Mitä on konversio-optimointi PK-yrityksen markkinoinnissa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ PK-yri­tyk­sen konversio-optimointi

Olet­han aset­ta­nut verk­ko­pal­ve­lul­le­si tai mai­nok­sel­le­si jon­kin tavoit­teen, jon­ka haluat kävi­jän toteut­ta­van? Mikä­li tavoi­tet­ta ei vie­lä ole, on sel­lai­nen aika aset­taa. Tavoi­te voi olla esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen, tuot­teen osta­mi­nen tai simp­pe­li lin­kin klik­kaus. Tätä on kon­ver­sio-opti­moin­ti PK-yri­tyk­sen markkinoinnissa.

Kon­ver­sio-opti­moin­nin (CRO, Con­ver­sion Rate Opti­miza­tion) tar­koi­tuk­se­na on teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­ta tai -kau­pas­ta mah­dol­li­sim­man tuot­ta­va, jot­ta samal­la asia­kas­mää­räl­lä vaik­ka­pa verk­ko­kaup­pa tuot­taa enem­män myyn­tiä. Kysees­sä on yksi par­haim­mis­ta työ­ka­luis­ta verk­ko­pal­ve­lun sekä mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja sen myö­tä yri­tyk­sen myyn­nin kas­vat­ta­mi­seen. Luet­tua­si tämän blo­giar­tik­ke­lin tah­dot into­pin­keä­nä pääs­tä teke­mään kon­ver­sio-opti­moin­tia, usko pois! Kubla ker­too sinul­le seu­raa­vak­si opti­moin­nin aakkoset. 

Verkkopalvelun konversio-optimointi

Kon­ver­sio-opti­moin­ti käsit­tee­nä saat­taa aue­ta parem­min, kun tie­dät, mitä kon­ver­siol­la yli­pää­tään tar­koi­te­taan. Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kik­si osto yri­tyk­sen verk­ko­kau­pas­sa tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähe­tys verk­ko­si­vuil­la. Tätä toi­vot­tua toi­min­taa halu­taan paran­taa eli opti­moi­da. Näin syn­tyy kon­ver­sio-opti­moin­ti, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on teh­dä yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­ta tai -kau­pas­ta jat­ku­vas­ti parem­pi paik­ka toteut­taa kysei­nen halut­tu toiminta. 

Kon­ver­sio­ta opti­moi­mal­la pyri­tään kas­vat­ta­maan kon­ver­sio­pro­sent­tia (Con­ver­sion Rate). Vaik­ka asia­kas­mää­rä ja kes­kios­tos pysyi­si­vät sama­na kon­ver­sio­pro­sen­tin kui­ten­kin kas­vaes­sa, on opti­moin­nis­sa usein onnis­tut­tu. Kor­kean kon­ver­sio­pro­sen­tin tavoit­te­le­mi­nen on jär­ke­vää ainoas­taan sil­loin, kun tuo­te on hin­noi­tel­tu kului­hin näh­den sopi­val­le tasolle. 

Ote­taan esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­pa, jon­ka kon­ver­sio­pro­sent­ti on jumit­tu­nut ykkö­seen. Tuot­toa tulee tuhan­nes­ta asiak­kaas­ta 500 €. Mikä­li kon­ver­sio-opti­moin­ti teh­dään oikein, voi­daan täs­tä samal­la kes­kios­tos­sum­mal­la osta­vas­ta asia­kas­jou­kos­ta saa­da jopa 5000 € tuot­to – kon­ver­sio­pro­sent­ti täy­tyy hina­ta kon­ver­sio-opti­moin­nil­la ylös noin kym­me­neen pro­sent­tiin. Kun verk­ko­kau­pas­ta teh­dään asiak­kail­le miel­lyt­tä­väm­pi ja hou­kut­te­le­vam­pi, on sil­lä mah­dol­lis­ta teh­dä enem­män rahaa.

Mainoksen konversio-optimointi

Heti alkuun on syy­tä miet­tiä, mikä on mai­non­nan tavoi­te. Kuten verk­ko­pal­ve­lun kon­ver­sio-opti­moin­nis­sa, voi­daan myös mai­non­nan kon­ver­siok­si las­kea esi­mer­kik­si mai­nok­sen pai­nik­keen klik­kaus, tuot­teen osto verk­ko­kau­pas­ta tai yhtey­den­ot­to. Kon­ver­siot ovat mää­ri­tel­ty­jä tulok­sia, jot­ka voi­daan ottaa tavoit­teek­si muun muas­sa Google Ads -kam­pan­jaa tehdessä. 

Kysei­sel­lä main­osa­lus­tal­la teh­dyn mai­nok­sen tulok­sia on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta Googlen oman kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la. Kun tulos­ten mää­rä suh­tees­sa kävi­jöi­hin on tie­dos­sa, pys­ty­tään main­osa­lus­tal­ta tar­kas­te­le­maan kon­ver­sio­pro­sent­tia. Kon­ver­sio-opti­moin­ti aut­taa erot­ta­maan toi­mi­vat, kon­ver­sioi­ta aikaan­saa­vat mai­nok­set huo­nom­mis­ta mai­nok­sis­ta, joi­ta opti­moin­nin avul­la voi­daan myös kehit­tää eri­tyi­sen hyvin toi­mi­vis­ta mai­nok­sis­ta mal­lia ottamalla. 

Konversio-optimointi käytännössä

Nyt tie­dät, että kon­ver­sio-opti­moin­ti on rai­van­nut syys­tä­kin tien­sä kaik­kien huu­lil­le. Mit­kä ovat aske­leet, jot­ka vie­vät toden­nä­köi­sim­min peril­le kui­vin jaloin? Pyy­dä Kubla roh­keas­ti apuun, mikä­li tun­nut eksy­vän kui­val­ta polul­ta mutai­sel­le maal­le. Tätä kon­ver­sio-opti­moin­ti on käytännössä:

1. Web-analytiikka

Kon­ver­sio-opti­moin­nil­la verk­ko­pal­ve­lus­ta pyri­tään teke­mään paras mah­dol­li­nen. Verk­ko­si­vu tai -kaup­pa suun­ni­tel­laan alus­ta alkaen tavoi­tet­ta sil­mäl­lä pitäen sel­lai­sek­si, että se hou­kut­te­lee asiak­kaan teke­mään halu­tun toi­min­non. Verk­ko­si­vul­le mää­ri­tel­lään myös tär­keät ja toi­mi­vat avain­sa­nat, jot­ta sivu löy­tyy hyvin. Sivuil­le kan­nat­taa sijoit­taa kiin­nos­ta­via sisäl­tö­ele­ment­te­jä, kuten blo­giar­tik­ke­lei­ta, kuvia ja videoi­ta, joi­den tar­koi­tus on kas­vat­taa kon­ver­sio­pro­sent­tia. Sivuil­la on jär­ke­vää tuo­da esil­le myös refe­rens­se­jä aiem­mis­ta asia­kas­töis­tä tai asiak­kai­den palaut­tei­ta tuot­teis­ta, sil­lä ne kas­vat­ta­vat kävi­jän luot­ta­mus­ta. Luot­ta­mus on tär­keä askel sii­hen, että asia­kas tekee halu­tun toiminnon.

Web-ana­ly­tiik­kaa hyö­dyn­tä­mäl­lä saa­daan esiin sivus­ton ongel­ma­koh­dat ja huo­ma­taan muun muas­sa ne sivut, jot­ka kerää­vät lii­ken­net­tä eni­ten. Verk­ko­pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen on avai­na­se­mas­sa kon­ver­sio-opti­moin­tia teh­des­sä, eikä kehi­tys­työ onnis­tu ilman analytiikkaa.

2. A/B-testaus

Kon­ver­sio-opti­moin­ti on käy­tän­nös­sä myös verk­ko­pal­ve­lun tai mai­nok­sen tes­taa­mis­ta. A/B-tes­taus esi­mer­kik­si verk­ko­si­vul­la toi­mii siten, että kah­ta tai useam­paa muu­tos­ta kokeil­laan sivus­tol­la samaan aikaan. Näin saa­daan sel­vil­le, tuo­vat­ko muu­tok­set sivus­tol­le paran­nus­ta vai hei­ken­nys­tä. Mai­non­nan A/B-tes­tauk­sel­la onnis­tuu esi­mer­kik­si Face­book-mai­nok­sen eri sijoit­te­lu­paik­ko­jen vai­ku­tuk­sen kokei­le­mi­nen. Myös vaik­ka­pa kuvaa, otsik­koa tai toi­min­to­kut­sua voi­daan tes­ta­ta tehokkaasti.

Mai­nok­sen toi­mi­vuut­ta tes­ta­tes­sa kan­nat­taa tes­tat­ta­viin mai­nok­siin teh­dä vain yksi muu­tos. Muu­tok­sen ei tar­vit­se olla radi­kaa­li, vaan se voi olla esi­mer­kik­si alen­nus­pro­sen­tin mai­nit­se­mi­nen mai­nok­sen otsi­kos­sa, tai “Lue lisää” -pai­nik­keen vaih­ta­mi­nen “Varaa nyt” -painikkeeseen. 

3. LIFT-analyysi

Kon­ver­sio-opti­moin­nin mal­lit aut­ta­vat teke­mään kehi­tyk­ses­tä sys­te­maat­tis­ta. Täl­lai­ses­ta mal­lis­ta toi­mi­va esi­merk­ki on Wider­Fun­ne­lin LIFT. Kysei­nen mal­li kes­kit­tyy sivus­ton kon­ver­sio­pro­sent­tiin vai­kut­ta­viin avain­te­ki­jöi­hin, joi­ta on kuusi. Teki­jät voi­daan jakaa kon­ver­sio­ta paran­ta­vik­si ja nii­tä hei­ken­tä­vik­si teki­jöik­si: esi­mer­kik­si uskot­ta­va arvo­lu­paus hou­kut­te­lee asiak­kaan osta­maan, kun taas las­keu­tu­mis­si­vul­ta löy­ty­vät yli­mää­räi­set lin­kit ja oleel­li­sen kan­nal­ta tur­hat, huo­mio­ta herät­tä­vät ele­men­tit ovat kon­ver­sio­ta hei­ken­tä­viä häiriötekijöitä. 

4. Asiakastutkimus

Vaik­ka itse oli­sit­kin sitä miel­tä, että yri­tyk­se­si verk­ko­kau­pan navi­gaa­tio on sel­keä, saat­taa asiak­kaa­si aja­tel­la toi­sin. Asia­kas­pa­laut­tei­ta kan­nat­taa kuun­nel­la kor­va tark­ka­na ja kysyä heil­tä roh­keas­ti mie­li­pi­det­tä esi­mer­kik­si verk­ko­pal­ve­lun käyt­tö­mu­ka­vuu­des­ta ja toi­mi­vuu­des­ta. Asia­kas­tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää asiak­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä ja saa­da sel­vil­le ne ongel­ma­koh­dat, joi­hin toi­vo­taan paran­nus­ta. Par­hai­ten asia­kas kui­ten­kin tun­tee itse itsen­sä – mikä­li hän sanoo, että osta­mis­ta hel­pot­tai­si­vat tar­kem­mat tuo­te­ka­te­go­riat verk­ko­kau­pas­sa, kan­nat­taa sitä todel­la harkita.

Konversio-optimointi on PK-yritykselle tärkeää

Pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten bud­jet­ti voi olla hyvin­kin rajal­li­nen. Ilman kon­ver­sio-opti­moin­tia mai­non­taan sekä toi­min­nan kehit­tä­mi­seen sijoi­te­tut eurot voi­vat täy­sin huo­maa­mat­ta koh­dis­tua sel­lai­siin asioi­hin, joi­hin rahan käyt­tä­mi­nen ei lop­pu­jen lopuk­si tuo toi­vot­tua tulos­ta. Esi­mer­kik­si huo­nol­la kuval­la teh­ty Face­book-mai­nos oli­si voi­tu estää ja rahat käyt­tää parem­min, mikä­li kon­ver­sio-opti­moin­tia oli­si teh­ty käy­tän­nös­sä A/B-tes­tauk­sen muo­dos­sa

Pie­nen yri­tyk­sen verk­ko­kaup­pa­lii­ken­ne saat­taa olla alkuun vähäis­tä, mut­ta kon­ver­sio-opti­moin­nin avul­la täs­tä vähäi­sem­mäs­tä­kin asia­kas­mää­räs­tä on mah­dol­lis­ta kerä­tä monin­ker­tai­ses­ti parem­pi tuot­to. Kon­ver­sioi­den opti­moin­nin tär­keys siis koros­tuu pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten kohdalla. 

Konversio-optimointi tekee tulosta silloin, kun tietää mitä tekee

Olet­ko val­mis opti­moi­maan? Hie­noa! Ota hal­tuun aina­kin web-ana­ly­tiik­ka ja muis­ta teh­dä asia­kas­tut­ki­muk­sia, joi­den avul­la opit tun­te­maan asiak­kaa­si ja kehit­tä­mään pal­ve­lua heil­le sopi­vak­si. Mikä­li tavoit­tee­na on yhä useam­man poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan hou­kut­te­le­mi­nen mak­sa­vak­si asiak­kaak­si, tekee oikein teh­ty kon­ver­sio-opti­moin­ti tulos­ta. Usein ammat­ti­lai­sen jee­sil­le on tar­vet­ta, sil­lä suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä kaik­ki tämä on aivan uut­ta. Älä aikai­le, vaan tar­tu luu­riin ja näpyt­te­le näy­töl­le nume­ro 029 3700 290 – Kubla on tääl­lä sinua varten!

Ota yhteyt­tä!
Konversio optimointi PK-yrityksen markkinoinnissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi