten­kin kum­mas­sa digi­puo­lel­la euro­jen näky­mät­tö­myys hyväk­sy­tään.

Olem­me pit­kään ihme­tel­leet kuin­ka on mah­dol­lis­ta, että vuon­na 2019 digi­mark­ki­noin­nin seu­ran­nan toteut­ta­mi­nen on teh­ty verk­ko­si­vua­lus­to­jen puo­lel­ta niin vai­keak­si. Kol­le­ga­ni yrit­ti saa­da Google mai­non­nan seu­ran­taan kiin­ni eurot, sii­nä onnis­tu­mat­ta. Yri­tyk­ses­tä se ei jää­nyt kiin­ni, ”tee itse oma verk­ko­kaup­pa­si hel­pos­ti & nopeas­ti” -tyyp­pi­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja oli vain yksin­ker­tai­ses­ti teh­nyt tämän seu­ran­nan toteut­ta­mi­sen tek­ni­ses­ti mah­dot­to­mak­si.

Tämän joh­dos­ta kam­pan­join­nis­sa jou­du­taan tyy­ty­mään aikaan­saa­tu­jen myyn­tien seu­raa­mi­seen. Pimen­toon jää, mit­kä hakusa­nat ja mai­nok­set tuo­vat kaup­paa tuhan­sien ja mit­kä pelk­kien sata­sien arvos­ta.

Jos oli­sit tori­kaup­pias etkä päi­vän päät­teek­si tie­täi­si mitä pol­kua pit­kin asiak­kaik­si tul­leet toi­vat par­hai­ten rahaa, kuin­ka pal­jon uskal­tai­sit panos­taa eri pol­ku­jen var­teen teh­tyyn mark­ki­noin­tiin?

Niin­pä. Samas­ta syys­tä mai­non­nan skaa­laa­mi­nen täy­sil­le kas­vun aikaan­saa­mi­sek­si jää vail­li­nai­sek­si. Vaik­ka halu­ja oli­si kas­vaa, sok­ko­na on vai­kea teh­dä oikei­ta valin­to­ja.

Onko sinul­la kiin­nos­tus­ta tie­tää, kuin­ka pal­jon digi­mark­ki­noin­ti­si tuot­taa sinul­le rahaa? Jos se miten­kään on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta, me voim­me aut­taa. Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja autam­me saa­maan mark­ki­noin­nin ana­ly­tii­kan ja tulok­sel­li­suu­den kun­toon. Voit tutus­tua web-ana­ly­tii­kan pal­ve­lui­him­me tääl­lä.

Sii­tä alkaa yri­tyk­se­si kas­vu­ta­ri­na, jos­sa haluam­me olla muka­na.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje