SEO - Mitä se tarkoittaa? 

SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää näky­vyyt­tä ja verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä hakukoneista.

Mitkä ovat SEO:n tärkeimmät osa-alueet?

SEO koos­tuu useas­ta tär­keäs­tä osa-alu­ees­ta eikä niis­tä mitään tule aliar­vioi­da. SEO työ vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä ja sys­te­maat­ti­suut­ta. Kai­ken poh­ja­na on aja­tus sii­tä, miten Googlen algo­rit­mi näkee sivustosi. 

SEO ja Googlen algoritmi

Mieti käytettävät avainsanat

Sel­vi­tä mil­lä sanoil­la haluai­sit lisää asiak­kai­ta sivus­tol­le­si. On hyvä muis­taa sivus­to­si löy­ty­vän joka tapauk­ses­sa omal­la “brän­di­sa­nal­la­si” esi­mer­kik­si ikku­na­val­mis­ta­ja “Tii­vi” löy­tyy joka tapauk­ses­sa omal­la avain­sa­nal­laan “Tii­vi” ja tätä ei tar­vit­se erik­seen opti­moi­da. Sen sijaan on hyvä löy­tyä esi­mer­kik­si “ikku­na­re­mont­ti” sanal­la. Sano­jen etsi­mi­ses­sä on hyvä käyt­tää apu­na avain­sa­na­tut­ki­mus­ta ja täs­tä löy­tyy alem­pa­na lisää tietoa.

Voit myös kir­joit­taa Googleen hakusa­nan “ikku­na­re­mont­ti” ja kat­soa mitä ehdo­tuk­sia saat hakuun liit­tyen. Näi­tä  sano­ja on hyvä opti­moi­da sivus­tol­la­si, mikä­li teet ikku­na­re­mont­te­ja täs­sä esi­merk­ki­ta­pauk­ses­sa. Alla havain­nol­lis­ta­va kuva.

SEO työn apuna Google

Valitse jokaiselle verkkosivujesi alasivulle oma optimoitava avainsana

On tär­ke­ää vali­ta jokai­sel­le sivus­ton ala­si­vul­le tiet­ty huo­lel­la valit­tu avain­sa­na. Mikä­li käy­tät kaik­kia toi­mia­laa­si liit­ty­viä sano­ja sekai­sin Googlen on vai­kea ymmär­tää mitä kysei­nen väli­leh­ti sivuil­la­si käsit­te­lee. Mikä­li olet löy­tä­nyt tär­kei­tä avain­sa­no­ja esi­mer­kik­si 20 kpl sivuil­le­si, niin mie­ti jokai­sel­le sanal­le oma väli­leh­ti. Käy­tä SEO opti­moi­tua avain­sa­naa valit­se­mal­la­si sivul­la yli seit­se­män ker­taa ja näin tulet var­mis­ta­maan myös Googlen ymmär­tä­vän mitä kysei­nen sivun osa käsit­te­lee. Näin tulet nouse­maan haku­tu­lok­sis­sa ilmai­sek­si ensim­mäi­sel­le sivul­le ja ensim­mäis­ten joukkoon.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Laita otsikot ja kuvaukset kuntoon avainsanan mukaisesti

Google käy sivus­toa­si jat­ku­vas­ti läpi omil­la auto­ma­ti­soi­duil­la robo­teil­la ja yksi SEOn kan­nal­ta tär­keim­mis­tä osa-alueis­ta on sivun meta­tie­dot. Näi­hin kuu­lu­vat sivus­ton otsik­ko ja kuvaus jokai­sel­la yri­tyk­se­si sivus­ton väli­leh­del­lä. Meta­tie­dot mää­ri­tel­lään sivus­ton hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä ja on ylei­ses­ti noin var­tin kes­tä­vä työ. Eli hyvin nopeas­ti­kin hoi­det­ta­va asia ja näin saat jäl­leen sivus­toa­si kam­met­tua ylem­mäs Googlen orgaa­ni­sis­sa eli ilmai­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa ensim­mäi­sel­lä hakusi­vul­la toi­mia­laa­si kos­ke­vil­la hauilla.

Linkitykset ovat tärkeä osa SEOn työvaiheita

SEO työn kan­nal­ta tär­keä alue on lin­kin raken­nus (engl. link buil­ding). Google käyt­tää link­ke­jä sivus­to­jen läpi­käy­mi­sek­si ja ne jakau­tuu kah­teen osa-alueeseen. 

Ensim­mäi­se­nä mai­nit­ta­koon ulkoi­set lin­kit, eli muil­ta sivus­toil­ta yri­tyk­se­si sivuil­le tule­vat lin­kit. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si jäl­leen­myy­jil­tä, tai kump­pa­neil­ta tule­vat lin­kit yri­tyk­se­si sivuille. 

Toi­nen link­kien osa-alue on sivus­to­si sisäi­set lin­kit. Sivuil­lan­ne voi olla esi­mer­kik­si yksi väli­leh­ti, jol­la esi­tel­lään pal­ve­lui­tan­ne. Täl­tä sivul­ta voi­daan lin­ka­ta erik­seen “ikku­na­re­mon­tit oma­ko­ti­ta­loil­le” sivus­to­si väli­leh­del­le ja “ikku­na­re­mon­tit taloyhtiöille”sivustosi väli­leh­del­le. Täs­sä on yksi esi­merk­ki sivus­to­si sisäi­sil­le lin­keil­le ja myös tämä sisäi­nen lin­ki­tys aut­taa Googlea ymmär­tä­mään sivus­to­si sisäl­töä parem­min. Näin nouset jäl­leen ylem­mäk­si Googlen ilmai­sis­sa hauis­sa ja saat enem­män asiak­kai­ta sivus­tol­le­si täy­sin ilmai­sek­si SEOn avulla.

Kuvien nimeäminen

Haku­ko­neet ymmär­tä­vät myös kuvia ja nii­den mer­ki­tys­tä. Tämä edel­lyt­tää että nimeät sivus­to­si kuvat havain­nol­lis­ta­val­la kuvauk­sel­la eli ker­rot kuvan nimes­sä mitä kuva kos­kee ja käy­tät kuvauk­ses­sa sivun SEO opti­moin­tiin tar­koi­tet­tua avain­sa­naa. Esi­mer­kik­si mies asen­ta­mas­sa ikku­naa pai­koil­leen tar­koit­tai­si kuvan nime­nä “Ikku­noi­den asen­ta­mi­nen”. Kuvil­le kan­nat­taa siis antaa sopi­vat nimet sivus­ton hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä ja näin saat yri­tyk­se­si kuvat usei­den poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den näky­viin. Lisäk­si yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen orgaa­ni­nen näky­vyys nousee jäl­leen ker­ran Googles­sa etusi­vun ylä­osiin, sekä saat lisää poten­ti­aa­li­sia yri­tyk­siä sivuil­le­si otta­maan yhteyttä.

Sivuston tekninen optimointi

Sivus­toa on hyvä opti­moi­da myös tek­ni­ses­tä näkö­kul­mas­ta ja ylei­sim­min tämä on nopeim­min teh­tä­vä SEO osa-alue. Eli voit ylei­sim­min käyt­tää tähän yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jää, jol­le nämä teh­tä­vät ovat ylei­sim­min rutii­nil­la teh­tä­viä SEO tehtäviä.

Tär­keim­piä tek­ni­sen opti­moin­nin teh­tä­viä ovat

 • Teks­ti­si­säl­lön opti­moin­ti halu­tuil­le sanoil­le (avain­sa­nat)
 • Meta­tie­to­jen opti­moin­ti, eli sivus­ton otsik­ko (tit­le) ja sivul­la on lisäk­si kuvaus­teks­ti (desc­rip­tion)
 • Kuvat kan­nat­taa myös nime­tä halu­tul­le avainsanalle
 • Sivus­ton sisäi­set lin­kit aut­ta­vat Googlea ymmär­tä­mään sivus­ton rakennetta
 • URL-osoit­tei­den käyt­tä­mi­nen SEO:ssa on myös tär­keäs­sä roolissa
 • Myös sivus­ton verk­ko­tun­nuk­sen “ikä” on mer­ki­tyk­sel­li­nen asia SEO:n näkökulmasta
 • Vii­mei­se­nä mai­nit­ta­koon sivus­ton käy­tön opti­moin­ti myös mobii­li­lait­teil­le ja tablet-tietokoneille

Miten kannattaa aloittaa SEO:n tekeminen?

Yksin­ker­tai­sin tapa SEO työn aloit­ta­mi­seen on kou­lut­taa omaa hen­ki­lös­töä ymmär­tä­mään miten saa­daan yri­tyk­se­si sivus­toa parem­min näky­viin Googlen orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Mikä­li SEO teh­tä­viä halu­taan oppia ymmär­tä­mään nykyis­tä parem­min kan­nat­taa sitout­taa oma hen­ki­lös­tö esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sel­la, jos­ta on hyö­tyä yri­tyk­sel­le ja henkilöstölle. 

Jos tar­vit­set apua sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­nin kans­sa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyt­tä!
SEO
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy