Google Ads tili ja sen perusteet 

Mie­tit­kö, kuin­ka saat mai­nok­se­si näky­mään esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­nees­sa, You­Tu­bes­sa tai kes­kus­te­lu­foo­ru­min reu­nas­sa? Sitä var­ten tar­vit­set Google Ads tilin, jon­ka avul­la pää­set luo­maan mai­nok­sia Google Ads -mai­nos­työ­ka­lus­sa. Google Ads tili kan­nat­taa ava­ta jo tänään, mikä­li suun­nit­te­let teke­vä­si teho­kas­ta mai­non­taa Google-haku­ko­nees­sa ja muu­al­la ympä­ri internetiä!

Mikä Google Ads tili on ja kuinka saat sen käyttöösi?

Google Ads mah­dol­lis­taa Googlen ilmais­ten työ­ka­lu­jen, kuten Google Ana­ly­tic­sin ja Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan käy­tön. Google Ads tili on help­po ottaa käyt­töön, eikä se mak­sa sinul­le mitään.

Yri­tyk­sel­lä­si on olta­va säh­kö­pos­tio­soi­te ja verk­ko­si­vus­to, jot­ta voit ava­ta Google Ads tilin. Mikä­li verk­ko­si­vus­toa ei ole, voit mai­nos­taa Google Adsin Älyk­käät kam­pan­jat -ole­tus­kam­pan­ja­tyy­pin avulla.

Google Ads tili perusteet

Pää­set avaa­maan uuden Google Ads tilin tästä.

Google Ads tili rakentuu kolmesta eri osasta

Google Ads tili raken­tuu kol­mes­ta eri osas­ta, joi­ta ovat tili, kam­pan­jat ja mai­nos­ryh­mät. Jot­ta voit teh­dä teho­kas­ta Google Ads -mai­non­taa, on sinun osat­ta­va luo­da hyvä raken­ne Google Ads -tilille.

1. Tili

Tili sisäl­tää kir­jau­tu­mis- ja las­ku­tus­tie­dot. Täs­sä koh­das­sa voit mää­rit­tää myös sen, kenel­lä on Google Ads -tilin käyt­tö­oi­keus. Käyt­tö­oi­keu­den anta­mi­nen esi­mer­kik­si pal­ka­tul­le Google-mai­non­nan asian­tun­ti­jal­le tekee mai­non­nas­ta huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa ja tehokkaampaa.

2. Kampanjat

Kam­pan­jat sisäl­tä­vät bud­je­tin ja ase­tuk­set. Täs­sä koh­das­sa valit­set muun muas­sa sen, mis­sä, mil­loin ja kenel­le mai­nok­sia näy­te­tään, mikä on päi­vä­bud­jet­ti ja tavoi­te sekä mil­lä kie­lel­lä mai­nok­sia esi­te­tään. Esi­mer­kik­si koi­rien sekä kis­so­jen tar­vik­kei­ta myy­vä­nä verk­ko­kaup­pi­aa­na sinun oli­si fik­sua luo­da kak­si kam­pan­jaa, jois­ta toi­nen oli­si koi­rien tar­vik­kei­ta var­ten ja toi­nen vas­taa­vas­ti kissojen.

3. Mainosryhmät

Mai­nos­ryh­mät sisäl­tä­vät mai­nok­set ja avain­sa­nat. Jokai­sen kam­pan­jan alle tulee luo­da vähin­tään yksi mai­nos­ryh­mä. Täs­sä koh­das­sa pää­set valit­se­maan rele­van­tit avain­sa­nat ja luo­maan itse mai­nok­set eli nii­den sisäl­lön. Mai­nos­ryh­mät kan­nat­tai­si jakaa yllä ole­vien kam­pan­joi­den mukaan: esi­mer­kik­si koi­rien tar­vik­kei­den kam­pan­jan mai­nos­ryh­mät voi­si­vat olla hih­nat, pan­nat, lelut ja her­kut. Avain­sa­no­jen valin­taa hel­pot­taa perus­teel­li­nen avain­sa­na­tut­ki­mus, sil­lä valit­se­ma­si avain­sa­nat mää­rit­tä­vät sen, mil­lä hakusa­noil­la tai -lausek­keil­la mai­nok­se­si näkyvät.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads tili pitää sisällään erilaisia työkaluja

Saa­tat miet­tiä, mitä hyö­tyä täs­tä tilis­tä siis käy­tän­nös­sä on? Google Ads tili on oiva apu niin verk­ko­kaup­pi­aal­le kuin kivi­jal­ka­kau­pan­kin pitä­jäl­le, sil­lä se tar­jo­aa monen­lai­sia työ­ka­lu­ja eri­lai­siin tar­pei­siin. Nämä työ­ka­lut ovat ilmai­sia, joten ilo kan­nat­taa ottaa irti! Käym­me seu­raa­vak­si lyhyes­ti läpi kaik­ki seit­se­män työ­ka­lua, jois­ta voi olla sinul­le arvo­kas­ta hyötyä.

1. Muutoshistoria

Muu­tos­his­to­ria on työ­ka­lu, joka näyt­tää Google Ads tilil­le teke­mä­si muu­tok­set kah­den edel­li­sen vuo­den ajal­ta. Voit esi­mer­kik­si tut­kia sitä, mil­lai­sia muu­tok­sia tehok­kuu­des­sa on tapahtunut.

2. Konversioseuranta

Kon­ver­sio­seu­ran­ta ker­too sinul­le sen, mitä ihmi­set teke­vät kli­kat­tu­aan mai­nos­ta­si. Jos mie­tit, osta­vat­ko he tuot­tee­si tai tilaa­vat­ko he ken­ties uutis­kir­jee­si, kan­nat­taa vil­kais­ta tätä työkalua.

3. Attribuutioraportit

Kon­ver­sio­seu­ran­nan käyt­töön­o­ton jäl­keen voit tar­kas­tel­la att­ri­buu­tio­ra­port­te­ja, jois­ta saat sel­vil­le, miten asiak­kaat pää­ty­vät kon­ver­sioon eli esi­mer­kik­si tuot­teen ostoon.

4. Google Analytics

Google Ana­ly­tics saat­taa olla sinul­le jo tut­tu työ­ka­lu. Sen avul­la näet muun muas­sa sen, kuin­ka kävi­jät löy­tä­vät sivus­to­si ja mit­kä sivus­ton sivut kiin­nos­ta­vat hei­tä eniten.

5. Avainsanojen suunnittelija

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja on tär­keä työ­ka­lu, mikä­li haluat teh­dä mah­dol­li­sim­man edul­lis­ta Google Ads -mai­non­taa. Sen ansios­ta voit löy­tää uusia avain­sa­no­ja ja näh­dä, mit­kä niis­tä toi­mi­vat parhaiten.

6. Display Planner

Tämä työ­ka­lu on sinul­le, mikä­li aiot näyt­tää mai­nok­sia­si Google Display -ver­kos­tos­sa. Display Plan­ner ehdot­taa muun muas­sa sopi­via avain­sa­no­ja, sijoit­te­lui­ta ja koh­de­ryh­miä mainoksellesi.

7. Mainoksen esikatselu ja diagnoosi

Mai­nok­sen esi­kat­se­lu ja diag­noo­si -työ­ka­lun avul­la voit hypä­tä het­kek­si asiak­kaan saap­pai­siin, sil­lä näet, kuin­ka mai­nok­se­si näkyy koh­de­ryh­mäl­le. Työ­ka­lu antaa tar­vit­taes­sa myös ohjei­ta mai­nok­sen parantamiseksi.

Google Ads tili tuo mahdollisuuksia mainontaan

Google Ads tili antaa sinul­le tär­ke­ää tie­toa sii­tä, kuin­ka mai­nok­se­si toi­mi­vat. Sen avul­la pys­tyt myös esi­mer­kik­si vapaut­ta­maan kal­li­sar­vois­ta vapaa-aikaa mai­nos­kam­pan­joi­den pyö­rit­tä­mi­ses­tä lep­poi­siin koti-iltoi­hin sekä illa­nis­tu­jai­siin, sil­lä voit jakaa Google Ads tilin käyt­tö­oi­keu­den vaik­ka­pa ulko­puo­li­sel­le Google-mai­non­nan ammat­ti­lai­sel­le – kuten Kublal­le. Google Ads tili mah­dol­lis­taa sen, ettei sinun tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si, vaan voit lisä­tä hen­ki­löi­tä käyt­tä­mään kyseis­tä tiliä tie­tyin rajoi­tuk­sin. Käte­vää, eikö? Niin meistäkin!

Ota yhteyt­tä!
Paljonko Google -mainontaan kannattaa sijoittaa?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy