Mitä AB testaus on? Kolme faktaa ja kolme yleisintä virhettä 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Mitä AB tes­taus on? Kol­me fak­taa ja kol­me ylei­sin­tä virhettä

Jos haluat saa­da kas­sa­vir­ta­si kilah­te­le­maan, ota käyt­töön AB tes­taus. Tes­tauk­ses­ta saat sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei – sinun ei tar­vit­se arvuu­tel­la, mis­tä asiak­kaa­si pitä­vät ja mil­lai­set ele­men­tit esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­la­si saa­vat hei­dät osta­maan. Ilman vaih­toeh­to­jen tes­taa­mis­ta toi­mit sum­man­mu­ti­kas­sa kir­joit­taen sel­lais­ta sisäl­töä verk­ko­si­vuil­le­si, joka ei todel­li­suu­des­sa toi­mi tai vali­ten Face­book-mai­nok­seen koh­de­ryh­mä­si sil­mis­sä var­sin epä­kiin­nos­ta­van kuvan.

AB testaus tarkoittaa vaihtoehtojen testaamista

Nimen­sä mukai­ses­ti A/B tes­taus tar­koit­taa vaih­toeh­to­jen tes­taa­mis­ta. Näi­tä vaih­toeh­to­ja näy­te­tään esi­mer­kik­si verk­ko­si­vu­kä­vi­jöil­le tai mai­nok­sen koh­de­ryh­mäl­le, jon­ka jäl­keen hei­dän käyt­täy­ty­mi­sen­sä perus­teel­la teh­dään pää­tök­siä sii­tä, toi­mii­ko parem­min vaih­toeh­to A vai vaih­toeh­to B.

Käy­tän­nös­sä AB tes­taus teh­dään työ­ka­lul­la kuten Google Opti­mize. Oli­pa tes­tat­ta­va­na sit­ten verk­ko­si­vus­to, Face­book-mai­nos tai uutis­kir­je, kan­nat­taa miet­tiä tar­koin mitä halu­taan tes­ta­ta. Tes­tat­ta­va ele­ment­ti voi olla esi­mer­kik­si pai­ni­ke sekä sen sijoit­te­lu ja väri, otsik­ko, lei­pä­teks­ti tai kuva.

AB tes­taus ker­too arvo­kas­ta tie­toa asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Klik­kaa­vat­ko asiak­kaat enem­män mus­taa vai sinis­tä pai­ni­ket­ta? Onko bounce rate suu­rem­pi las­keu­tu­mis­si­vun kuvan olles­sa kis­sa kuin sen olles­sa koi­ra? Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan AB -tes­taus antaa käsi­tyk­sen asiak­kai­den miel­ty­myk­sis­tä ja ostokäyttäytymisestä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

AB testaus ei ole rakettitiedettä

Vii­mein­kin työ­ka­lu, joka hel­pot­taa rat­kai­su­jen teke­mis­tä ja on vie­lä kai­ken kuk­ku­rak­si help­po käyt­tää! Voit ver­tail­la kes­ke­nään mai­nos­ka­na­vien tehok­kuut­ta – tuo­ko rahaa tehok­kaam­min taloon Face­book vai Google? Yksin­ker­tai­sim­mil­laan AB tes­taus on verk­ko­si­vuil­ta tai uutis­kir­jees­tä löy­ty­vän Osta-pai­nik­keen värin ja sijoit­te­lun muu­tos, jota tes­ta­taan kah­te­na eri­lai­se­na ver­sio­na samal­le ylei­söl­le. Vaih­toeh­to A voi olla teho­kas mus­ta pai­ni­ke val­koi­sel­la teks­til­lä sijoi­tet­tu­na ylä­lai­taan, kun taas vaih­toeh­to B voi hur­ma­ta ylei­sön hai­lan sini­sel­lä väril­lään kera val­koi­sen teks­tin, sijoi­tet­tu­na täl­lä ker­taa alalaitaan.

AB-testaus on tilastotiedettä

AB tes­taus ei ole raket­ti­tie­det­tä, mut­ta tilas­to­tie­det­tä kyl­lä­kin. Tulok­sia on osat­ta­va tul­ki­ta, jot­ta tes­tauk­ses­ta on hyö­tyä. Tes­tin tek­ni­nen raken­ta­mi­nen sujuu usein kivut­to­mas­ti, kun taas tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen voi todel­la tuot­taa pään­vai­vaa. Tulok­sia on tur­ha tul­ki­ta toi­veik­kaas­ti ja vali­ta vaih­toeh­dos­ta A voit­ta­ja, vaik­ka ero vaih­toeh­don B toi­mi­vuu­teen on häi­ly­vän pieni.

AB tes­taus on kui­ten­kin hel­pos­ti mitat­ta­vis­sa – täy­tyy vain tie­tää, mitä tekee.

A/B testaus on helposti mitattavissa

AB tes­taus on hel­pos­ti mitat­ta­vis­sa. Mit­ta­rik­si kan­nat­taa vali­ta usean sijaan yksi: mitat­ta­va tulos voi olla esi­mer­kik­si osto tai yhtey­den­ot­to, ei molem­mat. Kun yksi aktii­vi­ses­ti seu­rat­ta­va mit­ta­ri on mää­ri­tet­ty, tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen muo­dos­tuu huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­mak­si askareeksi.

Mai­non­taa teh­des­sä suo­raa kaup­paa näp­pä­räm­pi mit­ta­ri voi olla suo­sio tai lii­ken­ne. Täl­löin mit­ta­ri­na käy­te­tään sitä, mikä mai­nos on koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa suo­si­tuin, tai mikä mai­nok­sis­ta saa eni­ten aikaan lii­ken­net­tä. AB tes­taus mit­taa siis mai­nok­sen tai esi­mer­kik­si las­keu­tu­mis­si­vun tehok­kuut­ta ja aut­taa teke­mään rat­kai­su­ja perus­tuen asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­seen sen sijaan, että rat­kai­sut teh­täi­siin puh­taas­ti arva­ten tai paras­ta tulos­ta toi­voen. Kun data ohjaa pää­tök­siä, syn­tyy usein lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta hyviä sellaisia.

3 x yleisintä A/B testausvirhettä

Vir­heis­tä oppii, mut­ta osan niis­tä voi myös ove­las­ti kier­tää. Kubla on koon­nut kol­me ylei­sin­tä vir­het­tä, joi­hin ensim­mäi­siä tes­tauk­sia teh­des­sä hel­pos­ti sortuu.

1. Liian pieni kohderyhmä

Tes­tat­ta­van koh­de­ryh­män ei tar­vit­se olla tuhat­päi­nen, vaan sopi­va. Jos tes­tat­ta­va jouk­ko jää lii­an pie­nek­si, voi tiet­tyyn jouk­koon sat­tua enem­män ihmi­siä, joil­la osto­housut ovat jo val­miik­si jalas­sa. Täl­löin tes­tauk­sen tulos vää­ris­tyy, ja sen poh­jal­ta teh­dään vää­riä rat­kai­su­ja. Tes­tat­ta­van koh­de­ryh­män tulee siis olla tasai­nen, satun­nai­nen ja ennen kaik­kea sopi­van kokoi­nen ryhmä.

2. Liian pieni muutos

Jos vaih­toeh­don A ja B väli­nen muu­tos on niin pie­ni, ettei sitä pal­jaal­la sil­mäl­lä edes ero­ta, tulok­siin ei kan­na­ta luot­taa. Muu­tok­sen on syy­tä olla sel­keä ja hel­pos­ti havait­ta­vis­sa, jot­ta tes­tauk­sen poh­jal­ta voi­daan teh­dä pää­tök­siä. AB tes­taus lii­an pie­nel­lä muu­tok­sel­la voi saa­da aikaan sen, että toi­sen vaih­toeh­don menes­tys on täy­sin muun asian aikaan­saan­nos­ta kuin itse muutoksen.

3. AB testaus tehdään eri aikaan

Vaih­toeh­to A tulee aina tes­ta­ta samaan aikaan kuin vaih­toeh­to B. Jos AB-tes­taus teh­dään eri aikaan, voi toi­sen vaih­toeh­don tulok­seen vai­kut­taa esi­mer­kik­si vii­kon­päi­vä tai sää. Tes­taus kan­nat­taa siis aina teh­dä samaan aikaan, jot­ta tulos­ten ana­ly­soi­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen on järkevää.

Onnistunut AB testaus ammattilaisen johdolla

Kubla on mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­sen ja näin ollen myös A/B tes­tauk­sen ammat­ti­lai­nen. Jos et tes­taa eri vaih­toeh­to­ja, jäät jäl­keen kehi­tyk­ses­sä. AB tes­taus on tär­keäs­sä ase­mas­sa lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­sa – ymmär­rät vii­meis­tään­kin sil­loin, kun näet tes­tauk­sen tulok­set omin sil­min! Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä jo tänään!

AB testing
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi