Responsiivinen verkkosivu nostaa sijoittelua Googlen hakutuloksissa – lue muutkin syyt, miksi responsiivinen verkkosivu on välttämättömyys 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Mik­si res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu on välttämättömyys

Olet taa­tus­ti jos­kus itse­kin avan­nut sel­lai­sen verk­ko­si­vun, jos­ta puhe­li­men ruu­tu rajaa puo­let pois. Otsi­kot sin­koi­le­vat siel­lä tääl­lä, teks­ti­kap­pa­lei­ta ei näe lukea ja kuvia ei näy ollen­kaan. Kun verk­ko­si­vu ei ole res­pon­sii­vi­nen, on näky­mä juu­ri­kin tämän kal­tai­nen. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu mukau­tuu käy­tet­tä­vän lait­teen mukaan – sivu näyt­tää hyväl­tä oli kysees­sä sit­ten puhe­li­men pie­ni näyt­tö tai tau­lu­te­le­vi­sion jät­ti­mäi­nen ruutu.

Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa käyt­tö­mu­ka­vuu­den, hel­pot­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia sekä vähen­tää sivu­jen päi­vit­tä­mi­seen liit­ty­vää työ­taak­kaa. Res­pon­sii­vi­suus on tätä päi­vää – älä jämäh­dä eril­lis­ten työ­pöy­tä- ja mobii­li­ver­sioi­den van­hal­le aika­kau­del­le! Kubla on mat­kal­laan koh­ti menes­tys­tä raken­ta­nut usei­ta res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja ja huo­man­nut sen, että res­pon­sii­vi­suu­den kaik­kia hyö­ty­jä ei vie­lä täy­sin tunneta. 

Pyy­dä apua Kublalta!

Neljä syytä, miksi responsiivinen verkkosivu on välttämättömyys:

1. Responsiivinen verkkosivu toimii niin iPhonella kuin älytelevisionkin ruudulla

Jos poten­ti­aa­li­nen asia­kas käyt­tää iPho­nea, mukau­tuu res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu näy­tön koon mukaan. Kun kävi­jä selai­lee verk­ko­si­vua­si table­til­ta, on näky­mä myös sel­keä. Kol­mas saat­taa seik­kail­la inter­ne­tin syö­ve­reis­sä äly­te­le­vi­siol­la, jon­ka suu­reen ruu­tuun res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu istuu aivan yhtä lail­la. Kun mark­ki­noil­le put­kah­taa uusi lai­te, toi­mii res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu myös sii­nä auto­maat­ti­ses­ti. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa par­haan käyt­tö­ko­ke­muk­sen kai­kil­la laitteilla.

Jos verk­ko­si­vu ei ole res­pon­sii­vi­nen, vie se vähin­tään puo­let poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta seik­kai­le­maan muil­le verk­ko­si­vuil­le, jois­sa näky­mä skaa­lau­tuu jär­ke­väs­ti. Syy on yksin­ker­tai­ses­ti se, ettei huo­nos­ti toi­mi­vaa sivua ole muka­va käyt­tää. Kun kil­pai­li­jal­la­si on tar­jol­la res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu, siir­ty­vät sinun­kin asiak­kaa­si sin­ne. Tes­taa oma sivusi käyt­tä­mäl­lä Googlen mobii­liys­tä­väl­li­syys­tes­tiä.

2. Responsiivinen verkkosivu tekee sivujen päivittämisestä helpompaa

Verk­ko­si­vun päi­vit­tä­mi­seen uppo­aa hel­pos­ti usei­ta tun­te­ja – kun kyse on kah­des­ta eril­li­ses­tä verk­ko­si­vus­ta, tuplaan­tuu päi­vit­tä­mi­seen käy­tet­ty aika. Jos sinul­la on työ­pöy­tä- ja mobii­li­ver­sio erik­seen, jou­dut pitä­mään kah­ta sivus­toa ajan tasal­la sen sijaan, että päi­vit­täi­sit vain yhtä res­pon­sii­vis­ta verkkosivua.

Jos läh­de­tään raken­ta­maan kah­ta sivus­toa, usein aloi­te­taan työ­pöy­tä­ver­sios­ta, jos­ta teh­dään oikein hie­no. Kun tun­nit on tuh­lat­tu työ­pöy­tä­ver­sioon, jää verk­ko­si­vu­jen mobii­li­ver­sio hel­pos­ti köy­hem­mäk­si. Näi­den kah­den ver­sion erot tur­haut­ta­vat käyt­tä­jiä, jot­ka odot­ta­vat pää­se­vän­sä käsik­si yhte­ne­väi­siin omi­nai­suuk­siin lait­tees­ta riip­pu­mat­ta. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu vas­taa käyt­tä­jien odo­tuk­sia paremmin.

3. Mobiiliystävällinen verkkosivu nostaa sijoittelua Googlen hakutuloksissa

Mitä enem­män saat lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le­si, sitä enem­män myös Google osoit­taa rak­kaut­taan sinuun. Google pai­not­taa mobii­li­hauis­sa res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja mikä tar­koit­taa sitä, että res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu nousee haku­tu­lok­sis­sa parem­mal­le sijoi­tuk­sel­le kuin tön­kös­ti skaa­lau­tu­va sivu.
Jos kävi­jä ei kyke­ne navi­goi­maan verk­ko­si­vuil­la­si jou­he­vas­ti, siir­tyy hän oitis muu­al­le. Ihmi­set ovat kär­si­mät­tö­miä ja kii­rei­siä, jon­ka vuok­si pää­tös jää­mi­ses­tä tai pois­tu­mi­ses­ta teh­dään sekun­neis­sa. Ja kun tar­jon­taa on pal­jon, ei huo­nos­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja tar­vit­se jää­dä ihmet­te­le­mään, vaan tie­ten­kin pää­tös pois­tu­mi­ses­ta teh­dään heti ja siir­ry­tään seu­raa­van pal­ve­lun­tar­joa­jan sivuil­le. Tilan­net­ta voit seu­ra­ta Googlen Search Con­so­len ja Google Ana­ly­tic­sin avulla.

Kun Google huo­maa, ettei sivuil­la­si viih­dy­tä, las­kee Google sijoi­tus­ta­si haku­tu­lok­sis­sa. Jos näin pää­see käy­mään, on rat­kai­su ongel­maan res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu ja haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Lop­puu­ko sinul­ta aika tai osaa­mi­nen? Kubla aut­taa yri­tys­tä­si kil­pai­lue­dun saa­vut­ta­mi­ses­sa – res­pon­sii­vi­nen, tren­di­käs verk­ko­si­vu sekä oikein teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ovat vaka­vas­ti otet­ta­via kilpailuetuja.

4. Hyvin toimiva verkkosivu saa asiakkailta kiitosta

Jos verk­ko­si­vusi ovat toi­mi­vat ja hel­pos­ti käy­tet­tä­vät, vie­rai­le­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat siel­lä useam­min. Huo­nos­ti skaa­lau­tu­va verk­ko­si­vu on asiak­kai­den tehok­kain kar­ko­tin -- kävi­jät kun odot­ta­vat löy­tä­vän­sä etsi­män­sä tie­don muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la, min­kä ammat­ti­mai­ses­ti suun­ni­tel­tu res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu takaa.

Asiak­kaat ovat ver­kos­sa ja teke­vät ostok­sen­sa suu­rim­mal­ta osin mobii­li­lait­teil­la. Res­pon­sii­vi­nen verk­ko­suun­nit­te­lu aut­taa saa­vut­ta­maan laa­jem­man koh­dey­lei­sön ja toi­sin­päin huo­nos­ti skaa­lau­tu­va verk­ko­si­vu vie asiak­kais­ta­si puo­let muu­al­le. Verk­ko-ostos­ten teke­mi­nen on teh­tä­vä asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man hel­pok­si ja suju­vak­si, jot­ta osto ei jää kes­ken. Skaa­lau­tu­mi­son­gel­mat eivät tee shop­pai­lus­ta mut­ka­ton­ta, päinvastoin!

Onhan verkkosivusi jo responsiivinen? Jos ei, otathan yhteyttä heti!

Huo­nos­ti skaa­lau­tu­va sivu on käyt­tä­jäl­le suo­ras­taan jär­ky­tys – res­pon­sii­vi­suus on tätä päi­vää, eikä kah­teen eril­li­seen verk­ko­si­vu­ver­sioon ole paluu­ta. Hyvä niin, sil­lä res­pon­sii­vi­nen verk­ko­si­vu on kai­kin tavoin mukau­tu­ma­ton­ta verk­ko­si­vua parem­pi! Lisää vipi­nää verk­koon? Kubla aut­taa raken­ta­maan ja päi­vit­tä­mään yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut ajan tasal­le! Otat­han yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä jokai­nen päi­vä ilman res­pon­sii­vi­sia verk­ko­si­vu­ja on päi­vä puoliteholla!

Ota yhteyt­tä!
Responsiivinen verkkosivusto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy