Asiakashankinta digitaalisin keinoin 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set videolta.

Videot \ Asia­kas­han­kin­ta digi­taa­li­sin keinoin

Mitä on asia­kas­han­kin­ta digi­taa­li­sin tavoin? Me ollaan Jukan kans­sa kas­vet­tu sii­nä maa­il­mas­sa, jos­sa kaup­paa teh­tiin ilman digi­taa­li­sia kana­via. Tar­tut­tiin puhe­li­meen ja ajet­tiin ovel­le. Niin sitä teh­dään tänä­kin päi­vä­nä, mut­ta nyt aika käy­te­tään nii­hin asiak­kai­siin, joi­ta asia val­miik­si kiin­nos­taa. Esi­mer­kik­si sun kans­sa. Kyl­lä juu­ri sinä, joka luet tätä vies­tiä. Kaup­paa ja yhteis­työ­tä teh­dään edel­leen kas­vo­tus­ten, mut­ta kes­ki­mää­räi­ses­ti näi­tä videoi­ta kat­soo n. 5000 yri­tys­päät­tä­jää. Videol­la käsi­tel­lään aihet­ta lisää.

Asiakashankinta eli uuden asiakkaan hankkiminen

Asia­kas­han­kin­ta on yri­tys­toi­min­nan tär­keim­piä teh­tä­viä. Ilman mak­sa­via asiak­kai­ta ei ole myös­kään lii­ke­vaih­toa. On siis hyvä jat­ku­vas­ti kehit­tää uusia tapo­ja asia­kas­han­kin­taan ja eten­kin digi­mark­ki­noin­nin aika­kau­te­na on tär­ke­ää pysyä aktii­vi­se­na ja mita­ta jat­ku­vas­ti saa­tu­ja tulok­sia. Vain mit­taa­mal­la voit kehit­tyä digimarkkinoinnissa.

Asiakashankinta vaatii hyvän tuotteen lisäksi markkinointia

Mikä­li kaik­ki poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si eivät vie­lä tun­ne yri­tyk­se­si pal­ve­lua, niin tar­vit­set mark­ki­noin­tia. Miten muu­ten voit jat­ku­vas­ti kas­vaa ja saa­da yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta? Hyvä pal­ve­lu on vält­tä­mä­tön läh­tö­koh­ta, mut­ta kuin­ka uudet asiak­kaat saa­vat tie­tää sii­tä nopeas­ti? Vas­tauk­se­na on mark­ki­noin­ti ja asiakashankinta.

Asiakashankintaa suositteluilla

Hyvä tuo­te ja pal­ve­lu tar­koit­taa aina myös suo­sit­te­lui­ta, joi­den avul­la tulet saa­maan uusia asiak­kai­ta. Me kaik­ki haluam­me suo­sit­te­lui­ta ja useat meis­tä myös saa­vat nii­tä. On kui­ten­kin vai­ke­aa skaa­la­ta suo­sit­te­lui­den mää­rää, joten suu­rin osa yri­tyk­sis­tä on sat­tu­mal­ta sil­loin täl­löin tule­vien suo­sit­te­lui­den varassa.

Mikä siis keinoksi myynnin ja suositteluiden ”buustaukseen”?

Voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si digi­mark­ki­noin­nil­la ja samal­la voit koh­dis­taa digi­taa­lis­ten kana­vien vies­ti­si myös nykyi­sil­le asiak­kail­le­si. Näin pysyt asiak­kai­de­si mie­les­sä ja saat myös suo­sit­te­lui­ta enem­män, kos­ka olet useam­min hei­dän mie­les­sään. Voit myös käyn­nis­tää eril­li­siä yri­tyk­se­si tapah­tu­mia, jos­sa kut­sut nykyi­set asiak­kaa­si tapah­tu­maan ja pyy­dät tuo­maan mah­dol­li­ses­ti pal­ve­lus­ta­si kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta muka­naan. Saat luul­ta­vas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta osal­lis­tu­maan, mikä­li tapah­tu­ma on tar­peek­si kiin­nos­ta­va heil­le. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa voit toteut­taa myös suo­sit­te­lu-kam­pan­joi­ta, jois­ta on saa­tu koke­mus­tem­me mukaan lois­ta­via tuloksia.

Digitaalinen maailma ja asiakashankinta

Digi­mark­ki­noin­nin uusi aika on muut­ta­nut asia­kas­han­kin­taa ja sen tuo­mia mah­dol­li­suu­ksia. Asiak­kaat ver­tai­le­vat pal­ve­lui­ta ilman ihmis­kon­tak­tia, joka ennen vaa­dit­tiin suu­rim­mas­sa osas­sa myyn­ti­pro­ses­sia jo alku­vai­hees­sa. Osta­jat halua­vat tutus­tua mah­dol­lis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien vaih­toeh­toi­hin ennen, kuin anta­vat mah­dol­li­suu­den yri­tyk­sen asian­tun­ti­joil­le, tai myyjille. 

Asia­kas osaa jo perus­teet pal­ve­lus­ta­si ennen yhtey­den­ot­toa, joten käy­tän­nös­sä tar­vit­set tänä päi­vä­nä ”asian­tun­ti­joi­ta”. Asian­tun­ti­jan teh­tä­vä on täy­den­tää asiak­kaan tie­tä­mys­tä pal­ve­lus­ta ja toki ohja­ta asia­kas­ta myös osta­maan lopul­ta pal­ve­lu. Asia­kas kui­ten­kin jo tie­tää perus­teet yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­lus­ta­si, joten läh­tö­koh­ta on eri­lai­nen, kuin 2000-luvun alussa.

Asiakashankinnan vaihtoehdot

Asia­kas­han­kin­ta on mah­dol­lis­ta useis­sa eri kana­vis­sa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin muka­naan tuo­mat vaih­toeh­dot tar­joa­vat asia­kas­han­kin­taan pal­jon uusia mah­dol­li­suu­ksia. Asia­kas­han­kin­ta voi­daan jakaa vii­teen pääkategoriaan:

 • Tele­sa­les
 • Face2face
 • Printti/tv/radio
 • Digi­mark­ki­noin­ti
 • Mes­sut ja tapahtumat

Vaih­toeh­to­ja on raja­ton mää­rä, mut­ta suu­rin osa yri­tyk­sis­tä käyt­tää tär­keim­pä­nä kana­va­naan asia­kas­han­kin­nas­sa jotain yllä olevista.

Asiakashankinta digikanavissa

Digi­mark­ki­noin­ti yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja käsi­tel­lään hie­man tär­keim­piä digi­mark­ki­noin­nin kana­via asia­kas­han­kin­nan näkö­kul­mas­ta. Asia­kas­han­kin­ta digi­ka­na­vis­sa tapah­tuu ylei­sim­min jos­sain näis­tä kanavista:

 • Google
 • Mak­sul­li­nen mainonta
 • Ilmai­nen näkyvyys
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta eri sivustoilla
 • Sosi­aa­li­nen media
 • Mak­set­tu mainonta
 • Ilmai­nen näkyvyys
 • Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • You­Tu­be-videot

Asiakashankinta Googlessa

Googles­ta löy­dät yri­tyk­se­si asiak­kaat oston het­kel­lä. Eli juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun asiak­kaa­si ovat etsi­mäs­sä sinun toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­ta. Tämä on hyvä kana­va sekä mak­se­tus­sa Google Ads-mai­non­nas­sa, että Googlen orgaa­ni­ses­sa näky­vyy­des­sä. Google on nyt ja jat­kos­sa teho­kas tapa tavoit­taa asiak­kaa­si, mut­ta on hyvä muis­taa Suo­men mark­ki­nan pie­ni koko ja näin ollen myös Googles­sa haku­ja on Suo­mes­sa vähän. On hyvä miet­tiä Googlen lisäk­si esi­mer­kik­si sosi­aa­lis­ta medi­aa brän­di­si tun­net­tuu­den raken­ta­mi­ses­sa ja samal­la nii­den asiak­kai­den tavoit­ta­mis­ta, jot­ka eivät juu­ri nyt etsi pal­ve­lui­ta­si verkossa.

Asiakashankinta sosiaalisessa mediassa

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa voit tavoit­taa asiak­kaa­si nopeas­ti ja tehok­kaas­ti jopa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä. Vain osa asiak­kais­ta­si hakee Googles­ta pal­ve­lui­ta­si, joten on hyvä miet­tiä miten tavoi­tat sen ryh­män, jot­ka eivät haku­ja tee. Sosi­aa­li­nen media on tähän ryh­mään hyvä ja näin nos­tat brän­di­si tun­net­tuut­ta hyvin­kin nopeas­ti ja tämä tulee poik­keuk­set­ta näky­mään yri­tyk­se­si sivus­tol­le saa­pu­van lii­ken­teen mää­räs­sä ja lopul­ta myös kaupoissa.

Sähköpostimarkkinointi asiakashankinnan välineenä

Asia­kas­han­kin­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nil­la on edel­leen toi­mi­va vaih­toeh­to, mut­ta vaa­tii suu­ri panos­tuk­sia eten­kin kulut­ta­jil­le suun­na­tus­sa myyn­nis­sä. Et esi­mer­kik­si voi lähet­tää Suo­men lain mukaan säh­kö­pos­te­ja kulut­ta­jil­le ilman hei­dän tar­kas­ti anta­maan­sa lupaa. Yri­tyk­sil­le tosin voit lähet­tää edel­leen säh­kö­pos­te­ja mel­ko hel­poin perus­tein, mut­ta mie­ti vies­ti tar­kas­ti. Asia­kas­han­kin­ta toi­mii säh­kö­pos­tit­se, mikä­li olet saa­nut sii­hen kulut­ta­jal­ta luvan, tai mie­tit tar­koin yri­tyk­sel­le lähet­tä­mä­si vies­tin sisäl­lön asiak­kaan näkö­kul­mas­ta. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti toi­mii hyvä­nä myyn­ti­sup­pi­lon osa­na.

Asiakashankinta ja YouTube-videot

You­Tu­be on maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne. Tätä kana­vaa ei siis kan­na­ta lai­min­lyö­dä, mut­ta suu­rim­man osan yri­tyk­sis­tä ongel­ma on pie­ni mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti. Mikä­li siis mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si bud­jet­ti on alle 2000 euroa kuu­kau­des­sa, suo­sit­te­len jät­tä­mään You­Tu­ben käy­tön myö­hem­mäk­si. Mikä­li taas tie­dät You­Tu­bes­sa teh­tä­vän juu­ri sinun toi­mia­la­si pal­ve­luis­ta huo­mat­ta­vas­ti haku­ja kuu­kausit­tain, niin sil­loin kuu­lut tähän 0,1% jouk­koon ja You­Tu­bea kan­nat­taa miet­tiä jopa ainoa­na mark­ki­noin­nin kanavana!

Miten asiakashankinta kannattaa aloittaa?

Asia­kas­han­kin­ta on hyvä aloit­taa tar­kas­ta­mal­la mis­tä asiak­kaa­si löy­ty­vät ja miten he etsi­vät yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Onnek­si tämä ei ole salais­ta tie­toa, vaan on sel­vi­tet­tä­vis­sä Googlen ja sosi­aa­li­sen median ilmai­sis­ta työ­ka­luis­ta. Voit siis tar­kis­taa mis­sä yri­tyk­se­si kan­nat­taa suo­rit­taa asia­kas­han­kin­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. Kysy ihmees­sä apu­ja, mikä­li mie­tit mikä kana­va on sinun yri­tyk­sel­le­si paras mah­dol­li­nen. Autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään toi­mi­vim­mat vaih­toeh­dot tulok­sel­li­seen asiakashankintaan.

Kii­tos Juk­ka Oddy Digitalilta!

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy