Miten hakukoneoptimointi toimii? 

Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii on ylei­nen kysy­mys yri­tys­ten mark­ki­noin­nin olles­sa kysees­sä. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa mak­sul­li­sen mai­non­nan ohel­la. Ero mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la ja haku­ko­neop­ti­moin­nil­la on se että mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la saa­daan välit­tö­mäs­ti tulok­sia ja uusia kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti taas vie vähin­tään viik­ko­ja aikaa ja yleen­sä myös kuu­kausia mikä­li yri­tyk­se­si halu­aa nous­ta mer­kit­tä­väs­ti Googlen haku­ko­nees­sa parem­mil­le sijoituksille.

Miksi hakukoneoptimointi kannattaa?

Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­nin kan­nat­ta­vuu­den osal­ta? Monel­la yri­tyk­sel­lä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­kein lii­ken­teen kana­va hei­dän yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Tämä tosin useim­min joh­tuu sii­tä että digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­set ovat hyvin pie­net mak­sul­li­seen mai­non­taan. Mak­sul­li­nen mai­non­ta on äärim­mäi­sen tär­keä tuki digi­mark­ki­noin­nis­sa hakukoneoptimoinnille. 

Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii mak­sul­lis­ta mai­non­taa parem­min? Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pys­tyt nos­ta­maan yri­tyk­se­si Googlen orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ensim­mäis­ten jouk­koon ja tämän ansios­ta tulet saa­maan jat­ku­vas­ti ILMAI­SEK­SI lisää lii­ken­net­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä saat lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Tämän takia haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii ja kysy­mys “miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii” on hyvä kysyä jat­ku­vas­ti itsel­tään ja opis­kel­la aihetta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Onko hakukoneoptimointi kannattavampaa kuin hakusanamainonta?

Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii vs miten Googlen mak­sul­li­nen mai­non­ta toi­mii on hyvä kysy­mys. Suu­rim­mat erot on lis­tat­tu­na alla:

Googlen hakusanamainonnan edut:

 • Saat heti uusia osta­via asiak­kai­ta yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Alat saa­maan heti yhteydenottoja
 • Nos­tat yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta heti
 • Tavoi­tat kiin­nos­tu­neet asiak­kaat heti

Googlen hakusanamainonnan huonot puolet:

 • Mai­non­ta on maksullista
 • Mai­non­ta on kilpailtua
 • Kil­pai­lu kove­nee jatkuvasti
 • Mai­non­nan hin­ta kas­vaa jatkuvasti
 • Mai­non­nan mai­nos­lausei­den päivittäminen
 • Mai­non­nan opti­moin­ti vaa­tii run­saas­ti ajankäyttöä

Hakukoneoptimoinnin hyvät puolet eli miten hakukoneoptimointi toimii:

 • Ilmais­ta mikä­li käy­tet­tyä aikaa ei lasketa
 • Voit oppia kil­pai­li­joil­ta­si ja voit­taa hei­dät hei­dän sivus­ton sisäl­lös­tä oppimalla
 • Ker­ral­la ansait­tua hyvää sijain­tia Googles­sa ei vie­dä pois het­kes­sä (mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la sijain­ti­si lop­puu välit­tö­mäs­ti kun lope­tat maksamisen)
 • Asiak­kaat klik­kaa­vat suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä orgaa­nis­ta tulosta

Hakukoneoptimoinnin huonot puolet eli miksi se ei toimisi:

 • Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vie pal­jon aikaa
 • Tar­vit­set asian­tun­te­mus­ta tai koulutusta
 • Tulos­ten aikaan­saa­mi­sek­si tar­vi­taan viik­ko­ja tai kuukausia

Miten hakukoneoptimointi toimii B2B-yritykselle?

B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii aivan yhtä hyvin kuin B2C-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ellei jopa parem­min. B2B-kau­pan­käyn­nis­sä jokai­sen kau­pan arvo on ylei­sim­min arvok­kaam­pi kuin kulut­ta­jien kes­kuu­des­sa kau­pat ja lisäk­si myös kil­pai­lu on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pää B2B-puo­lel­la. On siis hyvä opti­moi­da sivus­toa myyt sit­ten pal­ve­lui­ta­si yri­tyk­sil­le tai kuluttajille.

Miten hakukoneoptimointi toimii B2C-yritykselle?

Yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on yleis­ty­nyt jo vuo­sia sit­ten ja tie­toi­suus on kas­va­nut mel­ko laa­jas­ti yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Nyt on siis hyvä aika aloit­taa haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii kulut­ta­ja­myyn­nis­sä siis? Käy­tän­nös­sä tar­vit­set jat­ku­vaa sisäl­lön­tuo­tan­toa ja mie­luus­ti vähin­tään pari­sen ker­taa vii­kos­sa sisäl­töä jos­sa huo­mioit jokai­sen sisäl­lön yhtey­des­sä tar­kan opti­moi­ta­van sanan jot­ta Google ymmär­tää mitä tiet­tyä sanaa pyrit opti­moi­maan sivus­to­si kysei­sel­lä väli­leh­del­lä. Oli kysees­sä sit­ten blo­gi tai yri­tyk­se­si tuot­tees­ta ker­to­va sivu niin on hyvä opti­moi­da sivun sanas­toa juu­ri kysei­sel­lä vali­tul­la sanal­la. Mikä­li pyrit opti­moi­maan useam­pia sano­ja niin Google ei pys­ty päät­te­le­mään mikä on juu­ri täl­le sivul­le tär­kein aihe/sana jon­ka perus­teel­la asiak­kai­ta voi­si lähet­tää sivus­tol­le. Pää­tä siis tar­kas­ti jokai­sen sivun aihe/sana ja laa­di toi­nen sivu toi­sel­le aiheelle/sanalle ja näin tulet pär­jää­mään hyvin jat­ku­vas­ti kiih­ty­väs­sä kil­pai­lus­sa Googlen hakukoneoptimoinnissa.

Miten saan hakukoneoptimoinnin kuntoon nopeasti?

Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toi­mii mikä­li haluat sen nopeas­ti kun­toon? Haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ei ole rajoi­tus­ta sisäl­lön­tuo­tan­nol­le ja voit lisä­tä ja laa­tia sisäl­töä niin nopeas­ti sivuil­le­si kuin vain ehdit. Eli voit nous­ta haku­ko­neis­sa kil­pai­li­joi­de­si ohit­se hyvin­kin nopeas­ti kun­han var­mis­tat käyt­tä­vä­si oikei­ta ja Googles­sa var­mas­ti haet­tu­ja sano­ja liit­tyen toi­mia­laa­si. Mikä­li kui­ten­kin emmit miten ede­tä hakusa­na­mai­non­nas­sa niin kysy roh­keas­ti Kublan Google ser­ti­fioi­dul­ta tii­mil­tä apu­ja yri­tyk­se­si sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ja lai­te­taan yri­tyk­se­si myyn­ti­pump­pu laulamaan!

Ota yhteyt­tä!

Lue aiheesta lisää

miten hakukoneoptimointi toimii
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi