Google Analytics yrityksen markkinoinnin tukena 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Google Ana­ly­tics yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin tukena

Google Ana­ly­tics on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ki­viä ja yksi tär­keim­mis­tä digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta. Google Ana­ly­tics aut­taa yri­tys­tä­si arvioi­maan kaik­kea säh­köi­sen mark­ki­noin­nin menes­tys­tä ja yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen toi­mi­vuut­ta. Eli käy­tän­nös­sä sitä tuot­taa­ko yri­tyk­se­si koti­si­vut lii­de­jä ja kaup­po­ja tai vas­taa­vas­ti mitä sivuil­la pitäi­si muo­ka­ta niin että ovi­pump­pu alkai­si lau­la­maan myös säh­köi­sel­lä puo­lel­la. Suu­rel­la osal­la yri­tyk­sis­tä perin­tei­nen myyn­ti toi­mii jo ja asia­kas­han­kin­taa osa­taan teh­dä mut­ta samaan aikaan useat yri­tyk­set poh­ti­vat miten sai­si hie­man “osto­val­miim­pia läm­pi­miä lii­de­jä” ja tähän digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on oiva väli­ne. Google Ana­ly­tics aut­taa yri­tyk­siä teke­mään digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta kan­nat­ta­vaa ja nos­ta­maan yri­tyk­sen liikevaihtoa.

Google Analytics - mihin sitä tarvitaan?

Google Ana­ly­tics on yksi ainois­ta työ­ka­luis­ta arvioi­da yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tuot­ta­vuut­ta tai tuot­ta­vuu­den puu­tet­ta. Työ­ka­lul­la voi­daan siis pää­tel­lä esi­mer­kik­si mik­si asiak­kaat viih­ty­vät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ja nime­no­maan mil­lä koti­si­vun väli­leh­del­lä tar­kem­min ottaen. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on sama “ongel­ma” - osa verk­ko­si­vus­ton väli­leh­dis­tä ei saa asiak­kai­ta jää­mään sivus­tol­le ja tämä ongel­ma voi­daan kor­ja­ta Google Ana­ly­tic­sia käyt­tä­mäl­lä. Tätä kut­su­taan “bounce rate” nimik­keel­lä Google Ana­ly­tic­sis­sa ja mikä­li “bounce rate” on kor­kea niin sii­nä tapauk­ses­sa asiak­kaat eivät juu­ri­kaan viih­dy täl­lä yri­tyk­se­si sivus­ton osal­la ja näin voi­daan lisä­tä täl­le sivus­ton väli­leh­del­le lisää sisältöä.

Google Ana­ly­tics aut­taa siis yri­tys­tä­si kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti verk­ko­si­vus­toa sekä digi­taa­lis­ta mai­non­taa. Tämän lisäk­si Google Ana­ly­tics on täy­sin ilmai­nen työ­ka­lu mut­ta on hyvä hank­kia osaa­mis­ta työ­ka­lun asen­ta­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti ana­ly­soin­tiin. Kuu­kausit­tai­sel­la ana­ly­soin­nil­la voit var­mis­taa että yri­tyk­se­si tulok­set kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja saat enem­män kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le, lisää yhtey­den­ot­to­ja ja lopul­ta lisää lii­ke­vaih­toa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avulla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten Google Analytics asennetaan?

Google Ana­ly­tics voi­daan asen­taa Googlen anta­mien ohjei­den avul­la. Ylei­sim­min Googlen anta­man “seu­ran­ta­koo­din” asen­taa verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jä ja ylei­sim­min koo­di on lisät­ty jo sivus­toa laa­dit­taes­sa. Ylei­sim­min haas­tei­ta tulee sivus­ton seu­rat­ta­via “tavoit­tei­ta” mää­ri­tel­täes­sä. On ensiar­voi­sen tär­ke­ää seu­ra­ta kuu­kausit­tain miten yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­to tuot­taa yhtey­den­ot­to­ja ja myyn­tiä ver­kos­ta. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via “tavoit­tei­ta” ovat muun muassa:

 • Soi­tot
 • Säh­kö­pos­tin lähetykset
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet
 • Uutis­kir­jeen lähetykset
 • PDF-latauk­set
 • Yhteys­tie­to­jen katsomiset

Lisäk­si sivus­tol­la voi­daan seu­ra­ta lähes mitä tahan­sa sivus­ton omi­nai­suu­teen liit­ty­vää asi­aa kuten esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­sa teh­ty­jä ostoksia.

Maksaako Google Analytics?

Google Ana­ly­tics on täy­sin ilmai­nen ohjel­mis­to joka on Googlen kehit­tä­mä sivus­to mai­non­nan ja sivus­ton seu­ran­taan. Löy­dät lisää tie­toa Google Ana­ly­tic­sin lisää­mi­ses­tä Googlen sivus­tol­ta jos­sa on myös hyvät ohjeet “koo­din” lisää­mi­sek­si sivus­tol­le. Voit myös kysyä Kublan tii­mil­tä apu­ja Google Ana­ly­tic­sin käyt­töön­ot­toon. Lisääm­me kym­me­niä Google Ana­ly­tic­se­ja asiak­kai­dem­me sivuil­le kuukausittain.

Mitä ovat “tavoitteet” Google Analyticsissa?

Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen Google Ana­ly­tic­sis­sa on ehkä jopa tär­kein työ­vai­he seu­ran­nan mää­rit­te­lys­sä. Tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta on käy­ty jo yllä läpi ja lis­tat­tu tär­keim­piä seu­rat­ta­via seik­ko­ja ylei­ses­ti yri­tyk­sen mai­non­nas­sa. Google Ana­ly­tics seu­raa läh­tö­koh­tai­ses­ti vain kävi­jä­mää­riä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la joten on äärim­mäi­sen tär­ke­ää mää­ri­tel­lä myös “tavoit­teet”. Näin voit seu­ra­ta kana­vas­ta riip­pu­mat­ta mai­non­nan ja sivus­ton toimivuutta.

Voinko itse lisätä Google Analyticsin?

Google Ana­ly­tics on mah­dol­lis­ta lisä­tä täy­sin veloi­tuk­set­to­mas­ti ja Google tar­jo­aa tähän myös yksin­ker­tai­set ohjeet. Aina sivus­toa uusit­taes­sa on tär­ke­ää muis­taa myös Google Ana­ly­tic­sin “siir­tä­mi­nen” uudel­le sivustolle.

Miten saan Google Analyticsin heti kuntoon?

Google Ana­ly­tic­sin saat kun­toon välit­tö­mäs­ti otta­mal­la yhteyt­tä Kublan asian­tun­ti­ja­tii­miin. Autam­me mie­luus­ti yri­tyk­se­si sivus­ton kehit­tä­mi­ses­sä. Ota yhteyt­tä ja autam­me mie­luus­ti etä­ta­paa­mi­ses­sa Google Ana­ly­tic­sin lisää­mi­ses­sä ja samal­la tutus­tum­me yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taan ja voim­me antaa suo­si­tuk­sia asia­kas­han­kin­taan digi­taa­li­sin tavoin. Emme kos­kaan veloi­ta etä­ta­paa­mi­sis­ta joten ota yhteyt­tä nyt!

Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi