Markkinointitoimisto Helsinki - miten valita oikea markkinointitoimisto? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Hel­sin­ki – miten vali­ta oikea markkinointitoimisto?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­ja Hel­sin­gis­sä on Asia­kas­tie­don mukaan yli 2000 kap­pa­let­ta. Kuin­ka näis­tä voit vali­ta oikean toi­mis­ton itsel­le­si ja yri­tyk­se­si tar­peil­le? Tähän ei ole yhtä aino­aa ja eten­kään lyhyt­tä vastausta. 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton käsi­te on muut­tu­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na huo­mat­ta­vas­ti ja tänä päi­vä­nä on hyvin vai­ke­aa erot­taa mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, vies­tin­tä­toi­mis­to ja mai­nos­toi­mis­to toi­sis­taan. Kaik­ki tun­tu­vat tar­joa­van kes­ke­nään vas­taa­via pal­ve­lui­ta ja pal­ve­lui­ta sivus­toil­la riit­tää lii­ak­si­kin joten on vai­ke­aa tie­tää mis­sä kysei­nen “mark­ki­noin­ti­toi­mis­to” on par­haim­mil­laan. Ei hätää - täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa ava­taan ja pää­set kär­ryil­le mikä mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Hel­sin­gis­sä on sinun yri­tyk­sel­le­si sopivin.

Markkinointitoimisto Helsinki - digi, viestintä, vai mainostoimisto?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot Hel­sin­gis­sä voi­daan jakaa kol­meen pääkategoriaan:

 • Digi­toi­mis­tot
 • Vies­tin­tä­toi­mis­tot
  • Ylei­nen vies­tin­tä kuten esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­to ja blo­git yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Mai­nos­toi­mis­tot
  • Ylei­nen graa­fi­nen suun­nit­te­lu, brän­din suun­nit­te­lu ja palvelumuotoilu

Suu­ri osa Kublan asiak­kais­ta käyt­tää pal­ve­lui­dem­me lisäk­si vähin­tään mai­nos­toi­mis­toa jon­ka tär­kein teh­tä­vä on pitää brän­din ilmees­tä huol­ta sekä teh­dä graa­fi­set työt kuten esi­mer­kik­si esit­teet ja kuvauk­set. Osal­la asiak­kais­ta on myös lisäk­si vies­tin­tä­toi­mis­to, joka pitää huo­len esi­mer­kik­si tie­dot­teis­ta ja että yri­tyk­sel­le var­mas­ti tulee tar­vit­ta­va mää­rä uut­ta sisäl­töä sivus­tol­le kuu­kausit­tain. Esi­mer­kik­si Kublal­la on usei­ta vies­tin­tä­toi­mis­to­ja ja mai­nos­toi­mis­to­ja kump­pa­nei­na näi­tä tar­pei­ta varten.

Kublan paras asian­tun­te­mus Hel­sin­gis­sä on digi­toi­mis­tot-kate­go­rias­sa ja paras osaa­mi­sem­me on digi­taa­li­sen menes­tyk­sen raken­ta­mi­nen moder­neis­sa mark­ki­noin­nin kana­vis­sa seu­raa­vien oppien mukaisesti :

 • Tär­keim­pä­nä - koh­de­ryh­mä
  • Miten voit saa­da kaup­po­ja mikä­li mai­nos­tat maa­läm­pö­pump­pu­ja ker­ros­ta­los­sa asu­val­le? Eipä juu­ri kaup­pa­kel­lo kilise.
 • Seu­raa­vak­si tär­keim­pä­nä - volyy­mi
  • Mikä­li näy­tät ker­ran kuu­kau­des­sa maa­läm­pö­pump­pusi mai­nok­sen poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le niin kuin­ka mon­ta kaup­paa voit saa­da kuu­kau­des­sa? Luul­ta­vas­ti et aina­kaan yhtä enempää.
 • Vii­mei­se­nä - vies­ti ja tek­ni­nen toteutus
  • Kun­han tavoi­tat paras­ta mah­dol­lis­ta koh­de­ryh­mää tar­peek­si mon­ta ker­taa tulet var­mas­ti saa­maan kaup­po­ja ja tun­net­tuut­ta nopeas­ti. Lii­an suu­ri osa yri­tyk­sis­tä jää miet­ti­mään lii­an pal­jon vies­tiä ja kuvaa ja mai­nos­ta samal­la unoh­taen tär­keim­män eli koh­de­ryh­män miet­ti­mi­sen ja volyy­min ylläpitämisen.

Kes­ki­ty siis tär­keim­piin ensim­mäi­se­nä - koh­de­ryh­mään ja tar­vit­ta­van suu­reen volyy­miin. Suu­ri volyy­mi ei tar­koi­ta tuhan­sia euro­ja kuu­kau­des­sa vaan tark­kaa­vais­ta työ­tä koh­de­ryh­män miet­ti­mi­seen ja oikean kana­van valitsemiseen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Millainen markkinointitoimisto Helsingissä yrityksellesi sopii?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Hel­sin­ki on tär­keä vali­ta tar­koin mikä­li haluat jat­ku­vas­ti kas­va­vaa tulos­ta yri­tyk­sel­le­si. Suu­ri osa Hel­sin­gin mark­ki­noin­ti­toi­mis­tois­ta mie­les­täm­me tar­jo­aa lii­an kal­lis­ta rat­kai­sua asiak­kaal­leen alus­sa. Suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Hel­sin­gis­tä mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton aloit­ta­mal­la yhdel­lä pal­ve­lul­la ja oppi­mal­la samal­la tun­te­maan kump­pa­ni­si. Panok­sia voi aina nos­taa mut­ta kal­liin vuo­si­so­pi­muk­sen lopet­ta­mi­nen tai kym­me­nien tuhan­sien “pilo­tin” kes­ken lopet­ta­mi­nen tulee ylet­tö­män kal­liik­si. Aloi­ta siis mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kans­sa sopi­van pie­nel­lä panos­tuk­sel­la ja nos­ta panos­tuk­sia vas­ta tulok­sien valossa.

Mitä markkinointitoimiston palvelut Helsingissä maksavat?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot Hel­sin­gis­sä ovat kuluil­taan ylei­ses­ti kal­liim­pia kuin muil­la paik­ka­kun­nil­la kau­em­pa­na Hel­sin­gis­tä. Hin­to­jen skaa­la on hyvin­kin laa­ja ja useim­min suu­rem­mat mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot veloit­ta­vat pal­ve­luis­taan enem­män. Valit­se siis yri­tyk­sel­le­si sopi­van kokoi­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to jos­sa pää­set kes­kus­te­le­maan suo­raan omis­ta­jan ja/tai toi­mi­tus­joh­ta­jan kans­sa. Näin tie­dät sinun yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan mer­kit­se­vän Hel­sin­gin mark­ki­noin­ti­toi­mis­tol­le­si tar­peek­si ja tulet saa­maan hyvää palvelua.

Onko markkinointitoimistot Helsingissä kalliimpia kuin muualla?

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Hel­sin­gis­sä on kal­liim­pi kuin muu­al­la. On hyvä muis­taa myös kulu­ta­son pal­kois­sa ja toi­mis­ton vuo­kris­sa ole­van kal­liim­mat Hel­sin­gis­sä kuin muil­la paik­ka­kun­nil­la. Myös kil­pai­lu on kovem­paa Hel­sin­gis­sä ja ylei­ses­ti myös voim­me väit­tää ammat­ti­ta­son ole­van kovem­paa Hel­sin­gis­sä kuin muil­la paikkakunnilla.

Miten valitset oikean markkinointitoimiston Helsingissä?

Oikean mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton valit­set haas­tat­te­le­mal­la tar­peek­si usei­ta toi­mi­joi­ta ja pyy­tä­mäl­lä tar­jouk­sia ja erit­te­lyi­tä tar­jous­ten hin­to­jen muo­dos­tu­mi­seen. Väl­tä myös vuo­si­so­pi­muk­sia ja näin pää­set eroon yhteis­työs­tä mikä­li huo­maat ryp­py­jä rak­kau­des­sa. Kysy myös Kublal­ta yhtey­den­ot­toa mikä­li haluat lisä­tä digi­taa­lis­ta menes­tys­tä yrityksellesi!

Ota yhteyt­tä!
markkinointitoimisto helsinki
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy