Kotisivut yritykselle myynnin kanavana 

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat kuin käyn­ti­kort­ti tai esi­te ver­kos­sa. Koti­si­vu­jen yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin, graa­fi­sen ilmeen, teks­tien kuin tek­nis­ten päi­vi­tys­ten­kin osal­ta. Hyvin raken­ne­tut, asia­kas­ta pal­ve­le­vat ja haku­ko­neis­ta Googlen etusi­vul­ta löy­ty­vät koti­si­vut kas­vat­ta­vat yri­tyk­se­si myyn­tiä, sekä yhtey­den­ot­to­jen määrää.

Miksi hankkia uudet kotisivut yritykselle?

Mik­si päi­vit­tää koti­si­vut, jos nykyi­set­kin toi­mi­vat? Kuten yllä mai­nit­tiin, niin laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti ja niis­tä on hyvä huo­leh­tia tar­kas­ti. Esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­to­jen tek­ni­nen raken­ne uusiu­tuu tek­ni­sil­tä osin muu­ta­man vuo­den välein ja googles­sa näky­vyy­den var­mis­tat pitä­mäl­lä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut ajan tasalla.

Millaiset ovat hyvät kotisivut yritykselle?

Mil­lai­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le kan­nat­tai­si hank­kia? Lyhyes­ti vas­tat­tu­na voi­si sanoa, että han­ki sel­lai­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, joi­den kaut­ta saat lisää yhtey­den­ot­to­ja. Entä miten näi­tä yhtey­den­ot­to­ja sit­ten saa­daan? Täs­sä pii­lee se oikea ohjaa­va teki­jä verk­ko­si­vus­ton hankinnassa.

Alla on vii­si tär­ke­ää vink­kiä, kun han­kit verk­ko­si­vut yritykselle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kotisivut yritykselle - ostajan vinkit

Mis­tä osa-alueis­ta syn­ty­vät hyvät kotisivut?

 • Hel­pos­ti käy­tet­tä­vät ja sel­keät myös mobii­lis­sa ja table­teil­la (res­pon­sii­vi­suus)
 • Nopeas­ti latautuvat
 • Käyt­tä­jä pois­tuu, jos sivusi lataa yli kol­me sekuntia
 • Hel­pos­ti päivitettävät
 • Sivus­to­si jämäh­tää pai­koil­leen, jos päi­vit­tä­mi­nen on yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töl­le vai­ke­aa (han­ki siis WordPress koti­si­vut)
 • Googlen orgaa­ni­sel­le haul­le suotuisat
 • Yhtey­den­ot­to on sivuil­ta­si helppoa

Näil­lä vin­keil­lä yri­tyk­se­si koti­si­vut on help­poa käyt­tää omal­le hen­ki­lös­töl­le ja samal­la asiak­kaa­si viih­ty­vät sivus­tol­la­si ja otta­vat lopul­ta yhteyt­tä. Hyvät verk­ko­si­vut on lopul­ta mel­ko yksin­ker­tais­ta hank­kia ja sil­loin myös hin­ta pysyy mal­til­li­se­na. Älä siis tee sivus­to­si päi­vit­tä­mi­ses­tä vai­ke­aa, vaan pidä pro­jek­ti suo­ra­vii­vai­se­na ja valit­se myös luo­tet­ta­va kump­pa­ni, mikä­li et tee sivus­toa inhouse­na. Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on myös saman tyyp­pi­nen prosessi. 

Kannattaako sivusto tehdä itse?

Suun­nit­te­le koti­si­vut yri­tyk­sel­le inhouse­na, jos olet vakuut­tu­nut yri­tyk­se­si omas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Työl­lä on aina kus­tan­nus ja yleen­sä sivus­ton teke­mi­nen inhouse­na ei ole kan­nat­ta­vaa alla ole­vis­ta syis­tä johtuen.

 1. Aika on rahaa - mene­tät työaikaa
 2. Kos­ka olet vii­mek­si teh­nyt sivut? Verk­ko­si­vus­to­ja raken­ta­va ammat­ti­lai­nen tekee kes­ki­mää­räi­ses­ti kol­me sivus­toa kuukaudessa.
 3. Olet vas­tuus­sa teke­mä­si sivus­ton toimivuudesta

Mikä­li kui­ten­kin sivus­to­jen raken­ta­mi­nen on sinul­le tut­tua ja tie­dät aikaa löy­ty­vän, niin voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la inhouse­na tekemistä.

Var­mis­ta kui­ten­kin, että saat tar­vit­taes­sa tukea sivus­ton raken­ta­mi­seen, mikä­li koet haas­tei­ta sivus­ton kans­sa. Suo­sit­te­lem­me valit­se­maan WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­män, kos­ka sil­loin apu­na­si voi toi­mia suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta verk­ko­si­vus­to­ja raken­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja olet täy­sin riip­pu­ma­ton kump­pa­neis­ta­si. Voit vaih­taa kump­pa­nia, mikä­li yhteis­työ ei toimi.

Teet sit­ten itse koti­vi­sut yri­tyk­sel­le itse, tai kump­pa­ni­si kans­sa, niin tämä aika on hyvin käy­tet­ty. Uusi sivus­to­si toi­mii käy­tän­nös­sä poik­keuk­set­ta parem­min, kuin van­ha sivus­to­si ja tulet saa­maan enem­män yhtey­den­ot­to­ja uuden sivus­to­si avulla.

Kotisivut kannattaa yleensä tilata ammattilaiselta

Ylei­sim­min on suo­si­tel­ta­vaa hank­kia verk­ko­si­vus­to ammat­ti­lai­sel­ta. Näin sääs­tät aikaa, rahaa ja saat lopul­ta ammat­ti­lai­sen raken­ta­mi­sen sivus­ton. Entä mitä koti­si­vut yri­tyk­sel­le maksaa?

Verk­ko­si­vu­jen hin­ta on yleen­sä välil­lä 1000€-5000€ suo­ma­lai­sil­la pk-yri­tyk­sil­lä. Tähän hin­taan voi saa­da jopa hyvin toi­mi­van verk­ko­kau­pan, kun­han muis­tat kes­kus­tel­la tar­peek­si monen toi­mi­jan kans­sa ja löy­dät yri­tyk­sel­le­si sopi­van kumppanin.

Sama verk­ko­si­vus­to voi mak­saa 3000 euroa, 5000 euroa, tai 10 000 euroa kump­pa­nis­ta riip­puen. Kysy siis useam­pi tar­jous eten­kin, mikä­li ensim­mäi­nen tar­jous vai­kut­taa mie­les­tä­si kir­jai­mel­li­ses­ti ”kal­liil­ta”. Sil­loin saat luul­ta­vas­ti samat sivut edul­li­sem­min haas­tat­te­le­mal­la vie­lä muu­ta­maa kumppania.

Mistä kotisivut yritykselle kannattaa hankkia?

Koti­si­vut kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti jo ennen sivus­ton raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta. Mie­ti siis yri­tyk­ses­sä­si sisäi­ses­ti mitä uusil­ta koti­si­vuil­ta pitäi­si löy­tyä ja mik­si han­kit ne?

 • Haluat­ko lisää kauppoja?
 • Onko sivus­to vanhanaikainen?
 • Eikö hen­ki­lös­tö­si osaa päi­vit­tää sivustoasi?

Oli syy mikä tahan­sa, niin tee pie­ni­muo­toi­nen works­hop ja mie­ti näi­tä asioi­ta. Tämän voit teh­dä jopa tun­nis­sa sopi­val­la tii­mil­lä, tai vaik­ka­pa aivan yksin. Tämän mie­tin­nän jäl­keen on hyvä haas­ta­tel­la muu­ta­maa kump­pa­nia ja samal­la pää­set oppi­maan uut­ta nykyi­sis­tä verk­ko­si­vus­tois­ta. Yleen­sä suo­sit­te­lem­me haas­tat­te­le­maan vähin­tään kol­mea ja enin­tään viit­tä kump­pa­nia. Näin tulet saa­maan hyvän kuvan useam­mas­ta yri­tyk­ses­tä ja opit myös hei­dän hinnoitteluistaan.

Älä sitoudu vuosisopimukseen

Kun han­kit koti­si­vut yri­tyk­sel­le, niin muis­ta vält­tää vuo­si­so­pi­muk­sia ja kuu­kausi­mak­su­ja. Ne tule­vat poik­keuk­set­ta yri­tyk­sel­le­si kal­liim­mak­si. Voit kui­ten­kin pyy­tää kump­pa­nia­si jaka­maan sivus­to­si las­ku­tuk­sen esi­mer­kik­si nel­jään osaan ja näin saat mak­suai­kaa, mut­ta et kui­ten­kaan sitou­du vuo­si­so­pi­muk­seen. Vuo­si­so­pi­muk­sen kal­lein on ylei­sim­min sivus­ton päi­vi­tyk­set, kos­ka sil­loin et voi hank­kia yllä­pi­toa toi­sel­ta kump­pa­nil­ta, vaik­ka yhteis­työs­sä oli­si­kin ongel­mia nykyi­sen kump­pa­ni­si kanssa.

Optimoidut kotisivut yritykselle

Orgaa­ni­sen lii­ken­teen kas­vu sivuil­le­si onnis­tuu vain, mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on hyvin google-opti­moi­dut verk­ko­si­vut. Google tar­jo­aa PageS­peed työ­ka­lun yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen toi­mi­vuu­den ja nopeu­den tarkistamiseen. 

Kun pidät sivus­to­si käyt­tä­jäys­tä­väl­li­se­nä ja lataus­no­peu­det koh­dil­laan, niin tulet saa­maan lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivuil­le­si veloi­tuk­set­ta Googlen orgaa­nis­ta lii­ken­net­tä haalimalla.

Kotisivut yrityksesi brändimielikuvan parantajana

Brän­di­ku­van para­ne­mi­nen on yksi tär­keim­mis­tä ”sivu­tuot­teis­ta”, jot­ka saat uusi­mal­la yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton. Asiak­kaat tule­vat viih­ty­mään parem­min sivus­tol­la­si ja luul­ta­vas­ti myös palaa­vat hyvin toi­mi­vien sivu­jen pariin otta­maan yhteyttä.

Mikä­li haluat apu­ja sivus­ton han­kin­nas­sa, niin autam­me mie­luus­ti pää­se­mään pro­jek­tis­sa eteen­päin mei­dän kump­pa­ni­ver­kos­tom­me kans­sa. Kysy nyt lisää ja kes­kus­tel­laan asiasta!

Koti­si­vu­ja tulee jat­ku­vas­ti kehit­tää myös seu­raa­vien pal­ve­lui­den avulla:

Lisää aihees­ta:

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainos ja verkkosivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy