Avainsanatutkimus Google Ads -mainonnan apuna 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Avain­sa­na­tut­ki­mus Google Ads -mai­non­nan apuna

Kun aloi­tat Googlen Ads -hakusa­na­mai­non­nan, kan­nat­taa aina läh­teä liik­keel­le avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mitä toi­mia­laa­si tai lii­ke­toi­min­taa­si liit­ty­vää sanas­toa Googles­sa etsi­tään ja min­kä­lai­nen kil­pai­lu­ti­lan­ne eri sano­jen koh­dal­la on. Tut­ki­muk­sen avul­la pys­tyt ohjaa­maan hakusa­na­mai­non­taa oike­aan suun­taan. Täs­sä artik­ke­lis­sa sel­vi­te­tään, mil­lä taval­la avain­sa­na­tut­ki­mus­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää Google Ads -mainonnassa.

Mitä avainsanatutkimus sisältää?

Avain­sa­na­tut­ki­mus voi­daan teh­dä kah­teen tarpeeseen:

  1. Verk­ko­si­vus­ton orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­seen ja optimointiin
  2. Mak­set­tua hakusa­na­mai­non­taa varten

Orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­nen tar­koit­taa verk­ko­si­vus­ton haku­ko­neop­ti­moin­tia eli SEOa. Avain­sa­na­tut­ki­mus täl­löin aut­taa opti­moi­maan verk­ko­si­vus­ton sisäl­töä niin, että Google kokee sivus­ton rele­van­tik­si tie­tyn­lais­ten aihei­den ympä­ril­lä ja nos­taa näin sisäl­tö­jä orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa ylöspäin.

Orgaa­ni­sen näky­vyy­den lisäk­si avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa myös mak­se­tun näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa. Täl­löin etsi­tään ne avain­sa­nat, joil­la haku­ko­nees­sa kan­nat­taa mainostaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten tutkimus tehdään?

Avain­sa­na­tut­ki­mus voi­daan teh­dä useal­la eri taval­la ja käyt­täen eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Hakusa­na­mai­non­nan tar­koi­tuk­seen teh­ty avain­sa­na­tut­ki­mus jae­taan usein seu­raa­viin vaiheisiin:

1. Listataan relevantit avainsanat, jotka liittyvät liiketoimintaan

Lis­taa lii­ke­toi­min­taa­si kos­ke­vat rele­van­tit avain­sa­nat ja mie­ti samal­la, min­kä­lais­ta ter­mis­töä asiak­kaa­si voi­si­vat käyt­tää kos­kien tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si. Kos­ka Google halu­aa näyt­tää laa­du­kas­ta mai­nos­si­säl­töä, kan­nat­taa lis­taan vali­ta eri­tyi­ses­ti sano­ja, joi­ta käy­tät myös verkkosivuillasi. 

2. Otetaan avainsanatyökalut käyttöön

Kun kaik­ki rele­van­tit avain­sa­nat on lis­tat­tu, ne kan­nat­taa ana­ly­soi­da avain­sa­na­työ­ka­luil­la. Työ­ka­lu­ja ovat mm. Google Keyword Plan­ner tai Keywordtool.io. Nämä työ­ka­lut ker­to­vat kuin­ka pal­jon mitä­kin avain­sa­naa hae­taan kuu­kausi­ta­sol­la ja kuin­ka pal­jon kil­pai­lua mil­lä­kin sanal­la on haku­ko­nees­sa. Työ­ka­lut pal­jas­ta­vat myös min­kä hin­tais­ta mai­non­ta näil­lä avain­sa­noil­la tulee toden­nä­köi­ses­ti olemaan.

Työ­ka­lu­jen avul­la pää­set myös laa­jen­ta­maan avain­sa­na­lis­taa­si sil­lä ne suo­sit­te­le­vat saman­kal­tai­sia avain­sa­no­ja, joi­ta olet työ­ka­luun itse syöt­tä­nyt. Pää­set käsik­si parem­min sii­hen tie­toon, mitä haku­ja Googles­sa todel­li­suu­des­sa teh­dään. Voi käy­dä niin, ettei omas­ta mie­les­tä­si rele­vant­tia avain­sa­naa kukaan hae Googles­sa ja täl­löin sanan käyt­tä­mi­nen mai­non­nas­sa ei tuo halut­tua tulosta.

Keywordtool.io-työkalu
Keywordtool.io -työ­ka­lu avain­sa­na­tut­ki­muk­sen apuna.

3. Listataan mahdolliset negatiiviset avainsanat

Täs­sä vai­hees­sa suun­nit­te­lua on hyvä myös lis­ta­ta mah­dol­li­set nega­tii­vi­set avain­sa­nat, joil­la et halua Googles­sa mai­nos­taa. Jos esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin kuu­luu metal­li­teol­li­suu­den laser­leik­kaus­ko­neet et toden­nä­köi­ses­ti halua näkyä hauis­sa, jot­ka kos­ket­ta­vat sil­mien laserleikkausta. 

4. Verrataan hintatasoa mediabudjettiin

Kun tie­dät tar­kem­min, kuin­ka pal­jon ja mihin hin­taan mitä­kin sanaa Googles­sa hae­taan, pys­tyt parem­min arvioi­maan, mihin kaik­keen suun­nit­te­le­ma­si media­bud­jet­ti riit­tää tai kuin­ka suu­ri media­bud­je­tin tulee olla, jos haluat saa­da ison jou­kon haku­ja kiin­ni Googlessa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Koska avainsanatutkimus kannattaa tehdä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus kan­nat­taa teh­dä mai­non­taa suun­ni­tel­taes­sa, jot­ta pääs­tään alus­ta läh­tien käsik­si oike­aan sanas­toon ja saa­daan rea­lis­ti­nen kuva kil­pai­lus­ta ja hin­ta­ta­sos­ta. Avain­sa­no­jen tut­ki­mis­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta jät­tää tähän.

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan pyö­ries­sä kan­nat­taa mai­non­taa opti­moi­da ja kehit­tää tasai­sin välia­join. Yksi tär­keä kehi­tyk­sen osa-alue on avain­sa­nat. Tut­ki, miten valit­se­ma­si avain­sa­nat toi­mi­vat mai­non­nas­sa. Tuo­vat­ko ne pal­jon mai­nos­näyt­tö­jä, klik­ke­jä entä kon­ver­sioi­ta? Kan­nat­taa myös käy­dä läpi haku­ter­mi­ra­port­tia, jon­ka avul­la pää­set käsik­si tie­toon sii­tä, mil­lä tar­koil­la haku­ter­meil­lä mai­nok­se­si todel­la ovat näky­neet. Tämän rapor­tin avul­la pää­set laa­jen­ta­maan avain­sa­na­lis­taa­si ja kehit­tä­mään myös nega­tii­vis­ten avain­sa­no­jen listaa.

Verkkosivuston kehitys mainonnan tulosten ja hakutermien pohjalta

Mai­non­nas­sa käy­tet­tä­vien ja sitä kaut­ta löy­det­tä­vien uusien avain­sa­no­jen poh­jal­ta kan­nat­taa toki teh­dä kehi­tys­työ­tä myös verk­ko­si­vus­ton puo­lel­la. Puut­tuu­ko sivus­tol­ta ja eri­tyi­ses­ti mai­non­nas­sa käy­tös­sä ole­vil­ta las­keu­tu­mis­si­vuil­ta avain­sa­no­ja, joi­ta haluai­sim­me käyt­tää mai­non­nas­sa. Vas­taa­ni on tul­lut pal­jon mai­nos­ti­le­jä, jois­sa käy­te­tään pal­jon hyviä sano­ja, mut­ta verk­ko­si­vus­tol­la ei ole käy­tet­ty ollen­kaan kyseis­tä ter­miä. Täl­löin Google ei anna mai­nok­sil­le niin näky­vyyt­tä kuin jos avain­sa­na oli­si sivus­tol­la hyvin esil­lä. Täl­löin mene­täm­me osan poten­ti­aa­lis­ta, joka mai­non­nal­la voi­tai­siin yltää. Käy siis kriit­ti­ses­ti läpi avain­sa­no­ja, tut­ki laa­tu­pis­tei­tä ja mie­ti miten verk­ko­si­vua voi­tai­siin kehittää.

Kiin­nos­taa­ko sinua läh­teä teke­mään Google Ads -mai­non­taa, tai haluat­ko kehit­tää nykyis­tä teke­mis­tä­si? Autam­me sinua mielellämme! 

avainsanatutkimus googe-ads mainonnan apuna
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi