miten hakukoneoptimointi toimii

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii on ylei­nen kysy­mys yri­tys­ten mark­ki­noin­nin olles­sa kysees­sä. Haku­ko­neop­ti­moin­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa mak­sul­li­sen mai­non­nan ohel­la. Ero mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la ja haku­ko­neop­ti­moin­nil­la on se että mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la saa­daan välit­tö­mäs­ti tulok­sia ja uusia kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Haku­ko­neop­ti­moin­ti taas vie vähin­tään viik­ko­ja aikaa ja yleen­sä myös kuu­kausia mikä­li yri­tyk­se­si halu­aa nous­ta mer­kit­tä­väs­ti Googlen haku­ko­nees­sa parem­mil­le sijoi­tuk­sil­le.

Miksi hakukoneoptimointi kannattaa?

Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­nin kan­nat­ta­vuu­den osal­ta? Monel­la yri­tyk­sel­lä haku­ko­neop­ti­moin­ti on tär­kein lii­ken­teen kana­va hei­dän yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Tämä tosin useim­min joh­tuu sii­tä että digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­set ovat hyvin pie­net mak­sul­li­seen mai­non­taan. Mak­sul­li­nen mai­non­ta on äärim­mäi­sen tär­keä tuki digi­mark­ki­noin­nis­sa haku­ko­neop­ti­moin­nil­le.

Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii mak­sul­lis­ta mai­non­taa parem­min? Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pys­tyt nos­ta­maan yri­tyk­se­si Googlen orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa ensim­mäis­ten jouk­koon ja tämän ansios­ta tulet saa­maan jat­ku­vas­ti ILMAISEKSI lisää lii­ken­net­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä saat lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Tämän takia haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii ja kysy­mys “miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii” on hyvä kysyä jat­ku­vas­ti itsel­tään ja opis­kel­la aihet­ta.

Onko hakukoneoptimointi kannattavampaa kuin hakusanamainonta?

Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii vs miten Googlen mak­sul­li­nen mai­non­ta toi­mii on hyvä kysy­mys. Suu­rim­mat erot on lis­tat­tu­na alla:

Googlen hakusanamainonnan edut:

 • Saat heti uusia osta­via asiak­kai­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le
 • Alat saa­maan heti yhtey­den­ot­to­ja
 • Nos­tat yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta heti
 • Tavoi­tat kiin­nos­tu­neet asiak­kaat heti

Googlen hakusanamainonnan huonot puolet:

 • Mai­non­ta on mak­sul­lis­ta
 • Mai­non­ta on kil­pail­tua
 • Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti
 • Mai­non­nan hin­ta kas­vaa jat­ku­vas­ti
 • Mai­non­nan mai­nos­lausei­den päi­vit­tä­mi­nen
 • Mai­non­nan opti­moin­ti vaa­tii run­saas­ti ajan­käyt­töä

Hakukoneoptimoinnin hyvät puolet eli miten hakukoneoptimointi toimii:

 • Ilmais­ta mikä­li käy­tet­tyä aikaa ei las­ke­ta
 • Voit oppia kil­pai­li­joil­ta­si ja voit­taa hei­dät hei­dän sivus­ton sisäl­lös­tä oppi­mal­la
 • Ker­ral­la ansait­tua hyvää sijain­tia Googles­sa ei vie­dä pois het­kes­sä (mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la sijain­ti­si lop­puu välit­tö­mäs­ti kun lope­tat mak­sa­mi­sen)
 • Asiak­kaat klik­kaa­vat suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä orgaa­nis­ta tulos­ta

Hakukoneoptimoinnin huonot puolet eli miksi se ei toimisi:

 • Haku­ko­neop­ti­moin­ti vie pal­jon aikaa
 • Tar­vit­set asian­tun­te­mus­ta tai kou­lu­tus­ta
 • Tulos­ten aikaan­saa­mi­sek­si tar­vi­taan viik­ko­ja tai kuu­kausia

Miten hakukoneoptimointi toimii B2B-yritykselle?

B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii aivan yhtä hyvin kuin B2C-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen haku­ko­neop­ti­moin­ti ellei jopa parem­min. B2B-kau­pan­käyn­nis­sä jokai­sen kau­pan arvo on ylei­sim­min arvok­kaam­pi kuin kulut­ta­jien kes­kuu­des­sa kau­pat ja lisäk­si myös kil­pai­lu on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pää B2B-puo­lel­la. On siis hyvä opti­moi­da sivus­toa myyt sit­ten pal­ve­lui­ta­si yri­tyk­sil­le tai kulut­ta­jil­le.

Miten hakukoneoptimointi toimii B2C-yritykselle?

Yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa haku­ko­neop­ti­moin­ti on yleis­ty­nyt jo vuo­sia sit­ten ja tie­toi­suus on kas­va­nut mel­ko laa­jas­ti yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Nyt on siis hyvä aika aloit­taa haku­ko­neop­ti­moin­ti. Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii kulut­ta­ja­myyn­nis­sä siis? Käy­tän­nös­sä tar­vit­set jat­ku­vaa sisäl­lön­tuo­tan­toa ja mie­luus­ti vähin­tään pari­sen ker­taa vii­kos­sa sisäl­töä jos­sa huo­mioit jokai­sen sisäl­lön yhtey­des­sä tar­kan opti­moi­ta­van sanan jot­ta Google ymmär­tää mitä tiet­tyä sanaa pyrit opti­moi­maan sivus­to­si kysei­sel­lä väli­leh­del­lä. Oli kysees­sä sit­ten blo­gi tai yri­tyk­se­si tuot­tees­ta ker­to­va sivu niin on hyvä opti­moi­da sivun sanas­toa juu­ri kysei­sel­lä vali­tul­la sanal­la. Mikä­li pyrit opti­moi­maan useam­pia sano­ja niin Google ei pys­ty päät­te­le­mään mikä on juu­ri täl­le sivul­le tär­kein aihe/sana jon­ka perus­teel­la asiak­kai­ta voi­si lähet­tää sivus­tol­le. Pää­tä siis tar­kas­ti jokai­sen sivun aihe/sana ja laa­di toi­nen sivu toi­sel­le aiheelle/sanalle ja näin tulet pär­jää­mään hyvin jat­ku­vas­ti kiih­ty­väs­sä kil­pai­lus­sa Googlen haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa.

Miten saan hakukoneoptimoinnin kuntoon nopeasti?

Miten haku­ko­neop­ti­moin­ti toi­mii mikä­li haluat sen nopeas­ti kun­toon? Haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ei ole rajoi­tus­ta sisäl­lön­tuo­tan­nol­le ja voit lisä­tä ja laa­tia sisäl­töä niin nopeas­ti sivuil­le­si kuin vain ehdit. Eli voit nous­ta haku­ko­neis­sa kil­pai­li­joi­de­si ohit­se hyvin­kin nopeas­ti kun­han var­mis­tat käyt­tä­vä­si oikei­ta ja Googles­sa var­mas­ti haet­tu­ja sano­ja liit­tyen toi­mia­laa­si. Mikä­li kui­ten­kin emmit miten ede­tä hakusa­na­mai­non­nas­sa niin kysy roh­keas­ti Kublan Google ser­ti­fioi­dul­ta tii­mil­tä apu­ja yri­tyk­se­si sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ja lai­te­taan yri­tyk­se­si myyn­ti­pump­pu lau­la­maan!

Kalle Santalahti

Kalle Santalahti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje