Google Ads -mainonta: Vinkit asiantuntijalta 

Olet­ko aloit­ta­mas­sa yri­tyk­se­si tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den mai­non­taa Googles­sa? Poh­dit­ko mitä tulee ottaa huo­mioon? Vai olet­ko vie­lä sii­nä vai­hees­sa, että epäi­let kan­nat­taa­ko kysei­seen kana­vaan panos­taa? Täs­sä vink­ke­jä Google mai­non­nan eri vaiheisiin.

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mainontaan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads -mai­non­ta: Vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Termit haltuun

Google Ads, aiem­min AdWords, main­osa­lus­tal­la pää­set teke­mään mai­non­taa Googlen haku­ko­nees­sa ja mai­nos­ver­kos­tos­sa. Puhu­taan Google Ads hakusa­na­mai­non­nas­ta ja Google Display Networ­kis­sa teh­tä­väs­tä display-mai­non­nas­ta. Hakusa­na­mai­non­taa kut­su­taan myös ter­meil­lä SEM (Search Engi­ne Mar­ke­ting) tai SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing). Suo­mes­sa SEM miel­le­tään usein vain hakusa­na­mai­non­nak­si mut­ta kyse on oikeas­taan laa­jem­mas­ta koko­nai­suu­des­ta, johon kuu­luu sekä mak­sul­li­nen että orgaa­ni­nen (SEO) näky­vyys. Täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa kes­ki­tyn mak­sul­li­seen hakusa­na­mai­non­taan Googlen hakukoneessa. 

Miksi Googlessa mainostaminen on tärkeää?

Google on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suu­rin haku­ko­ne. Sil­lä on 97% mark­ki­nao­suus. Seu­raa­va­na tulee Bing vaa­ti­mat­to­mal­la 1,5% mark­ki­nao­suu­del­la. Suo­mes­sa teh­dään yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti haku­ja teh­dään 160 mil­jar­dia kuussa.(Statcounter 2019). Haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la voit var­mis­tua näky­vä­si orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa etusi­vul­la yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mis­sä hauis­sa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on kui­ten­kin pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, kun taas hakusa­na­mai­non­nal­la voit var­mis­taa näky­vä­si etusi­vul­la välittömästi.

Asiak­kaa­si ovat Googles­sa. Kil­pai­li­ja­si ovat toden­nä­köi­ses­ti siel­lä. Sinun­kin tulee olla. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads -mainostilin perustaminen

Google Ads -tilin avaa­mi­nen on help­poa. Tar­vit­set sii­hen yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton ja säh­kö­pos­tio­soit­teen. Suo­sit­te­len avaa­maan tätä var­ten oman säh­kö­pos­tio­soit­teen, joka on pel­käs­tään Google mai­non­taa varten.

Aseta mainonnalle tavoitteet

Kuten mis­sä tahan­sa mai­non­nas­sa, alkuun on hyvä miet­tiä tavoit­teet. Mik­si teem­me mai­non­taa? Mitä mai­non­nal­la halu­taan saa­vut­taa? Tavoit­teet ohjaa­vat seu­raa­via vaiheita.

Panosta pohjatyöhön

Tätä vai­het­ta ei voi lii­an pal­jon koros­taa ja tähän kan­nat­taa käyt­tää aikaa tai jopa asian­tun­ti­joi­den apua. Mai­nos haku­ko­nees­sa on aina haun tulos. Jot­ta pys­tyt vas­taa­maan hakui­hin mah­dol­li­sim­man rele­van­teil­la tulok­sil­la, kan­nat­taa teh­dä tut­ki­mus­ta sii­tä mitä hae­taan eli mitä haku­ter­me­jä asiak­kaat käyt­tä­vät Googles­sa. Täs­sä vai­hees­sa kon­kre­ti­soi­tuu myös mai­non­nan hin­ta eli min­kä­lais­ta kes­ki­mää­räis­tä klik­ki­hin­taa eri haku­ter­meis­tä mak­se­taan. Riip­puen media­bud­je­tis­ta­si voit jou­tua teke­mään valin­to­ja mitä sano­ja kan­nat­taa mai­non­taan ottaa mukaan ja mitä ei. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa voi­daan käyt­tää eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Pää­set hyvin alkuun Googlen omal­la Keyword Plan­ne­ril­la, mut­ta suo­sit­te­lem­me myös Keyword Tool -työ­ka­lua.

Avainsana- ja kilpailijatutkimus

Kil­pai­li­ja­tut­ki­muk­sen ja -ana­lyy­sin puo­lel­la käy­dään läpi tei­dän posi­tio­ta kil­pai­li­joi­hin näh­den eli miten sinä ja kil­pai­li­ja­si sijoi­tut­te Googles­sa eri haku­ter­meil­lä. On hyvä myös tut­kia miten kil­pai­li­jat mai­nos­ta­vat haku­ko­nees­sa. Mitä voit oppia heil­tä? Entä miten erot­tua posi­tii­vi­ses­ti? Tämä aut­taa sinua mai­nos­ten kirjoittamisessa. 

Avain­sa­na- ja kil­pai­li­ja­tut­ki­mus eivät ole tär­kei­tä pel­käs­tään hakusa­na­mai­non­nas­sa mut­ta myös erin­omai­nen apu orgaa­ni­sen näky­vyy­den kehit­tä­mi­ses­sä, mm. verk­ko­si­vus­ton sisäl­tö­jä mie­tit­täes­sä. Sii­hen siis todel­la kan­nat­taa panostaa.

Ota käyttöön mainonnan seuranta

Jot­ta pys­tyt seu­raa­maan mai­non­nan toi­mi­vuut­ta ja tehok­kuut­ta, tulee seu­ran­nan olla kun­nos­sa. Pala­taan jäl­leen tavoit­tei­siin: Mitä halu­taan saa­vut­taa ja miten tavoit­tei­ta voi­daan mita­ta? Mit­kä ovat ne verk­ko­si­vus­ton pis­teet joi­den avul­la voi­daan pää­tel­lä miten mai­non­ta toi­mii? Täs­sä koh­taa kan­nat­taa var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­ton ana­ly­tiik­ka (Google Ana­ly­tics) on asen­net­tu sivus­tol­le oikein. Ana­ly­tic­siin mää­ri­tel­lään tavoit­teet, jot­ka voi­daan ottaa suo­raan käyt­töön myös Google Adsin puo­lel­la. Kun tilit on yhdis­tet­ty, tie­to kul­kee molem­pien alus­to­jen välil­lä ja mai­non­nan seu­raa­mi­nen helpottuu. 

Suunnittele kampanjarakenne

Ads-tili koos­tuu kam­pan­jois­ta. Kam­pan­ja­ra­ken­ne on aina yksi­löl­li­nen ja riip­pu­vai­nen mai­non­nan tavoit­teis­ta. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin jaka­maan kam­pan­jat tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mukaan. Hyvä vink­ki on seu­ra­ta verk­ko­si­vus­ton raken­net­ta ja pyr­kiä teke­mään mai­nos­ti­lis­tä vas­taa­van­lai­nen. Muis­ta ottaa mukaan myös oma yri­tyk­se­si brän­di ja teh­dä sil­le oma kampanja!

Vinkit mainoksiin

Kam­pan­jan sisään raken­ne­taan mai­nos­ryh­mät, joi­hin ase­te­taan avain­sa­nat ja mai­nok­set. Mai­nok­sis­sa kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­mioi­da sivu, jon­ne mai­nok­ses­ta ohja­taan. Ohjaus kan­nat­taa miet­tiä sen mukaan, mikä on rele­van­tein kysei­sel­le avain­sa­nal­le. Mai­nok­sia kan­nat­taa aina tes­ta­ta eli tee jokais­ta mai­nos­ryh­mää koh­den 2-3 eri mai­nos­ver­sio­ta. A/B-tes­tauk­ses­sa tär­ke­ää on teh­dä vain yksi eroa­vai­suus mai­nok­sien välil­lä. Näin pys­tyt jat­kos­sa ana­ly­soi­maan mikä mai­nok­sis­ta toi­mii parhaiten. 

Google Ads tili antaa sinul­le tär­ke­ää tie­toa sii­tä, kuin­ka mai­nok­se­si toi­mi­vat. Google Ads tili mah­dol­lis­taa sen, ettei sinun tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si, vaan voit lisä­tä hen­ki­löi­tä käyt­tä­mään kyseis­tä tiliä tie­tyin rajoi­tuk­sin. Käte­vää, eikö? Niin meistäkin!

Tar­vit­set­ko apua Google Ads -mai­non­nas­sa? Lue lisää pal­ve­lus­tam­me ja ota roh­keas­ti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Lähteet

Statcoun­ter 2019. https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/finland

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Analytiikka
 • Pie­nen bud­je­tin tehomarkkinointia
 • Käy­tet­tä­vis­sä ole­van ajan ja bud­je­tin ris­ti­pai­nees­sa elä­vä mark­ki­noin­ti­päät­tä­jä jou­tuu usein navi­goi­maan haas­teel­li­sil­la vesil­lä. Mikä on… Jat­ka lukemista
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Google Ads kampanjarakenne
 • Mie­ti, mikä­li mak­sai­sit ainoas­taan sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy tut­ki­maan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le­si?… Jat­ka lukemista
 • GDPR koskee myös B2B-markkinointia
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi