Mikä on Google Webmaster Tools? 

Onko sinul­la verk­ko­si­vu? Hie­noa – tämä kir­joi­tus kos­kee juu­ri sinua. Google Web­mas­ter Tools on haku­ko­neop­ti­moin­tia hel­pot­ta­va työ­ka­lu, joka näyt­tää sivus­to­si haku­ko­neen sil­min. Jot­ta voit miel­lyt­tää haku­ko­net­ta, tulee sinun näh­dä sivus­to­si sen näkö­kul­mas­ta. Haku­ko­neen miel­lyt­tä­mi­nen on avai­na­se­mas­sa haku­tu­los­si­vun kär­keen kipua­mi­ses­sa. Et halua jää­dä kil­pai­li­ja­si jal­koi­hin sijoit­tu­mal­la Google-haun kak­kos­si­vul­le, sil­lä ensim­mäi­sen haku­tu­los­si­vun tulok­set saa­vat yli 90 % kai­kis­ta klik­kauk­sis­ta! Lii­ke­toi­min­nan ja menes­ty­mi­sen kan­nal­ta on siis ensiar­voi­sen tär­ke­ää pyr­kiä haku­tu­lok­sis­sa mah­dol­li­sim­man hyväl­le paikalle.

Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta höpis­tään pal­jon, eikä suot­ta! Googlen kal­tai­nen haku­ko­ne­kin­gi voi todel­la tuo­da asiak­kaat luok­se­si täy­sin ilmai­sek­si. Search Engi­ne Opti­miza­tion eli SEO tar­koit­taa käy­tän­nös­sä siis verk­ko­si­vun tai -kau­pan näky­vyy­den paran­ta­mis­ta haku­ko­nei­den haku­tu­lok­sis­sa. Kuin­ka haku­tu­los­si­vul­le sijoit­tu­mi­seen voi vai­kut­taa? Haku­ko­neet pitä­vät muun muas­sa hyväs­tä teks­ti­si­säl­lös­tä, huo­lel­li­ses­ti mie­ti­tyis­tä meta­tie­dois­ta sekä nopeas­ta lataus­no­peu­des­ta. Google Web­mas­ter Tools havait­see sivus­to­si ongel­ma­koh­dat ja ker­too sinul­le, mitä miel­tä itse haku­ko­ne­kin­gi on verk­ko­si­vus­ta­si. Vuo­den 2015 jäl­keen Google Web­mas­ter Tools on tun­net­tu nimel­lä Google Search Con­so­le – kysees­sä on siis yksi ja sama työkalu!

Google Webmaster Tools vie sivustosi hakutulosten kärkeen

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­ta et voi vält­tyä. Ilman huo­lel­lis­ta opti­moin­tia hei­tät huk­kaan suu­rim­man osan mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta lii­ke­toi­min­nan vie­mi­nen verk­koon par­haim­mil­laan tuo! Saa­tat päh­käil­lä, onko Web­mas­ter Tools kai­ken ajan ja vai­van arvoi­nen – kyl­lä on, mikä­li sinul­la on toi­min­taa ver­kos­sa ja haluat sitä kaut­ta kas­vat­taa asia­kas­kun­taa­si. Sin­ne päin SEO:ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta sohia, vaan toi­si­naan haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on syy­tä jät­tää ammat­ti­lai­sen käsiin. Mikä­li aika ja osaa­mi­nen ei tun­nu riit­tä­vän, opet­taa Kubla sinut tii­mei­ne­si Google Web­mas­ter Tools -työ­ka­lun pariin tai ottaa har­teil­leen koko hakukoneoptimoinnin.

Google Web­mas­ter Tools havait­see sivus­to­si ongel­mat ja aut­taa rat­kai­se­maan ne. Jos sivus­tol­la­si on esi­mer­kik­si ei mihin­kään vie­viä link­ke­jä tai 404-vir­he­koo­din takaa löy­ty­viä sivu­ja, ilmoit­taa Web­mas­ter Tools niis­tä sinul­le suo­raan säh­kö­pos­til­la. Työ­ka­lun häly­tys­kel­lot saa­vat soi­maan myös muun muas­sa mobii­li­nä­ky­mäs­sä lii­an pie­nek­si sot­kuk­si jää­vä teks­ti ja lait­to­man pit­kään latau­tu­vat kuvat. Ilman kyseis­tä työ­ka­lua et vält­tä­mät­tä havait­se nii­tä ongel­mia, jot­ka evää­vät sinul­ta pää­syn haku­tu­los­si­vun kär­ki­pai­koil­le. Sen sijaan, että tus­kai­li­sit yrit­tääk­se­si löy­tää ongel­ma­koh­dat ilman sii­hen päte­vää työ­ka­lua, ota käyt­töön Google Web­mas­ter Tools – se on täy­sin maksuton.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Webmaster Tools kätkee sisälleen kultaakin arvokkaampia ominaisuuksia

Google Web­mas­ter Tools on kuin aar­reark­ku, jon­ka sisäl­tä löy­tyy kul­taa­kin arvok­kaam­pia omi­nai­suuk­sia. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ovat muun muas­sa Search Appea­rance, Search Traf­fic, Google Index sekä Crawl. Mitä näil­lä käy­tän­nös­sä teh­dään? Kubla ker­too seuraavaksi!

1. Google Webmaster Tools ja Search Appearance

Google Web­mas­ter Tools ja sen Search Appea­rance antaa sinul­le käsi­tyk­sen sii­tä, mil­lai­se­na sivus­to­si näkyy haku­tu­los­si­vul­la. Haku­tu­los­si­vul­la näkyy muun muas­sa sivus­ton otsik­ko, osoi­te, meta-kuvaus sekä kävi­jöi­den anta­mat täh­tiar­vos­te­lut. Voit myös kat­soa, kuin­ka ohjaa­vat sivus­to­lin­kit näky­vät mui­den tie­to­jen yhteydessä.

2. Google Webmaster Tools ja Search Traffic

Google Web­mas­ter Tools sisäl­tää myös Search Traf­ficin, joka seu­raa sivus­tol­le­si pää­ty­vää lii­ken­net­tä ja pal­jas­taa muun muas­sa sen, mitä hakusa­no­ja sivus­tol­le­si pää­ty­neet vie­rai­li­jat ovat käyttäneet.

Tänä päi­vä­nä myös sivus­ton mobii­liys­tä­väl­li­syys on kova sana: jos sivus­toa on vai­kea käyt­tää mobii­li­lait­teel­la, jää vähin­tään­kin puo­let poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta saa­vut­ta­mat­ta. Sivus­to on mobii­liys­tä­väl­li­nen sil­loin, kun teks­tit ovat hel­pos­ti luet­ta­vis­sa, kuvat latau­tu­vat nopeas­ti koko­nai­si­na ja pai­nik­kei­siin on help­po osua. Search Traf­fic antaa Googlen arvion sii­tä, mil­lai­nen on sivus­to­si käy­tet­tä­vyys mobii­li­lait­teel­la. Sinun ei tar­vit­se arvuu­tel­la syi­tä asia­kas­ka­toon, vaan Google Web­mas­ter Tools alle­vii­vaa ongel­ma­koh­dat ja aut­taa sinua kehit­tä­mään sivus­to­si käyttömukavuutta.

3. Google Webmaster Tools ja Google Index

Googlen haku­ko­ne­ro­bo­tit pii­lot­ta­vat sivus­to­ja varas­toon­sa, jois­ta osa palau­tuu haku­tu­lok­si­na sen mukaan, kuin­ka sivus­tot vas­taa­vat kävi­jöi­den teke­miä haku­ja. Varas­toi­mis­ta kut­su­taan indek­soin­nik­si. Google Index näyt­tää sinul­le sivus­to­si varas­toi­dut eli indek­soi­dut sivut ja ker­too sen, mit­kä hakusa­nat Googlen mie­les­tä vas­taa­vat sivus­to­si sisäl­töä. Sivusi saat­taa pää­tyä varas­toon, vaik­ka et haluai­si sen ole­van siel­lä – täl­löin voit jät­tää pyyn­nön sivus­ton pois­ta­mi­seen varas­tos­ta Google Index -osioon.

4. Google Webmaster Tools ja Crawl

Google Web­mas­ter Tools sisäl­tää osion, jon­ka avul­la voit näh­dä sivus­to­si Googlen sil­min. Tätä omi­nai­suut­ta kut­su­taan nimel­lä Crawl. Craw­lis­ta löy­tyy myös Googlen bot­tien vie­rai­luis­ta ker­to­va Stats. Mitä enem­män bot­te­ja sivus­tol­la­si vili­see, sen parem­pi. Crawl Errors taa­sen löy­tää muun muas­sa 404-vir­he­koo­din taak­se kadon­neet sivut. Käte­vää, eikö? Ilman Google Web­mas­ter Tools -työ­ka­lua näi­den yleis­ten ongel­mien havait­se­mi­nen ja kor­jaa­mi­nen on tuplas­ti työläämpää.

Webmaster Tools silmäilee sivustoasi suurennuslasin kera

Google Web­mas­ter Tools on suo­ras­taan nero­kas, kii­tos Google! Ilman tätä työ­ka­lua jäi­si sinul­ta hel­pos­ti huo­maa­mat­ta haku­tu­los­si­joi­tuk­seen vai­kut­ta­vat ongel­mat, jol­loin haku­ko­ne­op­ti­moin­ti menet­täi­si teho­aan huo­mat­ta­vas­ti. Eten­kin kun haku­ko­neop­ti­moin­tiin sat­sa­taan aikaa ja kahi­se­vaa, on Google Web­mas­ter Tools ehdo­ton kave­ri. Kave­ri on myös Kubla, jol­ta löy­tyy taa­tus­ti par­haat vin­kit Googlen työ­ka­lu­jen käyt­töön sekä tulok­siin täh­tää­vään haku­ko­neop­ti­moin­tiin – ota yhteyt­tä jo tänään, mikä­li haluat kivu­ta kor­keal­le ja pysy­tel­lä kil­pai­li­joi­ta­si aske­leen edellä!

Ota yhteyt­tä!

Google Webmaster Tools
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi