Responsiivinen verkkosivu nostaa sijoittelua Googlen hakutuloksissa – lue muutkin syyt, miksi responsiivinen verkkosivu on välttämättömyys 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Mik­si res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu on välttämättömyys

Olet taa­tus­ti jos­kus itse­kin avan­nut sel­lai­sen verk­ko­si­vun, jos­ta puhe­li­men ruu­tu rajaa puo­let pois. Otsi­kot sin­koi­le­vat siel­lä tääl­lä, teks­ti­kap­pa­lei­ta ei näe lukea ja kuvia ei näy ollen­kaan. Kun verk­ko­si­vu ei ole res­pon­sii­vi­nen, on näky­mä juu­ri­kin tämän kal­tai­nen. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu mukau­tuu käy­tet­tä­vän lait­teen mukaan – sivu näyt­tää hyväl­tä oli kysees­sä sit­ten puhe­li­men pie­ni näyt­tö tai tau­lu­te­le­vi­sion jät­ti­mäi­nen ruutu.

Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa käyt­tö­mu­ka­vuu­den, hel­pot­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia sekä vähen­tää sivu­jen päi­vit­tä­mi­seen liit­ty­vää työ­taak­kaa. Res­pon­sii­vi­suus on tätä päi­vää – älä jämäh­dä eril­lis­ten työ­pöy­tä- ja mobii­li­ver­sioi­den van­hal­le aika­kau­del­le! Kubla on mat­kal­laan koh­ti menes­tys­tä raken­ta­nut usei­ta res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja ja huo­man­nut sen, että res­pon­sii­vi­suu­den kaik­kia hyö­ty­jä ei vie­lä täy­sin tunneta. 

Pyy­dä apua Kublalta!

Neljä syytä, miksi responsiivinen verkkosivu on välttämättömyys:

1. Responsiivinen verkkosivu toimii niin iPhonella kuin älytelevisionkin ruudulla

Jos poten­ti­aa­li­nen asia­kas käyt­tää iPho­nea, mukau­tuu res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu näy­tön koon mukaan. Kun kävi­jä selai­lee verk­ko­si­vua­si table­til­ta, on näky­mä myös sel­keä. Kol­mas saat­taa seik­kail­la inter­ne­tin syö­ve­reis­sä äly­te­le­vi­siol­la, jon­ka suu­reen ruu­tuun res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu istuu aivan yhtä lail­la. Kun mark­ki­noil­le put­kah­taa uusi lai­te, toi­mii res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu myös sii­nä auto­maat­ti­ses­ti. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa par­haan käyt­tö­ko­ke­muk­sen kai­kil­la laitteilla.

Jos verk­ko­si­vu ei ole res­pon­sii­vi­nen, vie se vähin­tään puo­let poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta seik­kai­le­maan muil­le verk­ko­si­vuil­le, jois­sa näky­mä skaa­lau­tuu jär­ke­väs­ti. Syy on yksin­ker­tai­ses­ti se, ettei huo­nos­ti toi­mi­vaa sivua ole muka­va käyt­tää. Kun kil­pai­li­jal­la­si on tar­jol­la res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu, siir­ty­vät sinun­kin asiak­kaa­si sin­ne. Tes­taa oma sivusi käyt­tä­mäl­lä Googlen mobii­liys­tä­väl­li­syys­tes­tiä.

2. Responsiivinen verkkosivu tekee sivujen päivittämisestä helpompaa

Verk­ko­si­vun päi­vit­tä­mi­seen uppo­aa hel­pos­ti usei­ta tun­te­ja – kun kyse on kah­des­ta eril­li­ses­tä verk­ko­si­vus­ta, tuplaan­tuu päi­vit­tä­mi­seen käy­tet­ty aika. Jos sinul­la on työ­pöy­tä- ja mobii­li­ver­sio erik­seen, jou­dut pitä­mään kah­ta sivus­toa ajan tasal­la sen sijaan, että päi­vit­täi­sit vain yhtä res­pon­sii­vis­ta verkkosivua.

Jos läh­de­tään raken­ta­maan kah­ta sivus­toa, usein aloi­te­taan työ­pöy­tä­ver­sios­ta, jos­ta teh­dään oikein hie­no. Kun tun­nit on tuh­lat­tu työ­pöy­tä­ver­sioon, jää verk­ko­si­vu­jen mobii­li­ver­sio hel­pos­ti köy­hem­mäk­si. Näi­den kah­den ver­sion erot tur­haut­ta­vat käyt­tä­jiä, jot­ka odot­ta­vat pää­se­vän­sä käsik­si yhte­ne­väi­siin omi­nai­suuk­siin lait­tees­ta riip­pu­mat­ta. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu vas­taa käyt­tä­jien odo­tuk­sia paremmin.

3. Mobiiliystävällinen verkkosivu nostaa sijoittelua Googlen hakutuloksissa

Mitä enem­män saat lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le­si, sitä enem­män myös Google osoit­taa rak­kaut­taan sinuun. Google pai­not­taa mobii­li­hauis­sa res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja mikä tar­koit­taa sitä, että res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu nousee haku­tu­lok­sis­sa parem­mal­le sijoi­tuk­sel­le kuin tön­kös­ti skaa­lau­tu­va sivu.
Jos kävi­jä ei kyke­ne navi­goi­maan verk­ko­si­vuil­la­si jou­he­vas­ti, siir­tyy hän oitis muu­al­le. Ihmi­set ovat kär­si­mät­tö­miä ja kii­rei­siä, jon­ka vuok­si pää­tös jää­mi­ses­tä tai pois­tu­mi­ses­ta teh­dään sekun­neis­sa. Ja kun tar­jon­taa on pal­jon, ei huo­nos­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja tar­vit­se jää­dä ihmet­te­le­mään, vaan tie­ten­kin pää­tös pois­tu­mi­ses­ta teh­dään heti ja siir­ry­tään seu­raa­van pal­ve­lun­tar­joa­jan sivuil­le. Tilan­net­ta voit seu­ra­ta Googlen Search Con­so­len ja Google Ana­ly­tic­sin avulla.

Kun Google huo­maa, ettei sivuil­la­si viih­dy­tä, las­kee Google sijoi­tus­ta­si haku­tu­lok­sis­sa. Jos näin pää­see käy­mään, on rat­kai­su ongel­maan res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu ja haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Lop­puu­ko sinul­ta aika tai osaa­mi­nen? Kubla aut­taa yri­tys­tä­si kil­pai­lue­dun saa­vut­ta­mi­ses­sa – res­pon­sii­vi­nen, tren­di­käs verk­ko­si­vu sekä oikein teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ovat vaka­vas­ti otet­ta­via kilpailuetuja.

4. Hyvin toimiva verkkosivu saa asiakkailta kiitosta

Jos verk­ko­si­vusi ovat toi­mi­vat ja hel­pos­ti käy­tet­tä­vät, vie­rai­le­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat siel­lä useam­min. Huo­nos­ti skaa­lau­tu­va verk­ko­si­vu on asiak­kai­den tehok­kain kar­ko­tin -- kävi­jät kun odot­ta­vat löy­tä­vän­sä etsi­män­sä tie­don muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la, min­kä ammat­ti­mai­ses­ti suun­ni­tel­tu res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa.

Asiak­kaat ovat ver­kos­sa ja teke­vät ostok­sen­sa suu­rim­mal­ta osin mobii­li­lait­teil­la. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­suun­nit­te­lu aut­taa saa­vut­ta­maan laa­jem­man koh­dey­lei­sön ja toi­sin­päin huo­nos­ti skaa­lau­tu­va verk­ko­si­vu vie asiak­kais­ta­si puo­let muu­al­le. Verk­ko-ostos­ten teke­mi­nen on teh­tä­vä asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man hel­pok­si ja suju­vak­si, jot­ta osto ei jää kes­ken. Skaa­lau­tu­mi­son­gel­mat eivät tee shop­pai­lus­ta mut­ka­ton­ta, päinvastoin!

Onhan verkkosivusi jo responsiivinen? Jos ei, otathan yhteyttä heti!

Huo­nos­ti skaa­lau­tu­va sivu on käyt­tä­jäl­le suo­ras­taan jär­ky­tys – res­pon­sii­vi­suus on tätä päi­vää, eikä kah­teen eril­li­seen verk­ko­si­vu­ver­sioon ole paluu­ta. Hyvä niin, sil­lä res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu on kai­kin tavoin mukau­tu­ma­ton­ta verk­ko­si­vua parem­pi! Lisää vipi­nää verk­koon? Kubla aut­taa raken­ta­maan ja päi­vit­tä­mään yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut ajan tasal­le! Otat­han yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä jokai­nen päi­vä ilman res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja on päi­vä puoliteholla!

Ota yhteyt­tä!
Responsiivinen verkkosivusto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi