Moderni markkinointi - nappaa vinkit yrityksellesi! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Moder­ni mark­ki­noin­ti – nap­paa vin­kit yrityksellesi!

Moder­ni mark­ki­noin­ti on jota­kin val­lan muu­ta kuin print­ti­mai­nos­ten osta­mis­ta pai­kal­lis­leh­des­tä. Digi­taa­li­set kana­vat ovat ryn­nis­tä­neet perin­teis­ten offli­ne-kana­vien ohi ja tuo­neet muka­naan ana­ly­tiik­kaa, dataa ja yhä tar­kem­pia koh­den­nus­ta­po­ja. Samaan aikaan tuo­te­kes­kei­ses­tä mark­ki­noin­nis­ta on siir­ryt­ty ensin brän­din raken­ta­mi­seen ja sit­tem­min vie­lä kan­taa­ot­ta­vam­piin markkinointisisältöihin. 

Lue alta tii­vis­tet­ty näke­myk­sem­me, mitä moder­ni mark­ki­noin­ti tar­koit­taa tänä päi­vä­nä pk-yrityksille!

Moderni markkinointi on digikanavissa

Moder­ni mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti digi­mark­ki­noin­tia. Verk­ko­si­vut yri­tyk­sel­lä­si var­mas­ti jo onkin, mut­ta olet­han tar­kas­ta­nut, että ne toi­mi­vat myös äly­pu­he­li­men näy­töl­lä? Jos sivut ovat ok, on aika har­ki­ta moder­nia mark­ki­noin­tia mak­se­tuis­sa digi­ka­na­vis­sa, kuten Googlen haku­tu­lok­sis­sa, Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa tai B2B-puo­lel­la Lin­ke­dI­nis­sä. Muis­ta, että some­ka­na­vis­sa näkyäk­se­si on nyky­ään pak­ko käyt­tää jon­kin ver­ran media­ra­haa. Ilmai­set lou­naat ovat suo­si­tuim­pien kana­vien osin jo aikaa sit­ten syöty.

Määrittele markkinointisi kohderyhmä ja arvioi onko se oikea

Jot­ta digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti onnis­tuu, on mää­ri­tel­tä­vä koh­de­ryh­mä. Luo­vu heti alkuun aja­tuk­ses­ta, että kaik­ki suo­ma­lai­set tai kaik­ki suo­ma­lai­set yri­tyk­set oli­si­vat koh­de­ryh­mää­si. Tar­ken­na! Mihin ryh­mään tuot­tee­si tai pal­ve­lusi oikeas­ti veto­aa? Ympä­ris­tö­tie­toi­siin? Laa­tu­tie­toi­siin? Perin­tei­tä arvos­ta­viin vai edel­lä­kä­vi­jöi­hin? Toi­mit­ko pai­kal­li­ses­ti? Mis­sä kun­nis­sa? Miten muu­ten mää­rit­te­li­sit kohderyhmääsi?

Muis­ta myös kysee­na­lais­taa: onko sinul­ta nyt osta­va koh­de­ryh­mä var­mas­ti se kai­kis­ta sopi­vin vai onko ole­mas­sa koh­de­ryh­mä, joka voi­si hyö­dyt­tää yri­tys­tä­si vie­lä­kin enem­män? Jos esi­mer­kik­si teet jal­ko­jen hoi­to­ja ja suu­rin asia­kas­ryh­mä­si ovat elä­ke­läi­set, voi­daan kysyä, miten sai­sit asiak­kaik­se­si myös hem­mot­te­lus­ta naut­ti­vat nuo­ret naiset.

Keskustele aktiivisesti markkinointisi kohderyhmän kanssa

Moder­nia mark­ki­noin­tia ja digi­taa­li­sia kana­via mää­rit­tää kes­kus­te­lu. Moder­ni mark­ki­noin­ti on aina kak­si­suun­tais­ta  ja koh­de­ryh­mä­si odot­taa sinun kes­kus­te­le­van hei­dän kans­saan. Kes­kus­te­lua voi käy­dä monin eri tavoin: sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on ehdot­to­mas­ti vas­tat­ta­va vies­tei­hin ja kysy­myk­siin ja myös itse ker­rot­ta­va yri­tyk­sen tai yrit­tä­jän kuu­lu­mi­sia. Par­haim­mat teki­jät lait­ta­vat roh­keas­ti omaa per­soo­naan­sa peliin. Kokei­le, se on yllät­tä­vän kivutonta! 

Toi­nen oival­li­nen kei­no olla kon­tak­tis­sa koh­de­ryh­mään on kerä­tä säh­kö­pos­ti­lis­taa ja lähet­tää koh­de­ryh­mäl­le­si säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia tasai­sin välia­join. Tar­joi­le koh­de­ryh­mäl­le­si muu­ta­kin sisäl­töä kuin tar­jouk­sia ja hyö­dyn­nä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio­ta, jot­ta et tee pelk­kää mas­sa­pos­ti­tus­ta. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on tänä päi­vä­nä hyvin sää­del­tyä, joten tutus­tu GDPR-ase­tuk­seen ennen kuin keräät sähköpostilistaa.

Moderni markkinointi satsaa sisältöihin: pelkillä tuotekuvauksilla ja hinnalla et enää pärjää

Kuten edel­li­ses­tä koh­das­ta huo­mat­tiin, ovat kes­kus­te­lu ja sisäl­löt avai­na­se­mas­sa moder­nis­sa mark­ki­noin­nis­sa. Samal­la, kun sisäl­tö­jen mää­rä on räjäh­tä­nyt, on sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta tul­lut yhä laa­duk­kaam­paa. Enää ei pär­jää nopeas­ti kän­ny­käl­lä näpä­tyl­lä tuo­te­ku­val­la ja ker­to­mal­la hin­nan, vaan par­haim­mat yri­tyk­set ovat päät­tä­neet oman visu­aa­li­sen lin­jan­sa, joka toteu­tuu kai­kis­sa kuvis­sa ja äänen­sä­vyn­sä, jol­la he kir­joit­ta­vat kaik­ki teks­tin­sä. Yhä useam­pi yri­tys puhuu tuot­tei­den­sa lisäk­si myös tuot­tei­ta tai pal­ve­luis­ta ympä­röi­vis­tä asiois­ta. Esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pat jaka­vat resep­te­jä ja juh­la­vink­ke­jä, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät sisustusvinkkejä.

Etsi luotettava kumppani tai pari - älä yritä tehdä kaikkea itse

Moder­ni mark­ki­noin­ti vaa­tii teki­jöil­tään pal­jon enem­män. Kun some ja digi­ka­na­vat tuli­vat mark­ki­noin­nin peli­ken­täl­le, ajat­te­li moni, että voi ihan hyvin itse lait­taa sil­loin täl­löin päi­vi­tys­tä someen. Nyt mark­ki­noin­nin kent­tä on laa­jen­tu­nut hur­jas­ti ja monet pk-yri­tyk­set ovat toden­neet, että digi­mark­ki­noin­nis­sa saa olla sekä tek­ni­ses­ti lah­ja­kas että sisäl­löl­li­ses­ti luo­va. Älä vaa­di tätä kaik­kea itsel­tä­si, vaan mie­ti, mis­sä osa-alu­ees­sa voi­sit hyö­tyä kump­pa­nis­ta. Me Kublas­sa autam­me mielellämme!

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy