Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Las­keu­tu­mis­si­vu joka tuot­taa tulosta

Las­keu­tu­mis­si­vu on tulok­sel­li­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä teki­jöi­tä. Asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta aina sivus­tol­le­si, mut­ta vie­lä tehok­kaam­pia tulok­sia saa­daan mikä­li asia­kas ohja­taa tar­kas­ti mää­ri­tel­lyl­le las­keu­tu­mis­si­vul­le. Las­keu­tu­mis­si­vun tavoi­te on tar­kas­ti mää­ri­tel­ty ja ylei­sin tavoi­te on saa­da asia­kas otta­maan yhteyt­tä las­keu­tu­mis­si­vul­le­si saa­pues­saan. Asia­kas­ta ei siis kan­na­ta ohja­ta mai­nok­ses­ta suo­raan yri­tyk­se­si etusi­vul­le ellei kyse ole todel­la genee­ri­ses­tä bannerimainoksesta.

Tehokas laskeutumissivu

Hyvä las­keu­tu­mis­si­vu saa asiak­kaan teke­mään halua­ma­si toi­men­pi­teen kuten esi­mer­kik­si tilaa­maan yri­tyk­se­si uutis­kir­jeen, otta­maan yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la, soit­ta­mal­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että suu­ri osa las­keu­tu­mis­si­vul­le­si tul­leis­ta asiak­kais­ta ei aiem­min tun­te­nut yritystäsi,ellet ole jo mer­kit­tä­väs­ti nos­ta­nut tun­net­tuut­ta­si poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si keskuudessa.

Mitä hyvä laskeutumissivu pitää sisällään?

Las­keu­tu­mis­si­vul­la on tär­keä mer­ki­tys mai­non­nas­sa ja mai­non­nan ”kon­ver­toi­tu­mi­ses­sa” eli halu­tun toi­men­pi­teen täyt­ty­mi­ses­sä. Tär­keim­pi­nä seik­koi­na las­keu­tu­mis­si­vus­tos­sa tuli­si huo­mioi­da muun muas­sa nämä seikat:

 • Älä lisää yli­mää­räi­siä link­ke­jä (pide­tään asia­kas las­keu­tu­mis­si­vuil­la ja ohja­taan otta­maan yhteyttä)
 • Kuvaa sel­keäs­ti pal­ve­lun tuot­ta­mat hyödyt
 • Pidä asiak­kaan edut aina mie­les­sä sekä kuvis­sa ja sisällöissä
 • Muis­tu­ta asia­kas­ta sii­tä mitä hän menet­tää ellei juu­ri nyt rat­kai­se ongelmaansa
 • Anna suo­ria kehoi­tuk­sia yhtey­den­ot­toon useis­sa sivun vai­heis­sa ja eten­kin lopussa

Miten laskeutumissivu rakennetaan?

Las­keu­tu­mis­si­vu voi­daan raken­taa ylei­sim­min hyvin yksin­ker­tai­ses­ti kopioi­mal­la nykyi­sen sivus­to­si väli­leh­ti uudek­si sivus­ton osak­si. Tämä tapah­tuu muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la esi­mer­kik­si WordPress-sivus­toa käyt­tä­mäl­lä, joka on maa­il­man suo­si­tuin koti­si­vui­hin käy­tet­ty ohjelmisto. 

Mikä­li verk­ko­si­vus­to­si muok­kaa­mi­nen on vai­ke­aa, niin voit myös käyt­tää esi­mer­kik­si Lead­Pa­ges-ohjel­mis­toa, joka ei myös­kään tar­vit­se koo­daa­mi­sen ihmeel­li­siä tai­to­ja vaan saat yri­tyk­se­si näköi­sen las­keu­tu­mis­si­vun muu­ta­mal­la klikkauksella.

Checklist laskeutumissivua rakentaessasi

Täs­sä vie­lä ker­tauk­sen vuok­si muu­ta­mia seik­ko­ja, jot­ka on hyvä huo­mioi­da raken­taes­sa­si teho­kas­ta las­keu­tu­mis­si­vus­toa yrityksellesi.

 1. Mie­ti tavoi­te eli haluat­ko esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja, uutis­kir­jeen tilauk­sia vai ken­ties esit­teen latauksia.
 2. Opti­moi las­keu­tu­mis­si­vu Googlel­le ymmär­ret­tä­väk­si. Näin tulet var­mis­ta­maan, että Google-mai­non­ta­si tulee ole­maan edul­li­sem­paa ja lisäk­si saan sivuil­le­si orgaa­ni­ses­ti, eli ilmai­sek­si lii­ken­net­tä Googlesta.
 3. Älä käy­tä lii­an suu­ria kuvia, tai mui­ta häi­rit­se­viä teki­jöi­tä. Suu­ri osa asiak­kais­ta käyt­tää mat­ka­pu­he­li­mia sivus­toil­la­si ja he ovat tul­leet mai­nok­ses­ta­si sivuil­le­si tutus­tu­maan lisää aihee­seen, joka hei­tä kiin­nos­taa. Käy­tä siis kuvia, mut­ta pidä huo­li sisäl­lös­tä ja ohjaa asia­kas yhtey­den­ot­toon tai muu­hun halua­maa­si tavoitteeseen.
 4. Jäsen­nä sisäl­tö sel­keäs­ti ja hel­pos­ti luet­ta­vak­si. Asiak­kaat ovat jat­ku­vas­ti kär­si­mät­tö­mäm­piä ver­kos­sa vie­rail­les­saan ja las­keu­tu­mis­si­vu on tär­ke­ää suun­ni­tel­la hyvin jäsen­nel­lyk­si ohjaa­maan asia­kas halut­tuun tavoitteeseen.
 5. Älä tar­joa lii­kaa vaih­toeh­to­ja. Asia­kas halu­aa kuul­la rat­kai­sun yksin­ker­tai­ses­sa muo­dos­sa ja pääs­tä hel­pol­la. Älä siis anna lii­an mon­taa vaih­toeh­toa, kos­ka tämä jät­tää suu­rim­man osan asiak­kais­ta miet­ti­mään vaih­toeh­to­ja ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa tutus­tu­maan myös kil­pai­li­joi­den palveluihin.
 6. Puhu ymmär­ret­tä­vin ter­mein. Älä siis käy­tä oman toi­mia­la­si sanas­toa, joka ei vält­tä­mät­tä ole asiak­kaal­le­si tut­tua. Puhu hyvin yksin­ker­tais­te­tuin ter­mein ja käy­tä tär­keim­pä­nä sisäl­tö­nä asiak­kaan saa­vut­ta­mia etu­ja kun hän pää­tyy juu­ri sinun yri­tyk­se­si tuot­tee­seen tai palveluun.
 7. Muis­ta asiak­kaan etu. Asia­kas­ta kiin­nos­taa vain hänen oma saa­man­sa etu ja täs­tä var­mis­tues­saan hän suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pää­tyy otta­maan yhteyt­tä yri­tyk­see­si. Ker­ro siis aina asiak­kaan näkö­kul­mas­ta kiin­nos­ta­vis­ta sei­kois­ta ja eduis­ta, mut­ta varo oman yri­tyk­se­si pal­ve­lun kehu­mis­ta tai luet­te­lo­mais­ta esittelyä.
 8. Ker­ro tyy­ty­väi­sis­tä asiak­kais­ta­si. Mikä­li et ole vie­lä hank­ki­nut tyy­ty­väi­sis­tä asiak­kais­ta­si esit­te­lyi­tä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le niin nyt on hyvä aika aloit­taa. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si luke­vat mie­luus­ti tyy­ty­väis­ten asiak­kai­de­si koke­muk­sia ja suo­sit­te­lui­ta. Älä siis luo­ta­va vain ”minä puhee­seen” vaan nos­ta roh­keas­ti asiak­kai­de­si onnis­tu­mi­sia esille.
 9. CTA eli call to action. Tämä tar­koit­taa suo­raa keho­tet­ta halut­tuun toi­men­pi­tee­seen, kuten tilaa­maan uutis­kir­je tai otta­maan yhteyt­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­ta tai las­keu­tu­mis­si­vul­ta löy­ty­väl­lä yhteydenottolomakkeella.

Mikä­li vie­lä mie­tit miten teho­kas las­keu­tu­mis­si­vu raken­ne­taan, niin ota yhteyt­tä nyt. Teh­dään tulok­sia myös tei­dän yri­tyk­sel­le, kuten kym­me­nil­le muil­le­kin yri­tyk­sil­le myös tänään olem­me tehneet.

Ota yhteyt­tä!
Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy