Google Ads -mainonta, eli hakusanamainonta

Googlen hakukoneessa tapahtuvaa mainontaa

Tavoi­tat asiak­kaa­si juu­ri sil­loin, kun he etsi­vät tei­dän pal­ve­lui­tan­ne Googlen haku­ko­nees­ta. Google mai­non­ta haku­ko­nees­sa on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, sil­lä mak­sat hakusa­na­mai­non­nas­ta klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. 

Näin saat mitat­ta­via tulok­sia. Nopeas­ti.

google mainonta

Google Ads -mainonnan asiakas esittäytyy

  • Calls­tar on oman alan­sa suun­nan­näyt­tä­jä B2B-vies­tin­näs­sä
  • Mai­non­nan tavoit­tee­na on saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja hakusa­na­mai­non­nal­la 
  • Calls­ta­rin koko­nais­pa­nos­tus on 1 400 euroa kuu­kau­des­sa
  • Yhteis­työ tuot­ti 2019 aika­na kes­ki­mää­rin 4 750 euroa kuu­kau­des­sa myyn­tiä Google-mai­non­nan avul­la
Callstar Kublan google-mainonta asiakas

1 400 €

Sijoi­tus mark­ki­noin­tiin

4 750 €

Mark­ki­noin­nin tulos

Google Ads -mainonta voisi auttaa yritystäsi

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, miten hakusa­na­mai­non­nal­la saat­te lisää asiak­kai­ta

Kalle näyttää, miten Google mainonta tuo rahaa

Miksi kannattaa tehdä Google mainontaa?

Saat uusia asiakkaita uusista kohderyhmistä

Ensi­si­jai­nen tavoi­te on aina tavoit­taa Googles­sa täy­sin uusia asiak­kai­ta, joi­ta et muu­ten koh­tai­si. Google Ads -mai­non­taa aut­taa täs­sä yri­tyks­tä­si. Toki löy­däm­me myös jo nykyi­siä­kin asiak­kai­ta­si, jot­ka mie­luus­ti osta­vat sinul­ta uudes­taan­kin, tai halua­vat tutus­tua pal­ve­lui­hi­si muu­ten vain tar­kem­min ennen seu­raa­vaa ostoa.

Olet kilpailijoidesi yläpuolella

Myös moni kil­pai­li­ja­si on akti­voi­tu­nut Google Ads -mai­non­nas­sa ja on jo muka­na teke­mäs­sä mai­non­taa ver­kos­sa. Tut­kim­me aina ennen yhteis­työ­hön läh­te­mis­tä myös kil­pai­li­joi­den­ne teke­mää mai­non­taa Google Adsis­sa ja käym­me tätä mie­luus­ti kans­sa­si läpi, eli teem­me pie­nen “kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen” jo ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa.

Kaipaatko lisätietoa Google Ads -mainonnasta?

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Hakusanamainonta tuottaa suoraviivaisinta kauppaa

Vuon­na 2019…

  1. asiak­kaam­me teki­vät Google mai­non­nan kaut­ta tul­lees­ta lii­ken­tees­tä yli 73 mil­joo­nal­la eurol­la myyn­tiä
  2. mai­non­taa kans­sam­me kokeil­leis­ta asiak­kais­ta 93 % pää­tyi jat­ka­maan mai­non­nan teke­mis­tä
  3. asiak­kai­dem­me mai­nok­sia näy­tet­tiin yhteen­sä 125 000 000 ker­taa
  4. asiak­kai­dem­me sivus­toil­le pää­ty­neet kävi­jät täyt­ti­vät yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen 5 700 ker­taa

Yri­tys­ten mai­non­ta ver­kos­sa on tehok­kaim­mil­laan Google Ads -mai­non­nal­la. Tämä joh­tuu sii­tä, että googla­tes­saan asiak­kaat etsi­vät oikeas­ti itsel­leen yri­tys­ten sivus­to­ja, joil­ta voi­vat ostaa tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lui­ta. 

Ehkä teet tätä itse­kin?

Hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si voit hou­ku­tel­la asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le teke­mäl­lä haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Tänä päi­vä­nä suu­rin osa hakee Googles­ta ja voit tavoit­taa välit­tö­mäs­ti nämä asiak­kaat Google Adsia käyt­tä­mäl­lä.

Sik­si Google mai­non­ta tuo nopeas­ti kaup­paa ja yhtey­den­ot­to­ja. Saat yhtey­den sekä nykyi­siin asiak­kai­sii­si että täy­sin sinul­le entuu­des­taan tun­te­mat­to­miin asiak­kai­siin.

Käy­tän­nös­sä jokai­nen verk­ko­si­vus­tol­le­si ohjat­tu asia­kas on etsi­nyt sinun ala­si pal­ve­lui­ta, tai tuot­tei­ta ja näin ollen on poten­ti­aa­li­nen osta­ja. Eli rahaa ei mene huk­kaan täs­sä kana­vas­sa. Google mai­non­ta toi­mii siten, että et mak­sa mitään kun ihmi­set näke­vät mai­nok­sia­si Googles­sa. Mak­sat ainoas­taan sii­tä, että mai­nok­sen näh­nyt klik­kaa tätä näke­mään­sä mai­nos­ta ja tulee sit­ten yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mak­sat vain sivus­tol­le­si tul­leis­ta asiak­kais­ta.

Google mai­non­taa aloit­taes­sa mie­tim­me yhdes­sä kaik­ki nämä tär­keim­mät sanat joil­la haluam­me yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta mai­nos­taa inter­ne­tis­sä ja Googles­sa. Me opti­moim­me jat­ku­vas­ti mai­non­taa­si ver­kos­sa ja pidäm­me huo­len, että asia­kas­ta puhu­tel­laan oikean­lai­sil­la myyn­ti­lauseil­la mai­nok­sis­sa. Sinun ei siis tar­vit­se itse miet­tiä näi­tä mai­nok­sia, vaan me teem­me ne sinul­le näh­tä­väk­si ja pää­set sit­ten hyväk­sy­mään nämä mai­nok­set, jot­ka me jul­kai­sem­me netis­sä puo­les­ta­si. Tar­joam­me siis aina koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun ja näem­me aktii­vi­ses­ti asiak­kai­tam­me, että myös tie­to välit­tyy mei­dän teke­mi­sis­täm­me ja sinun yri­tyk­se­si saa­mis­ta tulok­sis­ta säh­köi­ses­sä mai­non­nas­sa.

Koska kilpailijasikin tekevät jo Google mainontaa,
parhaimmat tulokset saa se, joka tavoittaa…

Mah­dol­li­sim­man pal­jon
x
Mah­dol­li­sim­man osto­tar­pei­sia kävi­jöi­tä
x
Mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti

Asiakkaidemme tuloksia

Helsinki

Raksystems

Rak­sys­tem­sin ja Kublan yhtei­nen tai­val on jat­ku­nut jo useam­man vuo­den ajan. Tavoit­tei­na ovat olleet Rak­sys­tem­sin brän­din, pal­ve­lui­den ja mobii­li­so­vel­luk­sen tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Näi­hin tavoit­tei­siin on pääs­ty

Lue lisää »
LeadCloud

LeadCloud

LeadCloud on yri­­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­­ti-, mark­­ki­­noin­­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön.

Lue lisää »
Maanomistajien Arviointikeskus

Arviointikeskus

Arvioin­ti­kes­kus on laki­toi­mis­to Sinua var­ten. Yri­tys hoi­taa kiin­teis­tö­ar­vioin­tei­hin ja tont­tei­hin liit­ty­vät laki- ja arvioin­ti­asiat alus­ta lop­puun saak­ka ammat­ti­tai­dol­la.

Lue lisää »

Google Ads -mainonta voi olla tärkeä osa myös sinun yrityksesi markkinointia

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Mitä on hyvä Google mainonta?

Avainsanat ovat relevantteja

Rele­vant­tius tar­koit­taa sitä, että kävi­jä on oikeas­ti googlet­ta­nut tei­dän yri­tyk­sel­le tär­kei­tä avain­sa­no­ja. Et var­mas­ti­kaan esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu­myy­jä­nä halua mak­saa “tuo­lin enti­söin­ti” - tyyp­pi­sis­tä hauis­ta, vaan mie­luum­min haluat kävi­jän, joka on googlan­nut “uusi soh­va”.

Mainokset ovat houkuttelevia

Google Ads-mai­non­nas­sa hou­kut­te­le­vuus vai­kut­taa koko tilin kus­tan­nuk­siin. Hou­kut­te­le­van mai­nok­sen tun­to­merk­ki on kor­kea klik­ki­pro­sent­ti. Tähän pääs­tään mm. mai­nos­ver­sioi­den tes­taa­mi­sel­la ja var­mis­ta­mal­la, että avain­sa­nat vas­taa­vat mai­nos­ta. Hyvän klik­ki­pro­sen­tin omaa­vil­la mai­nok­sil­la saat edul­li­sem­paa lii­ken­net­tä.

Mainonta on kustannustehokasta

Tähän pääs­tään esi­mer­kik­si suo­si­mal­la edul­li­sia, kui­ten­kin rele­vant­tia lii­ken­net­tä tuo­via avai­sa­no­ja, jot­ta mai­nos­bud­jet­ti toi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon lii­ken­net­tä.

Tulokset ovat mitattavia

Yri­tys ei tee pel­kil­lä kävijämäärillä tai klik­ki­pro­sen­teil­lä mitään vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la on saa­tu aikaan. Kun valit­set meidät kump­pa­nik­si, pidämme sinut ajan tasal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä kans­sa­si.

Sulje