Digimarkkinointi - mitä se on? 

Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä pilk­ko­mal­la digi­mark­ki­noin­ti sekä digi- että mark­ki­noin­tio­saan. Digiin voi­sim­me sovi­tel­la yllät­täen digi­taa­li­sia asioi­ta kuten verk­ko­si­vut, sosi­aa­li­sen median kana­vat sekä muut digi­taa­li­ses­sa tai parem­min­kin ehkä vie­lä inter­ne­tis­sä ole­vat toiminnot.

Mark­ki­noin­tio­sion alle voim­me puo­les­taan lait­taa ne toi­min­not, jot­ka ylei­ses­ti­kin kuu­lu­vat mark­ki­noin­tiin. Ei siis pel­käs­tään mai­non­ta vaan kaik­ki yri­tyk­sen teke­mi­nen, joka näkyy ulos­päin. Läh­de­tään siis näil­lä eväil­lä pur­ka­maan digimarkkinointi-palettia.

Jos yri­tyk­sel­lä on verk­ko­si­vut, niin kuin onnek­si tänä päi­vä­nä suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­siä sel­lai­set löy­tyy, niin sii­nä on mei­dän ensim­mäi­nen step­pim­me digi­mark­ki­noin­tia. Verk­ko­si­vut vies­ti­vät poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le mitä tar­jo­taan ja kenel­le tar­jo­taan, samoin siel­lä ker­ro­taan mis­sä ja miten näi­tä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta tarjotaan.

Digimarkkinointi - omat verkkosivut kuntoon

Verk­ko­si­vut toi­mi­vat vähän kuin yri­tyk­sen digi­taa­li­se­na käyn­ti­kort­ti­na, siel­lä käy­neil­le ihmi­sil­le on ker­rot­ta­va mik­si hei­dän kan­nat­taa tul­la uudes­taan sivuil­le tai mitä lisä­ar­voa he saa­vat otta­mal­la esi­mer­kik­si yhteyt­tä yri­tyk­seen. Kun aja­tel­laan digi­mark­ki­noin­tia koko­nai­suu­te­na ovat yri­tyk­sen verk­ko­si­vut sii­nä hyvin kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, joten ne kan­nat­taa lait­taa hyvään kuntoon.

Hyvät verk­ko­si­vut ovat nopeat eli latau­tu­vat nopeas­ti, nii­den tulee olla myös sel­keät, jot­ta kävi­jät sekä haku­ko­neet löy­tä­vät etsi­män­sä siel­tä hel­pos­ti. Ulkoi­sel­ta ilmeel­tään ne tuli­si olla lin­jas­sa yri­tyk­sen oman ima­gon ja kult­tuu­rin kans­sa, jos yri­tys­kult­tuu­ri on ren­to niin sil­loin myös verk­ko­si­vu­jen pitäi­si nou­dat­taa samaa kaa­vaa. Vas­taa­vas­ti jos yri­tys on pro­fi­loi­tu­nut esi­mer­kik­si asial­li­sek­si asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tiok­si on verk­ko­si­vu­jen hyvä tukea samaa asial­lis­ta teemaa.

Digimarkkinointi - ilmainen näkyvyys

Kun puhu­taan ilmai­ses­ta näky­vyy­des­tä digi­mark­ki­noin­tiin liit­tyen niin sil­loin yleen­sä tar­koi­te­taan näky­mis­tä haku­ko­nei­den orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Haku­ko­neet halua­vat antaa haki­joil­leen mah­dol­li­sim­man hyviä tulok­sia hakui­hin liit­tyen. Ne käy­vät tark­kaan läpi sivus­to­ja, jot­ta pys­ty­vät vas­taa­maan käyt­tä­jien hakui­hin. Mitä parem­min haku­ko­ne ymmär­tää mil­lais­ta tie­toa sivus­tol­la­si on sen parem­min se osaa käyt­tää sitä hyödyksi.

Ilmai­sen näky­vyy­den kans­sa usein puhu­taan haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, joka on siis yksi tär­keä osa digi­mark­ki­noin­tia. Haku­ko­neil­le on oleel­lis­ta kuin­ka hyvin sivus­to­si pal­ve­lee poten­ti­aa­li­sia kävi­jöi­tä ja miten hyvää sisäl­töä siel­lä on. Tähän koh­taan usein käy­te­tään haku­ko­neop­ti­moin­tia eli pyri­tään nos­ta­maan sivus­to­si arvoa haku­ko­nei­den sil­mis­sä ja siten paran­ta­maan sijoi­tus­ta orgaa­ni­sis­sa hauissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digimarkkinointi - hakukonemainonta

Edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa puhut­tiin ilmai­ses­ta näky­vyy­des­tä ja sii­tä miten haku­ko­neet mää­rit­te­le­vät sijoi­tuk­sia orgaa­ni­sis­sa hauis­sa. Ilmai­sen näky­vyy­den raken­ta­mi­nen on kui­ten­kin iso ja kal­lis sekä pal­jon aikaa vie­vä pro­jek­ti. Sii­tä syys­tä mones­ti voi­kin olla perus­tel­tua panos­taa haku­ko­ne­mai­non­taan. Haku­ko­ne­mai­non­ta saa­daan käyn­nis­tet­tyä nopeas­ti ja sik­si se onkin monel­le hyvä rat­kai­su osa­na digimarkkinointiratkaisuja.

Haku­ko­ne­mai­non­nal­la saa­daan nos­tet­tua omia mai­nok­sia haku­ko­neis­sa hyvil­le pai­koil­le orgaa­nis­ten tulos­ten rin­nal­le. Haku­ko­ne­mai­non­nas­sa­kin sivus­ton laa­dul­la on kui­ten­kin mer­ki­tys­tä. Haku­ko­neet eivät halua nos­taa “huo­no­ja” sivus­to­ja hyvien haku­tu­los­ten rin­nal­le, eivät aina­kaan edul­li­ses­ti. Hyvät sivus­tot aut­ta­vat siis myös haku­ko­ne­mai­non­nas­sa, kos­ka haku­ko­neen tykä­tes­sä sivus­tos­ta saa sen mai­nok­set hal­vem­mal­la näkyvyyttä.

Digimarkkinointi - sosiaalinen media

Nyky­ään sosi­aa­li­sel­la medial­la on suu­ri mer­ki­tys yri­tys­ten digi­mark­ki­noin­ti­pa­le­tis­sa. Sosi­aa­li­sen median vah­vuus pii­lee suu­ris­sa käyt­tä­jä­mää­ris­sä. Ylei­ses­ti voi­daan jo tode­ta, että yri­tys­ten tuli­si aina­kin jol­lain tasol­la olla läs­nä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Tänä päi­vä­nä se on mones­sa tapauk­ses­sa ensim­mäi­nen kana­va, jos­sa asia­kas koh­taa yri­tyk­sen. Siel­tä myös etsi­tään lisä­tie­toa kiin­nos­ta­vis­ta yrityksistä.

Sosi­aa­li­sen median kana­via on lukui­sia eikä suin­kaan kai­kis­sa tar­vi olla läs­nä, mut­ta on hyvä miet­tiä mit­kä ovat oleel­li­sim­mat some-kana­vat jois­sa olla läs­nä. Tähän pää­tök­seen vai­kut­taa tie­ten­kin suu­res­ti se mis­sä kana­vas­sa yri­tyk­sen koh­de­ryh­mät pää­asias­sa viihtyvät.

Digi­mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, kuten haku­ko­neis­sa­kin, kat­taa sekä orgaa­ni­sen että mak­se­tun toi­min­nan. Jäte­tään mak­set­tu mai­non­ta seu­raa­vaan kap­pa­lee­seen ja kes­ki­ty­tään täs­sä ensin hie­man orgaa­ni­seen näkyvyyteen.

Vii­meis­ten vuo­sien aika­na sekä sosi­aa­lis­ten medioi­den algo­rit­mi muu­tok­set että lisään­ty­nyt kil­pai­lu ovat vai­keut­ta­neet orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Jos sosi­aa­li­ses­sa medias­sa halu­aa menes­tyä orgaa­ni­ses­ti on sii­hen panos­tet­ta­va, teh­tä­vät sisäl­löt tulee olla sel­lai­sia, että ne läh­te­vät leviä­mään laa­jem­min­kin kuin vain omien työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa. Mitään takuu­var­maa kaa­vaa ei ole ole­mas­sa mil­lai­nen sisäl­tö levi­ää somes­sa, mut­ta useim­mi­ten niis­sä anne­taan jotain lisä­ar­voa käyt­tä­jil­le, se voi olla tie­toa, tai­toa tai vaik­ka viih­det­tä. Näi­den poh­jal­ta on hyvä miet­tiä mil­lais­ta sisäl­töä tuotetaan.

Digimarkkinointi - sosiaalisen median mainonta

Kuten edel­lä jo lupai­lin niin täs­sä vai­hees­sa pureu­du­taan sosi­aa­li­sen median mai­non­taan. Sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mai­non­ta tukee hyvin digi­mark­ki­noin­tia koko­nai­suu­te­na, kos­ka siel­lä on niin pal­jon käyt­tä­jiä. Some-käyt­tä­jät tavoi­te­taan tehok­kaas­ti mak­se­tul­la mai­non­nal­la ja eten­kin osaa­vat mai­non­nan teki­jät löy­tä­vät hyvin juu­ri oikeat koh­de­ryh­mät somes­ta. Tavoi­tet­ta­vuu­den lisäk­si ihmi­set ovat somes­sa kuin koto­naan, joten hei­tä on mones­ti hel­pom­pi lähes­tyä mai­non­nan kaut­ta siellä.

Some-mai­non­nas­sa on pal­jon eri­lai­sia mah­dol­li­suu­ksia. Eri some-kana­vil­la on hie­man eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja käy­tös­sä, mut­ta suu­rin ero some-kana­vien välil­lä on ehdot­to­mas­ti käyt­tä­jä­ryh­mät. Kan­nat­taa siis huo­lel­li­ses­ti miet­tiä mis­sä kana­vas­sa mil­loin­kin kan­nat­taa mai­nos­taa. Usein toki on teho­kas­ta mai­nos­taa useam­mas­sa kuin yhdes­sä kana­vas­sa ja sil­loin tär­ke­ään roo­liin nousee­kin eri kana­vil­le ase­te­tut tavoit­teet. Toi­ses­sa voi­daan teh­dä pel­käs­tään brän­di­mai­non­taa, kun toi­ses­sa puo­les­taan ohja­taan suo­raan osto­ja koh­ti. Some-mai­non­ta, ihan niin kuin digi­mark­ki­noin­ti koko­nai­suu­te­na, tar­vit­see hyvän stra­te­gian toi­miak­seen. Seu­raa­vak­si käym­me­kin digi­mark­ki­noin­ti stra­te­gian kimppuun.

Digimarkkinointi-strategian perusteet

Hyvä, mark­ki­noin­ti tar­vit­see aina stra­te­gian toi­miak­seen. Kaik­ki yllä esi­tel­lyt osa-alu­eet kuu­lu­vat siis digi­mark­ki­noinn­nin alle ja nii­den roo­lit on hyvä olla sel­vil­lä kun mai­non­taa läh­de­tään teke­mään. Kaik­kiin yllä mai­nit­tui­hin osa-aluei­siin ei ole pak­ko panos­taa, mut­ta se oli­si mie­les­tä­ni kyl­lä erit­täin suo­ta­vaa. Voit lukea yri­tyk­sel­le­si sopi­van kana­van valin­nas­ta lisää toi­ses­ta artikkelistamme.

Verk­ko­si­vuil­le on tar­koi­tus saa­da sel­lai­sia kävi­jöi­tä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tar­jot­ta­vis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Kun nämä kävi­jät saa­daan sivuil­le on verk­ko­si­vu­jen teh­tä­vä ohja­ta hei­tä koh­ti seu­raa­vaa askel­ta. Ihmis­ten siis toi­vo­taan suo­rit­ta­van jon­kin ennal­ta mää­ri­tel­lyis­tä toi­men­pi­teis­tä sivuil­la esi­mer­kik­si otta­maan yhteyt­tä. Oikeas­taan kaik­ki vai­heet ohjaa­vat kävi­jöi­tä koh­ti seu­raa­vaa step­piä. Tär­keä osa digi­mark­ki­noin­nin stra­te­gias­ta onkin miet­tiä aina mikä on seu­raa­va step­pi, jota koh­ti kävi­jää ohjataan.

Verk­ko­si­vuil­la kävi­jä voi­daan ohja­ta vaik­ka­pa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­le, sitä ennen kävi­jä on ohjat­tu verk­ko­si­vuil­le esi­mer­kik­si Googlen orgaa­ni­sen haun tai Google Ads -mai­nok­sen kaut­ta. Mik­si kävi­jä pää­tyy klik­kaa­maan juu­ri kyseis­tä link­kiä Googles­sa joh­tuu usein sii­tä, että hän on näh­nyt kysei­sen brän­din mai­non­taa sekä sisäl­tö­jä esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja yri­tys tun­tuu sik­si jo tutul­ta vaihtoehdolta.

Täs­sä oli digi­mark­ki­noin­tia päh­ki­nän­kuo­res­sa, muu­ta­ma asia käsi­tel­tiin ja pal­jon jäi ker­rot­ta­vaa vie­lä syven­tä­viin artik­ke­lei­hin. Toi­vot­ta­vas­ti sait täs­tä kui­ten­kin pin­ta­puo­li­sen raa­pai­sun digi­mark­ki­noin­tiin liit­tyen, lue toki muu­al­ta blo­gis­tam­me juu­ri näi­tä syven­tä­viä artik­ke­lei­ta, jos jokin osa-alue eri­tyi­ses­ti rupe­si kiin­nos­ta­maan. Voit myös olla mei­hin kubla­lai­siin yhtey­des­sä ja voim­me yhdes­sä miet­tiä digi­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia­si kuntoon 😉

Ota yhteyt­tä!
GDPR koskee myös B2B-markkinointia
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi