Google Ana­ly­tics on salai­nen agent­ti, joka seu­raa verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käy­nei­den asiak­kai­den aske­lei­ta. Kyse on verk­ko­pal­ve­lun lii­ken­teen ana­ly­soin­tiin tar­koi­te­tus­ta työ­ka­lus­ta, joka on nyt saa­nut rin­nal­leen uuden ver­sion. Van­ha Google Ana­ly­tics tun­net­tiin myös nimel­lä Uni­ver­sal Ana­ly­tics, mut­ta nyt uutuus on nimet­ty nimel­lä Google Ana­ly­tics 4 – ja se seu­raa kävi­jöi­den liik­kei­tä verk­ko­si­vus­to­jen lisäk­si myös sovelluksissa.

Tämä ilmai­nen ana­ly­soin­ti­työ­ka­lu toi­mii verk­ko­si­vus­tol­le tai sovel­luk­seen asen­net­ta­van seu­ran­ta­koo­din sekä Google Ana­ly­tics -tilin avulla.

Google Analytics 4 on tullut jäädäkseen

Uusi Google Ana­ly­tics 4 (GA4) tulee kor­vaa­maan jo tutuk­si tul­leen Google Ana­ly­tic­sin (GA). Tämän kehit­ty­neem­män ana­ly­soin­ti­työ­ka­lun avul­la pys­tyt paran­ta­maan mark­ki­noin­ti­si suo­ri­tus­ky­kyä, sil­lä opit tun­te­maan asiak­kaa­si ja hei­dän osto­pol­kun­sa entis­tä­kin paremmin.

Kos­ka kysees­sä on uusi tuote,

 • täy­tyy sinun asen­taa uusi seu­ran­ta­koo­di ja
 • aloit­taa datan kerää­mi­nen alus­ta.

Miten uusi Google Analytics 4 eroaa aiemmasta?

Ver­rat­tu­na aiem­paan Google Ana­ly­tic­siin, on uusi ver­sio täy­sin uuden­lai­nen jär­jes­tel­mä. Uudet toi­mi­nal­li­suu­det ja mit­ta­rei­den päi­vi­tyk­set teke­vät asia­kas­po­lun hah­mot­ta­mi­ses­ta hel­pom­paa sekä mai­non­nas­ta tehok­kaam­paa. Mikä­li edel­li­nen työ­ka­lu oli sinul­le tut­tu, osaat taa­tus­ti arvos­taa näi­tä uusia omi­nai­suuk­sia, jois­ta mai­nit­ta­koon muutama:

 • Data on visua­li­soi­tu hel­pom­min tul­kit­ta­vaan ja ymmär­ret­tä­vään muotoon.
 • Kiis­tel­ty väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti (Bounce rate) on historiaa.
 • Tapah­tu­mien luon­ti onnis­tuu hel­pos­ti suo­raan käyttöliittymässä.
 • Verk­ko- ja sovel­lus­käyt­täy­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen hoi­tuu samas­ta paikasta.
 • Verk­ko­tun­nus­ten väli­nen mit­taa­mi­nen on aiem­paa helpompaa.

Muut­tu­nut navigaatio

Google Analytics 4 uusi valikko

Heti alkuun voit huo­ma­ta, että navi­gaa­tio on eri­lai­nen uudes­sa työ­ka­lus­sa. Van­has­ta poi­ke­ten uudes­ta navi­gaa­tios­ta löy­dät huo­mat­ta­vas­ti enem­män pai­nik­kei­ta, jot­ka on jao­tel­tu eri osioi­hin (Elin­kaa­ri, Käyt­tä­jä, Tapah­tu­mat, Tut­ki, Mää­ri­tä). Van­has­ta työ­ka­lus­ta löy­sit ainoas­taan yhden osion (Rapor­tit).

Erilainen etusivunäkymä

Google Analytics 4 uusi etusivu

Myös etusi­vu näyt­tää hie­man eri­lai­sel­ta kuin aiem­min. Uusi Google Ana­ly­tics 4 kiin­nit­tää huo­mio­ta käyt­tä­jien toi­min­taan eri taval­la ver­rat­tu­na Google Ana­ly­tic­siin, jos­sa etusi­vu­nä­ky­män pää­pai­no oli istun­nois­sa ja poistumisprosentissa.

Tehokkaampi analysointi

Uusi Analytics 4 tehokkaampi analysointi

Aiem­pi Google Ana­ly­tics on tar­jon­nut kat­ta­van mää­rän eri­lai­sia raport­te­ja, mut­ta datan tar­kem­paa ana­ly­soin­tia var­ten esi­mer­kik­si Google Data Stu­dio usein on ollut tar­peel­li­nen. Nyt kui­ten­kin Google Ana­ly­tics 4 vie ana­ly­soi­mi­sen uudel­le tasol­le Analyysikeskuksessa.

Ana­lyy­si­kes­kus löy­tyy vasem­mas­ta reu­nas­ta “Tut­ki” → “Ana­lyy­si” → “Ana­lyy­si­kes­kus.”

Voit luo­da uuden, tyh­jän ana­lyy­sin tai vali­ta esi­mer­kik­si val­miin reit­tia­na­lyy­sin, jol­la pys­tyt seu­raa­maan sitä, mitä vaik­ka­pa verk­ko­kau­pan kävi­jät ovat teh­neet ennen ja jäl­keen vie­rai­lun tie­tyl­lä tuotesivulla.

Analytics 4 analyysikeskus

Kuten huo­maat, on vaih­toeh­to­ja pal­jon. Pys­tyt ana­ly­soi­maan hyvin tar­kas­ti yksit­täis­ten käyt­tä­jien yksi­löl­lis­tä käyt­täy­ty­mis­tä, jon­ka poh­jal­ta kan­nat­ta­vien rat­kai­su­jen teke­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti fiksumpaa.

Klik­kaa­mal­la “Mal­li­gal­le­ria”-pai­ni­ket­ta Ana­lyy­si­kes­kuk­sen oikeas­sa reu­nas­sa, voit syven­tyä esi­mer­kik­si sii­hen, miten verk­ko­kaup­pa-alus­ta­si ovat menes­ty­neet tai sii­hen, kuin­ka hyvin mark­ki­noin­ti­si on onnis­tu­nut. Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa var­sin hyö­dyl­lis­tä tie­toa, eikö?

Google Analytics 4 -työkalun esittely

Kävim­me työ­ka­lua jo hie­man läpi, kun esit­te­lim­me eroa­vai­suuk­sia uuden ja van­han Google Ana­ly­tic­sin välil­lä. Etusi­vun jäl­keen saat käsii­si lisää arvo­kas­ta dataa, jota uusi Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa sel­väs­ti enem­män. Käy­dään seu­raa­vak­si läpi eri osioi­den yleis­kat­sauk­set, jot­ta saat käsi­tyk­sen uuden työ­ka­lun anta­mas­ta datan määrästä.

Reaaliaikainen yleiskatsaus

Reaa­liai­kai­sen rapor­tin avul­la voit seu­ra­ta käyt­tä­jien toi­min­taa sivus­tol­la­si tai sovel­luk­ses­sa­si reaa­lia­jas­sa – mis­tä he tule­vat, min­ne he mene­vät ja mitä he tekevät?

Hankinnan yleiskatsaus

Google Analytics 4 hankinnan yleiskatsaus

Tääl­lä näet dataa, joka aiem­mas­sa työ­ka­lus­sa oli vas­tas­sa heti etusi­vul­la. Pää­set seu­raa­maan esi­mer­kik­si sitä, kuin­ka mon­ta kävi­jää sivus­tol­la­si on vie­rail­lut vii­mei­sen puo­len tun­nin aikana.

Aktivoitumisen yleiskatsaus

Aktivoitumisen yleiskatsaus Google Analytics

Pys­tyt ana­ly­soi­maan sitä, kuin­ka hyvin sivus­to­si on onnis­tu­nut akti­voi­maan kävi­jöi­tä. Voit muun muas­sa tut­kia suo­si­tuim­pia sivu­ja sekä tar­kas­tel­la katselukertoja.

Kaupallistamisen yleiskatsaus

Kaupallistamisen yleiskatsaus

Kau­pal­lis­ta­mi­nen-osios­ta löy­dät tär­kei­tä tie­to­ja, jos pyö­ri­tät verk­ko­kaup­paa. Pys­tyt ana­ly­soi­maan esi­mer­kik­si koko­nais­tuot­toa, verk­ko­kau­pan tulo­ja, tuot­teen tulo­ja, tuot­teen kat­se­lu­ker­to­ja sekä kes­ki­mää­räi­siä ostos­tu­lo­ja käyt­tä­jää kohti.

Säilyttämisen yleiskatsaus

Säilyttämisen yleiskatsaus

Tääl­tä näet, kuin­ka hyvin sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si kävi­jöi­nä säi­ly­tään. Pys­tyt ana­ly­soi­maan myös sitä, kuin­ka moni palaa sivus­tol­le­si jäl­keen päin.

Demografisten tietojen yleiskatsaus

Google Analytics demografisten tietojen yleiskatsaus

Voit pereh­tyä sii­hen, mis­tä sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­ne on peräi­sin. Kävi­jöi­den iän, suku­puo­len ja kie­len lisäk­si näet muun muas­sa ne kau­pun­git, jois­sa on eni­ten verk­ko­si­vus­to­si kävijöitä.

Tekninen yleiskatsaus

Tekninen yleiskatsaus Google Analytics 4

Pys­tyt seu­raa­maan esi­mer­kik­si sitä, onko enem­mis­tö sovel­luk­se­si tai verk­ko­si­vus­to­si kävi­jöis­tä iOS- vai Android-käyt­tä­jiä. Saat tie­toa jopa kävi­jöi­den näy­tön reso­luu­tios­ta tai vaik­ka­pa sovellusversiosta.

Asenna tai päivitä Google Analytics 4

Jos et ole aiem­min käyt­tä­nyt Google Ana­ly­tic­siä, täy­tyy sinun asen­taa Google Ana­ly­tics 4.

Mikä­li olet käyt­tä­nyt Google Ana­ly­tic­siä, voit teh­dä päi­vi­tyk­sen.

Kubla auttaa sinut tarvittaessa alkuun

Sait nyt kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin sii­tä, mil­lais­ta dataa uusi Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa ja kuin­ka se ero­aa aiem­mas­ta työ­ka­lus­ta. Siir­ty­mi­nen tähän uuteen omi­nai­suu­teen kan­nat­taa, sil­lä jat­kos­sa kaik­ki uudis­tuk­set tule­vat käyt­töön GA4-työ­ka­luun, jol­loin van­han Google Ana­ly­tic­sin käyt­tä­jän tuki jää ole­mat­to­mak­si. Vaik­ka uuteen työ­ka­luun siir­ty­mi­nen saat­taa kuu­los­taa vai­keal­ta, kans­sam­me sekin on taa­tus­ti help­poa – autam­me sinut tar­vit­taes­sa alkuun ja pidäm­me huo­len sii­tä, että tun­net työ­ka­lun pian kuin omat taskusi.

Ota yhteyt­tä!
Google Analytics 4
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy