Avainsanatutkimus Google Ads -mainonnan apuna 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Avain­sa­na­tut­ki­mus Google Ads -mai­non­nan apuna

Kun aloi­tat Googlen Ads -hakusa­na­mai­non­nan, kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mitä toi­mia­laa­si tai lii­ke­toi­min­taa­si liit­ty­vää sanas­toa Googles­sa etsi­tään ja min­kä­lai­nen kil­pai­lu­ti­lan­ne eri sano­jen koh­dal­la on. Tut­ki­muk­sen avul­la pys­tyt ohjaa­maan hakusa­na­mai­non­taa oike­aan suun­taan. Täs­sä artik­ke­lis­sa sel­vi­te­tään, mil­lä taval­la avain­sa­na­tut­ki­mus­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää Google Ads -mainonnassa.

Mitä avainsanatutkimus sisältää?

Avain­sa­na­tut­ki­mus voi­daan teh­dä kah­teen tarpeeseen:

  1. Verk­ko­si­vus­ton orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­seen ja optimointiin
  2. Mak­set­tua hakusa­na­mai­non­taa varten

Orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­nen tar­koit­taa verk­ko­si­vus­ton haku­ko­neop­ti­moin­tia eli SEOa. Avain­sa­na­tut­ki­mus täl­löin aut­taa opti­moi­maan verk­ko­si­vus­ton sisäl­töä niin, että Google kokee sivus­ton rele­van­tik­si tie­tyn­lais­ten aihei­den ympä­ril­lä ja nos­taa näin sisäl­tö­jä orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa ylöspäin.

Orgaa­ni­sen näky­vyy­den lisäk­si avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa myös mak­se­tun näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa. Täl­löin etsi­tään ne avain­sa­nat, joil­la haku­ko­nees­sa kan­nat­taa mainostaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten tutkimus tehdään?

Avain­sa­na­tut­ki­mus voi­daan teh­dä useal­la eri taval­la ja käyt­täen eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Hakusa­na­mai­non­nan tar­koi­tuk­seen teh­ty avain­sa­na­tut­ki­mus jae­taan usein seu­raa­viin vaiheisiin:

1. Listataan relevantit avainsanat, jotka liittyvät liiketoimintaan

Lis­taa lii­ke­toi­min­taa­si kos­ke­vat rele­van­tit avain­sa­nat ja mie­ti samal­la, min­kä­lais­ta ter­mis­töä asiak­kaa­si voi­si­vat käyt­tää kos­kien tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si. Kos­ka Google halu­aa näyt­tää laa­du­kas­ta mai­nos­si­säl­töä, kan­nat­taa lis­taan vali­ta eri­tyi­ses­ti sano­ja, joi­ta käy­tät myös verkkosivuillasi. 

2. Otetaan avainsanatyökalut käyttöön

Kun kaik­ki rele­van­tit avain­sa­nat on lis­tat­tu, ne kan­nat­taa ana­ly­soi­da avain­sa­na­työ­ka­luil­la. Työ­ka­lu­ja ovat mm. Google Keyword Plan­ner tai Keywordtool.io. Nämä työ­ka­lut ker­to­vat kuin­ka pal­jon mitä­kin avain­sa­naa hae­taan kuu­kausi­ta­sol­la ja kuin­ka pal­jon kil­pai­lua mil­lä­kin sanal­la on haku­ko­nees­sa. Työ­ka­lut pal­jas­ta­vat myös min­kä hin­tais­ta mai­non­ta näil­lä avain­sa­noil­la tulee toden­nä­köi­ses­ti olemaan.

Työ­ka­lu­jen avul­la pää­set myös laa­jen­ta­maan avain­sa­na­lis­taa­si sil­lä ne suo­sit­te­le­vat saman­kal­tai­sia avain­sa­no­ja, joi­ta olet työ­ka­luun itse syöt­tä­nyt. Pää­set käsik­si parem­min sii­hen tie­toon, mitä haku­ja Googles­sa todel­li­suu­des­sa teh­dään. Voi käy­dä niin, ettei omas­ta mie­les­tä­si rele­vant­tia avain­sa­naa kukaan hae Googles­sa ja täl­löin sanan käyt­tä­mi­nen mai­non­nas­sa ei tuo halut­tua tulosta.

Keywordtool.io-työkalu
Keywordtool.io -työ­ka­lu avain­sa­na­tut­ki­muk­sen apuna.

3. Listataan mahdolliset negatiiviset avainsanat

Täs­sä vai­hees­sa suun­nit­te­lua on hyvä myös lis­ta­ta mah­dol­li­set nega­tii­vi­set avain­sa­nat, joil­la et halua Googles­sa mai­nos­taa. Jos esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin kuu­luu metal­li­teol­li­suu­den laser­leik­kaus­ko­neet et toden­nä­köi­ses­ti halua näkyä hauis­sa, jot­ka kos­ket­ta­vat sil­mien laserleikkausta. 

4. Verrataan hintatasoa mediabudjettiin

Kun tie­dät tar­kem­min, kuin­ka pal­jon ja mihin hin­taan mitä­kin sanaa Googles­sa hae­taan, pys­tyt parem­min arvioi­maan, mihin kaik­keen suun­nit­te­le­ma­si media­bud­jet­ti riit­tää tai kuin­ka suu­ri media­bud­je­tin tulee olla, jos haluat saa­da ison jou­kon haku­ja kiin­ni Googlessa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Koska avainsanatutkimus kannattaa tehdä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus kan­nat­taa teh­dä mai­non­taa suun­ni­tel­taes­sa, jot­ta pääs­tään alus­ta läh­tien käsik­si oike­aan sanas­toon ja saa­daan rea­lis­ti­nen kuva kil­pai­lus­ta ja hin­ta­ta­sos­ta. Avain­sa­no­jen tut­ki­mis­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta jät­tää tähän.

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan pyö­ries­sä kan­nat­taa mai­non­taa opti­moi­da ja kehit­tää tasai­sin välia­join. Yksi tär­keä kehi­tyk­sen osa-alue on avain­sa­nat. Tut­ki, miten valit­se­ma­si avain­sa­nat toi­mi­vat mai­non­nas­sa. Tuo­vat­ko ne pal­jon mai­nos­näyt­tö­jä, klik­ke­jä entä kon­ver­sioi­ta? Kan­nat­taa myös käy­dä läpi haku­ter­mi­ra­port­tia, jon­ka avul­la pää­set käsik­si tie­toon sii­tä, mil­lä tar­koil­la haku­ter­meil­lä mai­nok­se­si todel­la ovat näky­neet. Tämän rapor­tin avul­la pää­set laa­jen­ta­maan avain­sa­na­lis­taa­si ja kehit­tä­mään myös nega­tii­vis­ten avain­sa­no­jen listaa.

Verkkosivuston kehitys mainonnan tulosten ja hakutermien pohjalta

Mai­non­nas­sa käy­tet­tä­vien ja sitä kaut­ta löy­det­tä­vien uusien avain­sa­no­jen poh­jal­ta kan­nat­taa toki teh­dä kehi­tys­työ­tä myös verk­ko­si­vus­ton puo­lel­la. Puut­tuu­ko sivus­tol­ta ja eri­tyi­ses­ti mai­non­nas­sa käy­tös­sä ole­vil­ta las­keu­tu­mis­si­vuil­ta avain­sa­no­ja, joi­ta haluai­sim­me käyt­tää mai­non­nas­sa. Vas­taa­ni on tul­lut pal­jon mai­nos­ti­le­jä, jois­sa käy­te­tään pal­jon hyviä sano­ja, mut­ta verk­ko­si­vus­tol­la ei ole käy­tet­ty ollen­kaan kyseis­tä ter­miä. Täl­löin Google ei anna mai­nok­sil­le niin näky­vyyt­tä kuin jos avain­sa­na oli­si sivus­tol­la hyvin esil­lä. Täl­löin mene­täm­me osan poten­ti­aa­lis­ta, joka mai­non­nal­la voi­tai­siin yltää. Käy siis kriit­ti­ses­ti läpi avain­sa­no­ja, tut­ki laa­tu­pis­tei­tä ja mie­ti miten verk­ko­si­vua voi­tai­siin kehittää.

Kiin­nos­taa­ko sinua läh­teä teke­mään Google Ads -mai­non­taa, tai haluat­ko kehit­tää nykyis­tä teke­mis­tä­si? Autam­me sinua mielellämme! 

avainsanatutkimus googe-ads mainonnan apuna
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy