Sähköpostimarkkinointi on tehokasta, mutta miksi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta, mut­ta miksi?

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta, jos lis­tan koh­de­hen­ki­löt on yri­tyk­sel­le­si sopi­vaa koh­de­ryh­mää ja vies­ti puhut­te­lee asiak­kaan saa­mil­le eduil­la. Älä siis kes­ki­ty yri­tyk­se­si tar­joa­maan, vaan asiak­kaan saa­miin etui­hin yri­tyk­se­si tar­joa­mien pal­ve­lui­den avulla.

Mistä tehokas sähköpostimarkkinointi muodostuu?

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on siis edel­leen teho­kas­ta, kos­ka asiak­kaa­si ovat 24/7 säh­kö­pos­tin­sa äärel­lä mobii­li­lait­tei­den ansios­ta. Hyväs­sä vies­tin­näs­sä otat huo­mioon nämä ele­men­tit laa­ties­sa­si viestejä:

 • Vies­tin aihe ker­too tii­viis­ti sisällöstäsi
 • Pyri käyt­tä­mään hen­ki­lön nimeä lähet­tä­jä­nä (älä käy­tä noreply-osoitetta)
 • Tar­jous­ta, tai etua on hyvä käyt­tää tär­keim­pä­nä sisältönä
  • Älä siis vain luet­te­le yrityksesi/palvelusi ominaisuuksia
 • Vies­ti­si tek­sin tulee olla hyvin otsi­koi­tua ja tär­keim­mät asiat korostettuna
 • Kuvan käyt­tä­mi­nen vies­tis­sä on myös teho­kas­ta, mut­ta pitäy­dy vain yhdes­sä kuvas­sa (lii­kaa kuvia tekee vies­tis­tä vai­keas­ti luet­ta­van mobiililaitteilta)
 • Lisää aina toi­min­ta­ke­hoi­te vies­tin lop­puun ja kan­nus­ta otta­maan yhteyttä
 • Vies­tin lopus­sa on hyvä olla help­po tapa pois­tua sähköpostilistalta

Spämmäys ei tuota tulosta

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti toi­mii, mikä­li kes­ki­tyt asiak­kaa­seen ja vies­ti­si menee oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kan­nat­taa lähet­tää samal­le hen­ki­löl­le jat­ku­vas­ti vies­te­jä aihee­seen liit­tyen. Samal­le hen­ki­löl­le säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti toi­mii, jos sinul­la on uut­ta ker­rot­ta­vaa seu­raa­vas­sa vies­tis­sä­si ja tämä­kin vies­ti kos­kee asiak­kaan saa­mia etu­ja. Voit käyt­tää eri­tyis­tä ja huo­mat­ta­vaa alen­nus­ta vies­tis­sä­si ja tämä voi olla yksi hyvä tapa lähet­tää uudel­leen samal­le asiak­kaal­le vies­ti­si. Jos säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti ei vie­lä täs­sä­kään tapauk­ses­sa tuo­ta tulos­ta, niin sil­loin on hyvä kes­kit­tyä jo aihees­ta kiin­nos­tu­neel­le yleisölle.

Uutiskirjeen käyttäminen yrityksesi markkinoinnissa

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on teho­kas tapa tavoit­taa asia­kas ja uutis­kir­je on useil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si mie­luis­ta luet­ta­vaa. Uutis­kir­jet­tä tulee kui­ten­kin lähet­tää vain asias­ta jo kiin­nos­tuk­sen­sa ilmais­seel­le ylei­söl­le. Älä siis osta rekis­te­rei­tä uutis­kir­jet­tä var­ten, vaik­ka kysees­sä oli­si­kin säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti yri­tys­päät­tä­jil­le. Myö­hem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käsi­tel­lään Suo­men lakia kos­kien kulut­ta­jil­le mark­ki­noin­tia. Yri­tys­päät­tä­jil­le voit kui­ten­kin mark­ki­noi­da myös mei­leil­lä ilman eril­lis­tä lupaa.

Useat osto­pää­tök­set vaa­ti­vat pidem­män har­kin­ta-ajan ja täs­tä syys­tä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta myös uutis­kir­jeen muo­dos­sa. Esi­mer­kik­si talo­pa­ket­tia osta­va asia­kas voi hyvin­kin miet­tiä osto­pää­tös­tään vuo­sia ennen var­si­nais­ta han­kin­taa. Eli ole kär­si­väl­li­nen laa­ties­sa­si uutis­kir­jei­tä ja anna asiak­kaal­le aikaa muo­dos­taa yri­tyk­ses­tä­si luo­tet­ta­va kuva. Tähän säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on eri­tyi­sen hyvä kana­va. Seu­raa siis uutis­kir­jees­sä­si eri­tyi­ses­ti näi­tä seikkoja:

 • Avaus­pro­sent­ti
 • Klik­kaus­pro­sent­ti
 • Uutis­kir­jeen peru­nei­den määrä
  • Kiin­ni­tä tar­kas­ti huo­mio­ta lähet­tä­mää­si vies­tiin, mikä­li huo­maat usei­den pois­tu­nei­den uutis­kir­jeel­tä­si (luul­ta­vas­ti et kes­kit­ty­nyt asiak­kaan saa­miin etuihin)
 • Kam­pan­jan tuot­ta­mat kon­ver­siot (esim. Yhtey­de­no­tot ja sivuil­le­si siirtymiset)
 • Seu­raa myös uutis­kir­jees­tä tule­van lii­ken­teen käyt­täy­ty­mis­tä Google Analyticsista
  • Esim. kuin­ka useil­la sivuil­la asiak­kaat kävi­vät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ja kuin­ka pit­kään he viet­ti­vät sivus­tol­la­si aikaa

Sähköpostimarkkinointi yrityksille

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta yri­tyk­sil­le ilman eril­lis­tä lupaa. Voit lähet­tää säh­kö­pos­te­ja yri­tys­päät­tä­jil­le, mikä­li toi­nen näis­tä täyttyy:

 • Vies­ti perus­tuu asiakassuhteeseen
 • Vies­ti kos­kee hen­ki­lön työ­teh­tä­vää, tai vastuualuetta

Käy­tän­nös­sä kaik­ki yri­tyk­sil­le lähet­tä­mä­si vies­tit kos­kee toki hei­dän vas­tuu­aluet­taan, kos­ka tit­te­lis­tä ei voi pää­tel­lä kaik­kia työ­teh­tä­viä. Sinän­sä­kin yri­tyk­sil­le teh­tä­vä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on aina juri­di­ses­ti tur­val­lis­ta Suo­men lain­sää­dän­nön puitteissa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sähköpostimarkkinointi kuluttajille

Ilman lupaa säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­nen kulut­ta­jil­le ei ole ensin­nä­kään teho­kas­ta ja lisäk­si se ei ole myös­kään Suo­men lain mukaan sal­lit­tua. Kaik­ki säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti kulut­ta­jil­le edel­lyt­tää vas­taa­not­ta­jan suos­tu­mus­ta etu­kä­teen. Muus­sa tapauk­ses­sa lähet­tä­jä rik­koo kuluttajansuojalakia.

Kuinka saan luvan tehdä sähköpostimarkkinointia

Säh­kö­pos­ti­re­kis­te­riä voit raken­taa esi­mer­kik­si lomak­kei­den avul­la verk­ko­si­vus­tol­la­si. Näin asia­kas “tilaa” suo­raan esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen sivus­tol­ta­si. Voit kysyä sivus­tol­la­si suo­raan asia­kas­ta tilaa­maan uutis­kir­jeen, jol­loin asiak­kaan täy­tyy ainoas­taan syöt­tää oma säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa sivus­tol­le­si lisät­tä­vään lomak­kee­seen. Toi­nen tapa on pyy­tää asia­kas­ta täyt­tä­mään tar­kem­mat tie­dot sivus­tol­tan­ne löy­ty­vään lomak­kee­seen. Lomak­keen tar­koi­tus voi olla yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ja ylei­sim­min näis­sä tapauk­sis­sa on hyvä antaa asiak­kaan vali­ta uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen halu­tes­saan. Tavan­omai­ses­sa yhtey­den­ot­to­lo­mak­kees­sa voit kysyä erik­seen halu­aa­ko asia­kas tila­ta uutiskirjeen. 

Suo­men lais­sa mää­ri­tel­lään asia yksi­se­lit­tei­ses­ti yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­siin liit­tyen. Asiak­kaan on erik­seen pyy­det­tä­vä säh­köi­siin mark­ki­noin­ti­vies­tei­hin, mut­ta tämä kos­kee siis vain kulut­ta­jia. Kuten edel­lä on mai­nit­ti, niin voit sil­ti lähet­tää ilman eril­lis­tä lupaa vies­te­jä yri­tys­päät­tä­jil­le. Lain­sää­dän­tö on siis sel­väs­ti tiu­kem­pi kulut­ta­jien osalta.

Voit lukea kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tol­ta lisää sää­dök­sis­tä. Lisäk­si Asiak­kuus­mark­ki­noin­ti­lii­tol­la on hyviä ohjei­ta aihee­seen liit­tyen täällä.

Miten sähköpostimarkkinointi kannattaa aloittaa?

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan rekis­te­ri vies­tien lähet­tä­mis­tä var­ten. Tämän jäl­keen on hyvä vali­ta toi­mi­va ohjel­mis­to säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­seen, kuten esi­mer­kik­si Mailc­himp tai HubS­pot. Seu­raa­vak­si pää­set laa­ti­maan vies­ti­si sisäl­töä ja miet­ti­mään sisäl­tö­suun­ni­tel­maa koko­nai­suu­te­na. Sisäl­tö­suun­ni­tel­ma on hyvä laa­tia muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si eteen­päin, jol­loin saat parem­man kuvan tar­vit­ta­vas­ta ajan­käy­tös­tä ja voit huo­mioi­da esi­mer­kik­si tule­vat tapah­tu­ma­si vies­teis­sä hyvis­sä ajoin.

Autam­me mie­luus­ti suun­nit­te­le­maan säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia­si ja teke­mään täs­tä uuden myyn­nin kana­van yri­tyk­sel­le­si. Autam­me myös muus­sa inter­net-mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa. Ota nyt yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan tar­peis­ta­si lisää!

Ota yhteyt­tä!
Sähköpostimarkkinointi symboli
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy