WordPress kotisivut yritykselle 

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le on vai­va­ton tapa hank­kia sivus­to jota käy­tän­nös­sä jokai­nen verk­ko­si­vus­to­ja toteut­ta­va digi­mark­ki­noin­nin toi­mis­to voi yllä­pi­tää. Näin ollen voit huo­let­ta hank­kia WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si ja sil­ti saa­da tukea jat­ku­vas­ti kump­pa­nis­ta­si huo­li­mat­ta. Voim­me siis läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le WordPress-poh­jaa riip­pu­mat­ta kump­pa­nis­ta­si jon­ka tulet valitsemaan.

WordPress kotisivut - miksi?

WordPress on täy­sin toi­mi­jas­ta riip­pu­ma­ton ja suu­rim­man osan käyt­tä­mä verk­ko­si­vus­ton-jär­jes­tel­mä. CMS eli Con­tent Mana­ge­ment Sys­tem tar­koit­taa yri­tyk­sen koti­si­vu­jen jul­kai­su­jär­jes­tel­mää kuten esi­mer­kik­si WordPress koti­si­vut. Mui­ta vas­taa­via CMS-sivus­to­ja ovat esi­mer­kik­si Joom­la ja Dru­pal. Voim­me kui­ten­kin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la maa­il­man suo­si­tuin­ta WordPress-jär­jes­tel­mää jol­loin voit vali­ta yri­tyk­se­si kump­pa­nik­si käy­tän­nös­sä min­kä vain toi­mia­lam­me yrityksen.WordPress koti­si­vut ovat tur­val­li­nen han­kin­ta jokai­sel­le yri­tyk­sel­le kos­ka sil­loin han­kit jär­jes­tel­män joka luul­ta­vas­ti myös kil­pai­li­joil­la­si ja muil­la­kin alan joh­ta­vil­la toi­mi­joil­la on val­miik­si käy­tös­sä. Mikä­li he ovat siis toi­mia­la­si hui­pul­la. WordPress koti­si­vut takaa­vat sen että olet myös täy­sin kump­pa­nis­ta­si riip­pu­ma­ton ja haluat pysyä toi­mia­la­si huipulla!

Pyy­dä apua Kublalta!

WordPress vai Joomla vai kenties Drupal?

WordPress koti­si­vut, Joom­la, vai Dru­pal. Mikä erot­taa nämä kol­me maa­il­man suo­si­tuin­ta jär­jes­tel­mää toi­sis­taan? Vas­tauk­sia on var­mas­ti yhtä mon­ta kuin vas­taa­jaa­kin. Tär­keim­pä­nä ja puo­lu­eet­to­ma­na huo­mio­na on otet­ta­va esil­le WordPress-jär­jes­tel­män ehdo­ton ykkös­suo­si­kin sijain­ti vuo­des­ta toi­seen maa­il­man suo­si­tuim­pa­na koti­si­vu­jen jär­jes­tel­mä­nä. Lisäk­si sivus­to on täy­sin veloi­tuk­se­ton ja mak­sat vain halua­mis­ta­si lisä­osis­ta WordPress koti­si­vut jär­jes­tel­mäs­sä. Joom­la- ja Dru­pal -jär­jes­tel­mät tuo­vat myös tur­vaa koti­si­vu­jen yllä­pi­toon mut­ta vää­jää­mät­tä ovat yhä har­vem­pien asian­tun­ti­joi­den ylläpidossa.

Mikä­li olet siis hank­ki­mas­sa koti­si­vu­ja niin muis­ta kysyä tar­jous esi­mer­kik­si 3-5 asian­tun­ti­jal­ta. Huo­maat luul­ta­vas­ti kaik­kien tar­joa­van WordPress koti­si­vut -jär­jes­tel­mää ja osa tar­jo­aa myös Joom­laa, tai Dru­pa­lia mut­ta näis­tä vää­jää­mät­tä WordPRess koti­si­vut ovat ylei­sin jär­jes­tel­mä. Voit siis rau­has­sa tukeu­tua täy­sin ilmai­seen WordPress koti­si­vut -järjestelmään.

Miten WordPress kotisivut tuottaa kauppaa?

WordPress koti­si­vut tuot­taa kaup­paa tar­kan mit­taa­mi­sen avul­la. Google Ana­ly­tics aut­taa mit­taa­maan sivus­ton jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­mat­ta mai­non­nan tai yleen­sä­kin sivus­ton tuot­ta­mia tulok­sia. Oli­pa kyse sit­ten WordPress, Joom­la tai Dru­pal sivus­to. Yri­tyk­se­si sivus­ton inboun­din eli sisään tule­vein kyse­lyi­den mää­rän rat­kai­see vält­tä­mät­tä sivus­to­si sisäl­lön suun­ni­tel­mal­li­sen ja joh­don­mu­kai­sen sisäl­lön­tuo­tan­non mää­rä. Tuo­ta siis jat­ku­vas­ti sisäl­töä toi­mia­laa­si liit­tyen ja mikä­li haluat voit­taa kil­pai­li­ja­si niin var­mis­ta myös nou­dat­ta­va­si tar­kas­ti avain­sa­na­na-ana­lyy­sia ja kil­pai­li­ja-ana­lyy­sia liit­tyen omaan toi­mia­laa­si. On siis tur­ha käyt­tää aikaa vai­keim­pien avain­sa­no­jen ana­ly­soin­tiin ja opti­moin­tiin mikä­li voit kor­ja­ta “hel­pot mar­jat” pie­nem­mäl­lä työl­lä kos­ka suu­rin osa suo­mes­sa toi­mi­vis­ta yri­tyk­sis­tä eivät juu­ri­kaan kes­ki­ty SEO-työ­hön eli hakusa­naop­ti­moin­nin kehit­tä­mi­seen vaik­ka­kin tämä opti­moin­ti tekee mai­non­nas­ta teho­kas­ta ja tuo joka ilmai­sek­si lii­ken­net­tä poten­ti­aa­li­sil­le verkkosivustoille.

WordPress kotisivut ja mittaaminen

WordPress koti­si­vut voi­vat tuot­taa laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa kaup­paa mut­ta mit­taa­mi­seen on tär­ke­ää käyt­tää ana­ly­tiik­kaa. Aiem­min ana­ly­tiik­ka­na käsi­tet­tiin Google Ana­ly­tic­sin aset­ta­mis­ta yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Lyhye­nä “knop­pi­ky­sy­myk­se­nä” voi­sim­me esit­tää - mitä olet oppi­nut yri­tyk­se­si sivuil­la ole­vas­ta “Google Ana­ly­tic­sis­ta” vii­mei­sen vuo­den aika­na? Luul­ta­vas­ti et mitään. Näin aina­kin 98,5% kyse­lym­me perus­teel­la vas­ta­si 2019. On siis äärim­mäi­set tär­ke­ää A) mita­ta tulok­sia ja B) teh­dä muu­tok­sia saa­tu­jen tulos­ten perus­teel­la. Muu­tok­set voi­vat siis olla hyvin­kin pie­niä mut­ta tär­keim­pä­nä on seu­ra­ta miten WordPress koti­si­vut kehit­ty­vät kuu­kausit­tain ana­ly­tii­kan perusteella.

Suositeltavimpia seurattavia asioita ovat sivustoilla yleisimmin ottaen esimerkiksi:

 • Yri­tyk­se­si sivus­tol­le tul­lei­den asiak­kai­den määrä
 • Kuin­ka mon­ta ker­taa sama asia­kas saa­pui sivustolle
 • Kuin­ka mon­taa sivus­to­si “väli­leh­teä” asia­kas ylei­ses­ti tutkii
 • Kuin­ka kau­an asia­kas viih­tyy sivustollasi
 • Mai­non­ta­si hin­ta per kuukausi
 • Mai­non­nan hin­ta per sivus­tol­le saa­tu asiakas
 • Uutis­kir­jeen tilaaminen
 • Pdf-tie­dos­ton lataaminen
 • Sivus­tol­ta some-kana­viin siirtyminen

Kublan asian­tun­te­va tii­mi aut­taa mie­lel­lään, mikä­li tar­vit­set apua mis­sä tahan­sa yri­tyk­sen koti­si­vui­hin tai digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin liit­ty­väs­sä asias­sa. Ota yhteyt­tä, kes­kus­tel­laan miten voi­sim­me olla avuksi!

Ota yhteyt­tä!
WordPress kotisivut
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy