Mikä on Bounce rate ja kuinka sitä voidaan madaltaa? 5 vinkkiä! 

Bounce rate on sivus­ton väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti. Bounce rate tar­koit­taa osuut­ta niis­tä kävi­jöis­tä, jot­ka saa­pu­vat sivus­tol­le pois­tuen siel­tä heti ensim­mäi­sen sivun tar­kas­tel­tu­aan. Bouns­saa­vat kävi­jät saat­ta­vat sil­mäil­lä läpi esi­mer­kik­si etusi­vun, mut­ta jät­tä­vät muut sivut tut­ki­mat­ta. Syy­tä nopeal­le pois­tu­mi­sel­le kan­nat­taa kai­vaa, vaik­ka Bounce rate ei yksi­nään ker­ro koko totuutta.

Väli­tön­tä pois­tu­mis­pro­sent­tia voi seu­ra­ta hel­pos­ti Google Ana­ly­tics -työ­ka­lul­la. Seu­ran­ta kui­ten­kin edel­lyt­tää sen, että jokai­sel­le sivus­ton sivul­le on asen­net­tu seu­ran­ta­koo­di, jos­ta Google kerää Ana­ly­tic­sis­sa esit­tä­män­sä tie­don. Tar­vit­set­ko apua asen­ta­mi­sen kans­sa? Kubla aut­taa ilomielin!

Mistä Bounce rate kertoo?

Bounce rate ker­too sii­tä, kuin­ka kävi­jät selaa­vat sivus­toa­si: pois­tu­vat­ko he suo­raan käy­ty­ään läpi esi­mer­kik­si etusi­vun vai klik­kaa­vat­ko he tien­sä seu­raa­val­le sivulle?

Kor­kea Bounce rate on monil­le merk­ki sii­tä, että kävi­jät eivät löy­dä etsi­mään­sä. Toki se voi tar­koit­taa sitä­kin, mut­ta kor­keas­ta luke­mas­ta ei ole syy­tä masen­tua samal­ta istu­mal­ta. Kun Bounce rate pomp­paa kor­keal­le, kan­nat­taa sel­vit­tää mik­si kävi­jät pois­tu­vat sivus­tol­ta nopeas­ti. Syy­nä voi olla se, että sivu on vai­kea käyt­tää mobii­li­lait­teel­la tai sit­ten tie­to yksin­ker­tai­ses­ti vain löy­tyy helposti.

Jos koko sivus­tol­la­si on 10 000 käyn­tiä, jois­ta 3 000 bouns­saa pois ensim­mäi­sen sivun jäl­keen, on sivus­to­si Bounce rate 30 %. Jokin sivus­tol­la­si mät­tää, mikä­li Bounce rate ylit­tää 50 % tai alit­taa 20 %. Bounce rate kas­vaa muun muas­sa kävi­jän pai­naes­sa takai­sin -nap­pia, kir­joit­taes­sa uuden osoit­teen selai­men osoi­teik­ku­naan tai sul­kies­sa välilehden.

Pyy­dä apua Kublalta!

Tavoitteena matala Bounce rate – 5 vinkkiä

Esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan on syy­tä ottaa täh­täi­meen mata­la Bounce rate, kun taas vaik­ka­pa brän­di­si­vu saa lii­del­lä kor­keam­mal­la. Nor­maa­lis­ti Bounce rate pyö­rii välil­lä 26-70 % – jos saat verk­ko­kaup­pi­aa­na luvun jämäh­tä­mään välil­le 26-40 %, ansait­set tapu­tuk­sen olka­pääl­le. Hie­noa työ­tä, jat­ka samaan mal­liin! Mikä­li kui­ten­kin vie­lä kie­put kor­keam­mis­sa luke­mis­sa, lue seu­raa­vat vin­kit läpi aja­tuk­sen kans­sa. Kubla on koon­nut vii­si nik­siä sinul­le, kun tavoit­tee­na­si on mata­lam­pi Bounce rate.

1. Pidä sisältö kiinnostavana, ja bounce rate laskee

Kun sisäl­tö on kiin­nos­ta­vaa jo etusi­vul­la, saa se kävi­jän ohjau­tu­maan myös mui­den sivu­jen pariin. Puhut­te­le­va otsi­koin­ti, kat­seen van­git­se­vat kuvat ja help­po­lu­kui­nen teks­ti pitää kävi­jän sisäl­lön kim­pus­sa pidem­pään. Jos sivus­ton visu­aa­li­nen ilme on suo­ras­taan kar­mai­se­va, teks­teis­tä huo­kuu epä­sel­vyys ja kuvat latau­tu­vat lait­to­man hitaas­ti, on sivus­ton Bounce rate taa­tus­ti pää­tä­hui­maa­van korkea.

2. Huomioi mobiilikäyttäjät

Tänä päi­vä­nä sivus­ton mobii­liop­ti­moin­ti on yksi tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä. Kun suu­rin osa kulut­ta­jis­ta tekee hakun­sa mie­len­kiin­toi­ses­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta puhe­li­mel­la, täy­tyy verk­ko­si­vus­ton vas­ta­ta tähän kas­va­vaan tar­pee­seen, eli olla res­pon­sii­vi­nen. Jos mobii­li­lai­tet­ta käy­tet­täes­sä sivus­ton kuvis­ta rajau­tuu puo­let pois, teks­tiä ei näe lukea ja pai­nik­kei­siin ei osu yrit­tä­mäl­lä­kään, voit vaan kuvi­tel­la, kuin­ka moni näis­tä mobii­li­käyt­tä­jis­tä jää tut­ki­maan sivus­ton sisäl­töä – ei var­mas­ti yksikään.

3. Kun ohjaat kävijöitä toimintaan, bounce rate laskee

Löy­tyy­hän verk­ko­si­vus­tol­ta­si sel­keät CTA:t? CTA eli auki avat­tu­na Call To Action on keho­te, joka ohjaa kävi­jää toi­mi­maan. Halut­tu toi­min­ta voi olla esi­mer­kik­si tuot­teen siir­tä­mi­nen ostos­ko­riin, seu­raa­val­le sivul­le siir­ty­mi­nen tai yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jättäminen.

Jos sivus­tol­ta­si uupuu kehot­teet, ei kävi­jä vält­tä­mät­tä tee mitään. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät kulu­ta aikaan­sa pyö­rien sivus­tol­la­si etsien puhe­lin­nu­me­roa­si, vaan hei­dät täy­tyy sel­keäs­ti ohja­ta sen luo. Mikä­li kävi­jän tavoi­te on ainoas­taan löy­tää puhe­lin­nu­me­ro­si, voi hän mah­dol­li­ses­ti kli­ka­ta itsen­sä suo­raan Googles­ta yhteys­tie­to­si­vul­le, jol­loin Bounce rate on kor­keam­pi. Täs­sä tapauk­ses­sa kor­kea Bounce rate ei tar­koi­ta kök­köä sisäl­töä vaan sitä, että kävi­jän etsi­mä tie­to oli käden ulottuvilla.

4. Tee sivuistasi nopeat

Tie­dät tasan itse­kin sen, että hitaas­ti latau­tu­vat sivut saa­vat klik­kaa­maan muu­al­le. Jos sivun latau­tu­mi­seen menee puo­li päi­vää ja kuvien latau­tu­mi­seen toi­nen puo­li päi­vää, on Bounce rate takuu­var­mas­ti kor­kea – kävi­jät kun eivät jak­sa odot­taa hidas­ta sivus­toa sekun­tia­kaan. Eikä hei­dän tar­vit­se­kaan, sil­lä nopeas­ti latau­tu­via sivus­to­ja löy­tyy muil­ta pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta. Sivus­ton hidas latau­tu­mi­nen vie siis asiak­kaa­si ja Bounce raten pomp­paa­maan pilviin.

5. Tarkista meta-tiedot

Meta-tie­dot koos­tu­vat otsak­kees­ta, kuvauk­ses­ta sekä avain­sa­nois­ta. Näis­tä kävi­jöil­le näky­vä otsa­ke ja kuvaus kan­nat­taa mää­ri­tel­lä tar­kas­ti, kun taas avain­sa­nat ovat huo­mat­ta­vas­ti vähem­mäs­sä arvos­sa. Jot­ta Bounce rate pysyy mata­la­na, on meta-tie­to­jen syy­tä nou­dat­taa sivus­ton aihet­ta: jos sivus­to­si käsit­te­lee koi­ran hoi­toa, mut­ta meta-tie­dot puhu­vat vir­heel­li­ses­ti kis­san hoi­dos­ta, nousee Bounce rate tie­tys­ti kor­kei­siin luke­miin. Kävi­jät eivät saa sivus­tol­ta­si sitä, mitä tuli­vat siel­tä hake­maan ja teke­vät saman tien U-kään­nök­sen nos­taen Bounce ratea.

Kubla virittää verkkosivusi huippukuntoon!

Bounce rate on yksi verk­ko­si­vun tai -kau­pan toi­mi­vuu­des­ta ker­to­va teki­jä, joka vai­kut­taa myös näky­vyy­teen haku­tu­lok­sis­sa. Mikä­li luke­mat ovat huo­nos­sa jamas­sa, kut­su Kubla apuun. Soi­ta meil­le myös sil­loin, kun et tie­dä mis­tä luvut löy­ty­vät tai miten nii­tä kan­nat­taa tul­ki­ta. Kubla virit­tää verk­ko­si­vusi huip­pu­kun­toon – pian Bounce rate on luku, jota ihastella.

Ota yhteyt­tä!
Sivuston bounce rate
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy