Google Ads -mainonta: Vinkit asiantuntijalta 

Olet­ko aloit­ta­mas­sa yri­tyk­se­si tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den mai­non­taa Googles­sa? Poh­dit­ko mitä tulee ottaa huo­mioon? Vai olet­ko vie­lä sii­nä vai­hees­sa, että epäi­let kan­nat­taa­ko kysei­seen kana­vaan panos­taa? Täs­sä vink­ke­jä Google mai­non­nan eri vaiheisiin.

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mainontaan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads -mai­non­ta: Vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Termit haltuun

Google Ads, aiem­min AdWords, main­osa­lus­tal­la pää­set teke­mään mai­non­taa Googlen haku­ko­nees­sa ja mai­nos­ver­kos­tos­sa. Puhu­taan Google Ads hakusa­na­mai­non­nas­ta ja Google Display Networ­kis­sa teh­tä­väs­tä display-mai­non­nas­ta. Hakusa­na­mai­non­taa kut­su­taan myös ter­meil­lä SEM (Search Engi­ne Mar­ke­ting) tai SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing). Suo­mes­sa SEM miel­le­tään usein vain hakusa­na­mai­non­nak­si mut­ta kyse on oikeas­taan laa­jem­mas­ta koko­nai­suu­des­ta, johon kuu­luu sekä mak­sul­li­nen että orgaa­ni­nen (SEO) näky­vyys. Täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa kes­ki­tyn mak­sul­li­seen hakusa­na­mai­non­taan Googlen hakukoneessa. 

Miksi Googlessa mainostaminen on tärkeää?

Google on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suu­rin haku­ko­ne. Sil­lä on 97% mark­ki­nao­suus. Seu­raa­va­na tulee Bing vaa­ti­mat­to­mal­la 1,5% mark­ki­nao­suu­del­la. Suo­mes­sa teh­dään yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti haku­ja teh­dään 160 mil­jar­dia kuussa.(Statcounter 2019). Haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la voit var­mis­tua näky­vä­si orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa etusi­vul­la yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mis­sä hauis­sa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kui­ten­kin pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, kun taas hakusa­na­mai­non­nal­la voit var­mis­taa näky­vä­si etusi­vul­la välittömästi.

Asiak­kaa­si ovat Googles­sa. Kil­pai­li­ja­si ovat toden­nä­köi­ses­ti siel­lä. Sinun­kin tulee olla. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads -mainostilin perustaminen

Google Ads -tilin avaa­mi­nen on help­poa. Tar­vit­set sii­hen yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton ja säh­kö­pos­tio­soit­teen. Suo­sit­te­len avaa­maan tätä var­ten oman säh­kö­pos­tio­soit­teen, joka on pel­käs­tään Google mai­non­taa varten.

Aseta mainonnalle tavoitteet

Kuten mis­sä tahan­sa mai­non­nas­sa, alkuun on hyvä miet­tiä tavoit­teet. Mik­si teem­me mai­non­taa? Mitä mai­non­nal­la halu­taan saa­vut­taa? Tavoit­teet ohjaa­vat seu­raa­via vaiheita.

Panosta pohjatyöhön

Tätä vai­het­ta ei voi lii­an pal­jon koros­taa ja tähän kan­nat­taa käyt­tää aikaa tai jopa asian­tun­ti­joi­den apua. Mai­nos haku­ko­nees­sa on aina haun tulos. Jot­ta pys­tyt vas­taa­maan hakui­hin mah­dol­li­sim­man rele­van­teil­la tulok­sil­la, kan­nat­taa teh­dä tut­ki­mus­ta sii­tä mitä hae­taan eli mitä haku­ter­me­jä asiak­kaat käyt­tä­vät Googles­sa. Täs­sä vai­hees­sa kon­kre­ti­soi­tuu myös mai­non­nan hin­ta eli min­kä­lais­ta kes­ki­mää­räis­tä klik­ki­hin­taa eri haku­ter­meis­tä mak­se­taan. Riip­puen media­bud­je­tis­ta­si voit jou­tua teke­mään valin­to­ja mitä sano­ja kan­nat­taa mai­non­taan ottaa mukaan ja mitä ei. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa voi­daan käyt­tää eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Pää­set hyvin alkuun Googlen omal­la Keyword Plan­ne­ril­la, mut­ta suo­sit­te­lem­me myös Keyword Tool -työ­ka­lua.

Avainsana- ja kilpailijatutkimus

Kil­pai­li­ja­tut­ki­muk­sen ja -ana­lyy­sin puo­lel­la käy­dään läpi tei­dän posi­tio­ta kil­pai­li­joi­hin näh­den eli miten sinä ja kil­pai­li­ja­si sijoi­tut­te Googles­sa eri haku­ter­meil­lä. On hyvä myös tut­kia miten kil­pai­li­jat mai­nos­ta­vat haku­ko­nees­sa. Mitä voit oppia heil­tä? Entä miten erot­tua posi­tii­vi­ses­ti? Tämä aut­taa sinua mai­nos­ten kirjoittamisessa. 

Avain­sa­na- ja kil­pai­li­ja­tut­ki­mus eivät ole tär­kei­tä pel­käs­tään hakusa­na­mai­non­nas­sa mut­ta myös erin­omai­nen apu orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­ses­sä, mm. verk­ko­si­vus­ton sisäl­tö­jä mie­tit­täes­sä. Sii­hen siis todel­la kan­nat­taa panostaa.

Ota käyttöön mainonnan seuranta

Jot­ta pys­tyt seu­raa­maan mai­non­nan toi­mi­vuut­ta ja tehok­kuut­ta, tulee seu­ran­nan olla kun­nos­sa. Pala­taan jäl­leen tavoit­tei­siin: Mitä halu­taan saa­vut­taa ja miten tavoit­tei­ta voi­daan mita­ta? Mit­kä ovat ne verk­ko­si­vus­ton pis­teet joi­den avul­la voi­daan pää­tel­lä miten mai­non­ta toi­mii? Täs­sä koh­taa kan­nat­taa var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­ton ana­ly­tiik­ka (Google Ana­ly­tics) on asen­net­tu sivus­tol­le oikein. Ana­ly­tic­siin mää­ri­tel­lään tavoit­teet, jot­ka voi­daan ottaa suo­raan käyt­töön myös Google Adsin puo­lel­la. Kun tilit on yhdis­tet­ty, tie­to kul­kee molem­pien alus­to­jen välil­lä ja mai­non­nan seu­raa­mi­nen helpottuu. 

Suunnittele kampanjarakenne

Ads-tili koos­tuu kam­pan­jois­ta. Kam­pan­ja­ra­ken­ne on aina yksi­löl­li­nen ja riip­pu­vai­nen mai­non­nan tavoit­teis­ta. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin jaka­maan kam­pan­jat tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mukaan. Hyvä vink­ki on seu­ra­ta verk­ko­si­vus­ton raken­net­ta ja pyr­kiä teke­mään mai­nos­ti­lis­tä vas­taa­van­lai­nen. Muis­ta ottaa mukaan myös oma yri­tyk­se­si brän­di ja teh­dä sil­le oma kampanja!

Vinkit mainoksiin

Kam­pan­jan sisään raken­ne­taan mai­nos­ryh­mät, joi­hin ase­te­taan avain­sa­nat ja mai­nok­set. Mai­nok­sis­sa kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­mioi­da sivu, jon­ne mai­nok­ses­ta ohja­taan. Ohjaus kan­nat­taa miet­tiä sen mukaan, mikä on rele­van­tein kysei­sel­le avain­sa­nal­le. Mai­nok­sia kan­nat­taa aina tes­ta­ta eli tee jokais­ta mai­nos­ryh­mää koh­den 2-3 eri mai­nos­ver­sio­ta. A/B-tes­tauk­ses­sa tär­ke­ää on teh­dä vain yksi eroa­vai­suus mai­nok­sien välil­lä. Näin pys­tyt jat­kos­sa ana­ly­soi­maan mikä mai­nok­sis­ta toi­mii parhaiten. 

Google Ads tili antaa sinul­le tär­ke­ää tie­toa sii­tä, kuin­ka mai­nok­se­si toi­mi­vat. Google Ads tili mah­dol­lis­taa sen, ettei sinun tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si, vaan voit lisä­tä hen­ki­löi­tä käyt­tä­mään kyseis­tä tiliä tie­tyin rajoi­tuk­sin. Käte­vää, eikö? Niin meistäkin!

Tar­vit­set­ko apua Google Ads -mai­non­nas­sa? Lue lisää pal­ve­lus­tam­me ja ota roh­keas­ti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Lähteet

Statcoun­ter 2019. https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/finland

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Analytiikka
 • Pie­nen bud­je­tin tehomarkkinointia
 • Käy­tet­tä­vis­sä ole­van ajan ja bud­je­tin ris­ti­pai­nees­sa elä­vä mark­ki­noin­ti­päät­tä­jä jou­tuu usein navi­goi­maan haas­teel­li­sil­la vesil­lä. Mikä on… Jat­ka lukemista
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Mie­ti, mikä­li mak­sai­sit ainoas­taan sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy tut­ki­maan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le­si?… Jat­ka lukemista
 • GDPR koskee myös B2B-markkinointia
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy