Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Las­keu­tu­mis­si­vu joka tuot­taa tulosta

Las­keu­tu­mis­si­vu on tulok­sel­li­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä teki­jöi­tä. Asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta aina sivus­tol­le­si, mut­ta vie­lä tehok­kaam­pia tulok­sia saa­daan mikä­li asia­kas ohja­taa tar­kas­ti mää­ri­tel­lyl­le las­keu­tu­mis­si­vul­le. Las­keu­tu­mis­si­vun tavoi­te on tar­kas­ti mää­ri­tel­ty ja ylei­sin tavoi­te on saa­da asia­kas otta­maan yhteyt­tä las­keu­tu­mis­si­vul­le­si saa­pues­saan. Asia­kas­ta ei siis kan­na­ta ohja­ta mai­nok­ses­ta suo­raan yri­tyk­se­si etusi­vul­le ellei kyse ole todel­la genee­ri­ses­tä bannerimainoksesta.

Tehokas laskeutumissivu

Hyvä las­keu­tu­mis­si­vu saa asiak­kaan teke­mään halua­ma­si toi­men­pi­teen kuten esi­mer­kik­si tilaa­maan yri­tyk­se­si uutis­kir­jeen, otta­maan yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la, soit­ta­mal­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että suu­ri osa las­keu­tu­mis­si­vul­le­si tul­leis­ta asiak­kais­ta ei aiem­min tun­te­nut yritystäsi,ellet ole jo mer­kit­tä­väs­ti nos­ta­nut tun­net­tuut­ta­si poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si keskuudessa.

Mitä hyvä laskeutumissivu pitää sisällään?

Las­keu­tu­mis­si­vul­la on tär­keä mer­ki­tys mai­non­nas­sa ja mai­non­nan ”kon­ver­toi­tu­mi­ses­sa” eli halu­tun toi­men­pi­teen täyt­ty­mi­ses­sä. Tär­keim­pi­nä seik­koi­na las­keu­tu­mis­si­vus­tos­sa tuli­si huo­mioi­da muun muas­sa nämä seikat:

 • Älä lisää yli­mää­räi­siä link­ke­jä (pide­tään asia­kas las­keu­tu­mis­si­vuil­la ja ohja­taan otta­maan yhteyttä)
 • Kuvaa sel­keäs­ti pal­ve­lun tuot­ta­mat hyödyt
 • Pidä asiak­kaan edut aina mie­les­sä sekä kuvis­sa ja sisällöissä
 • Muis­tu­ta asia­kas­ta sii­tä mitä hän menet­tää ellei juu­ri nyt rat­kai­se ongelmaansa
 • Anna suo­ria kehoi­tuk­sia yhtey­den­ot­toon useis­sa sivun vai­heis­sa ja eten­kin lopussa

Miten laskeutumissivu rakennetaan?

Las­keu­tu­mis­si­vu voi­daan raken­taa ylei­sim­min hyvin yksin­ker­tai­ses­ti kopioi­mal­la nykyi­sen sivus­to­si väli­leh­ti uudek­si sivus­ton osak­si. Tämä tapah­tuu muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la esi­mer­kik­si WordPress-sivus­toa käyt­tä­mäl­lä, joka on maa­il­man suo­si­tuin koti­si­vui­hin käy­tet­ty ohjelmisto. 

Mikä­li verk­ko­si­vus­to­si muok­kaa­mi­nen on vai­ke­aa, niin voit myös käyt­tää esi­mer­kik­si Lead­Pa­ges-ohjel­mis­toa, joka ei myös­kään tar­vit­se koo­daa­mi­sen ihmeel­li­siä tai­to­ja vaan saat yri­tyk­se­si näköi­sen las­keu­tu­mis­si­vun muu­ta­mal­la klikkauksella.

Checklist laskeutumissivua rakentaessasi

Täs­sä vie­lä ker­tauk­sen vuok­si muu­ta­mia seik­ko­ja, jot­ka on hyvä huo­mioi­da raken­taes­sa­si teho­kas­ta las­keu­tu­mis­si­vus­toa yrityksellesi.

 1. Mie­ti tavoi­te eli haluat­ko esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja, uutis­kir­jeen tilauk­sia vai ken­ties esit­teen latauksia.
 2. Opti­moi las­keu­tu­mis­si­vu Googlel­le ymmär­ret­tä­väk­si. Näin tulet var­mis­ta­maan, että Google-mai­non­ta­si tulee ole­maan edul­li­sem­paa ja lisäk­si saan sivuil­le­si orgaa­ni­ses­ti, eli ilmai­sek­si lii­ken­net­tä Googlesta.
 3. Älä käy­tä lii­an suu­ria kuvia, tai mui­ta häi­rit­se­viä teki­jöi­tä. Suu­ri osa asiak­kais­ta käyt­tää mat­ka­pu­he­li­mia sivus­toil­la­si ja he ovat tul­leet mai­nok­ses­ta­si sivuil­le­si tutus­tu­maan lisää aihee­seen, joka hei­tä kiin­nos­taa. Käy­tä siis kuvia, mut­ta pidä huo­li sisäl­lös­tä ja ohjaa asia­kas yhtey­den­ot­toon tai muu­hun halua­maa­si tavoitteeseen.
 4. Jäsen­nä sisäl­tö sel­keäs­ti ja hel­pos­ti luet­ta­vak­si. Asiak­kaat ovat jat­ku­vas­ti kär­si­mät­tö­mäm­piä ver­kos­sa vie­rail­les­saan ja las­keu­tu­mis­si­vu on tär­ke­ää suun­ni­tel­la hyvin jäsen­nel­lyk­si ohjaa­maan asia­kas halut­tuun tavoitteeseen.
 5. Älä tar­joa lii­kaa vaih­toeh­to­ja. Asia­kas halu­aa kuul­la rat­kai­sun yksin­ker­tai­ses­sa muo­dos­sa ja pääs­tä hel­pol­la. Älä siis anna lii­an mon­taa vaih­toeh­toa, kos­ka tämä jät­tää suu­rim­man osan asiak­kais­ta miet­ti­mään vaih­toeh­to­ja ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa tutus­tu­maan myös kil­pai­li­joi­den palveluihin.
 6. Puhu ymmär­ret­tä­vin ter­mein. Älä siis käy­tä oman toi­mia­la­si sanas­toa, joka ei vält­tä­mät­tä ole asiak­kaal­le­si tut­tua. Puhu hyvin yksin­ker­tais­te­tuin ter­mein ja käy­tä tär­keim­pä­nä sisäl­tö­nä asiak­kaan saa­vut­ta­mia etu­ja kun hän pää­tyy juu­ri sinun yri­tyk­se­si tuot­tee­seen tai palveluun.
 7. Muis­ta asiak­kaan etu. Asia­kas­ta kiin­nos­taa vain hänen oma saa­man­sa etu ja täs­tä var­mis­tues­saan hän suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pää­tyy otta­maan yhteyt­tä yri­tyk­see­si. Ker­ro siis aina asiak­kaan näkö­kul­mas­ta kiin­nos­ta­vis­ta sei­kois­ta ja eduis­ta, mut­ta varo oman yri­tyk­se­si pal­ve­lun kehu­mis­ta tai luet­te­lo­mais­ta esittelyä.
 8. Ker­ro tyy­ty­väi­sis­tä asiak­kais­ta­si. Mikä­li et ole vie­lä hank­ki­nut tyy­ty­väi­sis­tä asiak­kais­ta­si esit­te­lyi­tä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le niin nyt on hyvä aika aloit­taa. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si luke­vat mie­luus­ti tyy­ty­väis­ten asiak­kai­de­si koke­muk­sia ja suo­sit­te­lui­ta. Älä siis luo­ta­va vain ”minä puhee­seen” vaan nos­ta roh­keas­ti asiak­kai­de­si onnis­tu­mi­sia esille.
 9. CTA eli call to action. Tämä tar­koit­taa suo­raa keho­tet­ta halut­tuun toi­men­pi­tee­seen, kuten tilaa­maan uutis­kir­je tai otta­maan yhteyt­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­ta tai las­keu­tu­mis­si­vul­ta löy­ty­väl­lä yhteydenottolomakkeella.

Mikä­li vie­lä mie­tit miten teho­kas las­keu­tu­mis­si­vu raken­ne­taan, niin ota yhteyt­tä nyt. Teh­dään tulok­sia myös tei­dän yri­tyk­sel­le, kuten kym­me­nil­le muil­le­kin yri­tyk­sil­le myös tänään olem­me tehneet.

Ota yhteyt­tä!
Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi