Google-mainonta (SEM).

Google-mainonta (SEM) | Google Ads

Hakusanamainonta

Kublal­la Google Ads pal­ve­lu­na mak­saa 500€/kk. Ei mitään aloi­tus- tai lisä­mak­su­ja.

Asiak­kail­le yksi tär­keim­mis­tä ja kiin­nos­ta­vim­mis­ta asiois­ta (tulok­sel­li­suu­den lisäk­si) on pal­ve­lun hin­ta, joten pää­tim­me teh­dä hin­noit­te­lus­ta avoin­ta.

Meil­lä pal­ve­lut on tuot­teis­tet­tu niin, että tie­däm­me tark­kaan jokai­sen kuu­kau­den teh­tä­vät ja näin hin­noit­te­lu on myös sel­ke­ää asiak­kai­den suun­taan.

Mikä­li asia siis kiin­nos­taa, niin ole ihmees­sä yhtey­des­sä!

Mai­non­ta haku­ko­neis­sa, kuten Googles­sa ja Bin­gis­sä, on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta – mak­sat hakusa­na­mai­non­nas­ta klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Google-mai­non­nal­la kas­va­te­taan myyn­tiä ja sen tulok­set ovat kon­ver­sio­poh­jai­ses­ti mitat­ta­via. Voim­me siis las­kea suo­raan kuin­ka pal­jon myyn­tiä Google-mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si tuot­taa.

Google-mai­non­nan etu­na on kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ja mitat­ta­vuu­den lisäk­si koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det. Voim­me koh­den­taa Google-mai­non­taa esi­mer­kik­si paik­ka­kun­nan tai ajan mukaan. Suu­rin osa kulut­ta­jis­ta etsii tie­toa haku­ko­neis­ta ennen osto­pää­tös­tä, joten haku­ko­ne­mai­non­nal­la pys­tym­me tavoit­ta­maan ostoa har­kit­se­van. Sijoi­tus haku­ko­neen ensim­mäi­sel­lä sivul­la on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, sil­lä vain mur­to-osa käyt­tä­jis­tä siir­tyy edes toi­sel­le sivul­le.

Google-mai­non­nan klik­ki­hin­ta vaih­te­lee yleen­sä noin 0,10 - 5 euron välil­lä, riip­puen sana­koh­tai­ses­ta kil­pai­lus­ta ja halu­tus­ta sijoi­tuk­ses­ta. Google-ser­ti­fioi­dut hakusa­na­mai­non­nan ammat­ti­lai­sem­me opti­moi­vat asiak­kai­dem­me kam­pan­joi­ta jat­ku­vas­ti paran­taak­seen kon­ver­sio-pro­sent­te­ja ja klik­ki­hin­to­ja. Myös koti­si­vu­jen ja mai­nos­teks­tien laa­tua paran­ta­mal­la täh­dä­tään jat­ku­vas­ti entis­tä parem­piin tulok­siin.

Hakusa­na­mai­non­nan alus­to­ja:
Google Ads
Bing Ads

Tutus­tu mui­hin Google-pal­ve­lui­him­me:
Avain­sa­na­tut­ki­mus
Haku­ko­neop­ti­moin­ti

 
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by