Hakukoneoptimointi opas yritykselle 2020 

Haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on tär­keä työ­ka­lu jokai­sel­le yri­tyk­sel­le pitä­mään huo­len sii­tä että koti­si­vut täyt­tä­vät vähin­tään Googlen mää­rit­te­le­mät vähim­mäis­ta­voit­teet yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Myös Googlen sivuil­ta löy­ty­vä haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on infor­ma­tii­vi­nen tie­to­pa­ket­ti mut­ta suu­rim­mal­le osal­le luki­jois­ta hie­man pit­käh­kö ja jopa teo­reet­ti­nen eten­kin pää­tök­sen­te­ki­jän silmissä. 

Pyrim­me tii­vis­tä­mään tämän sivun oppaas­sa tär­keim­mät asiat haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja mitä tuli­si huo­mioi­da yri­tyk­sen sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa jot­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu oli­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa mah­dol­li­sim­man ylhääl­lä. Näin saat osta­via asiak­kai­ta ilmai­sek­si yri­tyk­se­si sivuil­le jat­ku­vas­ti päi­väs­tä tai vuo­ro­kau­de­na­jas­ta riippumatta.

Hakukoneoptimointi opas ja kenelle se on? 

Haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas on kai­kil­le jot­ka halua­vat tie­tää perus­teet haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja miet­ti­vät yri­tyk­sen­sä sivus­ton opti­moin­tia. Haku­ko­neop­ti­moin­tio­pas ei kui­ten­kaan ole opas sivus­ton tark­kaan opti­moin­tiin kos­ka opti­moin­ti on vaa­tii pal­jon muu­ta­kin kuin tii­vis­te­tyn oppaan. Saat kui­ten­kin tämän sivun oppaas­ta tar­vit­ta­vat vin­kit ja tie­dot yri­tyk­se­si sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­nin tilan sel­vit­tä­mi­seen ja pys­tyt tämän oppaan luke­mi­sen jäl­keen myös teke­mään pää­tök­siä sii­tä kan­nat­tai­si­ko yri­tyk­se­si panos­taa hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimointi opas luku 1 - perusteet

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti aut­taa yri­tys­tä näky­mään ilmai­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Tänä päi­vä­nä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vaa­tii aktii­vis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa ja oiko­reit­te­jä ei ole. Voit siis huo­let­ta opti­moi­da sivus­toa­si kos­ka myös­kään kil­pai­li­ja­si eivät tule pää­se­mään hel­poil­la tavoil­la sivus­to­si ylä­puo­lel­le Googles­sa mikä­li olet panos­ta­nut pit­kä­jän­tei­ses­ti sivus­to­si opti­moin­tiin. Osa asiak­kais­ta ei klik­kaa ollen­kaan Googlen hakusa­na­mai­nok­sia jot­ka sijait­se­vat ilmais­ten haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la joten on erit­täin tär­ke­ää pitää huo­li yri­tyk­se­si sivus­ton löy­ty­mi­ses­tä ilmai­sis­sa tulok­sis­sa hyvil­tä sijoil­ta. Näin tulet var­mas­ti saa­maan lisää asiak­kai­ta. Ilmais­ten eli niin sanot­tu­jen orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten mer­kit­tä­vyys kas­vaa vuo­sit­tain ja näin saat myös laa­duk­kaam­paa lii­ken­net­tä kuin Google Ads -hakusa­na­mai­non­nal­la vaik­ka­kin suo­sit­te­lem­me tuke­maan sivus­to­si näky­vyyt­tä Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la. Kum­mat­kin näis­tä tavois­ta saa­vut­taa lisää vie­rai­li­joi­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­le ovat tär­kei­tä ja tar­kas­ti mit­taa­mal­la pää­set hyviin tulok­siin kum­mal­la­kin taval­la jol­loin saat kak­sin ver­roin myös tuloksia.

Hakukoneoptimointi opas luku 2 - miten sivusto optimoidaan?

Verk­ko­si­vus­ton haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi­daan jakaa kah­teen osioon:

  • Tek­ni­nen optimointi
  • Sisäl­lön optimointi

Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti hank­ki­maan tar­kan avain­sa­na-ana­lyy­sin mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei sel­lais­ta vie­lä ole. Näin saat sel­vil­le mitä avain­sa­no­ja sekä tek­ni­ses­sä opti­moin­nis­sa että sisäl­lön opti­moin­nis­sa tuli­si käyttää.

Tekninen optimointi

Tek­ni­sel­lä opti­moin­nil­la tar­koi­te­taan sivus­ton raken­teel­li­sia ja “koo­diin” teh­tä­viä muu­tok­sia. Suu­rim­mak­si osak­si nämä ovat nopei­ta muu­tok­sia sivus­to­si yllä­pi­tä­jäl­tä kun­han tie­dät­te mitä sano­ja sivuil­la pitäi­si opti­moi­da (avain­sa­na-ana­lyy­si ker­too tämän). Tär­keim­mät opti­moi­ta­vat osiot tek­ni­sel­lä puo­lel­la ovat tit­le, meta-kuvaus, H1-H6 otsi­kot ja kuvien otsi­kot sekä alt-tagit. Sivus­to­si yllä­pi­tä­jä osaa teh­dä näi­hin tar­vit­ta­vat muutokset.

Sisällön optimointi

Sisäl­lön opti­moin­tia voi­daan teh­dä jokai­sen toi­mes­ta joka sisäl­töä ylei­ses­ti tuot­taa yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Sisäl­lön opti­moin­ti on var­sin yksin­ker­tais­ta ja tar­koit­taa oikean hakusanan/avainsanan käyt­tä­mis­tä oikeal­la sivun osal­la. Tär­kein­tä opti­moi­ta­vaa avain­sa­naa tulee käyt­tää vali­tul­la väli­leh­del­lä noin 10-20 ker­taa. Näin Google voi pää­tel­lä tämän avain­sa­nan ole­van tär­keä juu­ri täl­le vali­tul­le yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton väli­leh­del­le. Sisäl­lön opti­moin­ti ei oikeas­taan ole sen vai­keam­paa mut­ta on hyvä muis­taa että sisäl­töä on olta­va ylei­ses­ti yli 500 sanaa jokai­sel­la tär­keäl­lä väli­leh­del­lä ja sisäl­lön­tuo­tan­non tuli­si olla tasais­ta kuten vii­koit­tais­ta sivus­ton sisäl­lön lisäämistä.

Hakukoneoptimointiopas luku 3 - mitä optimointi maksaa?

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­le on var­mas­ti jokai­sel­la pal­ve­lua tar­joa­val­la yri­tyk­sel­lä oma hin­ta­lap­pun­sa mut­ta ylei­sim­min opti­moin­nin hin­nat liik­ku­vat välil­lä 500-5000 euroa ker­ta­hin­ta­na jol­la saat yri­tyk­se­si sivus­toa opti­moi­tua hyvin­kin pal­jon. Ylei­sin ongel­ma yri­tyk­sil­lä on sel­vit­tää mitä sivus­tol­la pitäi­si opti­moi­da. Itse opti­moin­ti­työ on mones­ti nope­aa ja edul­lis­ta­kin mikä­li yri­tys vain tie­tää miten sivus­toa tuli­si opti­moi­da ja mitä kan­nat­tai­si huo­mioi­da. Suo­sit­te­lem­me sel­vit­tä­mään tämän esi­mer­kik­si SEO-works­hop muo­toi­se­na jota esi­mer­kik­si Kubla toteut­taa asiak­kail­leen vii­koit­tain. Näin saat sel­vil­le miten sivus­toa kan­nat­tai­si opti­moi­da ja kenel­tä opti­moin­tia tuli­si tilata.

Ota yhteyt­tä!

Hakukoneoptimointi opas luku 4 - kuinka usein optimointi pitää tehdä?

Sivus­toa kan­nat­taa opti­moi­da tasai­ses­ti ja pitää huo­li sisäl­töä lisät­täes­sä että lisät­ty sisäl­tö on var­mas­ti opti­moi­tua ja suun­ni­tel­tu oikein. Näin saat yri­tyk­se­si sisäl­lön­tuot­ta­jien nos­ta­maan sivus­to­si näky­vyyt­tä Googles­sa jat­ku­vas­ti. Eli opti­moin­tia tuli­si siis teh­dä aina kun lisäät­te sivus­tol­len­ne sisäl­töä ja sisäl­lön lisää­mi­nen on tär­kein haku­ko­neop­ti­moin­nin osa-alue. Osa yri­tyk­sis­tä lisää sisäl­töä sivuil­leen muu­ta­man päi­vän välein ja osa lisää sivuil­leen sisäl­töä ker­ran pari vuo­des­sa. Hyviä tulok­sia et tule saa­maan satun­nai­sil­la muu­ta­man kuu­kau­den välein teh­dyil­lä sisäl­löil­lä joten opti­moin­tia tuli­si teh­dä vähin­tään kuu­kausit­tain sisäl­töä luo­mal­la ja lisää­mäl­lä. Par­hai­siin tulok­siin pää­set vii­koit­tai­sel­la sisäl­lön luo­mi­sel­la ja lisää­mi­sel­lä kos­ka Google arvos­taa tasais­ta uut­ta laa­du­kas­ta sisältöä.

Hakukoneoptimointi opas luku 5 - mistä tiedät onko sivustosi optimoitu?

Edel­lä jo mai­nit­tu SEO-works­hop on hyvä tapa sel­vit­tää ensin­nä­kin tär­keim­mät opti­moi­ta­vat sanat yri­tyk­se­si sivus­tol­la ja käy­te­tään­kö näi­tä sano­ja tar­peek­si usein yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton tek­ni­ses­sä raken­tees­sa ja lisäk­si sisäl­löis­sä. Näin saat sel­vil­le onko yri­tyk­se­si sivus­to opti­moi­tu vai pitäi­si­kö työ aloit­taa kii­rees­ti ennen kuin jäät­te kil­pai­li­joi­den­ne jal­koi­hin ja jäät­te yhä kau­em­mas Googlen ilmai­sis­sa tuloksissa.

Loppusanat - onnea hakukoneoptimointiin

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on vuo­sit­tain tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa kos­ka mak­set­tu mai­non­ta kai­kis­sa digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa on kal­liim­paa kil­pai­lun kas­vaes­sa jat­ku­vas­ti. Sil­ti on suo­si­tel­ta­vaa tukea sivus­to­si näky­vyyt­tä myös mak­se­tul­la mai­non­nal­la esi­mer­kik­si somes­sa ja Google Ads-hakusa­na­mai­non­nal­la. Hyvin haku­ko­neop­ti­moi­dut sivut anta­vat myös suo­sia alen­nuk­sia Google-mainonnasta. 

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole vai­ke­aa vaan jat­ku­vaa ja suun­ni­tel­mal­lis­ta sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta ja huo­leh­ti­mis­ta sii­tä että sisäl­tö on oikein opti­moi­tua. Mikä­li siis lisäät jo täl­lä­kin het­kel­lä sisäl­töä sivus­tol­le­si niin olet jo teh­nyt 90% työs­tä. Nyt on aika sel­vit­tää miten sisäl­tö pitää opti­moi­da ennen lisää­mis­tä sivus­tol­le ja olet jo suu­rin­ta osaa kil­pai­li­jois­ta­si edel­lä. Mikä­li taas et vie­lä lisää sisäl­töä sivuil­le­si niin nyt on hyvä aika aloit­taa. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä kuu­luit sit­ten kum­paan vain näis­tä ryh­mis­tä niin autam­me nos­ta­maan sivus­to­si Googlen etusi­vul­le ja saa­maan enem­män poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivuil­le­si. Ota yhteyt­tä nyt!

Pyy­dä apua Kublalta!
Hakukoneoptimointi opas 2020
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi