Verkkokaupan perustaminen - onko se kannattavaa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen – onko se kannattavaa?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Asiak­kaat teke­vät osto­pää­tök­siä jat­ku­vas­ti useam­min ver­kos­sa ja vaik­ka tuo­tet­ta ei suo­ra­nai­ses­ti ostet­tai­si­kaan ver­kos­sa niin verk­ko­kaup­pa tuo hyvän poh­jan tuot­teen esit­te­lyl­le ja tuot­tei­den selai­lul­le. Useat yri­tyk­set käyt­tä­vät­kin verk­ko­kaup­paan suun­ni­tel­tua WordPress Woocom­merce poh­jaa tuot­tei­den­sa esiin tuo­mi­sel­le ilman osto­mah­dol­li­suut­ta. Voim­me siis läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la verk­ko­kau­pan perus­ta­mis­ta - asiak­kaa­si ovat jo ver­kos­sa ja etsi­vät jat­ku­vas­ti uusia mah­dol­li­suu­ksia ostaa yri­tys­ten tar­joa­mia tuotteita.

Kannattaako verkkokaupan perustaminen tehdä inhousena?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on hyvin­kin yksin­ker­tais­ta koke­neel­le asi­aan pereh­ty­neel­le asian­tun­ti­jal­le mut­ta novii­si­na verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­seen on hyvä vara­ta hyvin­kin pal­jon aikaa. Mikä­li kui­ten­kin olet vas­ta aloit­te­le­mas­sa lii­ke­toi­min­taa ja sinul­la sat­tuu ole­maan rut­kas­ti aikaa tai kiin­nos­tus­ta asi­aan pereh­ty­mi­seen niin koke­muk­sem­me mukaan pys­tyt kyl­lä raken­ta­maan oman verk­ko­kau­pan. Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen läh­tee sopi­vim­man verk­ko­kau­pan alus­tan valit­se­mi­ses­ta. Suo­si­tuim­pia alus­to­ja verk­ko­kau­pan raken­ta­mi­sel­le on aiem­min mai­nit­tu WordPres­sin Woocom­merce ja toi­se­na hyvä­nä vaih­toeh­to­na mai­nit­ta­koon Sho­pi­fy. Näis­tä eri­tyi­ses­ti Sho­pi­fy tar­jo­aa hyvin simp­pe­lin tavan raken­taa verk­ko­kaup­pa oma­toi­mi­ses­ti ilman laa­jaa koke­mus­ta. Joil­le­kin sopi­va, hie­man eri­lai­nen vaih­toeh­to on myös Amazon verkkokauppa.

Verkkokaupan perustaminen ja paljonko se maksaa?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on useil­la jär­jes­tel­mil­lä ilmais­ta mut­ta esi­mer­kik­si mak­su­ta­po­jen lisää­mi­seen on hyvä vali­ta aikaa ja miet­tiä asia tar­koin ennen sopi­muk­sen teke­mis­tä. Pal­ve­lun­tar­joa­jien sivus­toil­la on usei­ta vaih­toeh­to­ja (esi­mer­kik­si Bam­bo­ra) ja on suo­si­tel­ta­vaa vali­ta mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä kuu­kausi­mak­sul­la varus­tet­tu sopi­mus mikä­li olet vas­ta aloit­ta­mas­sa lii­ke­toi­min­taa. Täs­sä tapauk­ses­sa mak­sat kui­ten­kin suu­rem­man pro­vi­sion jokai­ses­ta ostok­ses­ta verk­ko­kau­pas­sa­si. Vas­taa­vas­ti mak­saes­sa­si suu­rem­paa kiin­te­ää kuu­kausit­tais­ta kulua mak­sat vähem­män jokai­ses­ta yksit­täi­ses­tä ostok­ses­ta verk­ko­kau­pas­sa­si provisiota.

Minkälaisen yrityksen kannattaa tehdä verkkokauppa?

Lähes jokai­sel­le yri­tyk­sel­le verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta ja kuten aiem­min mai­nit­sim­me niin verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen ei tar­koi­ta vält­tä­mät­tä että sitä oli­si suun­ni­tel­tu tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myy­mi­seen. Verk­ko­kaup­pa on myös mai­nio vaih­toeh­to tuot­tei­den esit­te­lyyn ja tuo­te­tie­don jaka­mi­seen esi­mer­kik­si kump­pa­neil­le ja jäl­leen­myy­jil­le. Olem­me­kin aut­ta­neet kym­me­niä yri­tyk­siä raken­ta­maan verk­ko­kau­pan juu­ri­kin esi­mer­kik­si tie­don­ha­kuun tär­keil­le sidos­ryh­mil­le. Verk­ko­kau­pas­ta on yksin­ker­tais­ta etsiä tie­toa tuot­teis­ta ja kaik­ki osaa­vat käyt­tää hyvin raken­net­tua verk­ko­kaup­paa. Pidä siis verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yhte­nä vaih­toeh­to­na mikä­li olet uusi­mas­sa yri­tyk­se­si sivus­toa ja haluat tar­jo­ta suu­ren vali­koi­man tuot­tei­ta ja tuo­da nämä edus­ta­vas­ti esille.

Voiko verkkokaupalla saada asiakkaita joita muuten et saisi?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen voi hyvin­kin tavoit­taa asiak­kai­ta jot­ka muu­ten eivät ostai­si yri­tyk­sel­tä­si. Jopa B2B-tuot­tei­ta myy­dään jat­ku­vas­ti kas­va­vaan tah­tiin ver­kos­sa ja tuo­te­tie­to­jen selaa­mi­nen on myös help­poa verk­ko­kau­pas­sa jon­ka jäl­keen yhtey­de­not­ta­mi­nen on yksin­ker­tais­ta jär­jes­tää “lisää ostos­ko­riin” toi­min­non sijas­ta “pyy­dä tar­jous” toi­min­nol­la. Näin asia­kas voi rau­has­sa tutus­tua pal­ve­lui­hi­si ver­kos­sa ja innos­tues­saan aihees­ta pyy­tää tar­jouk­sen yksin­ker­tai­ses­ti laa­ti­mat­ta erik­seen vies­tiä verk­ko­si­vus­toil­ta löy­ty­vään yhtey­den­ot­to­lo­mak­kee­seen. Onkin tut­kit­tua että vies­tin kir­joit­ta­mi­nen voi rajoit­taa tar­jouk­sen pyy­tä­mis­tä jopa yli 30%. Verk­ko­kau­pan avul­la tar­jous on help­po pyy­tää lisää­mäl­lä tuo­te yksin­ker­tai­ses­ti ostos­ko­riin ja lisää­mäl­lä vain säh­kö­pos­tio­soi­te yhteystietoihin.

Kuinka kauan verkkokaupan rakentamiseen menee?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on hyvä teh­dä huo­lel­li­ses­ti ja vara­ta rei­lus­ti aikaa sivus­ton suun­nit­te­luun sekä raken­ta­mi­seen. On sel­vää että muu­ta­mal­la tuot­teel­la varus­tet­tu verk­ko­kaup­pa on huo­mat­ta­vas­ti nopeam­paa raken­taa kuin verk­ko­kaup­pa johon tuot­tei­ta lisä­tään sato­ja tai jopa tuhan­sia. Ylei­ses­ti verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on tek­ni­sil­tä osin hyvin­kin nope­aa ja enem­män aikaa vie tuot­tei­den lisää­mi­nen sekä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti.

Koke­muk­sem­me mukaan pie­nen verk­ko­kau­pan raken­ta­mi­seen on hyvä vara­ta vähin­tään nel­jä viik­koa kun taas suu­ren verk­ko­kau­pan raken­ta­mi­seen voi kulua jopa kol­me kuukautta.

Miten saat verkkokaupan edullisesti ja nopeasti?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen on edul­li­sin­ta teke­mäl­lä se itse. Eri­tyi­ses­ti sii­nä tapauk­ses­sa ettet las­ke omal­le ajan­käy­töl­le mitään kus­tan­nus­ta. Nopein­ta taas verk­ko­kau­pan teke­mi­nen on luul­ta­vim­min osaa­van kump­pa­nin avul­la ja tar­jouk­sia kysel­les­sä­si onkin suo­si­tel­ta­vaa kysyä myös toi­mi­tusai­kaa pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta. Näin et jou­du pet­ty­mään mikä­li kump­pa­nil­la­si lop­pu­vat resurs­sit kes­ken pro­jek­ti­si. Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­ses­ta. Pysym­me aika­tau­lus­sa ja tuo­tam­me jat­ku­vas­ti verk­ko­kaup­po­ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti asiakkaillemme!

Verkkokaupan perustaminen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy