Google Ana­ly­tics on salai­nen agent­ti, joka seu­raa verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käy­nei­den asiak­kai­den aske­lei­ta. Kyse on verk­ko­pal­ve­lun lii­ken­teen ana­ly­soin­tiin tar­koi­te­tus­ta työ­ka­lus­ta, joka on nyt saa­nut rin­nal­leen uuden ver­sion. Van­ha Google Ana­ly­tics tun­net­tiin myös nimel­lä Uni­ver­sal Ana­ly­tics, mut­ta nyt uutuus on nimet­ty nimel­lä Google Ana­ly­tics 4 – ja se seu­raa kävi­jöi­den liik­kei­tä verk­ko­si­vus­to­jen lisäk­si myös sovelluksissa.

Tämä ilmai­nen ana­ly­soin­ti­työ­ka­lu toi­mii verk­ko­si­vus­tol­le tai sovel­luk­seen asen­net­ta­van seu­ran­ta­koo­din sekä Google Ana­ly­tics -tilin avulla.

Google Analytics 4 on tullut jäädäkseen

Uusi Google Ana­ly­tics 4 (GA4) tulee kor­vaa­maan jo tutuk­si tul­leen Google Ana­ly­tic­sin (GA). Tämän kehit­ty­neem­män ana­ly­soin­ti­työ­ka­lun avul­la pys­tyt paran­ta­maan mark­ki­noin­ti­si suo­ri­tus­ky­kyä, sil­lä opit tun­te­maan asiak­kaa­si ja hei­dän osto­pol­kun­sa entis­tä­kin paremmin.

Kos­ka kysees­sä on uusi tuote,

 • täy­tyy sinun asen­taa uusi seu­ran­ta­koo­di ja
 • aloit­taa datan kerää­mi­nen alus­ta.

Miten uusi Google Analytics 4 eroaa aiemmasta?

Ver­rat­tu­na aiem­paan Google Ana­ly­tic­siin, on uusi ver­sio täy­sin uuden­lai­nen jär­jes­tel­mä. Uudet toi­mi­nal­li­suu­det ja mit­ta­rei­den päi­vi­tyk­set teke­vät asia­kas­po­lun hah­mot­ta­mi­ses­ta hel­pom­paa sekä mai­non­nas­ta tehok­kaam­paa. Mikä­li edel­li­nen työ­ka­lu oli sinul­le tut­tu, osaat taa­tus­ti arvos­taa näi­tä uusia omi­nai­suuk­sia, jois­ta mai­nit­ta­koon muutama:

 • Data on visua­li­soi­tu hel­pom­min tul­kit­ta­vaan ja ymmär­ret­tä­vään muotoon.
 • Kiis­tel­ty väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti (Bounce rate) on historiaa.
 • Tapah­tu­mien luon­ti onnis­tuu hel­pos­ti suo­raan käyttöliittymässä.
 • Verk­ko- ja sovel­lus­käyt­täy­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen hoi­tuu samas­ta paikasta.
 • Verk­ko­tun­nus­ten väli­nen mit­taa­mi­nen on aiem­paa helpompaa.

Muut­tu­nut navigaatio

Google Analytics 4 uusi valikko

Heti alkuun voit huo­ma­ta, että navi­gaa­tio on eri­lai­nen uudes­sa työ­ka­lus­sa. Van­has­ta poi­ke­ten uudes­ta navi­gaa­tios­ta löy­dät huo­mat­ta­vas­ti enem­män pai­nik­kei­ta, jot­ka on jao­tel­tu eri osioi­hin (Elin­kaa­ri, Käyt­tä­jä, Tapah­tu­mat, Tut­ki, Mää­ri­tä). Van­has­ta työ­ka­lus­ta löy­sit ainoas­taan yhden osion (Rapor­tit).

Erilainen etusivunäkymä

Google Analytics 4 uusi etusivu

Myös etusi­vu näyt­tää hie­man eri­lai­sel­ta kuin aiem­min. Uusi Google Ana­ly­tics 4 kiin­nit­tää huo­mio­ta käyt­tä­jien toi­min­taan eri taval­la ver­rat­tu­na Google Ana­ly­tic­siin, jos­sa etusi­vu­nä­ky­män pää­pai­no oli istun­nois­sa ja poistumisprosentissa.

Tehokkaampi analysointi

Uusi Analytics 4 tehokkaampi analysointi

Aiem­pi Google Ana­ly­tics on tar­jon­nut kat­ta­van mää­rän eri­lai­sia raport­te­ja, mut­ta datan tar­kem­paa ana­ly­soin­tia var­ten esi­mer­kik­si Google Data Stu­dio usein on ollut tar­peel­li­nen. Nyt kui­ten­kin Google Ana­ly­tics 4 vie ana­ly­soi­mi­sen uudel­le tasol­le Analyysikeskuksessa.

Ana­lyy­si­kes­kus löy­tyy vasem­mas­ta reu­nas­ta “Tut­ki” → “Ana­lyy­si” → “Ana­lyy­si­kes­kus.”

Voit luo­da uuden, tyh­jän ana­lyy­sin tai vali­ta esi­mer­kik­si val­miin reit­tia­na­lyy­sin, jol­la pys­tyt seu­raa­maan sitä, mitä vaik­ka­pa verk­ko­kau­pan kävi­jät ovat teh­neet ennen ja jäl­keen vie­rai­lun tie­tyl­lä tuotesivulla.

Analytics 4 analyysikeskus

Kuten huo­maat, on vaih­toeh­to­ja pal­jon. Pys­tyt ana­ly­soi­maan hyvin tar­kas­ti yksit­täis­ten käyt­tä­jien yksi­löl­lis­tä käyt­täy­ty­mis­tä, jon­ka poh­jal­ta kan­nat­ta­vien rat­kai­su­jen teke­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti fiksumpaa.

Klik­kaa­mal­la “Mal­li­gal­le­ria”-pai­ni­ket­ta Ana­lyy­si­kes­kuk­sen oikeas­sa reu­nas­sa, voit syven­tyä esi­mer­kik­si sii­hen, miten verk­ko­kaup­pa-alus­ta­si ovat menes­ty­neet tai sii­hen, kuin­ka hyvin mark­ki­noin­ti­si on onnis­tu­nut. Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa var­sin hyö­dyl­lis­tä tie­toa, eikö?

Google Analytics 4 -työkalun esittely

Kävim­me työ­ka­lua jo hie­man läpi, kun esit­te­lim­me eroa­vai­suuk­sia uuden ja van­han Google Ana­ly­tic­sin välil­lä. Etusi­vun jäl­keen saat käsii­si lisää arvo­kas­ta dataa, jota uusi Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa sel­väs­ti enem­män. Käy­dään seu­raa­vak­si läpi eri osioi­den yleis­kat­sauk­set, jot­ta saat käsi­tyk­sen uuden työ­ka­lun anta­mas­ta datan määrästä.

Reaaliaikainen yleiskatsaus

Reaa­liai­kai­sen rapor­tin avul­la voit seu­ra­ta käyt­tä­jien toi­min­taa sivus­tol­la­si tai sovel­luk­ses­sa­si reaa­lia­jas­sa – mis­tä he tule­vat, min­ne he mene­vät ja mitä he tekevät?

Hankinnan yleiskatsaus

Google Analytics 4 hankinnan yleiskatsaus

Tääl­lä näet dataa, joka aiem­mas­sa työ­ka­lus­sa oli vas­tas­sa heti etusi­vul­la. Pää­set seu­raa­maan esi­mer­kik­si sitä, kuin­ka mon­ta kävi­jää sivus­tol­la­si on vie­rail­lut vii­mei­sen puo­len tun­nin aikana.

Aktivoitumisen yleiskatsaus

Aktivoitumisen yleiskatsaus Google Analytics

Pys­tyt ana­ly­soi­maan sitä, kuin­ka hyvin sivus­to­si on onnis­tu­nut akti­voi­maan kävi­jöi­tä. Voit muun muas­sa tut­kia suo­si­tuim­pia sivu­ja sekä tar­kas­tel­la katselukertoja.

Kaupallistamisen yleiskatsaus

Kaupallistamisen yleiskatsaus

Kau­pal­lis­ta­mi­nen-osios­ta löy­dät tär­kei­tä tie­to­ja, jos pyö­ri­tät verk­ko­kaup­paa. Pys­tyt ana­ly­soi­maan esi­mer­kik­si koko­nais­tuot­toa, verk­ko­kau­pan tulo­ja, tuot­teen tulo­ja, tuot­teen kat­se­lu­ker­to­ja sekä kes­ki­mää­räi­siä ostos­tu­lo­ja käyt­tä­jää kohti.

Säilyttämisen yleiskatsaus

Säilyttämisen yleiskatsaus

Tääl­tä näet, kuin­ka hyvin sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si kävi­jöi­nä säi­ly­tään. Pys­tyt ana­ly­soi­maan myös sitä, kuin­ka moni palaa sivus­tol­le­si jäl­keen päin.

Demografisten tietojen yleiskatsaus

Google Analytics demografisten tietojen yleiskatsaus

Voit pereh­tyä sii­hen, mis­tä sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­ne on peräi­sin. Kävi­jöi­den iän, suku­puo­len ja kie­len lisäk­si näet muun muas­sa ne kau­pun­git, jois­sa on eni­ten verk­ko­si­vus­to­si kävijöitä.

Tekninen yleiskatsaus

Tekninen yleiskatsaus Google Analytics 4

Pys­tyt seu­raa­maan esi­mer­kik­si sitä, onko enem­mis­tö sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si kävi­jöis­tä iOS- vai Android-käyt­tä­jiä. Saat tie­toa jopa kävi­jöi­den näy­tön reso­luu­tios­ta tai vaik­ka­pa sovellusversiosta.

Asenna tai päivitä Google Analytics 4

Jos et ole aiem­min käyt­tä­nyt Google Ana­ly­tic­siä, täy­tyy sinun asen­taa Google Ana­ly­tics 4.

Mikä­li olet käyt­tä­nyt Google Ana­ly­tic­siä, voit teh­dä päi­vi­tyk­sen.

Kubla auttaa sinut tarvittaessa alkuun

Sait nyt kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin sii­tä, mil­lais­ta dataa uusi Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa ja kuin­ka se ero­aa aiem­mas­ta työ­ka­lus­ta. Siir­ty­mi­nen tähän uuteen omi­nai­suu­teen kan­nat­taa, sil­lä jat­kos­sa kaik­ki uudis­tuk­set tule­vat käyt­töön GA4-työ­ka­luun, jol­loin van­han Google Ana­ly­tic­sin käyt­tä­jän tuki jää ole­mat­to­mak­si. Vaik­ka uuteen työ­ka­luun siir­ty­mi­nen saat­taa kuu­los­taa vai­keal­ta, kans­sam­me sekin on taa­tus­ti help­poa – autam­me sinut tar­vit­taes­sa alkuun ja pidäm­me huo­len sii­tä, että tun­net työ­ka­lun pian kuin omat taskusi.

Ota yhteyt­tä!
Google Analytics 4
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi