B2B tulee englan­nin kie­len sanas­ta Busi­ness to Busi­ness. B2B-yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä koos­tuu taval­lis­ten kulut­ta­jien sijaan toi­sis­ta yri­tyk­sis­tä ja nii­den pää­tös­val­tai­sis­ta hen­ki­löis­tä. Saa­tat aja­tel­la, ettei B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti ole mis­sään nimes­sä jär­ke­vää tai tar­peel­lis­ta, vaan kyl­mä­soit­to­tak­tii­kal­la pär­jää val­lan mai­nios­ti – taval­laan, mut­ta todel­li­suu­des­sa 75% B2B-asiak­kais­ta etsii tie­toa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Poh­di siis uudes­taan, kan­nat­taa­ko digi­mark­ki­noin­tia sit­ten­kään jät­tää huomiotta.

Mitä B2B-yrityksen digimarkkinointi on?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti eli digi­mark­ki­noin­ti on mai­non­taa pape­ri­leh­tis­ten sijaan digi­taa­li­ses­ti esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Se pitää sisäl­lään niin verk­ko­si­vut kuin säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin ja Facebook-mainoksetkin.

Sosi­aa­lis­ta medi­aa sekä Googlea käyt­tää pari­kymp­pi­sen opis­ke­li­jan lisäk­si myös neli­kymp­pi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja. Mik­si et siis B2B-yri­tyk­se­nä hyö­dyn­täi­si inter­ne­tin tuo­mia, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta mah­dol­li­suu­ksia? Mikä­li vas­taus on aika tai osaa­mi­nen, meil­tä löy­tyy tar­vit­taes­sa myös sii­hen ratkaisu.

Par­haim­mil­laan B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas ja erit­täin kan­nat­ta­va tapa tavoit­taa poten­ti­aa­li­set ostajat.

Yrityksen verkkosivut ovat koko digimarkkinoinnin perusta

Vaik­ka B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti koos­tuu monis­ta eri pala­sis­ta, kuten mai­nok­sis­ta ja haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, ovat yri­tyk­sen verk­ko­si­vut koko digi­mark­ki­noin­nin perus­ta. Verk­ko­si­vut, verk­ko­kaup­pa tai kam­pan­ja­koh­tai­nen las­keu­tu­mis­si­vu on useim­mi­ten aina se paik­ka, johon poten­ti­aa­li­nen asia­kas ohja­taan esi­mer­kik­si Face­book-mai­nok­ses­ta kli­kat­tu­aan – täl­löin sivut ovat ensi­koh­taa­mi­nen sinun ja asiak­kaan välil­lä. Mie­ti siis, mil­lai­sen kuvan annat.

Hyvät verk­ko­si­vut

 • ovat opti­moi­tu mobii­li­lait­tei­den käyttäjille,
 • anta­vat hyvän ensivaikutelman,
 • kerää­vät asiak­kai­den yhteystietoja,
 • sisäl­tä­vät haku­ko­neop­ti­moi­tua sisäl­töä sekä
 • anta­vat kävi­jäl­le tar­vit­ta­van informaation.

Pelk­kä yri­tyk­sen Face­book-sivu tai muu some­ti­li ei kor­vaa laa­duk­kai­ta verk­ko­si­vu­ja, sil­lä ainoas­taan verk­ko­si­vut eris­tä­vät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sinun sisäl­tö­si pariin muun ver­kon häli­näs­tä. Somes­sa yri­tyk­se­si näky­vyy­teen vai­kut­ta­vat myös kana­vien jat­ku­vas­ti muut­tu­vat algo­rit­mit.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi B2B-yrityksen digimarkkinointi on fiksua?

Ver­kos­sa voit läm­mi­tel­lä nekin asiak­kaat, joi­ta et pel­käl­lä puhe­lin­soi­tol­la oli­si kos­kaan saa­nut teke­mään ostos­ta. Pys­tyt raken­ta­maan mai­non­taa koko­nai­sen osto­po­lun var­rel­le, jos­ta sinul­la ei oli­si tie­toa­kaan ilman digi­mark­ki­noin­nin tuo­maa dataa. Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ympä­röi­mi­nen yri­tyk­sen omal­la vies­til­lä on mah­dol­lis­ta ainoas­taan digi­mark­ki­noin­nin avulla.

Miten B2B-yrityksen digimarkkinointi toimii?

Kana­via digi­mark­ki­noin­nin toteut­ta­mi­seen on pal­jon, eikä resurs­se­ja ole fik­sua lait­taa jokai­seen kana­vaan. Jot­ta B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti voi olla toi­mi­vaa, täy­tyy sinun tietää

 • kuka asiak­kaa­si on,
 • mis­sä kana­vis­sa hän viet­tää aikaan­sa ja
 • mit­kä asiat hän­tä kiinnostavat.

Tie­dät jo nyt, että verk­ko­si­vut ovat koko digi­mark­ki­noin­nin perus­ta. Verk­ko­si­vu­jen lisäk­si käy­tös­sä­si on usei­ta mui­ta tapo­ja teh­dä teho­kas­ta B2B-mai­non­taa digitaalisesti.

Sähköpostimarkkinointi

Säh­kö­pos­tit­se vies­ti­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen, edul­li­nen ja nopea tapa teh­dä mark­ki­noin­tia. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti saat­taa tun­tua kaik­kien mui­den kana­vien rin­nal­la suo­ras­taan kivi­kau­ti­sel­ta, mut­ta näin ei ole. Yri­tys­ten työn­te­ki­jät ja joh­to­hah­mot luke­vat säh­kö­pos­tia päivittäin.

Kan­nat­ta­vin­ta on tuot­taa arvo­kas­ta sisäl­töä, joka saa kii­rei­sen­kin toi­mi­tus­joh­ta­jan kiin­nos­tu­maan. Tun­ne asia­kas ja per­so­noi mai­nos­vies­ti, jot­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti tun­tuu vas­taa­not­ta­jas­ta suo­ras­taan tärkeältä.

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti voi tuo­da muka­naan kes­ki­mää­rin 3 800 % ROI:n (Return On Invest­ment). Tämä tar­koit­taa sitä, että säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin käy­tet­ty 1 € tuo oikein teh­ty­nä takai­sin jopa 38 € tai enemmän.

Mitä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti mak­saa? Jos teet säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia itse, on säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti ilmais­ta esi­mer­kik­si MailC­himp-työ­ka­lul­la. Kam­pan­jan hin­ta riip­puu jake­lu­jär­jes­tel­mään liit­ty­vis­tä kustannuksista.

Hakusanamainonta

Hakusa­na­mai­non­ta on osa haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia. Sil­lä tar­koi­te­taan tiet­ty­jen hakusa­no­jen ympä­ril­le raken­net­tua Google-mai­non­taa, jon­ka teh­tä­vä­nä on tuo­da verk­ko­si­vus­tol­le lisää lii­ken­net­tä. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakee kysei­sel­lä hakusa­nal­la Googles­ta, näkyy sinun yri­tyk­se­si mai­nos hänelle.

Hakusa­na­mai­non­taa teh­des­sä­si mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si ja siir­tyy verk­ko­si­vus­tol­le­si. Par­haim­mil­laan saat siis ilmai­sia näyt­tö­ker­to­ja sekä edul­li­sia klikkauksia.

Hakusa­na­mai­non­ta voi tuo­da muka­naan esi­mer­kik­si 7 000 % ROI:n (Return On Invest­ment). Tämä tar­koit­taa sitä, että hakusa­na­mai­non­taan käy­tet­ty 1 € tuo oikein teh­ty­nä takai­sin 70 € tai enemmän.

Mitä hakusa­na­mai­non­ta mak­saa? Hin­noit­te­lu on klik­ki­pe­rus­teis­ta (PPC, Pay Per Click). Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le liik­kuu välil­lä 0,10 – 2,00 €.

Sosiaalisen median mainonta

Sosi­aa­li­nen media tun­ne­taan lois­ta­va­na väy­lä­nä tavoit­taa eri ikäi­set kulut­ta­jat. Kulut­ta­jien lisäk­si somes­sa viih­ty­vät kui­ten­kin yhtä lail­la yri­tys­ten joh­ta­jat ja muut pää­tös­val­tai­set hen­ki­löt, joten B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti pitää ehdot­to­mas­ti sisäl­lään myös sosi­aa­li­sen median kanavat.

Sosi­aa­li­sen median mai­non­taa teh­des­sä valt­ti­kort­ti­na toi­mi­vat koh­den­nus­vaih­toeh­dot. Voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si lii­ke­vaih­don, yri­tyk­sen tulok­sen, hen­ki­lö­mää­rän, toi­mia­lan tai sijain­nin perusteella.

Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta voi tuo­da muka­naan esi­mer­kik­si 10 000 % ROI:n (Return On Invest­ment). Tämä tar­koit­taa sitä, että some­mai­non­taan käy­tet­ty 1 € tuo oikein teh­ty­nä takai­sin 100 € tai enemmän.

Mitä sosi­aa­li­sen median mai­non­ta mak­saa? Face­boo­kis­sa B2B-yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin klik­ki­hin­ta osuu välil­le 0,10 – 1,50 euroa. Lin­ke­dI­nis­sä klik­kauk­sen hin­ta on usein kal­liim­pi, mut­ta sen voi myös saa­da las­ke­maan alle euron.

B2B-yrityksen digimarkkinointi on tehotonta, mikäli tavoite ja kokonaisuus eivät ole hallinnassa

Digi­mark­ki­noin­ti koos­tuu mones­ta liik­ku­vas­ta pala­ses­ta, joten suun­nit­te­lun tär­keyt­tä ei voi koros­taa lii­kaa. B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti vaa­tii aina asian­sa osaa­van teki­jän, jol­la on kyky hal­li­ta koko kokonaisuus.

Mikä­li yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­tia ohjaa suun­ni­tel­man sijaan mie­li­joh­de, perus­tuu koko mark­ki­noin­ti hakuam­mun­taan. B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti on par­haim­mil­laan kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, kun taas pahim­mil­laan ainoas­taan kal­lis ja teho­ton har­joi­tus, joka vie ajan lisäk­si rahat.

Me Kublal­la autam­me teke­mään B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­nis­ta menes­tys­ta­ri­nan! Suun­nit­te­lem­me, toteu­tam­me ja kehi­täm­me – pidäm­me huol­ta, että B2B-yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti toi­mii alus­ta alkaen kuten pitää.

Ota yhteyt­tä!
B2B-yrityksen digimarkkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy