Kon­ver­sio tar­koit­taa jon­kun halu­tun toi­min­non tapah­tu­mis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Esi­mer­kik­si puhe­lin­soit­toa koti­si­vuil­ta­si. Eli asia­kas on tul­lut esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­li­mel­laan sivuil­le­si ja klik­kaa mat­ka­pu­he­li­mes­ta vaih­tee­si nume­roa ja tämä on yksi esi­merk­ki kon­ver­sios­ta. Kon­ver­sio siis ylei­sim­min mit­taa mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta yri­tyk­se­si kotisivuilla.

Miksi konversioita on tärkeää mitata yrityksesi sivuilla?

Ylei­sim­min kon­ver­siol­la tar­koi­te­taan jotain kau­pal­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa toi­men­pi­det­tä sivuil­la­si. Täs­tä syys­tä jokai­nen kon­ver­sio on tär­ke­ää mita­ta. Se on ainoa tapa saa­da mita­tuil­la tulok­sil­la lisää tulok­sia. Eli mit­taa­mal­la voit panos­taa mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si eurot tuot­ta­vim­piin kana­viin ja sik­si kon­ver­sio on jokai­sel­le yri­tyk­sel­le tär­keä ohjaa­va teki­jä markkinoinnissa.

Alla on esi­merk­ke­jä tär­keim­mis­tä konversioista:

 • Lomak­keen täyttäminen
 • Suo­ri­tet­tu osto verkkokaupassa
 • Vali­tun sivun kat­so­mi­nen, kuten yhteystiedot-sivu
 • Soit­ta­mi­nen sivus­ton puhe­lin­nu­me­roa klik­kaa­mal­la (ylei­sim­min siis mobii­li­käyt­tä­jä, mut­ta myös tie­to­ko­neel­la voi­daan soit­taa puhe­lin­nu­me­roa klikkaamalla)
 • Säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen link­kiä klik­kaa­mal­la sivuiltasi
 • Videon kat­so­mi­nen
 • Tuot­teen lait­ta­mi­nen ostos­ko­riin (verk­ko­kaup­pa)
 • Uutis­kir­jeen tilaaminen
 • Ajan­va­raus

Kon­ver­sio mää­ri­tel­lään erik­seen jokai­sel­le yri­tyk­sel­le sopi­vim­mal­la taval­la. Vain har­val­la yri­tyk­sel­lä on verk­ko­kaup­paa ja näin ollen tär­keim­piä mit­ta­rei­ta on ylei­sim­min yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet, säh­kö­pos­tien lähe­tyk­set ja puhe­lin­soi­tot. Ei siis hait­taa, vaik­ka et pää­se­kään suo­raan mit­taa­maan verk­ko­kau­pan tuot­ta­mia euroja. 

Miten konversioita mitataan?

Kon­ver­sio mita­taan Google Ana­ly­tic­sis­sa ja jokai­nen kon­ver­sio mää­ri­tel­lään erik­seen ana­ly­tiik­kaan. Mikä­li siis haluat seu­ra­ta lomak­keen lähet­tä­mi­siä, sekä sivu­je­si kaut­ta tul­lei­ta puhe­lin­soit­to­ja, niin yri­tyk­sel­lä­si on kak­si kon­ver­sio­ta mää­ri­tel­ty ana­ly­tiik­kaan. Voit lisä­tä näi­den kah­den lisäk­si esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen tilaa­mi­set ja videon kat­so­mi­set seu­ran­taan. Näin yri­tyk­sel­lä­si oli­si jo nel­jä kon­ver­sio­ta seurannassa.

Kon­ver­sio on siis mah­dol­lis­ta lait­taa Google Ana­ly­tic­sis­sa seu­ran­taan ja tämän osaa ylei­sim­min verk­ko­si­vu­je­si yllä­pi­tä­jä. Jokai­nen kon­ver­sio on muu­ta­man minuu­tin hom­ma lait­taa seu­ran­taan, eli älä jää odot­te­le­maan vaan mää­rit­te­le heti jokai­nen tär­keä kon­ver­sio sivuil­le­si seurantaan.

Suo­sit­te­len myös seu­raa­maan jokais­ta tapah­tu­nut­ta kon­ver­sio­ta kuu­kausit­tai­ses­ta rapor­tis­ta. Mikä­li et seu­raa mis­tä kana­vas­ta kon­ver­siot tule­vat, niin on vai­kea mää­ri­tel­lä mikä mark­ki­noin­nin kana­va on yri­tyk­sel­le­si tuot­ta­vin. Seu­raa siis tar­kas­ti ja kuu­kausit­tain mai­non­ta­si tehok­kuut­ta ja panos­ta tuot­ta­vim­piin kana­viin, niin mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si pysyy pienempänä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan pitää hyvä­nä kon­ver­sio­pro­sent­ti­na esi­mer­kik­si 1-3% kon­ver­sio­ta. On hyvä kui­ten­kin muis­taa vain har­val­la yri­tyk­sel­lä ole­van verk­ko­kaup­paa. Mikä­li esi­mer­kik­si teet yri­tys­ten välis­tä kaup­paa (b2b), niin hyvä­nä kon­ver­sio­pro­sent­ti­na voi­daan pitää alle yhden pro­sen­tin konversioprosentteja.

Tär­kein­tä on aina saa­da tuot­toa mark­ki­noin­nin panos­tuk­sil­la, mut­ta on tär­ke­ää muis­taa ettei jokais­ta yhtey­den­ot­toa voi­da mita­ta. Käy­tän­nös­sä vain verk­ko­kau­pal­la voi­daan suo­raan osoit­taa mark­ki­noin­nin suo­ra tuot­ta­vuus. Muis­sa tapauk­sis­sa on tär­keä pitää mark­ki­noin­nin pala­ve­reis­sa myös myyn­nin esi­mies­tä, tai myy­jää muka­na jol­loin saa­daan tie­toa myös suo­raan asia­kas­ra­ja­pin­nas­ta mark­ki­noin­nin toimivuudesta.

Miksi konversio on tärkeä mittari ja miten niitä voi saada lisää?

Käy­tän­nös­sä kon­ver­sioil­la mita­taan mark­ki­noin­ti­si suo­raa yhteyt­tä yri­tyk­sel­le­si tule­viin yhtey­den­ot­toi­hin ja niis­tä tule­viin kaup­poi­hin. On siis tär­ke­ää mita­ta kon­ver­sio­ta, kos­ka näin saat jat­ku­vas­ti parem­paa tulos­ta markkinoinnillasi.

Voit saa­da lisää kon­ver­sioi­ta niin perin­tei­sel­lä myy­jie­si teke­mäl­lä mark­ki­noin­ti- ja myyn­ti­työl­lä, kuin myös digi­taa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la. Näis­tä vaih­toeh­dois­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia on var­mas­ti hel­pom­pi ja edul­li­sem­pi skaa­la­ta tulos­ten valos­sa ilman pit­kää sitoutumista. 

Ylei­sim­piä ja nopeim­pia tapo­ja saa­da lisää kon­ver­sioi­ta ovat Google Ads-mai­non­ta ja sosi­aa­li­sen median mai­non­ta. Näi­den välil­lä on mel­ko nope­aa tar­kis­taa kum­pi sopii yri­tyk­sel­le­si parem­min ja Google Ads-mai­non­nan haku­mää­rät sinun toi­mia­la­si tuot­teil­la voi­daan tar­kis­taa esi­mer­kik­si Googlen omas­ta työ­ka­lus­ta. Näin voi­daan tar­kis­taa kuin­ka usein pal­ve­lui­ta­si etsi­tään kuu­kausit­tain ja kuin­ka pal­jon yhden asiak­kaan saa­mi­nen sivuil­le­si mak­saa. Yleen­sä yksi uusi asia­kas sivuil­le­si mak­saa välil­lä 1€ - 5€. Sosi­aa­li­sen median avul­la voit saa­da kävi­jöi­tä sivuil­le­si jopa muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä sen­til­lä ja Google Ads-mai­non­taan ver­rat­tu­na voit tavoit­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man osan asiak­kais­ta­si sosi­aa­li­sen median, kuten Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min ja Lin­ke­dI­nin avulla.

Lue lisää Google Ads-mai­non­nas­ta täältä.

Lue lisää some-mark­ki­noin­nis­ta täältä.

Ota yhteyt­tä!
Konversio
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy