Avainsana - mikä se on? 

Avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­ke­ää Googles­sa näky­vyy­den takia. Oikein valit­tu avain­sa­na jokai­sel­le koti­si­vusi väli­leh­del­le tuo yri­tyk­sel­le­si jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä ja osta­via asiak­kai­ta. Pereh­dy­tään­pä aihee­seen hie­man tar­kem­min alla.

Miksi avainsana on merkityksellinen?

Oikein vali­tut avain­sa­nat rat­kai­see näky­vyy­den Googles­sa. Eli avain­sa­na ja sen käyt­tä­mi­nen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mikä­li haluat lisää asiak­kai­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la. Tämän lisäk­si saat myös edul­li­sem­paa Google Ads-mai­non­taa, kun sivus­to­si on hyvin opti­moi­tu ja Google osaa lukea sivus­toa­si parem­min, kos­ka olet valin­nut avain­sa­nat oikein.

Miksi avainsanat kannattaa määritellä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­ke­ää, kun mie­tit mikä avain­sa­na on juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa. Onnek­si tämä kaik­ki tie­to on saa­ta­vil­la ja voit käyt­tää usei­ta eri työ­ka­lu­ja, jot­ka löy­dät Googles­ta ilmai­sek­si, kuten Keywordtool.io tai Googlen oma suun­nit­te­lu­työ­ka­lu Keyword Plan­ner. Työ­ka­lu­jen avul­la voit sel­vit­tää, mikä avain­sa­na on sinun tie­tyl­le tuot­teel­le­si tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa. Avain­sa­na on siis tär­keä miet­tiä yri­tyk­sen koti­si­vun jokai­sel­le väli­leh­del­le erik­seen ja näin siis tar­vit­set usei­ta eri­lai­sia avain­sa­no­ja, mut­ta muis­ta käyt­tää yhtä avain­sa­naa per yri­tyk­se­si koti­si­vun väli­leh­ti. Mikä­li siis koti­si­vuil­la­si on 20 väli­leh­teä, niin tar­vit­set 20 eri­lais­ta avainsanaa.

Avainsana ja avainsanalistan määrittely

Avain­sa­na voi­daan mää­ri­tel­lä siis edel­lä mai­ni­tuil­la työ­ka­luil­la. Työ­ka­lut ovat vält­tä­mä­tön tuki avain­sa­na­lis­tan mää­rit­te­lys­sä, kos­ka näin voit sel­vit­tää kuin­ka pal­jon mitä­kin avain­sa­naa etsi­tään Googles­ta. Muu­ten oli­si help­poa opti­moi­da sano­ja, jot­ka mil­loin­kin put­kah­taa mie­leen. Luul­ta­vas­ti sil­loin opti­moi­sit aivan vää­riä avain­sa­no­ja ja joi­den haku­vo­lyy­mit voi­si­vat olla mität­tö­mät. Älä siis tee tur­haa työ­tä ja arvai­le, mikä avain­sa­na on yri­tyk­sel­le­si tär­kein listallasi.

Mie­ti jokai­nen avain­sa­na tar­kas­ti ja laa­di näis­tä lis­ta, jon­ka koko mark­ki­noin­ti­tii­mi­si ja mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si tie­tää. Tätä avain­sa­na­lis­taa on tär­ke­ää käyt­tää kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa täs­tä läh­tien. Näin tulet saa­maan digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä ja jopa mak­sul­li­nen mai­non­ta on kai­kis­sa kana­vis­sa edul­li­sem­paa, mikä­li käy­tät mai­non­nas­sa hyvin valit­tu­ja avain­sa­na­lis­to­ja. Tee siis kai­kil­le sel­väk­si yri­tyk­se­si käyt­tä­mät avain­sa­nat ja seu­raa jat­ku­vas­ti tulos­te­si kehit­ty­mis­tä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lus­sa, kuten Google Analyticsista! 

Suo­sit­te­lem­me myös käyt­tä­mään SEM­rush-työ­ka­lua. Sen avul­la voit sel­vit­tää, kuin­ka avain­sa­na kehit­tyy Googlen orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ja nousee Googlen etusivulle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten avainsanoja käytetään?

Avain­sa­na on tär­ke­ää huo­mioi­da kai­kis­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, kuten esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa kanavissa:

 • Koti­si­vuil­ta­si löy­ty­vä sisäl­tö (uusi ja van­ha sisältö)
  • Blo­git
  • Tuo­te­si­vut
  • Videot
  • Kuvat ja nii­den nimeäminen
 • Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • Google Ads -mainonta
  • Google Ads-hakusa­na­mai­non­ta
  • You­Tu­be-mai­non­ta
  • Gmail-mai­non­ta
  • Ban­ne­ri-mai­non­ta / Display-mainonta
   • Google Display Network-verkosto
  • Ohjel­mal­li­nen ostaminen
 • Some-mai­non­ta
  • Face­book-mai­non­ta
  • Ins­ta­gram-mai­non­ta
  • Lin­ke­dIn-mai­non­ta
  • Twit­ter-mai­non­ta

Kun käy­tät jat­ku­vas­ti oikei­ta avain­sa­no­ja yri­tyk­se­si vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa, niin alat saa­maan lisää orgaanista/ilmaista näky­vyyt­tä Googles­sa. Orgaa­ni­seen näky­vyy­teen kan­nat­taa panos­taa kuu­kausit­tain, kos­ka kysees­sä on jat­ku­va teke­mi­nen ja tämä tulee ole­maan vuo­si vuo­del­ta tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa. Tär­kein­tä on kui­ten­kin aloit­taa ja tut­kia avain­sa­no­ja ja sivus­ton näky­vyy­den kehit­ty­mis­tä edes kvartaaleittain.

Avainsanan käyttö kotisivuilla

Avain­sa­na on tär­keä huo­mioi­da sivus­to­si jokai­ses­sa vai­hees­sa, mut­ta ote­taan tär­keim­piä ele­ment­te­jä esil­le. Google ymmär­tää koti­si­vuil­la­si par­haim­min näi­tä osa-aluei­ta lei­pä­teks­tin lisäk­si. Lei­pä­teks­til­lä tar­koi­te­taan ylei­ses­ti sivus­tol­ta­si löy­ty­vää tekstiä.

Artik­ke­lin nimessä

Käy­tä avain­sa­naa blogin/artikkelin/välilehtesi nimes­sä. Tämä mää­ri­tel­lään otsik­ko­na ja lisäk­si sivus­to­si tek­ni­ses­sä osios­sa tit­les­sa ja hea­de­reis­sa (tit­le, H1-H6, meta-kuvaukset).

Artik­ke­lin osoitteessa

Mie­ti myös tar­kas­ti url-osoi­te ja lisää sin­ne myös avainsana.

Artik­ke­lin ensim­mäi­sen kap­pa­leen alussa

Lisää avain­sa myös artik­ke­li­si alkuun heti otsi­kon jälkeen.

Väliot­si­kois­sa

Google ymmär­tää hyvin myös väliot­si­koi­ta, sekä liha­voin­te­ja ja muu­ten­kin teks­tin muok­kauk­sia kur­si­voin­nit mukaan luet­tu­na. Muis­ta lisä­tä siis väliot­si­koi­hin myös avain­sa­na ja voit lisä­tä tehoa liha­voin­neil­la ja muil­la muokkauksilla.

Lei­pä­teks­tis­sä

Aloi­ta toi­si­naan lausee­si avain­sa­naa käyt­tä­mäl­lä ja muis­ta tar­kis­taa täs­tä ”lei­pä­teks­tis­tä”, että avain­sa­na löy­tyy tar­peek­si usein. Pää­sään­tö­nä voi pitää mini­mis­sään seit­se­män ker­taa avain­sa­nan mai­nit­se­mis­ta halu­tus­sa sisäl­lös­sä, mut­ta voit sil­ti mai­ni­ta avain­sa­nan kym­me­niä­kin ker­to­ja sisäl­tö­si mää­räs­tä riip­puen. Tär­kein­tä on kui­ten­kin sivus­ton ja sisäl­lön luet­ta­vuus. Lisää siis roh­keas­ti avain­sa­na mie­luum­min lii­an usein, kuin lii­an harvoin.

Kuvas­sa, kuva­teks­teis­sä ja alt-tekstissä

Käy­tä avain­sa­naa myös kuvien nimeä­mi­sis­sä, joka tapah­tuu sivus­to­si hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä. Lisää siis kuval­le nimi, kuvaus ja alt-teks­ti oikeal­la avain­sa­nal­la. Näin tulet saa­maan myös lisää­mä­si kuvat Googlen tie­tou­teen ja Google osaa tar­jo­ta näi­tä sano­ja myös asi­aan liit­ty­vis­sä Google-hauissa.

Miten edetä?

Haku­ko­neis­sa näky­vyys ja avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen on rat­kai­se­van tär­keäs­sä roo­lis­sa tänä päi­vä­nä ja vie­lä tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa jatkossa. 

Kysy roh­keas­ti apua, niin raken­ne­taan yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä yhdessä!

Pyy­dä apua Kublalta!
avainsana kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy