Google Search Console – näe verkkosivusi hakukoneen silmin 

Search Con­so­le on Googlen työ­ka­lu johon on syy­tä tutus­tua. Olet taa­tus­ti jos­kus pai­ni­nut näi­den kysy­mys­ten äärel­lä: mik­si verk­ko­si­vu­ni ei näy Googles­sa? Kuin­ka voi­sin saa­da sivu­ni näky­mään haku­tu­los­ten kär­jes­sä? Mitä täs­sä oikeas­taan enää voi teh­dä, jot­ta näky­vyys voi­si koho­ta huippuunsa? 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­ke­ää jokai­sel­le yri­tyk­sel­le, mut­ta käy­tän­nös­sä se voi tun­tua lan­nis­ta­van moni­mut­kai­sel­ta. Google Search Con­so­le tar­jo­aa mak­sut­ta pal­jon haku­ko­neop­ti­moin­tia hel­pot­ta­vaa tie­toa, johon kan­nat­taa hie­man tutustua.

Google kehit­ti Web­mas­ter Tools -nimel­lä kul­ke­van pal­ve­lun, joka suo­men­tuu Verk­ko­vas­taa­van työ­ka­luk­si. Kui­ten­kin vain het­keä myö­hem­min pal­ve­lu sai uudek­si nimek­seen Google Search Con­so­le – mikä ihme se sel­lai­nen on?

Mikä on Google Search Console?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti, tie­dät­kö mitä se on? Aloi­te­taan sii­tä: yksin­ker­tai­ses­ti haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pyri­tään saa­maan yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­ja ylös­päin Googlen haku­tu­los­si­vul­la. Google Search Con­so­le aset­taa sinut haku­ro­bo­tin ase­maan – näet sivus­to­si aivan kuten Googlen haku­ko­ne­ro­bo­tit! Pää­set seu­raa­maan, kuin­ka sivus­to­si näkyy haku­tu­lok­sis­sa ja tämän lisäk­si saat sel­vil­le, kuin­ka ihmi­set rea­goi­vat haku­tu­lok­sii­si. Kun pää­set ana­ly­soi­maan näi­tä tie­to­ja, on haku­ko­ne­op­ti­moin­ti huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa. Sen lisäk­si, että Google Search Con­so­le on lois­ta­va työ­ka­lu sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den opti­moin­tiin, on se myös maksuton!

Tah­dot taa­tus­ti, että juu­ri sinun verk­ko­si­vusi näkyy Googlen haku­tu­lok­sis­sa ennen kil­pai­li­jaa­si. On siis aika ottaa käyt­töön Google Search Con­so­le. Kuin­ka se tapah­tuu? Kubla kertoo!

Mikä­li käy­tös­sä­si on jo Google Ana­ly­tics, seu­raa seu­raa­via vaiheita:

  • Kir­jau­du osoit­tees­sa www.google.fi/webmaster.
  • Lisää sivus­to­si www-alun kans­sa sekä ilman sitä.
  • Done! Pää­set nyt käsik­si näi­hin mie­len­kiin­toi­siin tie­toi­hin, jot­ka aut­ta­vat sinua hakukoneoptimoinnissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mitä hyödyllistä tietoa Google Search Console antaa?

Jot­ta pää­set alkuun suju­vas­ti, käy­dään yhdes­sä läpi Google Search Con­so­len muu­ta­ma pääosio.

Search Traffic

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­jai­lee Googlen haku­kent­tään esi­mer­kik­si sanan pyö­rä­lii­ke, haluat pyö­rä­liik­keen omis­ta­ja­na tie­ten­kin, että sinun sivus­to­si näkyy tulok­sis­sa. Search Traf­fic ker­too sinul­le haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta jäl­leen tär­kei­tä tie­to­ja: mil­lä hakusa­noil­la kävi­jät pää­ty­vät sivus­tol­le­si, kuin­ka mon­ta ker­taa sivus­to­si todel­la näkyy haku­tu­lok­sis­sa kävi­jän suo­rit­taes­sa hakua, ja kuin­ka moni haku­tu­lok­sis­sa sivus­to­si näke­vä klik­kaa tien­sä sivustollesi.

Search Traf­fic ker­too myös muun muas­sa sivus­to­si sisäis­ten link­kien mää­räs­tä sekä pal­jas­taa Googlen mie­li­pi­teen sii­tä, mil­lai­nen on sivus­to­si mobii­li­käy­tet­tä­vyys. Tätä mie­li­pi­det­tä kan­nat­taa kuun­nel­la, sil­lä Google osaa ana­ly­soi­da käyt­tä­jien käyt­täy­mis­tä häm­mäs­tyt­tä­vän hyvin antaen sinul­le pal­jon valt­ti­kort­te­ja haku­ko­neop­ti­moin­tia ajatellen.

Google Index

Googlen haku­ko­ne­ro­bo­teil­la eli boteil­la on tavoi­te: ne halua­vat lisä­tä jokai­sen ole­mas­sa ole­van verk­ko­si­vun indek­siin­sä – eli varas­toon­sa. Kun kaik­ki maa­il­man verk­ko­si­vut ovat Googlen omas­sa verk­ko­si­vu­va­ras­tos­sa, palaut­taa Google osan sivuis­ta haku­tu­lok­si­na. Sivut vali­koi­tu­vat sen perus­teel­la, kuin­ka hyvin sivut vas­taa­vat kävi­jän teke­mää hakua. Google Search Con­so­le antaa sinun tark­kail­la myös tätä.

Google Index -osios­ta pää­set siis näke­mään, kuin­ka Google on indek­soi­nut eli varas­toi­nut sivus­to­si. Et kui­ten­kaan halua, että sivus­to­si on varas­tos­sa, vaan tie­ten­kin kaik­kien näh­tä­vil­lä! Tämä osio mah­dol­lis­taa sen, että voit teh­dä pyyn­nön sivus­ton pois­ta­mi­ses­ta varastosta.

Search Appearance

Kuten otsi­koin­ti saat­taa jo pal­jas­taa, Google Search Con­so­le ja sen Search Appea­rance ker­too sinul­le, mil­tä sivus­to­si näyt­tää Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Kun etsit yri­tys­tä Googles­ta, löy­dät sii­tä usein pal­jon eri­lais­ta tie­toa: saa­tat näh­dä esi­mer­kik­si sen, kuin­ka kävi­jät ovat arvioi­neet yri­tyk­sen täh­ti­nä, osoit­teen sekä tie­ten­kin sivun otsi­kon ja lyhyen meta-kuvauk­sen. Kävi­jä voi­daan myös ohja­ta suo­raan sivus­ton suo­si­tuim­piin sisäl­töi­hin sivus­to­link­kien avul­la – esi­mer­kik­si mikä­li sivus­ton suo­si­tuin sivu on Pal­ve­lut, voi kävi­jä kli­ka­ta Google-haus­ta suo­raan täl­le sivul­le käy­mät­tä ensin etusivulla.

Crawl

Search Appea­rances­ta ero­ten Crawl näyt­tää sinul­le sen, kuin­ka Google näkee sivus­to­si. Haluat kui­ten­kin näyt­tää hyväl­tä Googlen sil­mis­sä, joten tätä osio­ta on syy­tä sil­mäil­lä läpi.

Olet taa­tus­ti tör­män­nyt 404-vir­he­koo­din taak­se kadon­nei­siin sivui­hin ja ihme­tel­lyt, mihin sivu on men­nyt. Crawl Errors aut­taa sinua täs­sä: se ker­too, mikä­li sivus­to­si indek­soin­ti tuot­taa ongel­mia. Google Search Con­so­le osios­saan Crawl mah­dol­lis­taa sen, että voit käy­dä kor­jaa­mas­sa toi­mi­mat­to­maan osoit­tee­seen vie­vät sivut.

Näet Crawl Stat­sis­ta myös sen, kuin­ka usein Google vie­rai­lee sivuil­la­si – kyl­lä, myös Googlen botit ovat vie­rai­li­joi­ta­si. Mikä­li botit tyk­kää­vät sivus­tos­ta­si, vie­rai­le­vat ne siel­lä usein ja lataa­vat sivus­to­si sisäl­töä. Haluat bot­tien vili­se­vän sivus­tol­la­si tiu­haan tah­tiin, ja Crawl Stat­sis­ta näet bot­tien liikkeet.

Vink­ki! Fetch as Google -työ­ka­lu näyt­tää sinul­le täy­sin sen, mitä Google näkee, eli käy­tän­nös­sä vain sivus­ton teks­tin. Myös tämän vuok­si teks­tin tuot­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­le on tär­ke­ää, sil­lä pelk­kä kuva- tai video­muo­toi­nen sisäl­tö ei saa Googlea tykäs­ty­mään. Google näyt­tää haku­tu­lok­sis­saan vain nii­tä sivu­ja, jois­ta itse tyk­kää ja jois­ta kävi­jät tykkäävät.

Sum­ma­rum, Google Search Con­so­le on siis pal­jon mie­len­kiin­tois­ta ja hyö­dyl­lis­tä tie­toa tar­joa­va työ­ka­lu, jota on ehdot­to­mas­ti syy­tä hyö­dyn­tää haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa – olit sit­ten haku­ko­neop­ti­moin­nin koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta näi­tä asioi­ta har­joit­te­le­va. Oli­pa kyse mis­tä tahan­sa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen liit­ty­väs­tä ongel­mas­ta tai kysy­myk­ses­tä, Kubla rat­koo ne alta aikayk­si­kön ja antaa vas­tauk­sia koko tiimille!

Ota yhteyt­tä!
Google Search Console - Google Console
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi