Mitä AB testaus on? Kolme faktaa ja kolme yleisintä virhettä 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Mitä AB tes­taus on? Kol­me fak­taa ja kol­me ylei­sin­tä virhettä

Jos haluat saa­da kas­sa­vir­ta­si kilah­te­le­maan, ota käyt­töön AB tes­taus. Tes­tauk­ses­ta saat sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei – sinun ei tar­vit­se arvuu­tel­la, mis­tä asiak­kaa­si pitä­vät ja mil­lai­set ele­men­tit esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­la­si saa­vat hei­dät osta­maan. Ilman vaih­toeh­to­jen tes­taa­mis­ta toi­mit sum­man­mu­ti­kas­sa kir­joit­taen sel­lais­ta sisäl­töä verk­ko­si­vuil­le­si, joka ei todel­li­suu­des­sa toi­mi tai vali­ten Face­book-mai­nok­seen koh­de­ryh­mä­si sil­mis­sä var­sin epä­kiin­nos­ta­van kuvan.

AB testaus tarkoittaa vaihtoehtojen testaamista

Nimen­sä mukai­ses­ti A/B tes­taus tar­koit­taa vaih­toeh­to­jen tes­taa­mis­ta. Näi­tä vaih­toeh­to­ja näy­te­tään esi­mer­kik­si verk­ko­si­vu­kä­vi­jöil­le tai mai­nok­sen koh­de­ryh­mäl­le, jon­ka jäl­keen hei­dän käyt­täy­ty­mi­sen­sä perus­teel­la teh­dään pää­tök­siä sii­tä, toi­mii­ko parem­min vaih­toeh­to A vai vaih­toeh­to B.

Käy­tän­nös­sä AB tes­taus teh­dään työ­ka­lul­la kuten Google Opti­mize. Oli­pa tes­tat­ta­va­na sit­ten verk­ko­si­vus­to, Face­book-mai­nos tai uutis­kir­je, kan­nat­taa miet­tiä tar­koin mitä halu­taan tes­ta­ta. Tes­tat­ta­va ele­ment­ti voi olla esi­mer­kik­si pai­ni­ke sekä sen sijoit­te­lu ja väri, otsik­ko, lei­pä­teks­ti tai kuva.

AB tes­taus ker­too arvo­kas­ta tie­toa asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Klik­kaa­vat­ko asiak­kaat enem­män mus­taa vai sinis­tä pai­ni­ket­ta? Onko bounce rate suu­rem­pi las­keu­tu­mis­si­vun kuvan olles­sa kis­sa kuin sen olles­sa koi­ra? Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan AB -tes­taus antaa käsi­tyk­sen asiak­kai­den miel­ty­myk­sis­tä ja ostokäyttäytymisestä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

AB testaus ei ole rakettitiedettä

Vii­mein­kin työ­ka­lu, joka hel­pot­taa rat­kai­su­jen teke­mis­tä ja on vie­lä kai­ken kuk­ku­rak­si help­po käyt­tää! Voit ver­tail­la kes­ke­nään mai­nos­ka­na­vien tehok­kuut­ta – tuo­ko rahaa tehok­kaam­min taloon Face­book vai Google? Yksin­ker­tai­sim­mil­laan AB tes­taus on verk­ko­si­vuil­ta tai uutis­kir­jees­tä löy­ty­vän Osta-pai­nik­keen värin ja sijoit­te­lun muu­tos, jota tes­ta­taan kah­te­na eri­lai­se­na ver­sio­na samal­le ylei­söl­le. Vaih­toeh­to A voi olla teho­kas mus­ta pai­ni­ke val­koi­sel­la teks­til­lä sijoi­tet­tu­na ylä­lai­taan, kun taas vaih­toeh­to B voi hur­ma­ta ylei­sön hai­lan sini­sel­lä väril­lään kera val­koi­sen teks­tin, sijoi­tet­tu­na täl­lä ker­taa alalaitaan.

AB-testaus on tilastotiedettä

AB tes­taus ei ole raket­ti­tie­det­tä, mut­ta tilas­to­tie­det­tä kyl­lä­kin. Tulok­sia on osat­ta­va tul­ki­ta, jot­ta tes­tauk­ses­ta on hyö­tyä. Tes­tin tek­ni­nen raken­ta­mi­nen sujuu usein kivut­to­mas­ti, kun taas tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen voi todel­la tuot­taa pään­vai­vaa. Tulok­sia on tur­ha tul­ki­ta toi­veik­kaas­ti ja vali­ta vaih­toeh­dos­ta A voit­ta­ja, vaik­ka ero vaih­toeh­don B toi­mi­vuu­teen on häi­ly­vän pieni.

AB tes­taus on kui­ten­kin hel­pos­ti mitat­ta­vis­sa – täy­tyy vain tie­tää, mitä tekee.

A/B testaus on helposti mitattavissa

AB tes­taus on hel­pos­ti mitat­ta­vis­sa. Mit­ta­rik­si kan­nat­taa vali­ta usean sijaan yksi: mitat­ta­va tulos voi olla esi­mer­kik­si osto tai yhtey­den­ot­to, ei molem­mat. Kun yksi aktii­vi­ses­ti seu­rat­ta­va mit­ta­ri on mää­ri­tet­ty, tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen muo­dos­tuu huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­mak­si askareeksi.

Mai­non­taa teh­des­sä suo­raa kaup­paa näp­pä­räm­pi mit­ta­ri voi olla suo­sio tai lii­ken­ne. Täl­löin mit­ta­ri­na käy­te­tään sitä, mikä mai­nos on koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa suo­si­tuin, tai mikä mai­nok­sis­ta saa eni­ten aikaan lii­ken­net­tä. AB tes­taus mit­taa siis mai­nok­sen tai esi­mer­kik­si las­keu­tu­mis­si­vun tehok­kuut­ta ja aut­taa teke­mään rat­kai­su­ja perus­tuen asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­seen sen sijaan, että rat­kai­sut teh­täi­siin puh­taas­ti arva­ten tai paras­ta tulos­ta toi­voen. Kun data ohjaa pää­tök­siä, syn­tyy usein lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta hyviä sellaisia.

3 x yleisintä A/B testausvirhettä

Vir­heis­tä oppii, mut­ta osan niis­tä voi myös ove­las­ti kier­tää. Kubla on koon­nut kol­me ylei­sin­tä vir­het­tä, joi­hin ensim­mäi­siä tes­tauk­sia teh­des­sä hel­pos­ti sortuu.

1. Liian pieni kohderyhmä

Tes­tat­ta­van koh­de­ryh­män ei tar­vit­se olla tuhat­päi­nen, vaan sopi­va. Jos tes­tat­ta­va jouk­ko jää lii­an pie­nek­si, voi tiet­tyyn jouk­koon sat­tua enem­män ihmi­siä, joil­la osto­housut ovat jo val­miik­si jalas­sa. Täl­löin tes­tauk­sen tulos vää­ris­tyy, ja sen poh­jal­ta teh­dään vää­riä rat­kai­su­ja. Tes­tat­ta­van koh­de­ryh­män tulee siis olla tasai­nen, satun­nai­nen ja ennen kaik­kea sopi­van kokoi­nen ryhmä.

2. Liian pieni muutos

Jos vaih­toeh­don A ja B väli­nen muu­tos on niin pie­ni, ettei sitä pal­jaal­la sil­mäl­lä edes ero­ta, tulok­siin ei kan­na­ta luot­taa. Muu­tok­sen on syy­tä olla sel­keä ja hel­pos­ti havait­ta­vis­sa, jot­ta tes­tauk­sen poh­jal­ta voi­daan teh­dä pää­tök­siä. AB tes­taus lii­an pie­nel­lä muu­tok­sel­la voi saa­da aikaan sen, että toi­sen vaih­toeh­don menes­tys on täy­sin muun asian aikaan­saan­nos­ta kuin itse muutoksen.

3. AB testaus tehdään eri aikaan

Vaih­toeh­to A tulee aina tes­ta­ta samaan aikaan kuin vaih­toeh­to B. Jos AB-tes­taus teh­dään eri aikaan, voi toi­sen vaih­toeh­don tulok­seen vai­kut­taa esi­mer­kik­si vii­kon­päi­vä tai sää. Tes­taus kan­nat­taa siis aina teh­dä samaan aikaan, jot­ta tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen on järkevää.

Onnistunut AB testaus ammattilaisen johdolla

Kubla on mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­sen ja näin ollen myös A/B tes­tauk­sen ammat­ti­lai­nen. Jos et tes­taa eri vaih­toeh­to­ja, jäät jäl­keen kehi­tyk­ses­sä. AB tes­taus on tär­keäs­sä ase­mas­sa lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­sa – ymmär­rät vii­meis­tään­kin sil­loin, kun näet tes­tauk­sen tulok­set omin sil­min! Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä jo tänään!

AB testing
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy