Avainsana - mikä se on? 

Avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää Googles­sa näky­vyy­den takia. Oikein valit­tu avain­sa­na jokai­sel­le koti­si­vusi väli­leh­del­le tuo yri­tyk­sel­le­si jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä ja osta­via asiak­kai­ta. Pereh­dy­tään­pä aihee­seen hie­man tar­kem­min alla.

Miksi avainsana on merkityksellinen?

Oikein vali­tut avain­sa­nat rat­kai­see näky­vyy­den Googles­sa. Eli avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mikä­li haluat lisää asiak­kai­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la. Tämän lisäk­si saat myös edul­li­sem­paa Google Ads-mai­non­taa, kun sivus­to­si on hyvin opti­moi­tu ja Google osaa lukea sivus­toa­si parem­min, kos­ka olet valin­nut avain­sa­nat oikein.

Miksi avainsanat kannattaa määritellä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­ke­ää, kun mie­tit mikä avain­sa­na on juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa. Onnek­si tämä kaik­ki tie­to on saa­ta­vil­la ja voit käyt­tää usei­ta eri työ­ka­lu­ja, jot­ka löy­dät Googles­ta ilmai­sek­si, kuten Keywordtool.io tai Googlen oma suun­nit­te­lu­työ­ka­lu Keyword Plan­ner. Työ­ka­lu­jen avul­la voit sel­vit­tää, mikä avain­sa­na on sinun tie­tyl­le tuot­teel­le­si tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa. Avain­sa­na on siis tär­keä miet­tiä yri­tyk­sen koti­si­vun jokai­sel­le väli­leh­del­le erik­seen ja näin siis tar­vit­set usei­ta eri­lai­sia avain­sa­no­ja, mut­ta muis­ta käyt­tää yhtä avain­sa­naa per yri­tyk­se­si koti­si­vun väli­leh­ti. Mikä­li siis koti­si­vuil­la­si on 20 väli­leh­teä, niin tar­vit­set 20 eri­lais­ta avainsanaa.

Avainsana ja avainsanalistan määrittely

Avain­sa­na voi­daan mää­ri­tel­lä siis edel­lä mai­ni­tuil­la työ­ka­luil­la. Työ­ka­lut ovat vält­tä­mä­tön tuki avain­sa­na­lis­tan mää­rit­te­lys­sä, kos­ka näin voit sel­vit­tää kuin­ka pal­jon mitä­kin avain­sa­naa etsi­tään Googles­ta. Muu­ten oli­si help­poa opti­moi­da sano­ja, jot­ka mil­loin­kin put­kah­taa mie­leen. Luul­ta­vas­ti sil­loin opti­moi­sit aivan vää­riä avain­sa­no­ja ja joi­den haku­vo­lyy­mit voi­si­vat olla mität­tö­mät. Älä siis tee tur­haa työ­tä ja arvai­le, mikä avain­sa­na on yri­tyk­sel­le­si tär­kein listallasi.

Mie­ti jokai­nen avain­sa­na tar­kas­ti ja laa­di näis­tä lis­ta, jon­ka koko mark­ki­noin­ti­tii­mi­si ja mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si tie­tää. Tätä avain­sa­na­lis­taa on tär­ke­ää käyt­tää kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa täs­tä läh­tien. Näin tulet saa­maan digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä ja jopa mak­sul­li­nen mai­non­ta on kai­kis­sa kana­vis­sa edul­li­sem­paa, mikä­li käy­tät mai­non­nas­sa hyvin valit­tu­ja avain­sa­na­lis­to­ja. Tee siis kai­kil­le sel­väk­si yri­tyk­se­si käyt­tä­mät avain­sa­nat ja seu­raa jat­ku­vas­ti tulos­te­si kehit­ty­mis­tä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lus­sa, kuten Google Analyticsista! 

Suo­sit­te­lem­me myös käyt­tä­mään SEM­rush-työ­ka­lua. Sen avul­la voit sel­vit­tää, kuin­ka avain­sa­na kehit­tyy Googlen orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ja nousee Googlen etusivulle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Miten avainsanoja käytetään?

Avain­sa­na on tär­ke­ää huo­mioi­da kai­kis­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, kuten esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa kanavissa:

 • Koti­si­vuil­ta­si löy­ty­vä sisäl­tö (uusi ja van­ha sisältö)
  • Blo­git
  • Tuo­te­si­vut
  • Videot
  • Kuvat ja nii­den nimeäminen
 • Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • Google Ads -mainonta
  • Google Ads-hakusa­na­mai­non­ta
  • You­Tu­be-mai­non­ta
  • Gmail-mai­non­ta
  • Ban­ne­ri-mai­non­ta / Display-mainonta
   • Google Display Network-verkosto
  • Ohjel­mal­li­nen ostaminen
 • Some-mai­non­ta
  • Face­book-mai­non­ta
  • Ins­ta­gram-mai­non­ta
  • Lin­ke­dIn-mai­non­ta
  • Twit­ter-mai­non­ta

Kun käy­tät jat­ku­vas­ti oikei­ta avain­sa­no­ja yri­tyk­se­si vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa, niin alat saa­maan lisää orgaanista/ilmaista näky­vyyt­tä Googles­sa. Orgaa­ni­seen näky­vyy­teen kan­nat­taa panos­taa kuu­kausit­tain, kos­ka kysees­sä on jat­ku­va teke­mi­nen ja tämä tulee ole­maan vuo­si vuo­del­ta tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa. Tär­kein­tä on kui­ten­kin aloit­taa ja tut­kia avain­sa­no­ja ja sivus­ton näky­vyy­den kehit­ty­mis­tä edes kvartaaleittain.

Avainsanan käyttö kotisivuilla

Avain­sa­na on tär­keä huo­mioi­da sivus­to­si jokai­ses­sa vai­hees­sa, mut­ta ote­taan tär­keim­piä ele­ment­te­jä esil­le. Google ymmär­tää koti­si­vuil­la­si par­haim­min näi­tä osa-aluei­ta lei­pä­teks­tin lisäk­si. Lei­pä­teks­til­lä tar­koi­te­taan ylei­ses­ti sivus­tol­ta­si löy­ty­vää tekstiä.

Artik­ke­lin nimessä

Käy­tä avain­sa­naa blogin/artikkelin/välilehtesi nimes­sä. Tämä mää­ri­tel­lään otsik­ko­na ja lisäk­si sivus­to­si tek­ni­ses­sä osios­sa tit­les­sa ja hea­de­reis­sa (tit­le, H1-H6, meta-kuvaukset).

Artik­ke­lin osoitteessa

Mie­ti myös tar­kas­ti url-osoi­te ja lisää sin­ne myös avainsana.

Artik­ke­lin ensim­mäi­sen kap­pa­leen alussa

Lisää avain­sa myös artik­ke­li­si alkuun heti otsi­kon jälkeen.

Väliot­si­kois­sa

Google ymmär­tää hyvin myös väliot­si­koi­ta, sekä liha­voin­te­ja ja muu­ten­kin teks­tin muok­kauk­sia kur­si­voin­nit mukaan luet­tu­na. Muis­ta lisä­tä siis väliot­si­koi­hin myös avain­sa­na ja voit lisä­tä tehoa liha­voin­neil­la ja muil­la muokkauksilla.

Lei­pä­teks­tis­sä

Aloi­ta toi­si­naan lausee­si avain­sa­naa käyt­tä­mäl­lä ja muis­ta tar­kis­taa täs­tä ”lei­pä­teks­tis­tä”, että avain­sa­na löy­tyy tar­peek­si usein. Pää­sään­tö­nä voi pitää mini­mis­sään seit­se­män ker­taa avain­sa­nan mai­nit­se­mis­ta halu­tus­sa sisäl­lös­sä, mut­ta voit sil­ti mai­ni­ta avain­sa­nan kym­me­niä­kin ker­to­ja sisäl­tö­si mää­räs­tä riip­puen. Tär­kein­tä on kui­ten­kin sivus­ton ja sisäl­lön luet­ta­vuus. Lisää siis roh­keas­ti avain­sa­na mie­luum­min lii­an usein, kuin lii­an harvoin.

Kuvas­sa, kuva­teks­teis­sä ja alt-tekstissä

Käy­tä avain­sa­naa myös kuvien nimeä­mi­sis­sä, joka tapah­tuu sivus­to­si hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä. Lisää siis kuval­le nimi, kuvaus ja alt-teks­ti oikeal­la avain­sa­nal­la. Näin tulet saa­maan myös lisää­mä­si kuvat Googlen tie­tou­teen ja Google osaa tar­jo­ta näi­tä sano­ja myös asi­aan liit­ty­vis­sä Google-hauissa.

Miten edetä?

Haku­ko­neis­sa näky­vyys ja avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­keäs­sä roo­lis­sa tänä päi­vä­nä ja vie­lä tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa jatkossa. 

Kysy roh­keas­ti apua, niin raken­ne­taan yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä yhdessä!

Pyy­dä apua Kublalta!
avainsana kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi