Avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimus

Avain­sa­na­tut­ki­mus on monel­le tun­te­ma­ton ja pelot­ta­va mör­kö, vaik­ka sen mer­ki­tys lii­ke­toi­min­nan kehi­tyk­sel­le on val­ta­va. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la kar­toi­te­taan ne haku­ter­mit, joi­den perus­teel­la verk­ko­si­vua opti­moi­daan sekä löy­de­tään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den käyt­tä­mät haku­ter­mit. Näin oikeat ja poten­ti­aa­li­set osta­jat saa­daan ohjat­tua sivuil­le. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la mää­ri­te­tään myös verk­ko­si­vu­jen raken­ne – haluat­han asiak­kai­de­si löy­tä­vän sinut?

Avain­sa­na­tut­ki­mus­ta teh­des­sä voi­daan käyt­tää eri työ­ka­lu­ja, mm. seu­raa­via:

Tutus­tu Google-pal­ve­lui­him­me:
Google-mai­non­ta
Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Sulje