SEO - Mitä se tarkoittaa? 

SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää näky­vyyt­tä ja verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä hakukoneista.

Mitkä ovat SEO:n tärkeimmät osa-alueet?

SEO koos­tuu useas­ta tär­keäs­tä osa-alu­ees­ta eikä niis­tä mitään tule aliar­vioi­da. SEO työ vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä ja sys­te­maat­ti­suut­ta. Kai­ken poh­ja­na on aja­tus sii­tä, miten Googlen algo­rit­mi näkee sivustosi. 

SEO ja Googlen algoritmi

Mieti käytettävät avainsanat

Sel­vi­tä mil­lä sanoil­la haluai­sit lisää asiak­kai­ta sivus­tol­le­si. On hyvä muis­taa sivus­to­si löy­ty­vän joka tapauk­ses­sa omal­la “brän­di­sa­nal­la­si” esi­mer­kik­si ikku­na­val­mis­ta­ja “Tii­vi” löy­tyy joka tapauk­ses­sa omal­la avain­sa­nal­laan “Tii­vi” ja tätä ei tar­vit­se erik­seen opti­moi­da. Sen sijaan on hyvä löy­tyä esi­mer­kik­si “ikku­na­re­mont­ti” sanal­la. Sano­jen etsi­mi­ses­sä on hyvä käyt­tää apu­na avain­sa­na­tut­ki­mus­ta ja täs­tä löy­tyy alem­pa­na lisää tietoa.

Voit myös kir­joit­taa Googleen hakusa­nan “ikku­na­re­mont­ti” ja kat­soa mitä ehdo­tuk­sia saat hakuun liit­tyen. Näi­tä  sano­ja on hyvä opti­moi­da sivus­tol­la­si, mikä­li teet ikku­na­re­mont­te­ja täs­sä esi­merk­ki­ta­pauk­ses­sa. Alla havain­nol­lis­ta­va kuva.

SEO työn apuna Google

Valitse jokaiselle verkkosivujesi alasivulle oma optimoitava avainsana

On tär­ke­ää vali­ta jokai­sel­le sivus­ton ala­si­vul­le tiet­ty huo­lel­la valit­tu avain­sa­na. Mikä­li käy­tät kaik­kia toi­mia­laa­si liit­ty­viä sano­ja sekai­sin Googlen on vai­kea ymmär­tää mitä kysei­nen väli­leh­ti sivuil­la­si käsit­te­lee. Mikä­li olet löy­tä­nyt tär­kei­tä avain­sa­no­ja esi­mer­kik­si 20 kpl sivuil­le­si, niin mie­ti jokai­sel­le sanal­le oma väli­leh­ti. Käy­tä SEO opti­moi­tua avain­sa­naa valit­se­mal­la­si sivul­la yli seit­se­män ker­taa ja näin tulet var­mis­ta­maan myös Googlen ymmär­tä­vän mitä kysei­nen sivun osa käsit­te­lee. Näin tulet nouse­maan haku­tu­lok­sis­sa ilmai­sek­si ensim­mäi­sel­le sivul­le ja ensim­mäis­ten joukkoon.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Laita otsikot ja kuvaukset kuntoon avainsanan mukaisesti

Google käy sivus­toa­si jat­ku­vas­ti läpi omil­la auto­ma­ti­soi­duil­la robo­teil­la ja yksi SEOn kan­nal­ta tär­keim­mis­tä osa-alueis­ta on sivun meta­tie­dot. Näi­hin kuu­lu­vat sivus­ton otsik­ko ja kuvaus jokai­sel­la yri­tyk­se­si sivus­ton väli­leh­del­lä. Meta­tie­dot mää­ri­tel­lään sivus­ton hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä ja on ylei­ses­ti noin var­tin kes­tä­vä työ. Eli hyvin nopeas­ti­kin hoi­det­ta­va asia ja näin saat jäl­leen sivus­toa­si kam­met­tua ylem­mäs Googlen orgaa­ni­sis­sa eli ilmai­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa ensim­mäi­sel­lä hakusi­vul­la toi­mia­laa­si kos­ke­vil­la hauilla.

Linkitykset ovat tärkeä osa SEOn työvaiheita

SEO työn kan­nal­ta tär­keä alue on lin­kin raken­nus (engl. link buil­ding). Google käyt­tää link­ke­jä sivus­to­jen läpi­käy­mi­sek­si ja ne jakau­tuu kah­teen osa-alueeseen. 

Ensim­mäi­se­nä mai­nit­ta­koon ulkoi­set lin­kit, eli muil­ta sivus­toil­ta yri­tyk­se­si sivuil­le tule­vat lin­kit. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si jäl­leen­myy­jil­tä, tai kump­pa­neil­ta tule­vat lin­kit yri­tyk­se­si sivuille. 

Toi­nen link­kien osa-alue on sivus­to­si sisäi­set lin­kit. Sivuil­lan­ne voi olla esi­mer­kik­si yksi väli­leh­ti, jol­la esi­tel­lään pal­ve­lui­tan­ne. Täl­tä sivul­ta voi­daan lin­ka­ta erik­seen “ikku­na­re­mon­tit oma­ko­ti­ta­loil­le” sivus­to­si väli­leh­del­le ja “ikku­na­re­mon­tit talo­yh­tiöil­le” sivus­to­si väli­leh­del­le. Täs­sä on yksi esi­merk­ki sivus­to­si sisäi­sil­le lin­keil­le ja myös tämä sisäi­nen lin­ki­tys aut­taa Googlea ymmär­tä­mään sivus­to­si sisäl­töä parem­min. Näin nouset jäl­leen ylem­mäk­si Googlen ilmai­sis­sa hauis­sa ja saat enem­män asiak­kai­ta sivus­tol­le­si täy­sin ilmai­sek­si SEOn avulla.

Kuvien nimeäminen

Haku­ko­neet ymmär­tä­vät myös kuvia ja nii­den mer­ki­tys­tä. Tämä edel­lyt­tää että nimeät sivus­to­si kuvat havain­nol­lis­ta­val­la kuvauk­sel­la eli ker­rot kuvan nimes­sä mitä kuva kos­kee ja käy­tät kuvauk­ses­sa sivun SEO opti­moin­tiin tar­koi­tet­tua avain­sa­naa. Esi­mer­kik­si mies asen­ta­mas­sa ikku­naa pai­koil­leen tar­koit­tai­si kuvan nime­nä “Ikku­noi­den asen­ta­mi­nen”. Kuvil­le kan­nat­taa siis antaa sopi­vat nimet sivus­ton hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä ja näin saat yri­tyk­se­si kuvat usei­den poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den näky­viin. Lisäk­si yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen orgaa­ni­nen näky­vyys nousee jäl­leen ker­ran Googles­sa etusi­vun ylä­osiin, sekä saat lisää poten­ti­aa­li­sia yri­tyk­siä sivuil­le­si otta­maan yhteyttä.

Sivuston tekninen optimointi

Sivus­toa on hyvä opti­moi­da myös tek­ni­ses­tä näkö­kul­mas­ta ja ylei­sim­min tämä on nopeim­min teh­tä­vä SEO osa-alue. Eli voit ylei­sim­min käyt­tää tähän yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jää, jol­le nämä teh­tä­vät ovat ylei­sim­min rutii­nil­la teh­tä­viä SEO tehtäviä.

Tär­keim­piä tek­ni­sen opti­moin­nin teh­tä­viä ovat

 • Teks­ti­si­säl­lön opti­moin­ti halu­tuil­le sanoil­le (avain­sa­nat)
 • Meta­tie­to­jen opti­moin­ti, eli sivus­ton otsik­ko (tit­le) ja sivul­la on lisäk­si kuvaus­teks­ti (desc­rip­tion)
 • Kuvat kan­nat­taa myös nime­tä halu­tul­le avainsanalle
 • Sivus­ton sisäi­set lin­kit aut­ta­vat Googlea ymmär­tä­mään sivus­ton rakennetta
 • URL-osoit­tei­den käyt­tä­mi­nen SEO:ssa on myös tär­keäs­sä roolissa
 • Myös sivus­ton verk­ko­tun­nuk­sen “ikä” on mer­ki­tyk­sel­li­nen asia SEO:n näkökulmasta
 • Vii­mei­se­nä mai­nit­ta­koon sivus­ton käy­tön opti­moin­ti myös mobii­li­lait­teil­le ja tablet-tietokoneille

Miten kannattaa aloittaa SEO:n tekeminen?

Yksin­ker­tai­sin tapa SEO työn aloit­ta­mi­seen on kou­lut­taa omaa hen­ki­lös­töä ymmär­tä­mään miten saa­daan yri­tyk­se­si sivus­toa parem­min näky­viin Googlen orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Mikä­li SEO teh­tä­viä halu­taan oppia ymmär­tä­mään nykyis­tä parem­min kan­nat­taa sitout­taa oma hen­ki­lös­tö esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sel­la, jos­ta on hyö­tyä yri­tyk­sel­le ja henkilöstölle. 

Jos tar­vit­set apua sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­nin kans­sa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyt­tä!
SEO
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi