Konversio-optimointi 7 vinkkiä parempiin tuloksiin 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Kon­ver­sio-opti­moin­ti

Kon­ver­sio opti­moin­ti aut­taa yri­tys­tä­si saa­maan parem­pia tulok­sia ver­kos­sa samal­la kävi­jä­mää­räl­lä. Näin yri­tyk­se­si saa siis verk­ko­si­vuil­ta enem­män yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja, JOS kon­ver­sio-opti­moin­ti on osa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin teh­tä­viä. Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan voi­daan sanoa, että kon­ver­sioi­den opti­moin­ti on yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen käy­tet­tä­vyy­den parantamista.

Lue blo­gis­tam­me myös: Mik­si kon­ver­sio­ta mitataan?

Miten konversio-optimointi auttaa saamaan tuloksia?

Kon­ver­sio-opti­moin­nil­la pide­tään huo­li yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen käy­tet­tä­vyy­des­tä. Kun asia­kas löy­tää verk­ko­si­vuil­ta­si tar­vit­se­man­sa hel­pos­ti, niin yhä useam­pi asiak­kais­ta tulee otta­maan yhteyt­tä sivuiltasi.

Verkkosivujesi konversio-optimointi voi tarkoittaa esimerkiksi:

 • Sivus­ton A/B tes­taus­ta. Eli ohja­taan puo­let asiak­kais­ta toi­sel­le yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen väli­leh­del­le ja toi­nen puo­li­kas toi­sel­le koti­si­vu­je­si välilehdelle.
 • Ana­ly­tii­kan tark­kaa seu­ran­taa pois­tu­mis­pro­sent­tien osal­ta ja mikä­li pois­tu­mis­pro­sent­ti on kor­kea niin sivus­toa muo­ka­taan niin että asia­kas jää sivus­tol­le pidem­mäk­si aikaa.
 • Sisäl­tö­jen lisää­mis­tä sivustolle.
 • Toi­min­ta­ke­hot­tei­den lisää­mis­tä. Esi­mer­kik­si ”ota yhteyt­tä” nap­pu­loi­den lisää­mis­tä sivustolle.
 • Vali­kon muok­kaa­mis­ta hel­pom­min ymmärrettäväksi.
 • Las­keu­tu­mis­si­vu­jen jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä houkuttelevammiksi.
 • Pal­ve­lui­de­si tuo­te­ku­vaus­ten kehit­tä­mis­tä laa­jem­mik­si ja kuvien lisäämistä.
 • Otsi­koin­tien lisää­mis­tä sivus­tol­le tiheämmin
 • Värien käyt­tä­mis­tä, niin että sivus­to­si on hou­kut­te­le­vam­man näköinen.

Onko konversio-optimointi kallista?

Kon­ver­sio-opti­moin­ti ei ole kal­lis­ta, vaan käy­tän­nös­sä täy­sin ilmais­ta. Sinun ei siis tar­vit­se käyt­tää euroa­kaan media­bud­jet­tia Googleen tai sosi­aa­li­sen median kana­viin saa­dak­se­si enem­män kon­ver­sioi­ta. Opti­moin­ti tapah­tuu siis yri­tyk­se­si koti­si­vun sisäl­lä muok­kaa­mal­la verk­ko­si­vus­toa­si hou­kut­te­le­vam­mak­si käyttäjälleen.

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole omaa osaa­mis­ta kon­ver­sio-opti­moin­tiin, niin sinun on hyvä hank­kia kump­pa­ni opti­moi­maan sivus­toa­si vähin­tään vuo­sit­tain. Kon­ver­sio opti­moin­tia ei ole vält­tä­mä­tön­tä suo­rit­taa kuu­kausit­tain, mut­ta vähin­tään vuo­sit­tain on hyvä miet­tiä sivus­ton kehit­tä­mis­tä kon­ver­sioi­den näkö­kul­mas­ta tehok­kaam­mak­si. Näin saat sivus­tol­ta­si lisää yhtey­den­ot­to­ja ja kaik­ki digi­mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si eurot tule­vat ole­maan tuot­ta­vam­pia, kos­ka saat sijoit­ta­mil­la­si euroil­la lisää yhteydenottoja.

Digi­mark­ki­noin­tia teke­vät toi­mis­tot teke­vät ylei­sim­min kon­ver­sio-opti­moin­tia tun­ti­las­ku­tuk­sel­la ja esi­mer­kik­si kym­me­nen tun­nin opti­moin­ti­työ mak­saa kes­ki­mää­rin 1000 euroa.

Kublan suo­si­tus on laa­tia alus­sa sivus­ton kon­ver­sio-opti­moin­nin raport­ti, jos­ta käy ilmi opti­moi­ta­vat asiat sivus­tol­la. Näin voit teh­dä muu­tok­set sivus­tol­la­si itse, tai vali­ta riip­pu­mat­to­mas­ti toi­mis­ton teke­mään tar­vit­ta­via muu­tok­sia sivuil­le­si. Kon­ver­sio-opti­moin­nin rapor­tin laa­ti­mi­seen riit­tää asian­tun­ti­jal­ta yleen­sä noin vii­ti­sen tun­tia eli kus­tan­nuk­sen tuli­si olla noin 500 euroa, jol­la pää­set hyvin eteen­päin asian kanssa.

Kannattaako konversio-optimointi tehdä itse?

Kon­ver­sio-opti­moin­tia on mah­dol­lis­ta teh­dä itse, kos­ka kysees­sä on käy­tän­nön työ yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen muok­kauk­seen. Voit siis teh­dä työn itse mikä­li tai­to­si riit­tä­vät ana­ly­tii­kan poh­jal­ta joh­to­pää­tös­ten teke­mi­seen ja lopul­ta muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. Vaa­ti­vin työ on ylei­sim­min löy­tää asiat joi­ta haluat sivus­tol­la­si kor­jail­la. Sivus­ton muok­kauk­siin Suo­mes­ta­kin löy­tyy sato­ja yri­tyk­siä, joten voit rau­has­sa vali­ta kump­pa­nin muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen, kun­han ensin opet­te­let sel­vit­tä­mään mitä ylei­ses­ti­kin sivus­tol­la­si tuli­si korjailla.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Konversio-optimointi - 7 vinkkiä parempiin tuloksiin!

1. Muista käyttää analytiikkaa

Tee havain­to­ja ana­ly­tii­kan perus­teel­la. Älä siis arvai­le. Kon­ver­sio-opti­moin­ti perus­tuu aina dataan. Esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics on erit­täin hyvä ja ilmai­nen työkalu.

2. Lisää sivuillasi luottamusta yritykseesi

Nos­ta asian­tun­ti­juut­ta­si tuo­mal­la esiin esi­mer­kik­si ser­ti­fi­kaat­te­ja, ja/tai asian­tun­ti­joi­den kir­joit­ta­mia blogeja.

3. Pidä huolta ”valikkorakenteesta”

Sivus­tol­la siir­ty­mi­sen pitää olla sel­ke­ää ja sivus­ton käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man help­poa. Mikä­li asiak­kaa­si eksyy sivus­tol­la­si, niin hän toden­nä­köi­ses­ti myös pois­tuu sivuiltasi.

4. Lisää konversiopisteitä

Tämä tar­koit­taa lähin­nä mit­taa­mi­sen ja ana­ly­tii­kan hel­pot­tu­mis­ta. Lisää kon­ver­sioi­ta ei siis tar­koi­ta lisää kaup­paa. Lisää­mäl­lä kon­ver­sio­pis­tei­tä voit kui­ten­kin mita­ta parem­min asiak­kaan mat­kaa yri­tyk­se­si kotisivuilla.

5. Muista pitää huoli mobiilikäyttäjistä!

Kon­ver­sio opti­moin­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­pää myös mobii­lis­sa. Suu­rin osa inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä käyt­tä­vät jo mobii­li­lai­tet­ta surf­fai­luun­sa. Pidä siis huo­li, että kon­ver­sio-opti­moin­ti ottaa huo­mioon mobiilikäyttäjät!

6. Pidä kappaleet lyhyinä ja otsikot selkeinä

Tee teks­tis­tä hel­pos­ti luet­ta­vaa, sekä selat­ta­vaa. Tämä onnis­tuu par­haim­min lisää­mäl­lä otsi­koi­ta ja tii­viis­ti ja pitä­mäl­lä kap­pa­leet sopi­van lyhyinä.

7. Lisää kehotteita (CTA - call-to-action)

Kan­nus­ta asia­kas­ta teke­mään halua­ma­si kon­ver­sio. Pyy­dä otta­maan yhteyt­tä, tai tilaa­maan uutis­kir­je, tai lataa­maan pdf-ohjekirjasi.

Miten kannattaa edetä?

Digi­mark­ki­noin­ti­si on teho­ton­ta mikä­li et ole huo­mioi­nut kon­ver­sio-opti­moin­tia sivus­tol­la­si. Tar­kis­ta siis sivus­to­si ole­van toi­mia­laa­si näh­den tar­peek­si teho­kas ja apu­ja tähän löy­dät esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mil­tä. Kysy roh­keas­ti apua sivus­to­si ana­ly­soin­tiin ja voim­me käy­dä sivus­toa­si läpi mak­sut­to­mas­sa puhe­lin­kon­sul­taa­tios­sa. Ota yhteyt­tä nyt ja anna mei­dän auttaa!

Ota yhteyt­tä!
Konversio optimointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy