Hyvä landing page? Ota nämä asiat huomioon 

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mai­non­taan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads-mai­non­nan vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le tulee tasai­se­na vir­ta­na vie­rai­li­joi­ta orgaa­ni­ses­ti sekä mark­ki­noin­nin pon­nis­te­lu­jen ansios­ta. Eivät­kö sivus­to­vie­rai­lut sil­ti gene­roi juu­ri­kaan lii­de­jä tai kauppaa?

Ongel­ma­na voi täs­sä tapauk­ses­sa olla käyt­tä­mä­si lan­ding page, eli las­keu­tu­mis­si­vu. Lan­ding pagen tär­keys digi­mark­ki­noin­nis­sa ja haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa saat­taa hel­pos­ti jää­dä huo­mioi­mat­ta, kun teke­mi­sen kes­kit­ty­mi­nen pai­not­tuu lii­ken­teen ohjaa­mi­seen net­ti­si­vuil­le. Täs­sä blo­gis­sa ker­rom­me mik­si sinun tuli­si heti var­mis­taa las­keu­tu­mis­si­vu­je­si ole­van kunnossa.

Mikä on landing page?

Lan­ding page on mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na se sivus­to­si osa, johon vie­rai­li­ja saa­puu mark­ki­noin­nin toi­mien seu­rauk­se­na. Las­keu­tu­mis­si­vu­na voi­daan käyt­tää sil­le erik­seen luo­tua sivus­ton osaa joka näkyy vain link­kiä klik­kaa­mal­la, tai se voi olla jokin tiet­ty osa sivus­toa­si, vaik­ka­pa tuo­te­ryh­män kategoriasivu.

Las­keu­tu­mis­si­vun yhte­nä käyt­tö­tar­koi­tuk­se­na voi­daan pitää jotain toi­vot­tua toi­men­pi­det­tä, esi­mer­kik­si yhteys­tie­to­jen jät­tä­mis­tä tai tar­jouk­sen pyy­tä­mis­tä var­ten. Täl­lai­nen las­keu­tu­mis­si­vu on erit­täin kon­ver­toi­va, sil­lä se vas­taa asiak­kaan mai­non­nas­ta saa­mia odo­tuk­sia. Esi­mer­kik­si “Jätä yhteys­tie­to­si sivuil­lam­me mak­su­ton­ta kon­sul­taa­tio­ta varten”-tyylisestä mai­nok­ses­ta tul­lut­ta asia­kas­ta ei kiin­nos­ta etusi­vusi - hän halu­aa jät­tää sinul­le yhteys­tie­ton­sa mah­dol­li­sim­man helposti.

Kuten kuvas­ta voi huo­ma­ta, las­keu­tu­mis­si­vun ei aina tar­vit­se kui­ten­kaan olla lyhyt ja yti­me­käs, kun­han se on toteu­tet­tu oikein. Web­pro­fit­sin mai­nok­sen las­keu­tu­mis­si­vu on pit­kä, mut­ta sopi­val­la gra­fiik­ko­jen sijoit­te­lul­la sii­tä on saa­tu help­po­lu­kui­nen. Sivu ker­too kävi­jäl­le riit­tä­vän kat­ta­vas­ti hei­dän tuot­tees­taan ja sii­tä, mitä hyö­tyä sii­tä vie­rai­li­jal­le on. Län­dä­riar­vo­sa­na: 10+

Laskeutumissivu ei aina ole kokonaan uusi

Sivus­ton tie­tyn osan - kuten edel­lä mai­ni­tun kate­go­ria­si­vun käyt­tö lan­ding page­na - on toi­mi­vaa sil­loin, kun kulut­ta­jan ei halu­ta vält­tä­mät­tä teke­vän mitään tiet­tyä toi­men­pi­det­tä heti, vaan haluat esi­tel­lä hänel­le mai­nok­ses­sa­kin ollei­ta tuotteita/palveluita. Täl­löin mai­nok­sen lin­kin tulee ohja­ta kulut­ta­ja mai­nos­ta vas­taa­vien tuot­tei­den kate­go­ria­si­vul­le, jol­loin kulut­ta­ja näkee edes­sään samat asiat kuin mai­nok­ses­sa­kin. Kulut­ta­ja on kli­kan­nut mai­nos­ta sik­si, että hän on kiin­nos­tu­nut mai­nos­te­tus­ta asias­ta ja halu­aa saa­da lisää tie­toa siitä.

Huo­no tai koko­naan vää­rä lan­ding page antaa seka­van kuvan ja saa kulut­ta­jan perään­ty­mään todet­tu­aan, että asia joka kiin­nit­ti hänen huo­mion­sa mai­nok­ses­sa ei ole­kaan hänen edessään.

Mul­ti­touc­hin lan­ding page on täyn­nä kuvia joi­den mer­ki­tys ei avau­du kulut­ta­jal­le miten­kään. Genee­ri­nen “mark­ki­noin­ti yksinkertaistettuna”-lause ei anna luki­jal­le mitään kuvaa sii­tä, mitä hänen odo­te­taan sivus­tol­la teke­vän, tai mikä koko tuo­te edes on. Mer­ki­tyk­set­tö­mät dia­gram­mit ja kaa­viot kuvas­sa luo­vat vain uusia kysy­myk­siä: Mis­tä nämä graa­fit ovat? Liit­tyy­kö tämä tuo­te joten­kin näi­hin? Klas­si­nen esi­merk­ki todel­la seka­vas­ta ja huo­nos­ta ländäristä.

Hyvän asia­kas­ko­ke­muk­sen luo­mi­sek­si län­dä­rin on vas­tat­ta­va mai­nok­sen sisäl­töä – ja toi­sin päin. Sii­tä tulee sel­keäs­ti käy­dä ilmi mitä hänen toi­vo­taan sivus­tol­la teke­vän tai sen tulee nos­taa sel­keäs­ti esiin sitä pal­ve­lua tai tuo­tet­ta jon­ka takia kulut­ta­ja tuli verkkosivuille.

Landing paget kuntoon analytiikalla

Ana­ly­tii­kan avul­la voim­me useim­mi­ten pää­tel­lä syi­tä mai­nos­ten huo­noon kon­ver­sio­pro­sent­tiin. Jos­kus syy­nä ovat vää­rät koh­de­ryh­mät, jot­ka voim­me tode­ta kohon­neil­la klik­ki- ja kon­ver­sio­pro­sen­teil­la. Jos­kus taas bounce rate eli pois­tu­mis­pro­sent­ti (= sivus­to ava­taan ja sul­je­taan nopea­tem­poi­ses­ti) on hälyt­tä­vän suu­ri. Tämän­kal­tai­ses­sa tapauk­ses­sa syy­nä saat­taa olla juu­ri­kin vää­rän, tai huo­nos­ti toteu­te­tun, las­keu­tu­mis­si­vun käyttö.

Jol­let pys­ty tar­joa­maan mai­nok­ses­sa lupaa­maa­si asi­aa heti asiak­kaan saa­vut­tua sivuil­le­si, kään­tyy hän toden­nä­köi­ses­ti samal­ta istu­mal­ta takai­sin. Inter­ne­tis­sä asiak­kaat ovat kes­ki­mää­rin juu­ri näin laiskoja.

Mainosta vastaava sivu konvertoi

Lan­ding pagen vas­ta­tes­sa mai­nos­ta hyvin, se voi kon­ver­toi­da tehok­kaas­ti. Yleen­sä las­keu­tu­mis­si­vu raken­ne­taan siten, että sii­nä on mah­dol­li­sim­man vähän ele­ment­te­jä, jot­ka vie­vät huo­mion pois sen var­si­nai­ses­ta tar­koi­tuk­ses­ta. Täl­lai­sia ele­ment­te­jä voi­vat olla esi­mer­kik­si sivus­ton sisäi­set lin­ki­tyk­set tai ban­ne­rit. Jos mai­non­nan tar­koi­tuk­se­na on ollut esi­mer­kik­si kasa­ta asia­kas­re­kis­te­riä tar­joa­mal­la ilmais­ta opas­ta tai info­pa­ket­tia, ei mui­den tuot­tei­den tai pal­ve­lu­jen lii­al­li­nen mai­nos­ta­mi­nen ole sil­loin tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Toki lan­ding pagel­ta täy­tyy olla sel­keä siir­ty­mä yri­tyk­sen muil­le sivuil­le, mut­ta sen ei tule olla pääosassa.

Googles­sa mai­nos­ta hyvin vas­taa­va län­dä­ri nos­taa mai­nok­se­si kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa. Googlen algo­rit­mi tun­nis­taa lin­kin taka­na ole­van sivus­ton osan vas­taa­van hyvin mai­nok­sen sisäl­töä ja näyt­tää sen näin ylem­pä­nä haku­tu­lok­sis­sa. Laa­tu­pis­tei­siin perus­tu­van jär­jes­tel­män tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa mai­nos­ten vas­taa­vuus mai­nos­tet­ta­van sivus­ton kans­sa, joten mai­nos­ta vas­taa­va las­keu­tu­mis­si­vu on ensi­si­jai­sen tär­keä. Län­dä­rin opti­moin­ti kan­nat­taa siis myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kannalta.

Videol­la vii­si digi­mark­ki­noin­ti­gu­ru Neil Pate­lin vink­kiä kon­ver­toi­van lan­ding pagen rakentamiseen. 

Älä ohjaa kaikkia samaan paikkaan

Yri­tyk­se­si seg­men­toi asiak­kaan­sa, mik­si siis et käyt­täi­si län­de­riä seg­men­toin­nin tuke­na? Suu­rim­mal­la osas­ta yri­tyk­sis­tä asia­kas­kun­ta ei ole homo­gee­ni­nen. Asia­kas­seg­ment­te­jä saat­taa olla usei­ta eri­lai­sia, joten län­de­rin käyt­tö koh­den­ne­tun mai­non­nan tuke­na on täy­sin luon­te­vaa. Yri­tyk­se­si ei tar­vit­se luo­da koko­naan uut­ta sivua jokai­sel­le seg­men­til­le, vaan pys­tyt aset­ta­maan sivusi avau­tu­maan siten, että lin­kin klik­kaus ohjaa juu­ri kysei­seen mai­nok­seen ja asia­kas­seg­ment­tiin liit­ty­väl­le osal­le sivustoasi.

Län­dä­rei­tä voi­daan vaih­del­la myös kam­pan­joi­den sisäl­lä. Kuvan esi­mer­kis­sä lan­ding page 2:sta on käy­tet­ty kah­des­sa eri kam­pan­jas­sa. Ensim­mäi­ses­sä kam­pan­jas­sa käy­te­tään kah­ta län­dä­riä sik­si, että sini­sen koh­de­ryh­män kiin­nos­tuk­set ovat mah­dol­li­ses­ti eri­lai­set kuin punai­sen. Tämän takia sini­set ohja­taan eri osaan verk­ko­si­vu­ja, esi­mer­kik­si sen perus­teel­la että he toden­nä­köi­ses­ti kon­ver­toi­vat suo­raan ilman tar­vet­ta lisätiedolle.

Toi­vot­ta­vas­ti tämä blo­gi aut­toi sinua ymmär­tä­mään parem­min oikean lan­ding pagen tärkeyden!

Autam­me mie­luus­ti raken­ta­maan teil­le tulok­sel­lis­ta hakusa­na­mai­non­taa! Ota yhteyt­tä rohkeasti.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi