B2B markkinointi digitaalisin keinoin 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ B2B mark­ki­noin­ti digi­taa­li­sin keinoin

B2B markkinointi ja B2C markkinointi

B2B mark­ki­noin­ti on lopul­ta mel­ko lähel­lä ja ver­rat­ta­vis­sa kulut­ta­jil­le suun­nat­tuun mark­ki­noin­tiin (B2C). On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da muu­ta­mia seik­ko­ja mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa ja eten­kin odot­taes­sa­si tulok­sia B2B mainonnalta.

1. Ostoprosessi on pitkä

  • Osto­pää­tös­tä ei yleen­sä voi­da teh­dä itse­näi­ses­ti, vaan pää­tök­sen­teos­sa on muka­na mui­ta­kin hen­ki­löi­tä ja lisäk­si sum­mat ovat suu­rem­pia, kuin B2C kohderyhmässä

2. B2B tuotteet on yleisimmin vaikeammin ymmärrettäviä ja monimutkaisia

  • Asia­kas tar­vit­see enem­män aikaa asian ymmär­tä­mi­seen ja aihee­seen perehtymiseen

3. Hinnoittelu on monesti monimutkaista

  • B2B mark­ki­noin­ti on suun­ni­tel­ta­va tar­kas­ti myös hin­noit­te­lun esil­le nos­ta­mi­ses­sa, kos­ka asiak­kaan on vai­kea ymmär­tää useas­ta osa­te­ki­jäs­tä koos­tu­vaa hinnoittelua

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Koon­ti­na voi­si mai­ni­ta, että asia­kas tar­vit­see enem­män aikaa B2B koh­de­ryh­mis­sä mie­tin­tään ja aihee­seen pereh­ty­mi­seen, kuin kulut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa. B2B mark­ki­noin­ti ei kui­ten­kaan ole vai­keam­paa, mut­ta tar­vit­set enem­män kär­si­väl­li­syyt­tä tulos­ten odot­ta­mi­ses­sa. Pal­kin­to kui­ten­kin tulee ole­maan huo­mat­ta­va, joten mit­taa ana­ly­tii­kan avul­la tulok­sia, niin näet mark­ki­noin­ti­si kehit­ty­vän kuu­kausit­tain ja mal­tat parem­min odot­taa yhtey­den­ot­to­ja. Kyl­lä nii­tä vie­lä tulee.

B2B markkinoinnin kanavat

Yri­tys­päät­tä­jil­le mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta kym­me­nis­sä eri kana­vis­sa digi­mark­ki­noin­nin kei­noin ja toki myös perin­tei­sim­mis­sä kana­vis­sa, kuten mes­suil­la ja prin­tis­sä. Voi­daan kui­ten­kin nos­taa esil­le suo­ma­lais­ten käy­tös­sä ylei­sim­mät digi­mark­ki­noin­nin kana­vat ja omat koke­muk­sem­me nii­den toi­mi­vuu­des­ta. Olem­me kui­ten­kin toteut­ta­neet sato­ja kam­pan­joi­ta lähi­vuo­sien aika­na ja on hyvä nos­taa esiin vink­ke­jä kana­vit­tain, niin osaat var­mas­ti vali­ta yri­tyk­sel­le­si toi­mi­vim­mat tavat.

B2B markkinointi Googlessa hakusanamainonnalla (Google Ads)

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on teho­kas tapa ohja­ta asiak­kai­ta sivus­tol­le­si, juu­ri kun he etsi­vät googles­ta tie­toa toi­mia­la­si pal­ve­lus­ta. Suo­mi on pie­ni mark­ki­na ja B2B mark­ki­noin­ti Googles­sa on haas­ta­vaa, kos­ka haku­ja on vain vähän. Yri­tys­puo­len haku­ja on yleen­sä kuu­kausit­tain vain kym­me­niä, tai mak­si­mis­saan sato­ja halu­tuil­la avain­sa­noil­la. Sil­ti jokai­nen näis­tä hakusa­nois­ta on entis­tä­kin arvok­kaam­pi, kos­ka kaik­ki kil­pai­le­vat samois­ta hakusanoista.

B2B markkinointi bannerimainonnalla (display-mainonta)

Ban­ne­ri­mai­non­ta on yksi van­him­pia digi­taa­li­sen mai­non­na muo­to­ja ja edel­leen­kin hyvä lisä digi­mark­ki­noin­tiin. B2B mark­ki­noin­ti toi­mii hyvin ban­ne­ri­mai­non­nal­la esi­mer­kik­si muis­tut­ta­va­na mai­non­ta­na kai­kil­le yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy­neil­le asiak­kail­le. Lisäk­si voit mää­ri­tel­lä kil­pai­li­ja­si verk­ko­si­vus­tot Googlen hal­lin­ta­pa­nee­liin ja teh­dä kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­neil­le mai­non­taa. Tämä on koke­mus­tem­me mukaan yksi tehok­kaim­mis­ta ban­ne­ri­mai­non­nan tavois­ta löy­tää uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yrityksellesi.

B2B markkinointi sosiaalisessa mediassa

Suu­rim­man pei­ton B2B koh­de­ryh­mis­sä saat käyt­tä­mäl­lä mak­set­tua some-mark­ki­noin­tia. Somes­sa voit vali­ta koh­de­ryh­mä­si ja näyt­tää heil­le mai­non­taa, vaik­ka he eivät juu­ri täl­lä het­kel­lä etsi yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta. Näin voit siis nos­taa brän­di­se tun­net­tuut­ta alkaen täs­tä päi­väs­tä, mut­ta somes­ta ei voi etsiä yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta esi­mer­kik­si haul­la ”digi­toi­mis­to hel­sin­gis­sä”. Suo­sit­te­lem­me­kin siis käyt­tä­mään Google-hakusa­na­mai­non­nan rin­nal­la some-mai­non­taa. Näin löy­dät poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka etsi­vät juu­ri nyt pal­ve­luis­ta­si ja tämän lisäk­si nos­tat brän­di­si tun­net­tuut­ta ja saat uudes­ta koh­de­ryh­mäs­tä lisää osta­via asiak­kai­ta sivuillesi.

B2B markkinointi sähköpostilla

Säh­kö­pos­tit ja uutis­kir­jeet ovat edel­leen hyvä tapa löy­tää oikea koh­de­ryh­mä ja vies­tiä yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta. Oli kysees­sä sit­ten hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti teh­ty myyn­ti­työ, tai uutis­kir­jeet, niin voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la säh­kö­pos­tin käyt­tä­mis­tä mai­non­nas­sa. On hyvä kui­ten­kin muis­taa, että säh­kö­pos­til­la mark­ki­noin­tia on huo­mat­ta­van vai­ke­aa ulkois­taa kump­pa­nil­le, joten käyt­täes­sä­si säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia on hyvä vara­ta useam­pi tun­ti vii­kos­sa mai­non­nan toteut­ta­mi­seen. Google-mai­non­ta ja sosi­aa­li­sen median mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa ulkois­taa kump­pa­nil­le ja näin vapaut­taa omaa aikaa samal­la, kun kump­pa­ni tekee B2B mark­ki­noin­nis­ta­si kannattavaa.

Paljonko B2B markkinointi maksaa?

B2B mark­ki­noin­ti on jopa edul­li­sem­paa, kuin B2C mark­ki­noin­ti. Mik­si­kö? Suo­mes­sa on mel­ko vähän yri­tyk­siä ver­rat­tu­na usei­siin mui­hin Euroo­pan mai­hin ja koh­de­ryh­män olles­sa pie­nem­pi, tar­vit­set vähem­män mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia tämän koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­seen. Voit saa­da hyviä tulok­sia jo 500 euron kuu­kausit­tai­sel­la media­bud­je­til­la, niin Googles­ta, Face­boo­kis­ta, kuin Lin­ke­dI­nis­ta. Koi­ta roh­keas­ti ja muis­ta mita­ta tulok­sia tar­kas­ti Google Ana­ly­tic­sil­la! Näin voit teh­dä ana­ly­tii­kan avul­la B2B mark­ki­noin­nis­ta­si jat­ku­vas­ti kannattavampaa!

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat kuul­la lisää B2B markkinoinnista!

Ota yhteyt­tä!
B2B-markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi