Kon­ver­sio tar­koit­taa jon­kun halu­tun toi­min­non tapah­tu­mis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Esi­mer­kik­si puhe­lin­soit­toa koti­si­vuil­ta­si. Eli asia­kas on tul­lut esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­li­mel­laan sivuil­le­si ja klik­kaa mat­ka­pu­he­li­mes­ta vaih­tee­si nume­roa ja tämä on yksi esi­merk­ki kon­ver­sios­ta. Kon­ver­sio siis ylei­sim­min mit­taa mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta yri­tyk­se­si kotisivuilla.

Miksi konversioita on tärkeää mitata yrityksesi sivuilla?

Ylei­sim­min kon­ver­siol­la tar­koi­te­taan jotain kau­pal­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa toi­men­pi­det­tä sivuil­la­si. Täs­tä syys­tä jokai­nen kon­ver­sio on tär­ke­ää mita­ta. Se on ainoa tapa saa­da mita­tuil­la tulok­sil­la lisää tulok­sia. Eli mit­taa­mal­la voit panos­taa mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si eurot tuot­ta­vim­piin kana­viin ja sik­si kon­ver­sio on jokai­sel­le yri­tyk­sel­le tär­keä ohjaa­va teki­jä markkinoinnissa.

Alla on esi­merk­ke­jä tär­keim­mis­tä konversioista:

 • Lomak­keen täyttäminen
 • Suo­ri­tet­tu osto verkkokaupassa
 • Vali­tun sivun kat­so­mi­nen, kuten yhteystiedot-sivu
 • Soit­ta­mi­nen sivus­ton puhe­lin­nu­me­roa klik­kaa­mal­la (ylei­sim­min siis mobii­li­käyt­tä­jä, mut­ta myös tie­to­ko­neel­la voi­daan soit­taa puhe­lin­nu­me­roa klikkaamalla)
 • Säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen link­kiä klik­kaa­mal­la sivuiltasi
 • Videon kat­so­mi­nen
 • Tuot­teen lait­ta­mi­nen ostos­ko­riin (verk­ko­kaup­pa)
 • Uutis­kir­jeen tilaaminen
 • Ajan­va­raus

Kon­ver­sio mää­ri­tel­lään erik­seen jokai­sel­le yri­tyk­sel­le sopi­vim­mal­la taval­la. Vain har­val­la yri­tyk­sel­lä on verk­ko­kaup­paa ja näin ollen tär­keim­piä mit­ta­rei­ta on ylei­sim­min yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet, säh­kö­pos­tien lähe­tyk­set ja puhe­lin­soi­tot. Ei siis hait­taa, vaik­ka et pää­se­kään suo­raan mit­taa­maan verk­ko­kau­pan tuot­ta­mia euroja. 

Miten konversioita mitataan?

Kon­ver­sio mita­taan Google Ana­ly­tic­sis­sa ja jokai­nen kon­ver­sio mää­ri­tel­lään erik­seen ana­ly­tiik­kaan. Mikä­li siis haluat seu­ra­ta lomak­keen lähet­tä­mi­siä, sekä sivu­je­si kaut­ta tul­lei­ta puhe­lin­soit­to­ja, niin yri­tyk­sel­lä­si on kak­si kon­ver­sio­ta mää­ri­tel­ty ana­ly­tiik­kaan. Voit lisä­tä näi­den kah­den lisäk­si esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen tilaa­mi­set ja videon kat­so­mi­set seu­ran­taan. Näin yri­tyk­sel­lä­si oli­si jo nel­jä kon­ver­sio­ta seurannassa.

Kon­ver­sio on siis mah­dol­lis­ta lait­taa Google Ana­ly­tic­sis­sa seu­ran­taan ja tämän osaa ylei­sim­min verk­ko­si­vu­je­si yllä­pi­tä­jä. Jokai­nen kon­ver­sio on muu­ta­man minuu­tin hom­ma lait­taa seu­ran­taan, eli älä jää odot­te­le­maan vaan mää­rit­te­le heti jokai­nen tär­keä kon­ver­sio sivuil­le­si seurantaan.

Suo­sit­te­len myös seu­raa­maan jokais­ta tapah­tu­nut­ta kon­ver­sio­ta kuu­kausit­tai­ses­ta rapor­tis­ta. Mikä­li et seu­raa mis­tä kana­vas­ta kon­ver­siot tule­vat, niin on vai­kea mää­ri­tel­lä mikä mark­ki­noin­nin kana­va on yri­tyk­sel­le­si tuot­ta­vin. Seu­raa siis tar­kas­ti ja kuu­kausit­tain mai­non­ta­si tehok­kuut­ta ja panos­ta tuot­ta­vim­piin kana­viin, niin mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si pysyy pienempänä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan pitää hyvä­nä kon­ver­sio­pro­sent­ti­na esi­mer­kik­si 1-3% kon­ver­sio­ta. On hyvä kui­ten­kin muis­taa vain har­val­la yri­tyk­sel­lä ole­van verk­ko­kaup­paa. Mikä­li esi­mer­kik­si teet yri­tys­ten välis­tä kaup­paa (b2b), niin hyvä­nä kon­ver­sio­pro­sent­ti­na voi­daan pitää alle yhden pro­sen­tin konversioprosentteja.

Tär­kein­tä on aina saa­da tuot­toa mark­ki­noin­nin panos­tuk­sil­la, mut­ta on tär­ke­ää muis­taa ettei jokais­ta yhtey­den­ot­toa voi­da mita­ta. Käy­tän­nös­sä vain verk­ko­kau­pal­la voi­daan suo­raan osoit­taa mark­ki­noin­nin suo­ra tuot­ta­vuus. Muis­sa tapauk­sis­sa on tär­keä pitää mark­ki­noin­nin pala­ve­reis­sa myös myyn­nin esi­mies­tä, tai myy­jää muka­na jol­loin saa­daan tie­toa myös suo­raan asia­kas­ra­ja­pin­nas­ta mark­ki­noin­nin toimivuudesta.

Miksi konversio on tärkeä mittari ja miten niitä voi saada lisää?

Käy­tän­nös­sä kon­ver­sioil­la mita­taan mark­ki­noin­ti­si suo­raa yhteyt­tä yri­tyk­sel­le­si tule­viin yhtey­den­ot­toi­hin ja niis­tä tule­viin kaup­poi­hin. On siis tär­ke­ää mita­ta kon­ver­sio­ta, kos­ka näin saat jat­ku­vas­ti parem­paa tulos­ta markkinoinnillasi.

Voit saa­da lisää kon­ver­sioi­ta niin perin­tei­sel­lä myy­jie­si teke­mäl­lä mark­ki­noin­ti- ja myyn­ti­työl­lä, kuin myös digi­taa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la. Näis­tä vaih­toeh­dois­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia on var­mas­ti hel­pom­pi ja edul­li­sem­pi skaa­la­ta tulos­ten valos­sa ilman pit­kää sitoutumista. 

Ylei­sim­piä ja nopeim­pia tapo­ja saa­da lisää kon­ver­sioi­ta ovat Google Ads-mai­non­ta ja sosi­aa­li­sen median mai­non­ta. Näi­den välil­lä on mel­ko nope­aa tar­kis­taa kum­pi sopii yri­tyk­sel­le­si parem­min ja Google Ads-mai­non­nan haku­mää­rät sinun toi­mia­la­si tuot­teil­la voi­daan tar­kis­taa esi­mer­kik­si Googlen omas­ta työ­ka­lus­ta. Näin voi­daan tar­kis­taa kuin­ka usein pal­ve­lui­ta­si etsi­tään kuu­kausit­tain ja kuin­ka pal­jon yhden asiak­kaan saa­mi­nen sivuil­le­si mak­saa. Yleen­sä yksi uusi asia­kas sivuil­le­si mak­saa välil­lä 1€ - 5€. Sosi­aa­li­sen median avul­la voit saa­da kävi­jöi­tä sivuil­le­si jopa muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä sen­til­lä ja Google Ads-mai­non­taan ver­rat­tu­na voit tavoit­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man osan asiak­kais­ta­si sosi­aa­li­sen median, kuten Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min ja Lin­ke­dI­nin avulla.

Lue lisää Google Ads-mai­non­nas­ta täältä.

Lue lisää some-mark­ki­noin­nis­ta täältä.

Ota yhteyt­tä!
Konversio
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi