Google Analytics yrityksen markkinoinnin tukena 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Google Ana­ly­tics yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin tukena

Google Ana­ly­tics on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ki­viä ja yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta. Google Ana­ly­tics aut­taa yri­tys­tä­si arvioi­maan kaik­kea säh­köi­sen mark­ki­noin­nin menes­tys­tä ja yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen toi­mi­vuut­ta. Eli käy­tän­nös­sä sitä tuot­taa­ko yri­tyk­se­si koti­si­vut lii­de­jä ja kaup­po­ja tai vas­taa­vas­ti mitä sivuil­la pitäi­si muo­ka­ta niin että ovi­pump­pu alkai­si lau­la­maan myös säh­köi­sel­lä puo­lel­la. Suu­rel­la osal­la yri­tyk­sis­tä perin­tei­nen myyn­ti toi­mii jo ja asia­kas­han­kin­taa osa­taan teh­dä mut­ta samaan aikaan useat yri­tyk­set poh­ti­vat miten sai­si hie­man “osto­val­miim­pia läm­pi­miä lii­de­jä” ja tähän digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on oiva väli­ne. Google Ana­ly­tics aut­taa yri­tyk­siä teke­mään digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta kan­nat­ta­vaa ja nos­ta­maan yri­tyk­sen liikevaihtoa.

Google Analytics - mihin sitä tarvitaan?

Google Ana­ly­tics on yksi ainois­ta työ­ka­luis­ta arvioi­da yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tuot­ta­vuut­ta tai tuot­ta­vuu­den puu­tet­ta. Työ­ka­lul­la voi­daan siis pää­tel­lä esi­mer­kik­si mik­si asiak­kaat viih­ty­vät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ja nime­no­maan mil­lä koti­si­vun väli­leh­del­lä tar­kem­min ottaen. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on sama “ongel­ma” - osa verk­ko­si­vus­ton väli­leh­dis­tä ei saa asiak­kai­ta jää­mään sivus­tol­le ja tämä ongel­ma voi­daan kor­ja­ta Google Ana­ly­tic­sia käyt­tä­mäl­lä. Tätä kut­su­taan “bounce rate” nimik­keel­lä Google Ana­ly­tic­sis­sa ja mikä­li “bounce rate” on kor­kea niin sii­nä tapauk­ses­sa asiak­kaat eivät juu­ri­kaan viih­dy täl­lä yri­tyk­se­si sivus­ton osal­la ja näin voi­daan lisä­tä täl­le sivus­ton väli­leh­del­le lisää sisältöä.

Google Ana­ly­tics aut­taa siis yri­tys­tä­si kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti verk­ko­si­vus­toa sekä digi­taa­lis­ta mai­non­taa. Tämän lisäk­si Google Ana­ly­tics on täy­sin ilmai­nen työ­ka­lu mut­ta on hyvä hank­kia osaa­mis­ta työ­ka­lun asen­ta­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti ana­ly­soin­tiin. Kuu­kausit­tai­sel­la ana­ly­soin­nil­la voit var­mis­taa että yri­tyk­se­si tulok­set kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja saat enem­män kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le, lisää yhtey­den­ot­to­ja ja lopul­ta lisää lii­ke­vaih­toa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avulla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten Google Analytics asennetaan?

Google Ana­ly­tics voi­daan asen­taa Googlen anta­mien ohjei­den avul­la. Ylei­sim­min Googlen anta­man “seu­ran­ta­koo­din” asen­taa verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jä ja ylei­sim­min koo­di on lisät­ty jo sivus­toa laa­dit­taes­sa. Ylei­sim­min haas­tei­ta tulee sivus­ton seu­rat­ta­via “tavoit­tei­ta” mää­ri­tel­täes­sä. On ensiar­voi­sen tär­ke­ää seu­ra­ta kuu­kausit­tain miten yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­to tuot­taa yhtey­den­ot­to­ja ja myyn­tiä ver­kos­ta. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via “tavoit­tei­ta” ovat muun muassa:

 • Soi­tot
 • Säh­kö­pos­tin lähetykset
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet
 • Uutis­kir­jeen lähetykset
 • PDF-latauk­set
 • Yhteys­tie­to­jen katsomiset

Lisäk­si sivus­tol­la voi­daan seu­ra­ta lähes mitä tahan­sa sivus­ton omi­nai­suu­teen liit­ty­vää asi­aa kuten esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­sa teh­ty­jä ostoksia.

Maksaako Google Analytics?

Google Ana­ly­tics on täy­sin ilmai­nen ohjel­mis­to joka on Googlen kehit­tä­mä sivus­to mai­non­nan ja sivus­ton seu­ran­taan. Löy­dät lisää tie­toa Google Ana­ly­tic­sin lisää­mi­ses­tä Googlen sivus­tol­ta jos­sa on myös hyvät ohjeet “koo­din” lisää­mi­sek­si sivus­tol­le. Voit myös kysyä Kublan tii­mil­tä apu­ja Google Ana­ly­tic­sin käyt­töön­ot­toon. Lisääm­me kym­me­niä Google Ana­ly­tic­se­ja asiak­kai­dem­me sivuil­le kuukausittain.

Mitä ovat “tavoitteet” Google Analyticsissa?

Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen Google Ana­ly­tic­sis­sa on ehkä jopa tär­kein työ­vai­he seu­ran­nan mää­rit­te­lys­sä. Tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta on käy­ty jo yllä läpi ja lis­tat­tu tär­keim­piä seu­rat­ta­via seik­ko­ja ylei­ses­ti yri­tyk­sen mai­non­nas­sa. Google Ana­ly­tics seu­raa läh­tö­koh­tai­ses­ti vain kävi­jä­mää­riä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la joten on äärim­mäi­sen tär­ke­ää mää­ri­tel­lä myös “tavoit­teet”. Näin voit seu­ra­ta kana­vas­ta riip­pu­mat­ta mai­non­nan ja sivus­ton toimivuutta.

Voinko itse lisätä Google Analyticsin?

Google Ana­ly­tics on mah­dol­lis­ta lisä­tä täy­sin veloi­tuk­set­to­mas­ti ja Google tar­jo­aa tähän myös yksin­ker­tai­set ohjeet. Aina sivus­toa uusit­taes­sa on tär­ke­ää muis­taa myös Google Ana­ly­tic­sin “siir­tä­mi­nen” uudel­le sivustolle.

Miten saan Google Analyticsin heti kuntoon?

Google Ana­ly­tic­sin saat kun­toon välit­tö­mäs­ti otta­mal­la yhteyt­tä Kublan asian­tun­ti­ja­tii­miin. Autam­me mie­luus­ti yri­tyk­se­si sivus­ton kehit­tä­mi­ses­sä. Ota yhteyt­tä ja autam­me mie­luus­ti etä­ta­paa­mi­ses­sa Google Ana­ly­tic­sin lisää­mi­ses­sä ja samal­la tutus­tum­me yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taan ja voim­me antaa suo­si­tuk­sia asia­kas­han­kin­taan digi­taa­li­sin tavoin. Emme kos­kaan veloi­ta etä­ta­paa­mi­sis­ta joten ota yhteyt­tä nyt!

Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy